Anda di halaman 1dari 38

LATARBELAKANG HUKUM KANUN

MELAKA (HKM)
 Disusun dengan lengkap oleh Sidi Ahmad.
 Terbahagi kepada dua iaitu Hukum Kanun
Melaka (Undang-undang Negeri) dan
Undang-undang Laut Melaka.
 Terdapat pengaruh Islam dan Hindu.
ISI KANDUNGAN HUKUM KANUN
MELAKA

FASAL 1 FASAL 2 FASAL 3


Mengandungi 44 Menyentuh bidang Menyentuh bidang
fasal kuasa raja kuasa pembesar

FASAL 4 FASAL 5
FASAL 6
Pantang larang Hukuman terhadap
Undang-undang
dalam kalangan kesalahan jenayah
keluarga
anggota masyarakat awam
PENGENALAN
Undang-undang Melaka dikenali Hukum Kanun Melaka &
risalat hukum kanun (dalam bahasa Arab) merupakan
undang tradisional yang tertua di negara ini.
Pada mulanya merupakan peraturan yang tidak bertulis.
Peraturan itu diadakan untuk melindungi kerajaan, rakyat,
dan negeri Melaka.
Walaupun Hukum Kanun ini sudah dijalankan pada masa
pemerintahan Sultan Muzaffar Syah (1446-1456 M)
Namun ia baru ditulis dan disusun secara teratur setelah
pemerintahan Sultan Mahmud Syah (1489-1511 M).
Sebab itulah hukum kanun ini hanya dianggap ada setelah
tahun 1489 M.
Bahasa yang digunakan dalam petikan hukum kanun atau
undang-undang melaka ini:
Lima perkara, yang tiada beroleh kita menurut kata itu,
melainkan raja yang kerajaan juga.Pertama-tama 'titah',
kedua 'berparik', ketiga 'murka', keempat 'karunia', kelima
'anugerah'.Maka segala kata ini tiada dapat kita
mengatakan dia.Dan jikalau orang keluaran berkata
demikian itu, digocoh hukumnya.
Mengandungi 44 fasal mengenai kuasa dan bidang
kuasa raja dan pembesar – pembesar, pantang
larang masyarakat umum, hukuman ke atas
kesalahan jenayah dan undang – undang keluarga.
Beberapa fasal yg terdapat dalam Hukum Kanun
Melaka berdasarkan undang – undang Islam dan
menampakkan pengaruh islam dalam pemerintahan
Melaka.
Antaranya hukum hudud seperti potong tangan
kepada pencuri.
Dalam sejarah melayu misalnya ada menyebut hukuman
tersebut sebagai “kudung tangannya” (Muhammad Yusoff
Hashim, 1989)
Hukum Islam lain termasuklah bab jual beli dan nikah kahwin.
Fasa 30 menjelaskan larangan menggunakan riba dalam
urusan perniagaan.
Wlpn begitu, tradisi setempat masih dikekalkan dalam undang
– undang (Fasal 13 : 3) menyebut sesiapa yang berjual titah
(memalsukan titah) akan dikenakan samaada hukuman
bunuh, dibelah lidah atau dikupas kulit kepala.
• Undang-undang “kudung tangan” ini telah
dikuatkuasakan ketika pemerintahan Sultan
Alauddin Riayat Syah. Hukum Kanun Melaka
menyebut,

“Adapun jikalau ia mencuri, maka tertangkap


lalu dibunuhnya maka kenalah denda dia
setengah harganya.... Adapun pada hukum
Allah orang yang mencuri itu tiada harus
dibunuh, melainkan dipotong tangannya.”
GAMBARAN SISTEM POLITIK DAN PENTADBIRAN PADA
ZAMAN KESULTANAN MELAYU MELAKA MENGIKUT
HUKUM KANUN MELAKA
 Raja dianggap sebagai mempunyai kekuasaan tertinggi dan
berkuasa penuh di mana titah baginda adalah undang – undang
tertinggi dan mengatasi undang – undang yang terkandung dalam
Hukum Kanun Melaka itu sendiri.
 Hukum Kanun Melaka menjadi panduan kepada para pembesar
Melaka demean menerangkan tugas – tugas para pembesar seperti
bendahara, Penghuli Bendahari, Temenggung dan laksamana.
 Rakyat biasa terdiri daripada akyat yang bermastautin dan berhijrah
ke Melaka.
 Hukuman masih mengekalkan sebahagian pengaruh Hindu – Buddha
di mana hukuman adalah berbeza mengikut darjat dan kedudukan
seseorang.
Rakyat biasa terdiri daripada akyat yang
bermastautin dan berhijrah ke Melaka.
Hukuman masih mengekalkan sebahagian
pengaruh Hindu – Buddha di mana
hukuman adalah berbeza mengikut darjat
dan kedudukan seseorang.
ANTARA KANDUNGAN HUKUM KANUN
MELAKA
1. Tanggungjawab raja dan pembesar
2. Pantang larang dalam kalangan anggota masyarakat
3. Undang – undang keluarga
4. Hukuman kesalahan awam dan jenayah
5. Permasalahan ibadat dan muamalat
6. Hukum perhumaan
Dalam bidang nikah kahwin (munaqahat) dan jual beli, hukum
Islam digunakan sepenuhnya seperti:

