Anda di halaman 1dari 10

PMC 527 : HUBUNGAN PEKERJA/ INDUSTRI

PENDEKATAN KOMITMEN SEUMUR


HIDUP

Di Sediakan Oleh :

Huraiah Binti Yahaya

Harmizi Bin Musa


KONSEP KEHARMONIAN HUBUNGAN ANTARA MAJIKAN
DAN PEKERJA.
• prinsip common law dan undang-undang ekuiti Inggeris
adalah merupakan sumber undang-undang tidak bertulis
yang di gunapakai secara meluas dalam sistem undang-
Common Law undang di Malaysia semasa baru mencapai kemerdekaan
dan sehingga kini

• Statut-statut buruh di Malaysia terdiri daripada Akta


Pekerjaan, Akta Perhubungan Perusahaan, Akta Kesatuan
Undang-undang bertulis di Sekerja, Akta Keselamatan Sosial Pekerja, Akta Pampasan
Pekerja dan sebagainya
Malaysia

• Menurut seksyen 3 dan 5, Akta Undang-undang


Sivil, jika terdapat undang-undang bertulis di
Keputusan Mahkamah Malaysia, Commom Law tidak terpakai.
Perusahaan dan Mahkamah Sivil.
UNDANG-UNDANG BURUH DI MALAYSIA
Akta Pekerjaan
Kanak-kanak
Dan Orang
Muda, 1966

Akta Kesatuan Akta Kilang dan


Sekerja, 1959 Jentera, 1967.
(semakan 1981),
(Pindaan 1989)
Akta Pekerjaan,
1955 (Semakan
1981). (Pindaan
1989)

Akta Akta
Perhubungan Keselamatan
Perusahaan, Sosial Pekerja,
1957 (pindaan 1969.
1980, 1989).
KEWAJIPAN DAN TANGGUNGJAWAB MAJIKAN
DAN PEKERJA DAN HAK-HAK PEKERJA
KEWAJIPAN MAJIKAN TERHADAP PEKERJA
• Kewajipan Menyediakan Kerja
• Larangan terhadap Kerja yang salah di Sisi Undang-undang
• Larangan terhadap Kerja Berbahaya
• Kewajipan menyediakan sistem kerja yang selamaTanggungjawab Majikan kepada
Pekerja
• bersikap adil kepada pekerja tanpa mengira jantina, bangsa dan agama
• menjaga kebajikan dan hal ehwal para pekerja
• menyediakan tempat kerja yang selamat, bersih serta lengkap dengan kemudahan
seperti surau, kantin dan sebagainya
• membayar kadar upah, elaun dan bonus yang setimpal dengan kerja dan
tanggungjawab yang diberikan kepada pekerja
• menyediakan kemudahan rawatan percuma dan insurans kepada pekerja
• meyediakan latihan kemahiran yang secukupnya kepada para pekerja agar kerjaya
mereka dapat berkembang
KEWAJIPAN PEKERJA TERHADAP MAJIKAN

• Kecekapan
• Jujur Dan Ikhlas
• Keuntungan Sulit
• Bekerja Dengan Majikan Lain Dan Maklumat Sulit
• Kewajipan Berjaga-Jaga
KEHARMONIAN TEMPAT KERJA
• Adalah penting untuk majikan dan pekerja itu sendiri saling bekerjasama,
amalkan toleransi dan sifat saling memahami situasi mahupun realiti semasa.
• Pematuhan terhadap segala bentuk peruntukan undang-undang serta segala
polisi yang berkaitan dengan tempat kerja dalam negara kita perlu
diamalkan pada setiap masa.
• termasuk perkara-perkara yang termaktub dalam Akta Kerja 1955 (Akta
265), Akta Perhubungan Perusahaan 1967 (Akta 177), Akta Keselamatan
dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) dan lain-lain
• Skim Aturan Kerja Fleksibel (FWA) yang memberi kelonggaran tempoh,
tempat dan waktu berada di tempat bekerja terutama sekali kepada
pekerja wanita.
• cadangan untuk menggalakkan semua tempat kerja tanpa mengira sektor
pekerjaan untuk memiliki sebuah tempat penjagaan kanak-kanak bagi
memudahkan urusan pihak pekerja yang mempunyai anak-anak kecil.
• Adalah penting juga pihak majikan merangka Petunjuk Prestasi Utama (KPI)
yang lebih realistik serta sesuai dengan bidang tugas dan keadaan tempat
kerja masing-masing.
• Adalah penting juga pihak majikan merangka Petunjuk Prestasi Utama (KPI)
yang lebih realistik serta sesuai dengan bidang tugas dan keadaan tempat
kerja masing-masing.
• Bukan sahaja budaya toleransi, kerjasama serta saling memahami penting
untuk keharmonian tempat kerja, paling utama sekali adalah kesungguhan
dan keinginan pekerja mahupun majikan memupuk suasana harmoni atau rela
dibelenggu tekanan.

• DR. MUZAFFAR SYAH MALLOW


SEKIAN
TERIMA KASIH