Anda di halaman 1dari 34

INTERAKSI DALAM

BILIK DARJAH

EN. AZIZI JAAFAR


PENSYARAH
JABATAN ILMU PENDIDIKAN
IPG KAMPUS KOTA BHARU

11/23/2010 azizi cyberspot 1


KONSEP INTERAKSI
DALAM BILIK DARJAH

Proses saling bertindak, saling mempengaruhi di antara


satu sama lain. (English Dictionary)

Interaksi di antara individu dan interaksi di antara


individu dengan alam sekitar. (Konteks Pendidikan)

11/23/2010 azizi cyberspot 2


Konsep Interaksi
 Interaksi merupakan satu jalinan hubungan di
antara guru dengan pelajar.
 Mengikut kamus A New English Dictionary,
interaksi bilik darjah bererti saling bertindak,
saling mempengaruhi di antara satu sama lain.
 Di bawah konsep pendidikan, interaksi dalam bilik
darjah boleh ditinjau daripada dua sudut, iaitu:
◦ i) Interaksi di antara individu
◦ ii) Interaksi di antara individu dengan alam
sekitar

Khalid-ipda 3
i) Interaksi di antara individu
Interaksi bilik darjah yang sempurna dan
berbentuk dua hala kurang dipraktikkan.
Mengikut analisis Ned A. Flanders,
interaksi di antara guru dengan murid
dalam bilik darjah boleh digolongkan
dalam tiga kategori utama, iaitu
◦ percakapan guru,
◦ percakapan murid dan
◦ kesenyapan.

Khalid-ipda 4
Analisis Interaksi Flanders dalam
Bilik Darjah
Kategori Percakapan Gaya Interaksi

Percakapan Pengaruh
Langsung
Bersyarah / Menerang
 Memberi arahan
Guru  Mengkritik

Pengaruh Tidak  Menerima perasaan murid


Langsung  Memuji atau memberi
dorongan
 Menerima pendapat / idea
murid
 Menyoal untuk
mendapatkan tindak balas
murid

Rajah 1: Analisis Interaksi Flanders dalam Bilik Darjah (diubahsuai)


Khalid-ipda 5
Analisis Interaksi Flanders dalam
Bilik Darjah
Kategori Percakapan Gaya Interaksi

 Tindak balas murid


Percakapan Murid  Inisiatif murid sendiri

 Berhenti sekejap
Kesenyapan kerana keliru inisiatif
satu pihak.

Khalid-ipda 6
ii) Interaksi di antara individu
dengan alam sekitar
Mengikut Model Pengajaran Sim,
Sim
konsep interaksi di dalam bilik darjah
boleh merujuk kepada proses saling
bertindak di antara guru, murid, objektif
pelajaran, isi kandungan serta alam
sekitarnya yang meliputi segala aspek
budaya, sosioekonomi, organisasi, lokasi
dan masa.

Khalid-ipda 7
2.0 Jenis-jenis Interaksi Dan
Kepentingannya
Model Pengajaran Sim
Guru
 interaksi di antara
guru, murid, isi
kandungan dan alam
sekitar, Objektif Pelajaran
 corak interaksi boleh Pengajaran Bahan
berlaku di antara
dua, tiga, empat atau
lima unsur. Murid

Rajah 2.1: Interaksi di antara guru, murid, objektif pelajaran dan bahan
pelajaran.
Khalid-ipda 8
Interaksi sehala

Komunikasi sehala daripada guru kerpada murid.

Khalid-ipda 9
Interaksi dua hala
Komunikasi dua hala di antara guru dengan murid.

Guru

Murid Murid Murid Murid

Khalid-ipda 10
Interaksi pelbagai hala
Komunikasi di antara guru dengan murid,
murid dengan murid, dan murid dengan guru.
Guru

Murid Murid

Murid

Khalid-ipda 11
Jenis-jenis Interaksi Dan Ciri-cirinya

Jenis interaksi Ciri-ciri interaksi Pendekatan dan


strategi
pengajaran

aktiviti pembelajaran pendekatan memusatkan


Interaksi sehala bercorak positif guru
dari guru kepada corak interaksi tertumpu kaedah kelas
kepada guru sahaja memberi arahan
murid tiada interaksi di antara kaedah syarahan
murid dengan murid kaedah mencerita
kaedah demonstarsi
G aktiviti pemulihan

M M M M M

Khalid-ipda 12
Interaksi Dua Hala Di Antara Guru
Dengan Murid

interaksi dua  Aktiviti Pengajaran Pendekatan


Dan Pembelajaran Perbincangan
hala di antara Bercorak Aktif
guru dengan  Perhubungan Guru Kaedah Menyoal
murid Dengan Murid
Kaedah Sokratik
Dipereratkan
G
 Penglibatan Murid Kaedah Individu
Digalakkan

M M M M M

Khalid-ipda 13
Jenis interaksi Ciri-ciri interaksi Pendekatan dan
strategi pengajaran

