Anda di halaman 1dari 39

c 

 
  
  
 c c


 !" #$##"#"%&#$##""!!'#""!!#()** +
#$'&"#" #"
!"%#","'!!

"-##."-!#
/#-# 01#$!#!.!2!"1#$! .#0 3
#%# .!4#.!
%5#"
1 0 6 78 2 
( *93*:: +

1 7 1 2  
( *93*:9; +

1 777c 2 1 


c 
( *93*:9 +

< 1 1 1 2 < 1


( *93*: +
*
1 0 6 78 2 

1 7 1 2  

1  777c 2 


1 
c 

< 1 1 1 2 < 1 
 
 
 

)
/!"!!"'!!=##c%%

V 
V 

"'##"!"'!!45"%#"%5#'#"
5"'##"-#" %%"!" '#"
5%&#$##"%#!5" ##%#"0"'!!
=###%&%#'%"=#!%#'%#
%"-##"%"-!###/"%"#
-#" &#'!'!!" 0


V 
  

w%&#$##" =## 5"%#" &#'


#5#&!# '"5 #" 5!"!5 #%# !'#$! #"
!%! . %! "!!0

w! %#! #'!>!! 5! $!'#$! #'#"


%"-!## # /"%"# #" %"=#5#!
'!%5#" "!!0

:
 

 adalah satu proses mencari dan


menyiasat masalah, membina hipotesis,
mereka bentuk eksperimen, mengumpul
data dan membuat kesimpulan untuk
menyelesaikan masalah.

(Lee S.Shulman, 1968)

9
 

 didefinisikan sebagai proses


mencari kebenaran, maklumat atau
pengetahuan melalui kaedah penyoalan.
roses inkuiri bermula dengan
pengumpulan maklumat melalui deria
penglihatan, pendengaran, sentuhan,
rasa dan bau.
(WnetSchool and Disney Learning artnership, 2000)

;
 
 didefinisikan sebagai teknik penyoalan
mengenai sesuatu perkara dan mencari jawapan
kepada persoalan yang diutarakan. a melibatkan
pemerhatian dan pengukuran yang teliti, membuat
hipotesis, menterjemah dan membina teori. nkuiri
memerlukan kemahiran mengeksperimen, refleksi
dan mengambil kira kekuatan dan kelemahan
kaedah yang digunakan.

(Hebrank, 2000)


V 
V  
 
   
   
V
    
      
    
 
(Lee S.Shulman, 1968)

3
V 
"%#" &#' #5#&!# #" !
%" "#'#" 5 %"#"-# ##% #.#
%"#5#'#" # '"5 ## 5!"!50
 %"# ! ###. 5! %%&#
5%.#!#" 5" ##" 5" '#"
%#%# %"#" '#" %%&# !"/"
#" &# #!"-#0
33
V 
"%#" &#' &!# !"!>! %" "#'#"
5 %"# "' %%&"' '"5
## 5!"!50 c"' %%&# #
5"%#" !"!>! %! %#'#"#'#"
5 %"# 5! %%.#! %" #
%" ' %#%# %%!.# %%&#
!"/" #" #!"4#!"0

!
"#$
% &$ '()

3*
"'!! ##%"!!'#""!!#

#$# %"=#! %#'%# %"-# #"


%"-!## # /"%"# -#" &#' !
'!!" %#! #'!>!! '5!%" !%#!
#" #?##"0 2##'#" .#! !"'!! 5#$#
%#" "#'#" '%#.!#" &/!'! "' %%&#
'!%5#" "!! # %"%! '#$!#" "! #"
%%&# '!%5#" "!!0 &5#"#"
%%&!%&!" 0

3
2

2

30 %"-#5#$#@!'#
30 %%&! #"#"#%5#'5#" !!
"#"#" %#"#'#.''#"
5 %##.#!AB
5%&"'#" *0 #$#%#''#"#'!>!!
5#" ! 5%&"'#"5#" !0
*0 #$# 0 #$#%%&#'!%5#"
%"-#!""# &#.#?#$!'#5#" !'!.##"
"#" 5 %#'#%##.#!&##!
5%&"'#" &#'#" '#"#5
5#" ! 5%&"'#"5#" !
%!&#'#"5"-&##"=#.#-#0
3)
 
 
c

C " #"%"$##"'#"'5!%"5#$#
%" $!5'##-#" %'#.#!'#"
'%!#"%"=#!$#?#5#"'5##-#" 
#.!=#!0
C #!5$'5#$#!&!%##-#" 
&!.5#"$#" "'%" '#$!#
5$'&'#"#.#$#%!&#'#"#'!>!!"!
%##.%!&#'#"'%#.!#"#!"5!
 c 0
3
#%&D
C &!"=#" #"%5#'#"'##.-#" 
/'!/"'%"='#"%!
%#"$'#"5
c#"
5"%#"##5" #.#""!0 !
#%5!" !%#" #'$##%##"
&'" !5" ##%#"!5!" '#"0

