Anda di halaman 1dari 36

JOW 460

Psikologi Pengurusan

Dr. Wan Afezah Wan Abdul Rahman


afezah@usm.my
Facebook: Dr.Afezah PJJ
Tel: 04-653-4565
Room #119
Chapter 1-Psikologi Pengurusan

1. Kajian tentang tingkah laku individu dengan


menggunakan kaedah saintifik untuk melakukan
penyelidikan mereka.
2. Mengandungi tiga aspek: pekerja, kerja dan organisasi
untuk mencapai matlamat utama organisasi.
3. Menggabungkan penemuan (results/findings) dan
konsep psikologi di dalam mengkaji sikap individu dalam
pekerjaan.
Psikologi Pengurusan

4. Ilmu yang mengkaji tingkah laku dan situasi ditempat


kerja.
5. Mengambilkira prestasi individu di tempat kerja dan
latihan, dengan meningkatkan kepuasan kerja dan
meningkatkan prestasi organisasi.
6. Merangkumi skop yang lebih luas daripada bidang
psikologi yang lain. Ia termasuk pengurusan manusia
dan ergonomics.
bersambung…

7. Ergonomics-kajian tentang hubungan antara pekerja


dan alam sekitar, peralatan yang digunakan,
pengetahuan dan cara untuk menyesuaikan diri dengan
persekitaran kerja.
8. Mengambilkira aspek psikologi pengurusan yang
menggabungkan konsep hubungan manusia (pekerja)
di dalam prinsip pengurusan.
Ergonomics

• http://www.youtube.com/watch?v=AvCVKGfrf4Q
• 1.56
• http://www.youtube.com/watch?v=QeDUCXfzl6U
• 2.55
Tiga Aspek dalam Psikologi Pengurusan

1. Sikap di tempat kerja: kebimbangan mengenai perasaan,


aktiviti, kebolehan dan cita-cita.
2. Keprihatinan terhadap kerja: analisa kerja, ciri-ciri tugas,
ergonomik, reka bentuk kerja, dan prestasi.
3. Konteks organisasi: kepimpinan, membuat keputusan,
konflik, kuasa, struktur organisasi, fungsi, budaya, dan
perubahan.
Tiga Pendekatan Saintifik p. 8

1. Empiricisme- percaya hanya data yang dapat


diperhati (observe) yang dikaji dan diukur.
2. Positivisme- kaedah sains yang menggunakan data
daripada pengalaman dan logik untuk mengkaji
tingkah laku manusia.
3. Critical realisme-sejauh mana sosial sains boleh
menggunakan kaedah sains semula jadi / fizikal.
Dua Pendekatan dalam Psikologi Moden

1. Positivisme-berdasarkan idea bahawa kebenaran


objektif atau realiti boleh dikenal pasti dan digambarkan
dalam hasil penyelidikan.
2. Postmodernisme-berdasarkan idea bahawa realiti
dipengaruhi oleh perspektif penyelidik. Ia percaya
bahawa setiap individu melihat sesuatu dari perspektif
yang berbeza dan cara mereka mentafsirkannya.
Kerja

1. Melakukan sesuatu yang memerlukan pekerja.


2. Tenaga fizikal, mental atau aktiviti yang dikerah
terhadap pengeluaran atau untuk sesuatu
pencapaian/matlamat.
Organisasi

1. Persekitaran yang berstruktur di mana kerja


diselaraskan untuk mencapai matlamat dan sasaran
sesebuah syarikat.
2. Organisasi mengambil berat tentang:
 Struktur organisasi, fungsi, budaya, pengambilan
keputusan kepimpinan, konflik, kuasa, kualiti, dan
perubahan.
Perubahan dalam Organisasi

1. Pengurusan Kualiti Yang Menyeluruh (Total Quality


Management -TQM).
 kaedah pengurusan yang digunakan untuk meningkatkan
kualiti dan produktiviti dalam organisasi perniagaan. Satu
pendekatan pengurusan yang menyeluruh yang melibatkan
semua jabatan, pekerja, pembekal dan pelanggan.
 usaha organisasi secara berterusan untuk meningkatkan
keupayaan menyediakan produk dan perkhidmatan yang
berkualiti tinggi kepada para pelanggannya.
Perubahan dalam Organisasi

