Anda di halaman 1dari 33

KURSUS ORIENTASI

KSSR 2019
NAMA MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU
TAHUN 4 SK / SJK

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM


Peneraju Pendidikan
Negara

Peneraju Pendidikan Negara


PEMBELAJAR
AN
ABAD KE-21
PAK2
1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Peneraju Pendidikan Negara


Pengenalan

DEFINISI
PEMBELAJAR Proses pembelajaran yang berpusatkan
AN murid berteraskan elemen komunikasi,
ABAD KE-21 kolaboratif, pemikiran kritis,kreativiti
serta aplikasi nilai murni dan etika.

A learning process that focuses on a student-centred


approach based on elements of communication,
collaboration, critical thinking, creativity, and values
and ethical applications.

2019 Peneraju Pendidikan Negara


Pengenalan

5 STANDARD ASAS
KOMUNIKA
PAK21 SI

KOLABORA KREATIV
TIF ITI

BERPUSATKAN
MURID

PEMIKIR NILAI
AN MURNI
KRITIS & ETIKA

2019 Peneraju Pendidikan Negara


Pengenalan

5 STANDARD ASAS PAK21

KOMUNIKA
SI
Berlaku interaksi antara
guru-murid, murid-murid
dan murid-bahan secara
lisan dan bukan lisan bagi
menyampaikan ilmu yang
mereka faham dan
berkongsi pengetahuan
dengan rakan-rakan.

2019 Peneraju Pendidikan Negara


Pengenalan
KOMUNIKA
KOMUNIKA Berlaku interaksi antara guru-murid, murid-murid dan murid-bahan secara lisan dan
bukan lisan bagi menyampaikan ilmu yang mereka faham dan berkongsi pengetahuan
SI
SI dengan rakan-rakan.

Komunikasi yang berkesan TIDAK terhasil jika guru HANYA :


Adakah murid
Adakah murid bertanya Adakah murid
menyusun kepada rakan dapat
pembentanga sama ada menjangkakan
n mereka memahami soalan yang akan
dengan penyampaian ditanya?
berkesan? mereka?

Meminta murid Meminta murid


Meminta
membuat berinteraksi
murid
pembentangan dalam kumpulan
bertanya

Adakah murid Adakah murid


Adakah murid
dapat memberi bersedia
menggunakan
maklum balas menjawab soalan?
bahasa badan,
terhadap rakan Adakah murid tahu
nada suara dan
yang tidak apa yang perlu
tulisan yang
2019 Pendidikan Negara bersetuju
Penerajujelas? ditanya?
dengannya?
Pengenalan
KOMUNIKA Berlaku interaksi antara guru-murid, murid-murid dan murid-bahan secara lisan dan
bukan lisan bagi menyampaikan ilmu yang mereka faham dan berkongsi pengetahuan
SI dengan rakan-rakan.

Sepatutny
a:

Murid dapat Murid dapat Murid dapat Murid yakin


memerhati, menyusun pemikiran memahami cara berinteraksi dengan
mendengar dan mereka secara logik menyesuaikan mesej rakan mereka
memberi maklum dan menyatakannya atau kaedah tertentu semasa
balas dengan secara jelas dan untuk menyampaikan
orang lain ringkas menyampaikannya sebarang topik

“Bolehkah anda “Apakah perkara “Bagaimanakah anda “Apakah reaksi anda


nyatakan pemahaman utama yang anda menyampaikan mesej ini jika soalan yang
rakan anda melalui mahu rakan kepada seseorang yang dikemukakan tidak
penyampaian anda?" memahami tidak pernah mengalami dapat dijawab?”
penyampaian anda?” sebelumnya?”
“Apakah yang anda “Apakah soalan yang
boleh katakan daripada “Maklumat apa yang “Adakah kaedah ini mungkin ditanya
bahasa badan saya?” diperlukan oleh paling berkesan untuk oleh rakan anda?”
rakan anda?” menyampaikan mesej
2019 ini?”
Peneraju Pendidikan Negara
Pengenalan

5 STANDARD ASAS PAK21

KOLABORA
TIF
Berlaku kerjasama dan
muafakat antara guru-murid
dan murid-murid secara aktif
dan menyeluruh yang
membolehkan pertukaran idea
dan pandangan antara murid.

2019 Peneraju Pendidikan Negara


Pengenalan
KOLABORA
KOMUNIKA Berlaku kerjasama dan muafakat antara guru-murid dan murid-murid secara
aktif dan menyeluruh yang membolehkan pertukaran idea dan pandangan
TIF
SI antara murid.

