Anda di halaman 1dari 13

SJHK3073

SUMBER PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH

7.0 KEABSAHAN SUMBER PENGAJARAN


DAN PEMBELAJARAN SEJARAH

• KRITIKAN DALAMAN DAN LUARAN


• PROGRAM TURNITIN

AHLI KUMPULAN : CHUAN YUEN YING


PENSYARAH : PN LIM LI BIN
1. KRITIKAN 2. KRITIKAN
DALAMAN LUARAN

• TAFSIRAN VERBAL • UJIAN KIMIA


• TAFSIRAN TEKNIKAL • UJIAN BAHASA
• TAFSIRAN LOGIK • UJIAN TULISAN TANGAN
• TAFSIRAN PSIKOLOGIKAL • UJIAN BAHAN-BAHAN
• TAFSIRAN FAKTA

3. PROGRAM TURNITIN
Memastikan kerasionalan dan kemunasabahan yang
1. KRITIKAN terdapat dalam isi kandungan sesuatu sumber itu

DALAMAN Memastikan ketulenan sesuatu dokumen

A. TAFSIRAN VERBAL
• Memfokuskan kepada aspek bahasa yang digunakan dalam sumber
primer
• Mengetahui makna sesuatu perkataan dalam dokumen terutamanya dari
sudut ketepatan penggunaan bahasa dan seterusnya menerangkan
makna tersurat dan tersirat sesuatu ayat bagi mendapatkan idea yang
cuba ditonjolkan oleh penulis dokumen berkenaan
• Proses terjemahan  proses literasi (petikan daripada satu bahasa yang
diterjemah kepada bahasa yang lain)
B. TAFSIRAN TEKNIKAL
• Menjelaskan tujuan penulisan sumber yang dilakukan oleh seseorang
ahli sejarah
• Dua pertimbangan iaitu tujuan penulis dan melakukan bentuk
pembacaan yang tepat.
• Membezakan sumber yang hanya memberi maklumat sahaja ATAU
sumber yang bercampur kepada ahli sejarah (melibatkan idea masing-
masing termasuklah emosi dan psikologi )
• Mengetahui tujuan menjalankan sesuatu penyelidikan sejarah
• Memberi ruang untuk mengenal pasti sama ada ahli-ahli sejarah itu
menggunakan sumber primer yang tepat ataupun tidak semasa
menjalankan penyelidikan
C. TAFSIRAN LOGIK
• Proses percantuman fakta-fakta sejarah yang diperoleh melalui
pengaksesan sumber primer kepada pemikiran oleh ahli-ahli sejarah
mengikut kaedah pemikiran yang betul
• Menjalin peristiwa sejarah secara sistematik dan membawa kepada
kebenaran kejadian ataupun peristiwa sejarah
• Pemikiran ahli-ahli sejarah akan mempengaruhi minda pembaca yang
mengkaji penyelidikan
• Dapat mengemukakan fakta yang jelas dan sahih.
D. TAFSIRAN PSIKOLOGIKAL
• Pemahaman terhadap aspek pemikiran penulis yang menghasilkan
sumber primer.
• Meneliti dengan mendalam sumber (mungkin dipengaruhi oleh emosi,
persekitaran, budaya, politik, fizikal, sosial, dan intelektual)
• Menghindarkan perasaan dan emosi bagi mengelakkan tafsiran tersebut
dipertikaikan oleh sejarawan lain
• Mengelakkan kekeliruan dan perdebatan yang berpanjangan
• Meneliti sudut pandangan penulis sumber tersebut untuk mengkaji
pemikiran penulis
E. TAFSIRAN FAKTA
• Mengesahkan kebenaran fakta tersebut bersesuaian dengan kejadian
ataupun peristiwa sejarah
• Mendapatkan fakta-fakta yang tepat bagi menyokong hujahan dalam
penulisan sejarah
• Mengemukakan fakta-fakta sejarah yang disignifikan sama ada secara
individu atau berkumpulan bagi menjelaskan sebab dan akibat sesuatu
peristiwa sejarah itu berlaku
• Mengelakkan perbalahan
• Mendapatkan sumber primer yang tepat dan relevan
Menentukan ketulenan dan kesahihan bukti atau sumber
2. KRITIKAN
Mengelakkan fakta yang kurang tepat dan meragukan
LUARAN

Manuskrip jurnal yang disimpan oleh Frank


Swettenham yang mengandungi catatan dari bulan
April 1894 hingga Februari 1897 boleh disahkan
A. UJIAN KIMIA ketulenannya oleh seseorang pakar kimia yang dapat
menguji sama ada kertas serta dakwat yang digunakan
• Menentukan umur sebenar sesuatu dokumen itu sememangnya berumur lebih kurang 100 tahun.