Aktiviti
pembelajaran pendekatan
interaksi dua
bercorak aktif kumpulan
hala di antara Perhubungan murid
kaedah projek
murid dengan dengan murid
dipereratkan kaedah bermain
murid Interaksi guru dengan
lakonan
murid sehala, iaitu
melalui bimbingan atau sumbangsaran
arahan guru sahaja semasa memberi
Semangat kerjasama,
G arahan guru
toleransi serta tolong
menolong di kalangan
M M murid dipupuk
M M M M

M M

Khalid-ipda 14
Interaksi Pelbagai Hala Di Antara Guru Dengan Murid Dan
Murid Dengan Murid

Iv. Interaksi Pelbagai  Aktiviti pengajaran  Simulasi


Hala Di Antara Guru dan pembelajaran  Main peranan
Dengan Murid Dan bercorak aktif  Pendekatan
Murid Dengan Murid
 Perhubungan di kumpulan
antara guru dengan  Kaedah
murid dan murid perbincangan
dipereratkan  Kaedah
 Peranan murid penyelesaian
digunakan secara masalah
optimum  Aktiviti pemulihan
 Aktiviti penggayaan
 Berbincang dan
berbual-bual

Khalid-ipda 15
Kepentingan Interaksi Dalam Bilik
Darjah
membolehkan guru memotivasikan murid
supaya menimbulkan minat dan perhatian
mereka terhadap akktiviti pengajaran-
pembelajaran.
Aktiviti soal jawab yang menggerakkan
murid-murid berfikir memerlukan proses
interaksi di antara guru dengan murid-
murid.

Khalid-ipda 16
Kepentingan Interaksi Dalam Bilik
Darjah
mengeratkan perhubungan guru dengan
murid-murid dalam bilik darjah dan
seterusnya penyampaian pelajaran yang
berkesan akibat hubungan yang mesra.
merupakan proses utama bagi guru
menyampaikan ilmu pengetahuan kepada
murid-murid.
malalui interaksi, guru dapat melaksanakan
rancangan mengajarnya mengikut objektif
pelajaran yang ditentukan.

Khalid-ipda 17
Kepentingan Interaksi Dalam Bilik
Darjah
pertukaran maklumat atau idea
memerlukan interaksi dua hala.
aktiviti kumpulan hanya dapat dijalankan
melalui interaksi di antara murid dalam
kumpulan.
interaksi berkomputer membolehkan
murid memperolehi ilmu dan kemahiran
terkini yang sukar didapati daripada buku.

Khalid-ipda 18
Cara Untuk Mewujudkan Interaksi Yang
Berkesan Dalam Bilik Darjah
Amalkan sikap kepimpinan
demokratik
◦ Ini akan melahirkan interaksi yang ideal iaitu
interaksi dua hala yang akan membawa
sosioemosi yang mesra dan harmonis. Ia boleh
mengurangkan suasana yang tegang dan
menggalakkan pelajar berdamping rapat
dengan guru dan tidak berasa segan untuk
mengemukan pendapat mereka.

Khalid-ipda 19
Mengelolakan banyak aktiviti
kumpulan
Ini adalah untuk memberi peluang kepada
murid-murid berinteraksi di antara satu
sama lain misalnya dalam menjalankan
aktiviti penggayaan, pemulihan, lakonan,
pertandingan, kertas projek dan
sebagainya.

Khalid-ipda 20
Menggunakan teknik menyoal
Ini untuk mendapat tindak balas murid
atau mencungkil pendapat murid semasa
penyampaian isi pelajaran. Murid
dibimbing dan digalakkan untuk
menjawab soalan dan seterusnya
melibatkan diri secara aktif dengan
memberi tindak balas.

Khalid-ipda 21
Menggunakan percakapan yang
sesuai
Percakapan guru harus boleh
menggalakkan murid mengemukan
pendapat atau memberi tindak balas
mereka seperti menggunakan teknik
memuji atau menerima pendapat murid-
murid.

Khalid-ipda 22
Menggunakan strategi memusatkan
murid
Ini bermakna kaedah menerang, syarahan
atau demonstasi guru dikurangkan kepada
peringkat yang minimum. Sebaliknya,
kaedah perbincangan dan kaedah
penyelesaian masalah ditambahkan
supaya murid melibatkan diri secara aktif
dalam aktiviti pembelajaran, interaksi di
antara murid akan dibentuk secara tidak
langsung.

Khalid-ipda 23
Menggunakan banyak alat bantu
mengajar

Ini untuk menarik perhatian serta


menimbulkan minat mereka untuk belajar.
Ia boleh mengaitkan perhubungan guru
dengan murid-murid dan kemudiannya
interaksi akan terbentuk melalui
penggunaan alat yang sesuai.