Pewalian Syarat sah ijab Hukum dan syarat


seorang kabul dalam sah saksi dalam
perempuan perkahwinan perkahwinan

Hukum tentang
perceraian
Hukum jual
Hukum riba dan
beli
perpisahan
suami isteri
PERBEZAAN HUKUMAN SETIAP INDIVIDU
YANG BERLAINAN DARJAT DAN KETURUNAN
 Fasal 8.1 , hukuman menetak berbeza dimana sekiranya hamba
abdi menetak seorang yang menderhaka, hamba tersebut di
hukum penjara.
 Manakala seseorg menderhaka pula hanya didenda setengah
harga daripada sepuluh emas.
 Menurut Hukum Kanun Melaka, tiga kesalahan berat tidak
diampuni oleh hakim iaitu membunuh, mengambil isteri orang
dan orang kelakuannya bermaharajalela seperti bertindak
ganas sesuka hati.
 Kesalahan seperti itu hanya boleh diampunkan raja.
UNDANG-UNDANG ISLAM DALAM
HUKUM KANUN MELAKA

Undang-undang
Jenayah

Hukum Hukum Hukum


Qisas Hudud Ta’zir
HUKUM QISAS

 Dinyatakan sesispa yang mengambil nyawa (membunuh) orang


akan dibalas bunuh.
 Orang Islam yang membunuh orang kafir tak dikenakan qisas.
 Dalam soal mencederakan anggota juga akan dibalas perbuatan
yang sama dan setimpal.
 Hal ini selari dengan surah al-Maidah ayat 45.
 Hukum Diat Fasal 17 Hukum Kanun Melaka menyatakan
pembunuh dengan sengaja jika diberi maaf oleh waris akan
dikenakan Diyat(denda).
SURAH AL-MAIDAH AYAT 45.

‫ف‬ َ ‫س ِبالنَّ ْف ِس َو ْالعَي َْن ِب ْالعَي ِْن َو ْاْل َ ْن‬


ِ ‫ف ِب ْاْل َ ْن‬ َ ‫علَ ْي ِه ْم ِفي َها أ َ َّن النَّ ْف‬ َ ‫َو َكت َ ْبنَا‬
‫ص َّدقَ ِب ِه فَ ُه َو‬َ َ ‫ت‬ ‫ن‬ ْ ‫م‬
َ َ ‫ف‬ ۚ ‫اص‬
ٌ ‫ص‬َ ‫ق‬
ِ ‫ح‬َ ‫و‬ ‫ر‬
ُ ‫ج‬
ُ ْ
‫ال‬ ‫و‬
َ ِ ‫ن‬ ‫الس‬
ِ ‫ب‬
ِ ‫ن‬َّ ‫الس‬
ِ ‫و‬َ ِ‫ن‬ ُ ‫ذ‬ُ ْ
‫اْل‬ ‫ب‬
ِ ‫ن‬ َ ُ ‫ذ‬ُ ‫َو ْاْل‬
‫ون‬ َّ ‫ّللاُ فَُٰو َلَ ِه َم ُا ُم‬
َ ‫الِا ِل ُم‬ َّ ‫ارة ٌ لَهُ ۚ َو َم ْن لَ ْم يَ ْح ُك ْم ِب َما أ َ ْنزَ َل‬ َ َّ‫َكف‬
Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa
(dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi
dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak
qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak
memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-
orang yang zalim.
HUKUM HUDUD
 Berhubung dengan kesalahan zina, Qazaf, Mencuri, Minum arak
dan Murtad.
 Sebagai contoh kesalahan zina akan direjam sampi mati bagi
yang telah berkahwin dan disebat 100 x bagi yang belum
berkahwin.
 Hal ini selari dengan surah an-Nur ayat 2 dan juga Hadith.
 Bagi kesalahan Qazaf akan disebat 80 x sebatan.
 Bagi kesalahan minum arak akan disebat 40 x sebatan.
SURAH AN-NUR AYAT 2

