Anda di halaman 1dari 16

Assalamu’alaikum

Menghindari
Akhlak Tercela
kompetensi dasar (kD)

1. Membiasakan diri untuk


menghindari sifat marah,
fasik dan murtad dalam
kehidupan sehari-hari
TUJUAN PEMBELAJARAN
 Siswa dapat menjelaskan pengertian marah, fasik
dan murtad
 Siswa dapat membaca dan membahas dalil
tentang sifat marah, fasik dan murtad
 Siswa dapat menyebutkan beberapa contoh sifat
marah, fasik dan murtad
 Siswa dapat menyebutkan cara-cara menghindari
sifat marah, fasik dan murtad
Yuk kita hindari
marah,bermain
TOLAK yang tidak ada
aturan hingga
lupa waktu dls
APA ITU
MARAH

Pernahkah kalian melihat orang


yang sedang marah?
Bagaimana wajahnya, ungkapan apa
yang terdengar dari lisannya dan apa
yang dilakukan?
Marah merupakan bentuk akhlak tercela
sehingga harus hindari. Marah termasuk
perbuatan setan yang tidak boleh
diikuti. Orang yang pemarah akan
mudah tersinggung dan mudah
melakukan hal-hal yang buruk karena
tidak dapat mengendalikan diri.
Fasik
Menurut terminologi atau istilah orang
fasik maksiat meninggalkan perntah
allah dan menyimpang dari jalan yang
benar. Orang yang fasik suka
melakukan maksiat, meninggalkan
perintah Allah, dan menyimpang dari
jalan yang benar atau orang yang
mengaku beragama Islam akan tetapi
senantiasa berbuat dosa atau
kemaksiatan
Murtad

Murtad adalah keluar dari agama Islam.Baik pria


maupun perempuan, ketika keluar dari agama
Islam sementara mereka telah baligh dan berakal,
maka mereka diajak kembali kepada Islam sampai
tiga kali disertai peringatan.
YUK HINDARI
CARA MENGHINDARI FASIK MARAH, FASIK
DAN MURTAD
HINDARI MARAH DENGAN!!!
 BERWUDHU
 Perbanyak dzikir dan mohon
perlindungan Allah SWT
 Lakukan sholat sunnah
 Mengambil posisi lebih rendah
(menjadi duduk)
 Diam dan jaga ucapan
HINDARI FASIK DENGAN!!!
 Banyak mengingat dosa, adzab dan balasan dari
Allah SWT di akhirat kelak
 Menjauhkan diri dari orang-orang yang berbuat
fasiq sebab keburukan itu menular
 Banyak mendoakan diri agar dilindungi dan
dijauhkan dari sifat fasiq
 Bergaul dengan orang-orang shaleh yang dirinya
jauh dari kefasiq-an
 Banyak beribadah shingga dijauhkan dari tipu
daya setan dan dunia
HINDARI MURTAD DENGAN!!!
 Terus berdoa kepada Tuhan tidak boleh su'udzon
harus bersikap baik mengamalkan ajaran ajaran
Agama percaya kepada Tuhan

 Meningkatkan keimanan kita mendekatkan diri


kpd allah rajin membaca Al Qur'an dan
memahami arti nya
Dalam ayat lain dijelaskan
Dan firmannya;
‫ان َولَ ِك ْن َم ْن‬
ِ ‫اْلي َم‬ ْ ‫اَّلل ِم ْن بَ ْع ِد ِإي َمانِ ِه ِإ هَّل َم ْن أ ُ ْك ِرهَ َوقَ ْلبُهُ ُم‬
ِ ْ ‫ط َمئِ ٌّن ِب‬ ِ ‫َم ْن َكفَ َر ِب ه‬
‫ب ِظي ٌم‬
َ ‫اب‬ ٌ َ‫ب‬ َ ‫َللا َولَ ُه ْم‬
ِ ‫ب ِم َن ه‬ ٌ ‫ض‬ َ ‫غ‬ َ ‫ص ْد ًرا فَعَلَ ْي ِه ْم‬َ ‫ش ََر َح ِب ْال ُك ْف ِر‬
Artinya: Sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah ia
beriman (maka baginya kemurkaan dan azab dari
Allah) kecuali orang yang dipaksa (melakukan
kufur) sedang hatinya tenang tenteram dengan
iman; akan tetapi sesiapa yang terbuka hatinya
menerima kufur maka atas mereka itu tertimpa
kemurkaan dari Allah, dan mereka pula beroleh
azab yang besar. (al-Nahl. 16: 106)
kesimpulan
Marah merupakan bentuk akhlak tercela sehingga
harus hindari. Marah termasuk perbuatan setan
yang tidak boleh diikuti

Fasik adalah seseorang islam yang sedang


mengerjakan dosa, tapi dia tahu itu tidak bisa
dilakukan.

MURTAD adalah keluar dari agama Islam.Baik


pria maupun perempuan, ketika keluar dari agama
Islam sementara mereka telah baligh
ITULAH PENJELASAN TENTANG AKHLAK
TERCELAYANG HARUS KITA HINDARI SUPAYA
SELAMAT DUNIA AKHIRAT !!!!!!!!!!!!!!!!!
AAAAMMMMIIIIIN

Wassalam

Semoga bermanfaat