Anda di halaman 1dari 8

Konsep jihad

dalam islam
Disusun Oleh :
1. Dianti Pratiwi - 1910631210064
2. Ilham Ginanjar - 19106312100
3. Nadia Andriani - 19106312100
4. Regita Nailuvar - 19106312100
5. Siti Hopiyah - 19106312100
Pengertian Jihad

Menurut Bahasa Menurut Istilah


• ‘jahada’ : keberatan dan • Merangkum segala usaha
kesusahan dan kesungguhan dalam
• Berarti berusaha keras bentuk perkataan atau
atau berjuang bersungguh- perbuatan dengan niat
sungguh untuk mencapai yang ikhlas serta
suatu matlamat. perjuangan dan
pengorbanan untuk
menegakan kalimah Allah
Swt.
Dalil Jihad
Pada surah (at-Taubah : 41) Hadist Rasulullah s.a.w
Artinya: “perangilah kamu Dari Anas RA bawasanya
beramai-ramai (untuk berperang
Nabi SAW bersabda:
pada jalan Allah) sama ada dengan
keadaan ringan ataupun dengan “Hendaklah kamu berjihad
keadaan berat dan berjihadlah terhadap musyrikin dengan
dengan harta dan jiwamu pada harta kamu dan diri kamu dan
jalan Allah (untuk membela islam). lidah kamu”. (HR.Ahmad, al-
Yang demikian amatlah baik Nasa’I dan al-Hakim).
bagimu juga kamu mengetahui”.
Jihad dalam Al-Qur’an

Makna jihad dalam Al-Qur’an


1. Jihad bermakna perang
2. Jihad bermakna moral
3. Jihad bermakna dakwah
Pembagian Jihad
1. Jihad al-Nafs (jihad untuk memperbaiki diri)
2. Jihad al-Syaithan (jihad untuk melawan setan)
3. Jihad al-Kuffar wa al-Munaffiqin (jihad melawan orang-
orang kafir dan orang-orang munafik)
4. Jihad al-Babi al-zhulmi wa al-Bida wa al-Munkarat (jihad
melawan orang-orang zalim, dan para pelaku
kemungkaran).
1. Hijrah, puncak perjuangan dakwah di
Mekah dimana umat islam terpaksa
berjihad dari aspek :
• Spiritual : korban perasaan kasih dan
cinta kepada tanah air serta kaum
keluarga yang masih kufur
• Fizikal : tinggal segala harta dan
menempuh perjalanan yang sukar
Unsur-Unsur Jihad karena terpaksa berhadapan dengan
ancaman kaum musyrikin quraisy
2. Perjuangan dan pengorbanan, inti kepada
ajaran islam dimana semua perkara yang
diperintahkan menuntut kepada
pengorbanan nafsu, kepentingan diri, dll
3. Syahid, setiap yang menjadi saksi atas
kebearan Allah Swt dan agamanya yang
disampaikan oleh Rasul-nya serta
bersedia membuktikan kepada manusia
dan dunia atas kebenaran tersebut
secara lisan, perbuatan atau kekuatan
dan sanggup mengorbankan segalanya

Kepentingan dan keutamaan Jihad

1. Menggambarkan nilai iman dalam diri seseorang
2. Lambang kekuatan dan keutuhan umat islam
3. Perniagaan yang menjanjikan ganjaran syurga
4. Menjaga kepentingan agama dalam semua perkara.

TERIMAKASIH

Anda mungkin juga menyukai