ٌ ‫م بِ ِهمَا َر ْأ َف‬
‫ة‬ ُ ‫ج ْل َد ٍة وَال تَ ْأ‬
ْ ‫خ ْذ ُك‬ َ ‫ح ٍد ِم ْن ُهمَا ِمائَ َة‬ َّ ‫اجلِ ُدوا ُك‬
ِ ‫ل وَا‬ ْ ‫ال َّزانِي َُة وَال َّزانِي َف‬
‫ة‬ٌ ‫َشه َْد َع َذاب َُهمَا طَائِ َف‬ ْ ‫خ ِر و َْلي‬ ْ ‫اَّلل و‬
ِ ‫َاليَ ْو ِم اآل‬ ِ َّ ِ‫ون ب‬ ْ ‫َّللا إِ ْن ُك ْن ُت‬
َ ‫م ُت ْؤ ِم ُن‬ ِ َّ ‫ين‬
ِ ‫فِي ِد‬
)٢( َ‫م ْؤ ِمنِين‬ ُ ‫ِمنَ ْال‬

“Perempuan yang berzina dan lelaki yang


berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang
dari kedua-duanya 100 kali sebat, dan janganlah
kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan
terhadap keduanya dalam menjalankan hukum Agama
Allah, jika benar kamu beriman kepada Allah dan
hari Akhirat, dan hendaklah disaksikan hukuman
siksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh
HUKUM TA’ZIR
 Ta'zir dari segi bahasa bererti menolak atau menghalang.
 Dari segi istilah ialah hukuman yang dikenakan ke atas orang yang
membuat kesalahan dan maksiat atau orang yang mencuaikan
kewajipan yang tidak ditetapkan hukuman keseksaannya di dalam al-
quran dan Hadis atau hukuman yang dikenakan ke atas orang yang
melakukan jenayah yang telah ditetapkan keseksaaannya tetapi tidak
cukup syarat bagi mengenakan keseksaan itu.
 Bagi kesalahan yang tidak dikenakan hudud dan qisas seperti mencuri
tidak cukup nisab akan dikenakan ta’zir.
 Contoh akan diminta pulang semula barang yang dicuri atau digantung
dileher dan di arak keliling kampung sebagai pengajaran.
UNDANG-UNDANG MUAMALAH

Berhubung dengan jual beli, riba, sewa,


pinjam meminjam ada dinyatakan dalam
fasal 30 HKM.
Cth disebut dengan nyata haramnya riba,
tidak blh berniaga dengan orng gila.
• Menyentuh perintah dalam Al –
Quran tentang pengharaman
perniagaan dengan mengamalkan
riba.
FASAL • Disebut juga syarat – syarat
bagi orang yang berjual beli,
30 jenis – jenis barang yang sah
dijual beli.
• Contoh akad jual beli yang
sempurna serta konsep milik
•Tentang peraturan
sempurna (milk al-tam)

FASAL – peraturan dan


syarat – syarat
31 dalam perjualan
tanah atau kebun.
• Pemulangan barang – barang yang
FASAL telah dibeli kerana barang –
barang tersebut didapati telah
31.2 pun rosak semasa
tangan penjual.
masih di

• Tentang barang – barang yang


FASAL telah diserahkan kepada pembeli
tetapi kemudiannya disedari
31.3 bahawa barang tersebut
sebenarnya telah pun rosak.
FASAL • Masalah kebangkarapan,
penyelesaian secara sulh
prinsip
atau

32 pendamaian, pemasalahan pinjam –


meminjam dan tangungjawab peminjam.

FASAL • Tentang peraturan bersyarikat.


33
FASAL • Peraturran
pemegangan
tentang
amanah
penerimaan dan
dalam bentuk
34 harta.
UNDANG-UNDANG KELUARGA

Berhubung dengan perkahwinan,perceraian,wali,


talak dan sebagainya.
Dlm hal ini semuanya selari dengan hukum islam.
UNDANG – UNDANG PERKAHWINAN
• Peruntukan ISLAM
tentang wali, iaitu
orang yang bertindak sebagai
penjaga kepada seorang wanita
FASAL yang hendak dikahwinkan atau
berkahwin.

25 • Disentuh juga tentang susunan


wali, umur wanita yang hendak
diwalikan termasuk beberapa
perkara yang berkaitan
•Peruntukan ijab dengan
dan
soal keizinan untuk berkahwin.
Kabul serta kesahan
FASAL sesuatu
akibat
akad nikah
daripada
25.2 kekacauan wali sama ada
wali tersebut adil
ataupun fasiq.
• Mengenai hukum saksi dalam
perkahwinan, bilangannya,
FASAL syarat untuk membolehkan
seseorang menjadi saksi
26 dan juga kesahan sesuatu
akad perkahwinan yang
diasaskan perkara
•Menyentuh kepada – keadaan
perkara
saksi.
yang memungkinkan berlakunya
khiar dalam perkahwinan iaitu
keadaan di mana pihak – pihak
FASAL lelaki dan
menggunakan
perempuan
hak mereka
boleh
bagi
27 membuat
meneruskan
pilihan
atau
sama ada
membatalkan
ikatan perkahwinan jika
terdapat kecacatan seperti yang
•Peruntukan
FASAL tentang talak
dan idah bagi
28 wanita yang
diceraikan.
UNDANG-UNDANG KETERANGAN DAN
ACARA