Khalid-ipda 24
Mewujudkan suasana interaksi yang
konduksif dalam bilik darjah
 Ini dapat dilakukan dengan menyusun tempat duduk murid
mengikut bentuk kumpulan yang paling efektif.
 Kedudukan kerusi dan meja perlu diubah-ubah mengikut fungsi
dan tujuan. Perkara yang perlu diambil perhatian samada
gunakan susunan tradisi (pelajar duduk berbaris, guru menjadi
pusat perhatian),
 susunan Horse Shoe (secara separuh bulatan) atau susunan
modular (membolehkan pelajar duduk berkumpulan dan
membentuk kerja berkumpulan tanpa mengganggu orang lain,
interaksi pelajar dipentingkan) ialah guru mesti menentukan
pelajar dapat melihat guru apabila guru mengajar, meja guru
perlu diletakkan di tempat yang tidak mengganggu pergerakan
guru dan boleh memberi perhatian kepada semua pelajar dengan
baik dan adakan ruang bagi pelajar untuk bergerak.

Khalid-ipda 25
Membantu murid bermasalah
Guru boleh mengadakan kelas pemulihan
bagi murid yang lemah dalam pelajaran.
Misalnya mengadakan sesi kaunseling
untuk membantu mereka yang mengatasi
masalah peribadi seperti pendiam,
penakut dan seterusnya menggalakkan
mereka menyertai aktiviti pembelajaran
dengan murid yang lain

Khalid-ipda 26
Keadaan emosi di bilik darjah

 Suaraguru yang jelas boleh menyebabkan suasana


yang baik bagi interaksi di dalam bilik darjah. Sikap
guru yang positif terhadap pelajar seperti memberi
pujian apabila mereka berkelakuan baik, mampu
menyelesaikan masalah atau selainnya juga akan
menimbulkan interaksi yang diingini. Sikap guru
yang baik, umpamanya selalu memberi kebebasan
yang sesuai kepada pelajar untuk membuat
keputusan dan peluang bekerja sendiri juga boleh
meningkatkan interaksi.

Khalid-ipda 27
Amali
Memperbanyakan pengajaran yang
bercorak amali daripada menyampaikan
hujah dalam bentuk teori sahaja. Guru
harus dapat membuatkan kesemua pelajar
terlibat dan bergerak balas secara cergas
sesama sendiri da juga dengan guru.

Khalid-ipda 28
Kepentingan Interaksi Dalam P n P
Menimbulkan minat dan perhatian thd p n p
dalam BD.
Mengeratkan hub. antara guru dan murid
Guru dapat melaksanakan rancangan
mengajarnya mengikut obj. yang ditentukan.
Melalui interaksi berkomputer murid
memperolehi ilmu terkini yg sukar didpti dari
buku @ media cetak.

11/23/2010 azizi cyberspot 29


Kepimpinan Guru dan Interaksi
Dalam BD
Kepimpinan Autokratik
corak pemerintahan yang mempunyai kuasa mutlak.
Murid ikut arahan guru
Tidak di beri peluang memberi pendapat dan
cadangan.
Kesannya;
Murid menjadi pasif, tidak berani bertanya, duduk
diam, mendengar dan menerima apa saja, cemas,
bimbang, benci thd guru, ponteng kelas.

11/23/2010 azizi cyberspot 30


Kepimpinan Guru dan Interaksi
Dalam BD
Kepimpinan Demokratik
Berkongsi kuasa di antara setiap ahli dalam sesuatu
komuniti.
Guru sedia berkongsi kuasa dengan murid dalam P n P.
Murid digalakkan mengemukakan pendapat dan
bertanya soalan
Kesannya;
Murid cergas dan bertindakbalas thd aktiviti P n P guru
Murid melibatkan diri secara aktif dan bekerjasama dlm
aktiviti kumpulan.
11/23/2010 azizi cyberspot 31
Kepimpinan Guru dan Interaksi
Dalam BD
Kepimpinan Laissez-Faire
Kebebasan di beri tanpa kawalan.
Guru memberi kebebasan sepenuhnya kepada murid
dalam aktiviti individu dan kumpulan, guru tidak
merancang P n P.
Kesannya;
Interaksi guru dengn murid kurang.
Interaksi murid dengan murid meningkat, rapat, mesra.
Menimbulkan masalah disiplin, bising, ganggu kawan,
masa terbuang.
11/23/2010 azizi cyberspot 32
Pembentukan Interaksi yang
berkesan dalam BD
Amalkan sikap kepimpinan demokratik
Mengelola banyak aktiviti kumpulan
Menggunakan teknik menyoal
Menggunakan percakapan yang sesuai
Menggunakan strategi memusatkan murid
Menggunakan alat bantu mengajar
Mewujudkan suasana interaksi kondusif
dalam BD.
Membantu murid bermasalah

11/23/2010 azizi cyberspot 33


SEKIAN
TERIMA
KASIH
11/23/2010 azizi cyberspot 34

Anda mungkin juga menyukai