Anda di halaman 1dari 17

MERUNGKAI

DOKUMEN
STANDARD KURIKULUM DAN
PENTAKSIRAN (DSKP)

Unit Sains Menengah


Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia
MERUNGKAI DSKP KSSM SAINS TINGKATAN 4 DAN 5
 Membina peta minda satu muka surat

mencari the big idea apakah fakta

dan kemahiran yang perlu

dibangunkan. KSSM
 Menulis Objektif Pembelajaran. SAINS
 Mencadangkan strategi/pendekatan/

kaedah/teknik PdP bagi setiap SK.


 Mencadangkan peruntukan masa PdP

bagi setiap Bidang Pembelajaran.


TEMA DALAM KSSM SAINS
1 KAEDAH SAINTITIK

PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN


2 HIDUP

3 PENEROKAAN UNSUR DALAM ALAM

4 TENAGA DAN KELESTARIAN HIDUP

5 PENEROKAAN BUMI DAN ANGKASA LEPAS


BIDANG PEMBELAJARAN DALAM TINGKATAN 4 (SAINS)
Langkah Keselamatan dalam
1.0 8.0 Unsur dan Bahan
Makmal

Bantuan Kecemasan 2.0 9.0 Kimia Industri

Teknik Mengukur Parameter Kimia dalam Perubatan dan


3.0 10.0
Kesihatan Badan Kesihatan

Teknologi Hijau dalam


4.0 11.0 Daya dan Gerakan
Melestarikan Alam

Genetik 5.0 12.0 Tenaga Nuklear

Sokongan, Pergerakan dan


6.0
Pertumbuhan

Koordinasi Badan 7.0


BIDANG PEMBELAJARAN DALAM TINGKATAN 5 (SAINS)
Mikroorganisma 1.0 4.0 Kadar Tindak Balas

5.0 Sebatian Karbon

6.0 Elektrokimia
Nutrisi dan Teknologi Makanan 2.0
7.0 Cahaya dan Optik

8.0 Daya dan Tekanan

Kelestarian Alam 3.0 9.0 Teknologi Angkasa Lepas


CONTOH PETA BIDANG

*5 jam PdP termasuk 3 amali


*Rotating Stations/Round Robin
CONTOH PETA LENGKAP TEMA
PENYENGGARAAN DAN
KESINAMBUNGAN HIDUP

TP 6 TP 5 TP 6
Membuat keputusan berkaitan
Menghasilkan murid yang boleh Mengurus sumber semula jadi
2.0 Nutrisi dan Teknologi teknologi pengeluaran makanan
1.0 Mikroorganisma menjana idea potensi kegunaan
Makanan serta memilih makanan dan 3.0 Kelestarian Alam Sekitar untuk mengekalkan
mikroorganisma keseimbangan alam sekitar
suplemen kesihatan yang sesuai

T T 1.3 Pencegahan dan T T T


1.1 Dunia 1.2 Mikroorganisma Rawatan 2.1 Gizi Seimbang 3.1 Kitaran Hayat
Mikroorganisma P Berfaedah P Mikroorganisma P P Produk P
dan Nilai Kalori
4 6 Berbahaya 4 5 6

2.2 Keperluan T T
T 3.2 Pencemaran
T Aplikasi Konsep mencegah T Nutrien oleh P Alam Sekitar P
Pengelasan mikroorganisma Tumbuhan
P P lebih baik daripada P 6
Mikroorganisma berfaedah merawat
4
4 5 2
T 3.3 Pemeliharaan T
2.3 Kitar Nitrogen P dan Pemuliharaan P
Eksperimen T Teknik aseptik dalam T Alam Sekitar
Potensi kegunaan mengawal 2 5
Kewujudan
Mikroorganimsa P penyebaran P
mikroorganisma
6 mikroorganisma 3
2.4 Teknologi T
Pengeluaran P
Eksperimen kesan Makanan
Eksperimen faktor 5
mempengaruhi antibiotik terhadap
pertumbuhan pertumbuhan
mikroorganisma bakteria T
2.5 Teknologi
Pemprosesan P
Makanan
3
T
Kaedah rawatan
penyakit berjangkit P
4 T
2.6 Makanan dan
Suplemen kesihatan P
4
MENULIS OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Guru perlu melihat ruang Catatan bagi mengetahui kedalaman konten yang
perlu diajar.
Objektif pembelajaran perlu ditulis dalam bentuk perlakuan yang boleh
diukur.
Pernyataan sesuai dengan pengetahuan dan
kemahiran yang diajar
Pernyataan perlu sesuai dengan keupayaan murid

Objektif boleh dicapai dalam linkungan masa yang


ditetapkan
CONTOH MENULIS OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Objektif Pembelajaran: Murid boleh menerangkan 2 faktor menyebabkan mutasi gen dan mutasi kromosom
Murid boleh menyatakan 4 contoh mutasi gen
Murid boleh menyenaraikan 3 contoh mutasi kromosom
CONTOH MENULIS OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Objektif Pembelajaran: Murid boleh memberikan 2 contoh penyakit gangguan gen


Murid boleh memperihalkan 2 kaedah mengesan penyakit gangguan gen
CONTOH MENULIS OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Objektif Pembelajaran: Murid boleh menghuraikan 3 aplikasi penyelidikan genetik dalam meningkatkan
kualiti kehidupan
PENDEKATAN MODULAR

Mendatar
Mendatar Dalam
Merentas Mata
Mata Pelajaran
Pelajaran
(Horizontal Within
(Horizontal Across
Subject)
Subject)

PELAKSANAAN
PENDEKATAN
MODULAR
BUKAN LINEAR

Menegak Dalam Menegak Merentas


Mata Pelajaran Mata Pelajaran
(Vertical Within (Vertical Across
Subject) Subject)
CONTOH STRATEGI PdP DALAM KSSM SAINS

Penyiasatan Saintifik/Eksperimen
Pembelajaran Ikuiri
Simulasi
Konstruktivisme
Lawatan
Pembelajaran Berasaskan Projek/Masalah
Pendekatan Stem

~ELEMEN MERENTAS KURIKULUM~


PELBAGAI STRATEGI/PENDEKATAN/KAEDAH/TEKNIK PdP
TUGASAN
Sebagai seorang Jurulatih Utama Kebangsaan (JUK) Kursus Orientasi KSSM
Sains Tingkatan 4 dan 5, and dikehendaki merancang dan membuat satu contoh
pengurusan grafik (graphic organizer) menggunakan Teknologi Maklumat dan
Komunikasi (TMK) untuk penataran di peringkat negeri. Pengurusan Grafik
tersebut perlu mengandungi perkara berikut:
1) Matlamat bagi setiap Bidang Pembelajaran yang dipilih
2) Senarai Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran
3) Senarai Penyiasatan Saintifik/Eksperimen
4) Senarai Pembelajaran Berasaskan Masalah/Projek
5) Tahap Penguasaan Tertinggi bagi setiap SP, SK dan Bidang
Pembelajaran
6) Contoh Strategi PdP yang digunakan
7) Peruntukan masa PdP bagi setiap Bidang Pembelajaran
8) Senarai EMK sekiranya ada
Kongsikan pengurusan grafik anda dengan rakan dan bincangkan
kekuatan/kelemahan untuk penambahbaikan.
PENGAGIHAN BIDANG PEMBELAJARAN SAINS TINGKATAN 4
TEMA BIDANG PEMBELAJARAN JUK NEGERI

1.0 Langkah Keselamatan Dalam Makmal Pulau Pinang


Kaedah Saintifik 2.0 Bantuan Kecemasan Selangor
3.0 Teknik Mengukur Parameter Kesihatan Melaka
4.0 Teknologi Hijau dalam Melestarikan Hidup W.P. Labuan
Penyenggaraan dan 5.0 Genetik Selangor
Kesinambungan Hidup 6.0 Sokongan, Pergerakan dan Pertumbuhan W.P. Kuala Lumpur
7.0 Koordinasi Badan W.P. Putrajaya
8.0 Unsur dan Bahan N. Sembilan
Penerokaan Unsur dalam Alam 9.0 Kimia Industri Melaka
10.0 Kimia dalam Perubatan dan Kesihatan Johor
11.0 Daya dan Gerakan Pahang
Tenaga dan Kelestarian Hidup
12.0 Tenaga Nuklear Terengganu
PENGAGIHAN BIDANG PEMBELAJARAN SAINS TINGKATAN 5
TEMA BIDANG PEMBELAJARAN JUK NEGERI

13.0 Mikroorganisma BPK


Penyenggaraan dan Kesinambungan
14.0 Nutrisi dan Teknologi Makanan Johor
Hidup
15.0 Kelestarian Alam Sekitar Kelantan

16.0 Kadar Tindak Balas Sabah


Penerokaan Unsur dalam Alam
17.0 Sebatian Karbon Sarawak

18.0 Elektrokimia Perlis

Tenaga dan Kelestarian Hidup 19.0 Cahaya dan Optik Kedah

20.0 Daya dan Tekanan Perak

Penerokaan Bumi dan Angkasa Lepas 21.0 Teknologi Angkasa Lepas Kelantan