3:
#%&D
C #$#%"$##"'#"5"-!###"!5#
%&##!"""'%" '#$!!#!
!%#"#'"5"!>!#&.!#5!'#!
##%%#-##'#0

C ##%#'!>!!&/!'!5#$#%#" "#'#"
'%#.!#"&/!'!"'%"-!!'!
##5!'#!##%'.!5#".#!#"0
39
(*+
C "'!!"%#"##%
2
C "!" '#'#"5" .#-##"
C ###.#%&#$##"2/!'#.
C "!" '#'#"'&'#"#"5" "##"
C " .#!'#"5#$#-#" %" #%#'#"
C &E##"" #"2'#"

3;
5'
"-##"

#.#5

5'
"-!###"

3
"!" '##"#.#55%&#$##"
#$#
#$# "-#
 "-# #$#
 "-# #$# %"=#!
"-# #$# %"=#! $#?#5#"
#$# %"=#! $#?#5#" #"5#
 %"=#! $#?#5#" " #" &!%&!" #"
"-# $#?#5#" #"5# &!%&!" #" 
 " #" &!%&!" #" 
%%&! &!%&!" #" 
$#?#5#" 
*
iriciri pelajar yang mengamalkan
nkuirienemuan
· (erminat dan bersedia untuk terlibat dalam proses
penerokaan.
· enganggap mereka sebagai ahli sains dalam
pembelajaran sains.
· erancang dan menjalankan penyiasatan
· (erkomunikasi dengan berbagai cara
· Dapat menyaran penerangan dan penyelesaian
serta membina himpunan konsep
· enimbulkan soalansoalan
· enggunakan pemerhatian
· (oleh mengkritik diri sendiri

*3
'"!'"'!!
w'"!' !"! !'"#! &# #! '"!' !"$# !##0

w#" '%! #5'4#5' # !!' "'


%"#5#'#" $#?#5#" ## '!%5#" -#"
&!"#!'#" %###.0

w #5# %"!%&'#" #-# /'! !'##" #"


5#$#0

**
#%&D
w5#'#"#'##.5" #$##"&#.##-#" !"#%!'
"'%"!%&'#"%!"##"#-#'#!>!!!'##" #"
5#$#'#"#5#$#!" %" %'#'#"##"
F&# #!%#"#G0.!!##5#%#!.5#$#
%" %'#'#"5&# #!##"0

wH!!#!"-#" #5###%'"!'!"!%#'#.
%%&!#!.#"-#" &"###%5'%#.!#"
&/!'!=##'#!/#"'!!0

*
#%&D

C " "#!#"'"!'!"'!!!##.
I %" "#!%###.
I " '#$!#%##"
I " %5%#'%#
I " #"#!!
I %&#%#"

*)
(anding beza dan bukan 

(ukan 
uru menyampaikan lebih uru menyampaikan kurang
TT TT
sedikit diraih banyak diraih

O 
 O 


elajar dianggap sebagai andangan yang lebih menyeluruh


gudang ilmu. tentang pelajar. (erpusatkan
(erpusatkan mata pelajaran pelajar. uma lebih berminat
uru ingin memberi semua. terhadap perkembangan kognitif
Lebih banyak ia dan kreatif. engajar untuk
menyampaikan lebih baik memperkembangkan kepelbagaian
rasanya. bakat untuk menolong pelajar
mengembangkan konsep kendiri.

*
 

c4 c

*:
!,!V
30 .#!'#" #%&#-#" !&!'#"

*9
!,!V

*0 5#'#.5##"-#" !%&##%
5%!'!#"#",5#"

*;
V
"-
$
#./

!/#!" !"#.
%&# #%&##"%"#
#' "!!&#'

*
ã(+!,!

%&#"/"-#" %%/'
'5##

5##"-#" !%&##%
5%!'!#"#!5##5%.#!#"
.##5 #%&#-#" !&!0


 %. ã "
!'#.!5!!&"#
"%#"#.!5.!

!'#.!5!!!#'&"#
$''5##%#'%#-#" 
#!"#"&!"#.!5!-#" 
&#"'!$!

3
 I i 

!.#'#"

##,
1!5! V  %#'%#
&'#!#"

"##,
1&" '#!
*
##"#"

##.!"!#!"''%5#"'=!#"!"!>!!
#.#$#0


2!' ###. #" '#.4#" '#. 5" "#!#" '"!' !"'!!0
2!'#" "#" -#" & %" !' 5!" '#"-#0

!0 %&#%#"
!!0 %" "#!%###.
!!!0 " %5%#'%#
!>0 " '#$!#%##"
>0 " #"#!!

0 !>!!!>!!!
20 !!!!!!>!>
H0 !!!>!!!>!
0 !!!!!>>!

)
"##&!'-#" %#"#'#.2c
'&#!'#"5" "##"
%!"'!!45"%#"!"!##%55" #$##"#"
5%&#$##"!##%'#B

0 " .#!'#"5%#.#%#"-#" &!.%"##%


.##5%#"## "#!#!-#" !&#0
20 "!%&'#"%!"#5#$##"#!!" !"#.5#$#
.##5#'!>!!5%&#$##"-#" !#''#"
H0 #$#%"#5#!"5=##%#'!%##!5## 
5#"$#" 5J
0 " ##%#"#"5" #.#"-#" !5.!.%!4
%!#'#"''##%#


‘ 0 ‘ 0 ‘ 0
‘ 0 ‘ 0 ‘ 0

 
1
 
cc