Berkaitan dengan syarat-syarat menjadi


Sultan seperti mesti Islam, adil,
pengampun,pemurah dan sebagainya.
Dinyatakan juga hakim/ kadi dilarang
menerima hadiah.
Penglibatan Ulamak dlm soal pentadbiran negeri disebut
dengan nyata.
Ulamak dan Kadi terlibat aktif dalam soal pertabalan,
perkahwianan pemakaman seseorang raja/sultan.
Meskipun pengaruh Islam amat ketara dalam hukum
Kanun Melaka, masih terdapat banyak pengaruh Hindu
dan adat Melayu yang bertentangan dengan Islam.
•Tentang ikrar, kes – kes
FASAL yang yang dibolehkan
35 untuk berikrar dan juga
syarat – syarat ikrar.

FASAL •Cara – cara pemeriksaan terhadap


saksi dalam sesuatu kes dan

37 syarat yang membolehkan seseorang


diterima menjadi saksi.
• Peraturan tentang akuan
sumpah.
• Dalam fasal ini diselitkan
FASAL dengaan hadith Rasulullah
s.a.w ynag bermaksud : Beban
38 bukti terletak kepada orang
yang membuat tuduhan dan
sumpah adalah ke atas orang
yang menafikannya.
UNDANG-UNDANG YG TIDAK SELARI
DENGAN ISLAM

Sultan berada di atas undang-


undang ( Konsep Devaraja)
Hukuman qisas tidak dikenakan
kepada sultan/ kerabat raja
Hukuman hudud tidak dikenakan
kepada sultan
Mengamalkan Diskriminasi Dalam Undang-
undang :
Tidak amalkan persamaan taraf, ini kerana ada
larangan memakai warna kuning, bina rumah
seperti
Konsep Daulat dan Tulah :
Amalkan konsep pantang derhaka kepada
raja/sultan walaupun memerintah dengan
zalim.
PERANAN HUKUM KANUN MELAKA
Hukum kanun melaka penting sebagai sumber rujukan bagi
menentukn hukuman bagi kesalahan tertentu.
Menentukan pembahagian tugas,peranan serta struktur
pemerintahan. Dalam undang-undang terkandung satu adat
yang digelar adat lembaga yang didalamnya menganunkan
satu sistem pentadbiran dan pemerintahan yang teratur.
Melancarkan pentadbiran,memudahkan urusan tertentu
kerana berlaku pengkhususan yang sudah pastinya
meningkatkan mutu
KESIMPULAN
Kesimpulannya, Hukum Kanun Melaka penting bagi melancarkan
pemerintahan negeri. Undang-undang ini yang awalnya dipengaruhi
oleh agama Hindu, diresapi unsur agama Islam yang ketara pada
akhirnya. Hukum-hukum syarak ini meresap secara beransur-ansur.

undang-undang ini sungguh lengkap, menyentuh pelbagai perkara


berkaitan dengan adat lembaga dan tanggungjawab pembesar, hukuman
awam dan perbuatan jenayah serta perkara-perkara berkaitan dengan
pertanian, perhambaan, dan kekeluargaan. Walaupun Hukum Kanun
Melaka diamalkan dengan meluas di Melaka dan menjadikan Islam
sebagai rujukan namun masih ada ruang yang bertentangan dengan
syarak. Hal ini, Undang-undang Melaka masih dipakai oleh undang-
undang zaman sekarang.
RUJUKAN
Abdul Rahman Kaeh, & Muhammad Yusoff Hasim. Sejarah Melayu (Edisi Shellabear)
Persepsi Sejarah dan Kesusasteraan. Kuala Lumpur: Longman Malaysia
Sdn.Bhd.

Ali Ahmad. (1977). Kajian Sejarah Melayu. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti
Sdn. Bhd.

Aminudin Omar. (1988). Sinopsis dan Kajian Sejarah Melayu. Negeri Sembilan:
Pustaka Thaju Pelajaran

Arba’yah Mohd Noor. (2002). Ilmu Sejarah dan Pensejarahan. Selangor: Dewan
Bahasa dan Pustaka.

Muhd. Yusof Ibrahim. (1994). Pensejarahan Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka.
SEKIAN
TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai