Anda di halaman 1dari 7

ROBIN AWAL (NPQEL 2.

0 AMBILAN 2/2019-SRSW3)

SWOTAnalysis

S W
S1 Kepimpinan Guru Besar W1 Guru kerap bertukar.
S2 Pencapaian kokurikulum W2 Pencapaian UPSR
meningkat Kekuatan Kelemahan kurang memuaskan.
S3 90% guru adalah guru W3 Peratus kehadiran
muda murid tidak memuaskan.

O1 Ibu bapa komited dan


T1 85% ibu bapa/penjaga
sering melibatkan diri
Peluang Ancaman berpendapatan sederhana.
dalam program sekolah
O2 Sumber kewangan
kukuh
O3 Murid tinggal O T
berhampiran sekolah

IDEA
TOWsMatrix
KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

SO
S1 Kepimpinan Guru Besar W1 Guru kerap bertukar
S2 Pencapaian kokurikulum meningkat. W2 Peratusan kehadiran murid tidak
memuaskan.
S3 90% guru adalah guru muda W3 Pencapaian UPSR kurang memuaskan
PELUANG(O)
O1 Ibu bapa komited dan sering (S2+O1+O2) (W3+O1+O2)
melibatkan diri dalam aktiviti Ibu bapa menghantar murid ke sekolah Meningkatkan kualiti keberkesanan PdPc guru
sekolah untuk aktiviti kokurikulum dengan dengan membudayakan amalan PLC.
sumber kewangan.
O2 Kewangan yang kukuh (S3+O2) (W3+O1)
Mempertingkatkan sumber dana dari Meningkatkan keprihatinan ibu bapa terhadap
komuniti setempat untuk pembelajaran anak mereka.
menambahbaik kemudahan di sekolah.

ANCAMAN (T)
T1 85% ibu bapa berpendapatan (W2+W3+T1)
sederhana Meningkatkan kehadiran murid dengan
sokongan ibu bapa melalui program ziarah
cakna.
ISU&Penyelesaian
Isu utama: Pencapaian akademik murid kurang memuaskan.
Penyelesaian: Mengupayakan kualiti pedagogi guru
Program intervensi:
1. Komuniti Pembelajaran Profesional (PLC).

Rasional:
1. Terbukti mampu meningkatkan kualiti pedagogi guru bagi mengupayakan kemenjadian
murid dan sekolah berkualiti.
2. Membudayakan amalan PAK-21 dan KBAT dalam PdPc.
3. Faktor kemenjadian murid penting dalam menentukan keberkesanan sesebuah
sekolah.
MenjanaStrategi
PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN KARISMA 2019-2023
Sasaran Prestasi Inisiatif /
Isu Matlamat Objektif KPI TOV
2019 2020 2021 2022 2023 Strategi

Pencapaian Peningkatan Meningkatkan Peratus murid 39 % 45% 50% 55% 60% 75% Komuniti
murid dalam prestasi peratusan gred A mendapat gred Pembelajaran
peperiksaan peperiksaan dalam semua mata A dalam semua Profesional
awam (UPSR) awam (UPSR) ke pelajaran UPSR setiap mata pelajaran (PLC)
kurang tahap yang tahun. UPSR
memberang- lebih cemerlang meningkat.
sangkan.
Pelan Intervensi Sekolah Kebangsaan Karisma (Jan-Jun 2019)
PIHAK
BIDANG DATA KAEDAH TEMPOH KEPERLUAN DAPATAN
BIDANG FOKUS TOV ETR INISIATIF BERTANGGUNG EVIDENS Kos
KEBERHASILAN DIKUMPUL PEMANTAUAN MASA SUMBER PENILAIAN
JAWAB

KUALITI Pemantapan Kualiti Guru Kualiti PLC Pencerapan Seorang Guru Besar Alat Laporan Refleksi _
GURU penyampaian (Memuaskan) Guru guru sekali Perakam peserta daripada
UPSR guru ke arah (Baik)
(%MTM) dalam Penolong Video setiap
PdPc abad ke-21
Pencapaian (PAK21) Laporan PLC seminggu Kanan Laporan peserta
Prestasi 2016 – 48% SKPMg2 SKPMg2 LCD panitia PLC
Akademik 2017 – 42% Standard 4 Standard 4 Ketua Panitia projector
Meningkat 2018 – 39% Laporan PBD MP Teras Pelaporan Soal selidik
PBD
(Tahap 10% guru 50% guru
Rendah) Temu bual
mencapai mencapai
HASRAT tahap tahap Temu bual
cemerlang cemerlang murid Dialog
Prestasi Pdpc Prestasi
guru akan
meningkat ke Semak buku
tahap yang latihan murid
lebih baik
HASILDapatan

Impak program:
• PdPc guru yang berkualiti menarik minat murid untuk belajar.
• Peratus kehadiran murid menunjukkan peningkatan.
• Peningkatan tahap penguasaan murid dalam PBD.
RUMUSAN

HALA TUJU MATLAMAT & OBJEKTIF


Kemenjadian murid sasaran utama Memfokuskan kemenjadian murid
.
untuk melahirkan modal insan melalui program intervensi yang
holistik. menjurus kepada sekolah berkualiti.
KEMENJADIAN
MURID

PENILAIAN PROGRAM JAJAR SEMULA


Program intervensi yang telah Melaksanakan penjajaran semula selepas
dilaksanakan benar-benar memberi perlaksanaan program intervensi untuk
impak positif kepada pencapaian penambahbaikan pada masa hadapan.
pelajar.
(sebelum,semasa dan selepas)