2. Kawalan locus (Locus of Control).


 Kecenderungan seseorang mempercayai bahawa kawalan ada
di dalam dan di luar diri mereka samada dengan orang ramai
atau keadaan.
 Sejauh mana individu percaya bahawa mereka boleh
mengawal aktiviti yang melibatkan mereka.
Kecekapan di Tempat Kerja

• Produktiviti akan menurun dengan peningkatan


jam, akibat letih (fatigue) dan akan timbul masalah
kesihatan.
Teknik Pengurusan dan Aplikasi p. 15

1. Hawthorne effect –sosial, kumpulan dan peranan


penyelia adalah penting dalam memahami sikap dan
prestasi individu di tempat kerja.
2. Likert Scale-digunakan dalam soal selidik.
3. Teori X atau Y dibangunkan oleh McGregor (1960).
 Teori X-memang malas, tidak boleh dipercayai.
 Teori Y-kreatif, rajin bekerja, berusaha untuk menjadi
yang terbaik.
Hubungkait Psikologi Pengurusan dan
Sumber Manusia

1. HR-menguruskan sumber manusia dalam organisasi.


Mengambil pekerja, memilih, melatih, membangunkan,
terma dan syarat bekerja.
2. Menggunakan pendekatan psikologi untuk
menyelesaikan masalah di tempat kerja.
3. Menekankan hubungan pekerjaan, tekanan di tempat
kerja, wanita dalam pengurusan, umur, kualiti hidup,
kaunseling.
Chapter 2

Kaedah Penyelidikan Dalam Psikologi


Kaedah Saintifik

1. Satu proses percubaan yang digunakan dalam kajian


untuk mengkaji pemerhatian dan dapat menjawab
soalan yang dikehendaki.
2. Mempunyai ciri dimana ia cuba memastikan bahawa
maklumat dan data yang dihasilkan melalui
penyelidikan boleh dipercayai (konsisten dan dapat
diulang) dan sah (mencapai matlamat dan tujuan).
Model Proses Penyelidikan p. 30
Kaedah saintifik

Pendekatan:
1. Ujian hipotesis
2. Pembolehubah bersandar dan tidak bersandar
3. Data analisis
4. Replikasi
Ujian Hipotesis

1. Melibatkan proses yang sistematik dalam


memerhatikan fenomena dan menjana idea baru
tentang cara pemboleh ubah saling berkait antara satu
sama lain.
2. Ujian untuk menilai dua atau lebih pemboleh ubah dan
disokong oleh sampel kajian.
Pembolehubah Terkawal

1. Faktor yang boleh mempengaruhi hasil eksperimen, ia


dikawal supaya tidak memberi kesan kepada hasil
eksperimen. Pembolehubah terkawal mesti dikawal
sama rata.
2. Contoh: Untuk penyemaian pokok, penyelidik perlu
pastikan bahawa benih berasal dari jenis, sumber dan
cara semaian yang sama.
Pembolehubah Terkawal

• http://www.youtube.com/watch?v=aLesk8fujH8
• 2.17
• Fahamkan apa pembolehubah bersandar dan tidak
bersandar (IV & DV).
Data Analysis

1. Proses penilaian data dengan menggunakan pemikiran


analitikal dan logik untuk memeriksa setiap komponen
data yang disediakan.
2. Menganalisa data adalah salah satu daripada langkah
yang perlu disiapkan semasa menjalankan eksperimen
penyelidikan.
3. Data daripada pelbagai sumber dikumpul, dikaji dan
dianalisa untuk membentuk keputusan atau
kesimpulan.
Replikasi

1. Ujikaji yang diulang semula atau ditiru oleh orang lain.


2. Hasil eksperimen yang dilakukan oleh penyelidik/ kumpulan penyelidik
tertentu, yang dinilai oleh penyelidik bebas yang lain dengan
mengulangi eksperimen yang sama, berdasarkan huraian eksperimen
asal.
3. Menggunakan eksperimen yang sama/prosedur lain sebagai
alternatif/teknik yang berbeza untuk mendapat keputusan.
4. Untuk melihat samada eksperimen itu dapat memberikan hasil yang
sama dengan apa yang dilaporkan oleh kumpulan asal.
5. Nilai hasil dikatakan sepadan jika keputusan yang diperolehi adalah
sama mengikut huraian eksperimen yang diulang.
Teori

