Anda di halaman 1dari 29

PROFESIONALISME

PENDIDIK AWAL KANAK-


KANAK
• KONSEP PROFESIONALISME PENDIDIK
• DIMENSI PROFESIONALISME PENDIDIK
• ETIKA PENDIDIK AWAL KANAK-KANAK MENGIKUT NAEYC
• ETIKA PENDIDIK AWAL KANAK-KANAK
• SAHSIAH DAN ETIKA PENDIDIK AWAL KANAK-KANAK DI MALAYSIA
Konsep Profesionalisme
• Profesionalisme didefinisikan sebagai seseorang yang  Piawai yang ditetapkan NAEYC untuk PAKK ke arah profesionalsme

adalah:
mempunyai ciri, semangat, kaedah, prinsip, tingkah laku
beretika dan memahami konsep profesionalisme 1. Mempromosi perkembangan kanak-kanak dan pembelajaran

mereka
berbanding dengan amatur.
2. Membina kekeluargaan dan hubungan komuniti
• Profesionalsme juga diertikan sebagai pakar, berkelayakan,
3. Membuat pemerhatian dan mendokumentasikan bentuk sokongan
berkemahiran, cekap, diikhtraf, berlesen atau berpermit dan
yang diberikan kepada kanak-kanak
terlatih.
4. Menitikberatkan aspek P&P
• Profesionalisme juga berkait dengan kepakaran dan
• Hubungkatkan kanak-kanak dan keluarga
pegetahuan yang khusus dalam sesuatu bidang serta
memenuhi semua kelayakan standard yang ditetapkan. • Menggunakan pendekatan perkembangan yang berkesan

• Memahami isi kandungan dalam PAKK

• Membina kurikulum yang bermakna


Konsep Profesionalisme Pendidik
• Profesionalisme merupakan suatu nilai murni dimana seseorang individu mengamalkan
tanggungjawab dengan penuh dedikasi tidak mementingkan diri atau suka memilih pekerjaan.

• Profesionalisme seseorang guru berkait rapat dengan mutu pendidikan dari segi sikap dan nilai
dalam pengajaran.

• Keupayaan dan usaha guru yang gigih untuk menyempurnakan tanggungjawab terhadap pelajar,
sekolah dan masyarakat.

• Keberkesanan penggunaan sumber dan teknologi pengajaran, penggunaan kaedah pengajaran,


mewujudkan suasana pembelajaran yang sihat dan berkesan dalam bilik darjah, pengawalan bilik
darjah serta keberkesanan menamankan sikap serta nilai-nilai murni pembelajaran dalam kalangan
pelajar.
Dimensi Profesionalisme Pendidik

Kemahiran
sosial/personal

DPP
Kemahiran Kemahiran
profesional praktikal
• Kemahiran belajar – Pembelajaran yang berterusan. Sentiasa • Kemahiran menilai – Proses yang meliputi aktiviti-aktiviti
melengkapkan diri dengan mengemaskini ilmu pengetahuan mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pdp, untuk
dan kemahiran mengajar dari semasa ke semasa. membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil
tindakan yang sewajarnya.
• Kemahiran berfikir – Kebolehan menyusun idea-idea atau
perkara-perkara yang tersembunyi, membuatkan kesimpulan • Kemahiran pemudahcaraan – Berpusatkan murid &
untuk mendapatkan ilmu atau kemahiran baru. berpusatkan bahan pelajaran (bahan – guru / bahan – murid).

• Kemahiran komunikasi – Bertutur dengan penggunaan • Kemahiran mengajar – memotivasikan murid-murid supaya
kepelbagaian nada, suara yang bertenaga, tatabahasa yang bersedia belajar, menyampaikan isi pelajaran, membimbing
betul, perkataan yang tepat serta mudah difahami, menjalankan aktiviti pembelajaran, mengurus murid-murid.
penghentian sejenak yang efektif dan bebas daripada disisip
• Kemahiran ICT – Untuk membantu
dengan bukan perkataan.
pendidikan/pengajaran/pengujian & mengurus pengajaran
• Kemahiran merancang – Kebolehan menentukan objektif
• Kemahiran mengurus – Pengurusan persekitaran pdp seperti
pelajaran, memilih isi pengajaran, memilih strategi dan kaedah
ruang pembelajaran, aktiviti pdp, keadaan fizikal bilik darjah
pengajaran, merancang aktiviti pdp, memilih dan
dsb.
menyediakan bahan-bahan pelajaran serta menyediakan dan
menguruskan kemudahan-kemudahan untuk menjalankan
aktiviti pembelajaran.
1. Kemahiran Sosial/Personal

 Interpersonal – Kebolehan membuat perkaitan dan


memahami orang lain.

 Intrapersonal – Kebolehan membuat refleksi kendiri dan


menyedari keadaan dirinya.
2. Kemahiran Praktikal

 Guru mempraktikkan proses inkuiri dalam pengajaran


serta memperlihatkan kemahiran berfikir aras tinggi yang
kritis dan inovatif.
3. Kemahiran Profesional

 Terus memperbaiki diri ke arah perkembangan professional


• Mengikuti kursus dari semasa ke semasa

• Melibatkan diri dalam organisasi professional, membaca penerbitan


dan mewujudkan jaringan perhubungan dengan institusi terlibat
dengan PAKK

• Memberi sumbangan yang bernilai kepada pendidikan awal kanak-


kanak
Etika Pendidik Awal Kanak-Kanak (NAEYC)
• P-1.1.Kita tidak boleh merosakkan kanak-kanak. Kita tidak boleh terlibat dalam membahayakan kanak-
kanak dengan apa cara sekali pun. Kita tidak boleh menindas, merosakkan anggota fizikal kanak-kanak.

• P-1.2.Kita tidak patut menyertai mana-mana aktiviti yang mendiskriminasi kanak-kanak yang memberi
kelebihan kepada aktiviti yang berlandaskan agama, bangsa, warganegara, kebolehan, status,
kelakuan atau kepercayaan ibu bapa mereka.

• P-1.3.Kita perlu melibatkan diri dengan aktiviti yang berilmu dalam memberi keputusan yang wajar dan
melibatkan kepentingan kanak-kanak.

• P-1.4.Kita perlu membiasakan diri dengan simptom penderaan kanak-kanak dari segi fizikal, seksual, lisan
dan emosi serta tahu tentang undang-undang dan akta dalam melindungi kanak-kanak.

• P-1.5.Apabila kita mempunyai bukti tentang penderaan kanak-kanak, kita perlulah melaporkan kepada
pihak yang berkenaan dan pastikan tindakan sewajarnya akan diambil.
Etika Pendidik Awal Kanak-Kanak
• Menerima kanak-kanak sebagai individu yang berbeza dan

• Peka terhadap perasaan kanak-kanak dan kualiti kanak-kanak menggunakan aspek yang positif dalam kumpulan kanak-kanak.

berfikir. • Membuat kawalan yang baik daripada membuat ugutan

• Lebih mengutamakan kebajikan kanak-kanak dan keselamatan (threatening).

kanak-kanak kami daripada hal-hal lain. • Memberikan perasaan yang responsif, sentiasa memberi galakan

• Sedia mendengar suara hati kanak-kanak dan memahami mereka. dan memberi peluang kejayaan kepada kanak-kanak serta memberi
sokongan apabila mereka dalam keadaan yang kebingungan dan
• Mempunyai rasa belas kasihan dan kasih sayang kepada kanak- keliru.
kanak.
• Menunjukkan suatu cara berpakaian, pertuturan dan tingkah laku
• Selalu menggunakan komunikasi bukan lisan dan memaksimakan yang dapat memberikan contoh yang baik kepada kanak-kanak.
komunikasi bersama kanak-kanak.
• Membawa unsur kecindan (humor) dan daya imaginasi dalam
• Sentiasa melindungi hak kanak-kanak. kumpulan.

• Bersikap adil terhadap setiap seorang kanak-kanak tanpa mengira • Meningkatkan dan memaksimakan komitmen terhadap kekuatan
faktor-faktor jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, sosial, dan potensi kanak-kanak.
keturunan atau agama.
• Membimbing dan mengajar kanak-kanak mempelajari satu tahap
penguasaan kemahiran mengikut tahap pencapaian dan
penguasaan kemahiran mereka.
1. Etika Tanggungjawab Terhadap Kanak-
Kanak
• Membuat kawalan yang baik daripada membuat ugutan (threatening).
Selaku seorang pendidik kanak-kanak adalah wajar kita mempunyai ciri-

ciri profesional seperti berikut: • Memberikan perasaan yang responsif, sentiasa memberi galakan dan

memberi peluang kejayaan kepada kanak-kanak serta memberi


• Peka terhadap perasaan kanak-kanak dan kualiti kanak-kanak berfikir.
sokongan apabila mereka dalam keadaan yang kebingungan dan
• Lebih mengutamakan kebajikan kanak-kanak dan keselamatan kanak- keliru.
kanak
• Menunjukkan suatu cara berpakaian, pertuturan dan tingkah laku yang
• Sedia mendengar suara hati kanak-kanak dan memahami mereka. dapat memberikan contoh yang baik kepada kanak-kanak.

• Mempunyai rasa belas kasihan dan kasih sayang kepada kanak-kanak. • Membawa unsur kecindan (humor) dan daya imaginasi dalam

kumpulan.
• Selalu menggunakan komunikasi bukan lisan dan memaksimakan

komunikasi bersama kanak-kanak. • Meningkatkan dan memaksimakan komitmen terhadap kekuatan dan

potensi kanak-kanak.
• Sentiasa melindungi hak kanak-kanak.

• Membimbing dan mengajar kanak-kanak mempelajari satu tahap


• Bersikap adil terhadap setiap individu kanak-kanak tanpa mengira
penguasaan kemahiran mengikut tahap pencapaian dan penguasaan
faktor-faktor jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, sosial, keturunan
kemahiran mereka.
atau agama.

• Menerima kanak-kanak sebagai individu yang berbeza dan

menggunakan aspek yang positif dalam kumpulan kanak-kanak.


2. Etika Tanggungjawab Terhadap Ibu
Bapa
Pendidik awal kanak-kanak juga mempunyai tanggungjawab kepada ibu bapa dan keluarga kanak-kanak seperti:

• Sebagai seorang guru anda adalah seorang manusia yang mementingkan manusia lain.

• Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka.

• Merahsiakan semua maklumat mengenai kanak-kanak dan keluarganya kecuali yang berhak mengetahuinya.

• Kita tidak boleh menceritakan hal kanak-kanak di hadapan ibu bapa mereka, kerana ini akan merosakkan konsep kendiri kanak-

kanak.

• Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dengan rumah tangga.

• Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka dan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu

bapa secara teliti dan bijaksana.

• Mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap

ibu bapa atau penjaga mereka.

• Mengelakkan diri daripada menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar.
3. Etika Tanggungjawab Terhadap
Masyarakat
Pendidik adalah role model kanak-kanak dalam masyarakatnya. Justeru itu nilai-nilai budaya kesopanan perlu didedahkan
kepada kanak-kanak.

• Guru pendidikan awal kanak-kanak harus memupuk kesantunan diri kepada kanak-kanak di bawah jagaannya supaya
menghormati ibu bapa dan orang yang lebih tua.

• Mengelakkan diri mengajar kanak-kanak tentang ajaran yang bertentangan dengan adat dan budaya masyarakat.

• Berpegang kepada tingkah laku yang sopan dan diterima oleh masyarakat.

• Mempamerkan bahasa pertuturan yang baik untuk menjadi ikutan kanak-kanak dan keluarga.

• Menunjukkan cara berpakaian yang sopan dan terpuji.

• Menghormati masyarakat setempat dan memenuhi segala tanggung jawab sebagai seorang warganegara dan sanggup
mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat.

• Mengelakkan diri dari melakukan perbuatan yang sumbang pada mata masyarakat.

• Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dengan ibu bapa, institusi pendidikan dengan masyarakat.
4. Etika Tanggungjawab Terhadap
Pentadbir
Guru mempunyai etika dan tanggungjawap kepada pentadbir atau guru besar atau pengurus di premis nursery iaitu :

• Sentiasa patuh kepada arahan perkhidmatan atau arahan guru besar dari masa ke semasa. Contohnya arahan menepati masa datang dan

waktu balik sangat penting.

• Guru mesti datang awal sebelum kanak-kanak datang.ke sekolah. Guru tidak boleh balik sebelum kanak-kanak semua balik ke rumah masing-

masing.

• Guru perlu menunggu kanak-kanak sehingga ibu bapa mereka menjemput mereka balik.

• Jawatankuasa pentadbir perlu menetapkan masa paling lewat untuk mengambil anak mereka dan sekiranya lewat perlu dimaklumkan lebih awal

dan bayaran lebih masa perlu dikenakan mengikut jam yang ditetapkan.

• Guru tidak boleh meninggalkan kanak-kanak tanpa guru lain atau pembantu. Kita perlu sentiasa hadir bertugas bersama kanak-kanak.

• Segala kelengkapan dan perabot yang dibeli dan digunakan perlu direkod dan dilaporkan kepada pentadbir dari masa kesemasa.

• Guru hendaklah membuat permohonan kepada pentadbir sekiranya hendak membawa kanak-kanak untuk aktiviti lawatan dan mendapatkan

keizinan dari ibu bapa atau penjaga tentang lawatan yang hendak dilaksanakan.

• Segala perkara yang melibatkan kewangan perlu mendapat arahan dari pentadbir, dan sekiranya memungut yuran atau sumbangan wang perlu

diserahkan kepada bahagian kewangan sekolah.


5. Etika Tanggungjawab Selaku Pekerja
Guru dan Pembantu tadika adalah menjadi ahli dan rakan sejawat kepada anda dalam melaksanakan aktiviti–aktiviti di

prasekolah/ tadika/ taska. Anda yang menentukan senarai tugas dan agihan tugasan yang perlu dilakukan setiap hari di

prasekolah/ tadika/ taska. Antara tugas yang yang mesti dilakukan oleh pekerja adalah seperti berikut:

• Mempastikan prasekolah sentiasa bersih dan kemas di dalam dan di luar bilik darjah. Contohnya mengelap lantai bilik

darjah setiap hari selepas kanak-kanak meninggalkan bilik darjah.

• Pembantu guru (khusus tadika/taska kerajaan) - Memasak makanan mengikut menu yang anda ditetapkan pada setiap

hari. Anda memastikan makanan yang dimasaknya sentiasa bersih dan cara masak yang sesuai dengan selera kanak-

kanak iaitu tidak pedas dan elakkan keracunan makanan.

• Sentiasa hormat kepada pekerja dan menjaga kebajikannya

• Anda perlu membimbing pekerja supaya memahami psikologi kanak-kanak dan bekerjasama dalam melaksanakan

saranan yang positif untuk kanak-kanak melakukannya contohnya sentiasa mengucapkan terima kasih, menghormati

orang tua dan memuji sekiranya kanak-kanak melakukan sesuatu perbuatan yang baik dan terpuji.
Sahsiah Dan Etika Pendidik Awal Kanak-
kanak
Di Malaysia
• Bercakap dengan lemah lembut. • Guru sebagai pengurusi. Guru memberi peluang kepada kanak-kanak
kebebasan dan berdikari untuk membuat keputusan tentang aktiviti yang
• Biar kanak-kanak tahu yang guru memuji apa yang baik mereka lakukan.
mereka pilih, contohnya apabila memilih aktiviti bermain..”Play is a natural
• Beri ucapan salam atau selamat pagi kepada kanak-kanak secara individu avenue for children learning” Beri peluang kanak-kanak memilih alat

supaya kanak-kanak tahu mereka dihargai dan memang istimewa. mainan yang mereka minati.