• Diuji keadaan kertas, penggunaan dakwat pena dan cap kerana bahan-bahan ini akan
berubah keadaan fizikal mengikut peredaran masa Contoh

• Tidak hanya terhad kepada sumber-sumber primer sahaja bahkan ujian kimia juga
dijalankan ke atas artifak sejarah yang ditemui di kawasan arkeologi (tulang manusia
dan binatang)
*Ahli sejarah perlu mempunyai kemahiran dan
B. UJIAN BAHASA memahami bahasa sebagai satu peraturan
• Memastikan ketulenan sesuatu dokumen itu kerana gaya bahasa sentiasa
berubah mengikut peredaran zaman (nahu, tatabahasa, ejaan, struktur ayat,
istilah, tanda baca)
• Menentukan atau menilaikan gaya dan bahasa daripada teks atau sumber yang
digunakan.
C. UJIAN TULISAN TANGAN
• Hanya dapat dijalankan terhadap dokumen yang ditulis dengan tangan sahaja
dan bukannya dokumen yang ditaip atau bercetak
• Mengenalpasti dan mendedahkan perbuatan untuk meniru tulisan tangan orang
lain
• Mengenalpasti ciri-ciri persamaan dan perbezaan tulisan yang dihasilkan oleh
seseorang yang sama ataupun individu yang berlainan
D. UJIAN BAHAN-BAHAN
• Menghasilkan dokumen itu memang sudah wujud pada masa yang ditarikhkan
dalam dokumen itu sendiri
• Mempunyai kemahiran dalam mengenalpasti bahan-bahan yang digunakan
untuk menghasilkan sesuatu sumber.

Jika kertas digunakan sebelum tahun 1150 T.Mpalsu kerana


Contoh pada ketika itu hanya kulit kambing digunakan sebagai kertas
dokumen.
Kertas yang paling awal telah dicipta oleh Tshai Lun pada 105
masihi iaitu di China.
Begitu juga dengan sebuah dokumen yang tulisannya dibuat
dengan pensil dan didakwa telah dikeluarkan pada abad ke –
15.
Maka, mengandaikan bahawa dokumen tersebut adalah palsu
kerana pensil hanya mula digunakan pada sekitar abad ke-16.
3. PROGRAM TURNITIN

• Perisian berasaskan web yang menyediakan perkhidmatan (kegunaan pengajar dan


pelajar) memeriksa bahan bertulis mengelakkan kes plagiat
• Bahan bertulis akan dibandingkan dengan pelbagai sumber (laman web, buku, surat
khabar, majalah, jurnal dan semua bahan bertulis) diperiksa melalui pangkalan data
turnitin.
• Mengesan dan mengenalpasti sumber-sumber maklumat yang dipetik oleh pelajar
dalam penulisannya dengan membandingkan dengan yang ada dalam pangkalan data
turnitin.
• Memberi maklum balas peratusan keaslian penulisan pelajar serta memaparkan sumber-
sumber yang dipetik oleh pelajar.
Contoh
Penggunaan Program Turnitin dalam P&P Sejarah
 Meningkatkan mutu penulisan akademik seperti tesis, disertasi atau kertas projek melalui
kaedah semakan persamaan (similarity checking) dengan data teks yang ada dalam
pangkalan data Turnitin

 Dapat menulis teks akademik dengan lebih baik disebabkan peningkatan keupayaan
mensintesis bahan-bahan bacaan melalui aktiviti latih tubi penulisan dan pentaksiran kendiri
yang disediakan oleh Turnitin

 Menjamin keaslian karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa, dosen, peneliti atau civitas
akademik

 Meningkatkan kualitaspublikasi penelitian mahasiswa, dosen, peneliti atau civitas akademik

 Mendukung program DIKTI untuk mencegah plagiarisme dalam dunia pendidikan

 Mempromosikan dan mengoptimalkan penggunaan aplikasi web based Turnitin kepada


seluruh civitas akademik