Anda di halaman 1dari 13

PENSTRUKTURAN

SEMULA
KEPIMPINAN
SEKOLAH 2020
BIDANG TUGAS
KEPIMPINAN SEKOLAH TAHUN 2020
 Bidang Tugas MPP (Majlis Pewakilan Pelajar)

 Bidang Tugas Pengawas Sekolah

 Bidang Tugas Pembimbing Rakan Sebaya


Sekolah

 Bidang Tugas Pengawas Pusat Sumber Sekolah

 Bidang Tugas Pengawas SPBT Sekolah

 Bidang Tugas Exco Asrama


BIDANG
TUGAS
BIDANG TUGAS MPP
(MAJLIS PEWAKILAN PELAJAR)
 Bertanggungjawab melaksanakan pentadbiran,
penyusunan, dan perancangan program-program bagi
mencapai matlamat dan wawasan MPP.
 Berkuasa mamberi kata putus untuk pengesahan
bagi semua aktiviti di bawah naungan MPP.
 Bertanggungjawab ke atas semua kerja dan urusan
Jawatankuasa Kerja MPP serta menyalaraskan
setiap ahli jawatankuasa sentiasa berkerjasama dan
bersatu padu dalam menjalankan aktiviti bersama.
 Menjadi pegawai perhubungan yang rasmi dengan
pihak pengurusan sekolah.
BIDANG TUGAS MPP (MAJLIS
PEWAKILAN PELAJAR)
 Bertindak untuk melaporkan segala aktiviti yang
dijalankan berkaitan dengan pentadbiran Bilik
Gerakan MPP.
 Menyediakan semua laporan dan penyata berkenaan
tugasan dan kemajuan MPP untuk dibentangkan
kepada mana-mana bahagian apabila diperlukan.
 Bertanggungjawab terhadap semua urusan
mesyuarat MPP termasuk menyediakan bilik
mesyuarat, penyediaan dokumen dalam mesyuarat,
informasi mesyuarat dan lain-lain.
 MPP juga berperanan untuk menyelaraskan program
pentarbiayahan pelajar.
TUJUAN
(MAJLIS PEWAKILAN PELAJAR)
 Melahirkan barisan pemimpin pelajar yang
berwibawa.
 Melatih sekumpulan kecil pelajar menjadi
penghubungan di antara pelajar dan pengurusan
sekolah.
 Berusaha mempelbagaikan aktiviti pelajar.
 Menggalakkan penyertaan aktif pelajar dalam
perlaksanaan setiap aktiviti yang dirancang.
 Melatih dan mendidik pelajar menjadi duta kecil
SABK AL HIDAYAH yang dapat mengharumkan
nama sekolah di peringkat yang lebih tinggi.
PENGAWAS SEKOLAH
 Mengawal disiplin pelajar
 Membantu guru, pembantu kepada para guru dari segi penyampaian
arahan atau maklumat kepada rakan-rakan pelajar.
 Memastikan keceriaan sekolah dijaga.
 Mematuhi peraturan sekolah sambil menguatkuasakannya.
 Memimpin rakan-rakan pelajar.
 Mencegah kes jenayah di sekolah.
 Tidak berat sebelah dalam tugas harian.
 Serius dan bersikap positif semasa menjalankan setiap tugas, sentiasa
menjalankan tugas dengan penuh dedikasi.
 Mendisiplinkan diri sebelum mendisiplinkan pelajar lain.
 Sentiasa peka terhadap apa yang berlaku dan memberikan cadangan
dan pendapat kepada Lembaga Pengawas untuk memperbaiki keadaan.
 Mengenalpasti pelajar-pelajar yang bermasalah disiplin
 Mempengaruhi para pelajar untuk berdisiplin dan memberikan teguran
kepada mereka yang bersalah.
PEMBIMBING RAKAN SEBAYA
o Menjadi rakan yang peka kepada perasaan orang lain dan keadaan
sekeliling.
o Membantu menggerakkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di
sekolah.
o Sebagai salah satu sumber rakan untuk mendapat bantuan.
o Sebagai penghubung kepada khidmat bimbingan dan kaunseling.
o Sebagai peninjau rasa kepada Kaunselor/Guru Bimbingan dan
Kaunseling menjalankan strategi intervensi jika perlu.
o Sebagai Role Model kepada pelajar lain.
o Menjadi fasilitator yang bersikap terbuka, yakin dan percaya diri, berasa
selesa dan berempati.
o Mendengar, menjelas dan membantu rakan melihat beberapa alternatif
sebelum membuat keputusan.
o Berbincang dan membantu rakan yang menghadapi masalah
biasa/normal.
o Memimpin rakan melihat masalah dengan objektif dan menggalakkanya
mencari penyelesaian sendiri supaya ia belajar melalui pengalamannya.
o Menjalankan program membantu sambil mempengaruhi rakan lain
supaya melibatkan diri.
PENGAWAS PUSAT SUMBER

 Membantu dalam pengedaran bahan buku (peminjaman dan


pemulangan)
 Membantu dalam penyusunan bahan-bahan di rak dan lain-lain
 Menjalankan pelbagai aktiviti yang dirancang oleh pihak sekolah
dan PSS
 Menyimpan dan menyusun bahan-bahan yang telah digunakan
oleh para pengguna ketempat asal
 Menjaga kebersihan PSS termasuk tugas kemas-mengemas
Membantu melakukan kerja memproses bahan-bahan seperti
melabel, cop hak milik dan sebagainya
 Membantu dalam penyemakan buku-buku, majalah, akhbar yang
diterima daripada pembekal
 Membantu pelanggan dalam penggunaan PSS
 Membantu membaikpulih bahan-bahan rosak
 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru PSS
PENGAWAS SPBT

 Memastikan Bilik Operasi SPBT sentiasa dalam


keadaan bersih dan ceria sepanjang masa.
 Melaksanakan tugas berdasarkan skop biro
masing-masing dan mematuhi arahan Guru
SPBT.
 Membantu Guru SPBT membuat pemantauan
dan penyeliaan buku
 Melaporkan sebarang masalah yang berkaitan
dengan SPBT kepada Guru SPBT.
 Menjayakan segala aktiviti yang telah dirancang
EXCO ASRAMA

 Merancang dan menyelaras program penghuni


asrama.
 Memastikan semua penghuni asrama
melibatkan diri dan memberikan komitmen
dalam program yang dilaksanakan.
PENAMBAHAN ORGANISASI TAHUN 2020
Unit Teknikal Sekolah Pengawas Asrama

 Mengadakan dan  Mengawal Disiplin


mengemaskinikan buku stok Pelajar di Asrama.
alatan siaraya.
 Menyusun atur bahan-bahan  Membantu Warden, dari
supaya mudah dikesan oleh segi penyampaian
pengguna. arahan atau maklumat
 Membuat kerja pemilihan dan kepada rakan-rakan
baik pulih bahan-bahan yang
rosak. pelajar.
 Menyediakan peralatan untuk  Mematuhi peraturan
kegunaan siaran acara rasmi Asrama sambil
sekolah. menguatkuasakannya.
 Merekod penggunaan alatan.
 Melaksanakan lain-lain tugas
 Mencegah kes Salah
yang diarahkan guru. Laku di Asrama.
KRITERIA SETIAP ORGANISASI KEPIMPINAN
TAHUN 2020

 Maksimum 25 Orang ahli untuk Setiap


Organisasi Kepimpinan pada tahun 2020.
 Tiada pendidihan kepimpinan dalam setiap
organisasi.
 Setiap kepimpinan perlu menjalankan
tanggungjawab mengikut bidang tugas yang
telah ditetapkan.