• Guru menunjukkan cara yang baik . Sebagai contoh guru tidak boleh • Guru menjadi fasilitator bermakna memudahkan pembelajaran kanak-

duduk di atas meja atau minum sambil berjalan. kanak.

• Demonstrasi kelakuan yang sopan dengan orang dewasa yang lain dalam • Guru sebagai pemandu ( Instructor ) perlu mempraktikkan perkara berikut:

bilik darjah. Ini kerana kanak-kanak sangat berminat untuk memerhati  Menarik perhatian kanak-kanak dengan menggunakan bahan yang
orang dewasa berinteraksi dan selepas memerhatikan kanak-kanak akan konkrit iaitu bahan tersebut dijadikan bahan untuk memulakan
meniru tingkah laku tersebut. perbualan.

• Galakkan kanak-kanak bermain. Bermain adalah kerja kanak-kanak.  Guru menarik perhatian kanak-kanak sebagai contoh bahan blok.
Bermain adalah konsep belajar yang merupakan pengalaman yang Guru boleh juga sediakan bahan yang baharu.
bermakna.

• Beri arahan yang jelas kepada kanak-kanak.


*Ciri-Ciri Guru Yang Professional
 Berilmu

 Berkemahiran dan berketrampilan dalam pengetahuan pedagogi, pengetahuan pedagogi dalam pdp

 Bersahsiah yang baik dan boleh diteladani pelajar.

 Bersikap profesional.

 Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori.

 Kaya dengan ilmu.

 Bertindak atas landasan etika dan tatasusila kerja.

 Bermoral teguh.

 Berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran.


Peranan Pendidik

 Pengajar  Penilai

 Fasilitator  Perancang

 Penyedia permainan  Model

 Pengurus  Pengamal reflektif

 Pemerhati  Penyelidik

 Penyayang
1. Pengajar
 Menyediakan perancangan P&P.

 Menggunakan strategi, kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai.

 Menguasai ilmu dan bahan yang ingin diajar.

 Berinteraksi secara langsung dengan kanak-kanak.

 Pilih situasi yg sesuai untuk membuat tunjuk cara.

 Menyediakan Bahan Bantu Belajar (BBB).

 Guna perkataan & ayat yg mudah ketika menerang.

 Sediakan isi pembelajaran ikut minat, kebolehan & kurikulum.


2. Fasilitator/Pemudahcara
 Berfikir secara fleksibel & sentiasa memilih kaedah & teknik yg
pelbagai.
 Pelajar diberi peluang belajar dengan pelbagai cara ikut
minat, keperluan & gaya pembelajaran
 Guna soalan untuk mencungkil pemikiran murid ikut
kesesuaian
 Menganggap kanak-kanak boleh dikembangkan.
3. Penyedia Permainan
 Kreatif dalam memilih dan menyediakan aktiviti
pembelajaran yang sesuai untuk kanak-kanak.

 Mewujudkan suasana yang menarik dan tidak


membosankan.

 Mencuba kaedah-kaedah baru dalam proses pengajaran


dan pembelajaran dengan menggunakan pelbagai bahan
bantu mengajar.
4. Pengurus
• Mengetahui tentang prosedur pentadbiran.

 Mendaftar dan menyimpan rekod kanak-kanak.

 Menyediakan dan menyimpan kira-kira mengenai perbelanjaan.