1. Satu set cadangan mengenai hubungan antara


fenomena.
2. Terdiri daripada model khusus menerangkan cara
perkara yang terjadi atau berkembang.
3. Bertujuan untuk meramalkan peristiwa masa hadapan
dan menjana cadangan positif.
Dua Rekabentuk Dalam Pendekatan
Penyelidikan

1. Cross-sectional vs longitudinal
2. Experimental vs naturalistic
bersambung…

1. Cross-sectional –populasi yang dikaji pada satu masa tertentu


dan perbezaan di antara kumpulan individu di kalangan populasi
(data diambil sekali sahaja).
2. Longitudinal adalah teknik pemerhatian yang melibatkan
mengkaji kumpulan/individu yang sama dalam tempoh masa yang
panjang (e.g. mula umur 5 sampai 40 tahun).
3. Experimental -mengkaji fenomena dengan menguji satu
pembolehubah bebas (IV) dan memerhatikan kesannya terhadap
pembolehubah bersandar (DV).
4. Naturalistic design- penyelidik mengumpulkan maklumat dan
melihat keadaan sebenar yang berterusan (perhati keadaan yang
berlaku).
3 Cara Penyelidikan

1. Kuantitatif –kumpul data, melibatkan nombor,


statistik (survey, experiment).
2. Kualitatif -interview, observation.
3. Mixed method- (kuantitatif + kualitatif).
Qualitative vs Quantitative

• http://www.youtube.com/watch?v=P8UFS5PE_Mw
• 2.09
Kaedah Kualitatif

1. Pemerhatian
2. Eksperimen
3. Temubual/interview - berstruktur dan secara
mendalam (detail/data yang terperinci).
Penyelidikan

1. Dalam penyelidikan, adalah sangat penting untuk


menghasilkan maklumat yang boleh dipercayai dan sah.
2. Reliability/kebolehpercayaan-langkah yang sama
diambil untuk menghasilkan keputusan yang sama
(konsisten).
3. Validity-data yang dikumpul adalah mengikut tujuan
utama dan strategi penyelidikan.
Data

Pengumpulan data: pemerhatian, ujian, soal selidik, temu


bual, kaji selidik, dan analisa.
Dua jenis data:
1. Primary data- yang dijana oleh penyelidik.
2. Secondary data- data yang sedia ada seperti
dalam arkib, lintasan sastera.
Key terms

1. Correlation/korelasi-meneroka hubungan antara dua atau


lebih pembolehubah.
2. Correlation coefficient -adalah variasi yang berkait rapat
antara pembolehubah.
3. Moderator- adalah pengubah yang memberi kesan kepada
arah hubungan antara pembolehubah bebas dan
bersandar.
4. Mediator/Pengantara- adalah pembolehubah yang secara
langsung memberi kesan kepada kesan pembolehubah
bebas terhadap pembolehubah bersandar.
Penilaian Kursus

Assignment 20%
Pb 20% Coursework 40%
Final exam 60%
Assignment

1. Dibuat dalam satu kumpulan yang mengandungi 5-7 orang. Kumpulan yang
tidak mempunyai bilangan yang cukup, tugasan tidak akan diterima.
2. MESTI dibuat mengikut APA format beserta citations dan rujukan.
3. Bilangan muka surat 12 sahaja.
4. Berdasarkan buku teks dan bahan bacaan lain, tugasan mesti dibuat bagi
menjawab soalan berikut:
a) Jelaskan bagaimana memahami personaliti dan perbezaan individu dapat
memberi kesan yang sangat baik dalam membantu pekerja dalam
organisasi (bab 3).
b) Hubungkaitkan cara “emotional intelligence” dapat mempengaruhi
motivasi, kepuasan bekerja dan hubungan di tempat kerja (bab 5 dan 6)
supaya dapat membantu masalah di tempat kerja dengan memperolehi
persekitaran yang lebih baik.

Tugasan mesti di hantar sebelum atau pada 2hb Januari, 2018. Kelewatan
menghantar tidak akan diterima.
Soalan?

Please check e-portal and FB DrAfezah PJJ


on regular basis.
Facebook: DrAfezah Pjj
Facebook for JOW 460 :
https://www.facebook.com/groups/705110866183447/
Facebook for PJJ USM :
https://www.facebook.com/groups/1703858486542566/