 Merancang apa yang perlu dibeli.

 Memeriksa dan membuat senarai barang-barang, bahan-bahan, alat dan lain-lain yang
sudah dibeli dan menyediakan tempat untuk menyimpannya.

 Berhubung dengan ibu bapa dan masyarakat untuk mendapatkan kerjasama dalam
membantu program sekolah.
5. Pemerhati
• Memerhati dan mengawasi kanak-kanak.
• Memerhati kebolehan kanak-kanak pada masa tertentu supaya
keupayaan kanak-kanak dapat dirangsang ke tahap yang lebih
baik.
• Gunakan teknik pemerhatian untuk menyelesaikan pelbagai
masalah.
• Pemerhatian memberi input kepada guru tentang perkembangan
kanak-kanak dari segi kognitif, afektif & fizikal kanak-kanak.
6. Penilai
• Mengambil kira aspek peneguhan supaya kanak-kanak berasa seronok dan
berminat dengan alam persekolahan.

• Mengenal pasti kelemahan yang ada pada proses pembelajaran agar dapat
diubahsuai dan dipertingkatkan.

• Menilai pengetahuan sedia ada murid.

• Menilai perkembangan JERIS.

• Menilai untuk menentukan objektif P&P tercapai.

• Hasil penilaian buat tindakan susulan.


7. Perancang
• Merancang aktiviti-aktiviti harian yang sesuai dengan perkembangan dan kebolehan kanak-kanak.

• Memastikan objektif pengajaran adalah tepat, jelas dan sesuai.

• Tujuan: Menjamin keberkesanan PdP dimana ia dapat dijalankan dengan lebih sistematik.

 Rancang P&P sepanjang tahun

 Guna Sukatan Pelajaran

 Ikut Takwim

 Guna Tema

 Pilih aktiviti – sediakan BBB

 Rancang Penilaian/ pengayaan & pemulihan


8. Model

Kanak-kanak adalah individu yang mempunyai semangat ingin


tahu yang tinggi dan suka meniru tingkah laku individu lain.

• Menunjukkan contoh teladan yang baik dalam pelbagai


aspek.

• Peka dan berfikir sebelum melakukan sesuatu tindakan.

• Mempraktikkan nilai-nilai agama dalam diri.


9. Pengamal Reflektif
• Menilai diri sendiri berkenaan sikap serta tugas yang dilaksanakan untuk
membantu meningkatkan kualiti perkhidmatan sesebuah pusat pendidikan awal
kanak-kanak.

• Berusaha membuat penambahbaikan dengan meningkatkan lagi kualiti diri


dalam proses penyampaian pengajaran kepada kanak-kanak.

 Perlu mengkaji diri

 Bersikap terbuka

 Bertanggungjawab
10. Penyelidik
• Terlibat dalam aktiviti inkuiri.

• Berkolaboratif untuk mencari kefahaman yang lebih baik tentang


kefahaman dan persekolahan bagi meningkatkan kualiti pengalaman
persekolahan dan membangkitkan minat dan nikmat intelektual melalui
penelitian keatas masalah sebenar dalam tugas seharian.

• Menyumbang kepada perkembangan kendiri, penambahbaikan amalan


profesional, meningkatkan keberkesanan institusi dan memberi
sumbangan kepada kebaikan masyarakat.
11. Penyayang
• Murid merupakan aset penting yang perlu diberi perhatian, dijaga,
dibimbing, dihargai kewujudannya dan disayangi setiap masa.

• Mengamal dan membudayakan sikap kasih sayang di sekolah.

• Memiliki sifat kepedulian terhadap setiap perkara yang berkaitan


dengan muridnya dengan cara mengamalkan nilai kasih sayang,
bersikap mesra, mengambil berat, berbudi bahasa, saling
menghormati, sentiasa ceria, prihatin dan sabar.

Anda mungkin juga menyukai