Kolaboratif yang berkesan TIDAK terhasil jika guru HANYA :

Adakah murid
Adakah tugasan
digalakkan Adakah idea
memerlukan
memberi murid sesuai
murid
pandangan yang untuk dikongsi?
bekerjasama?
berbeza?

Mengagihkan murid Menerima idea Meminta murid


membuat tugasan murid berkongsi idea
dalam kumpulan

Adakah murid Adakah murid


selesa untuk berpeluang Apakah cara-cara
berbincang memberi terbaik untuk
dengan rakan- pandangan dan berkongsi idea?
rakan? saling menghargai
2019 Peneraju Pendidikan Negara
satu sama lain?
Pengenalan
KOLABORA Berlaku kerjasama dan muafakat antara guru-murid dan murid-murid secara
aktif dan menyeluruh yang membolehkan pertukaran idea dan pandangan
TIF antara murid.
Sepatutny
a:

BEKERJASAMA TANGGUNGJAWAB PELIBATAN SEIMBANG BERTOLAK ANSUR


BERSAMA
Murid dari pelbagai Murid dilibatkan secara Murid dapat menerima
kebolehan bekerjasama Murid seimbang dalam dan menghormati
untuk mencapai bertanggungjawab kumpulan melalui pandangan orang lain.
matlamat yang sama terhadap tugasan yang pembahagian tugasan Bersikap fleksibel dan
dan saling diberikan dalam berdasarkan keupayaan dapat bertolak ansur
bergantungan untuk kumpulan dan murid untuk mencapai
berjaya menghargai matlamat yang sama
sumbangan dan idea
rakan-rakan yang lain
“Apakah pandangan “Apakah kesan “Adakah anda “Apakah reaksi anda
rakan anda yang pelibatan anda bersetuju dengan terhadap pandangan
boleh membantu dalam kumpulan tugasan yang rakan anda yang
perbincangan ini?” ini?” diberi?” bercanggah?”

“Apakah kekuatan “Bagaimanakah anda “Apakah cara terbaik “Bagaimanakah anda


anda untuk dapat meluahkan untuk anda membantu kumpulan
membantu kumpulan penghargaan menjayakan tugasan anda untuk mencapai
2019 Peneraju Pendidikan Negara
anda?” kepada rakan anda?” yang diberikan?” keputusan yang
Pengenalan

5 STANDARD ASAS PAK21

PEMIKIRAN
KRITIS
Berlaku penerokaan pemikiran
untuk menilai sesuatu idea
secara logik dan rasional untuk
membuat pertimbangan yang
wajar dengan menggunakan
alasan dan bukti yang
munasabah.

2019 Peneraju Pendidikan Negara


Pengenalan
KOMUNIKA
PEMIKIRAN Berlaku penerokaan pemikiran untuk menilai sesuatu idea secara logik dan rasional
untuk membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti
SI
KRITIS yang munasabah.

Pemikiran Kritis yang berkesan TIDAK terhasil jika guru HANYA :

Adakah murid Apakah alasan atau


Adakah murid dapat justifikasi murid
mempunyai memberikan terhadap
maklumat yang justifikasi pandangan atau
bersesuaian dan terhadap idea keputusan yang
mencukupi? mereka? dibuat munasabah?

Menggunakan Meminta murid Meminta murid


sumber atau alat memberi membuat
bantu mengajar pandangan dan keputusan
(ABM) idea

Adakah guru
Adakah murid
Adakah murid dapat memberi peluang
mempunyai
menyatakan idea kepada murid lain
kemahiran mencari
daripada perspektif untuk
maklumat dan
berbeza secara membahaskan
menggunakan
2019 logik dan rasional? keputusan rakan
Peneraju Pendidikan
sumber yang ada? Negara
mereka?
Pengenalan
PEMIKIRAN Berlaku penerokaan pemikiran untuk menilai sesuatu idea secara logik dan rasional
untuk membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti
KRITIS yang munasabah.

Sepatutny
a:

BERMAKLUMAT SIKAP INGIN TAHU MEMBUAT KEPUTUSAN PEMIKIRAN TERBUKA


YANG BERASAS
Murid memiliki Murid meneroka Murid berfikiran
maklumat mengenai sesuatu bidang ilmu Murid membuat terbuka, menerima
pelbagai perkara/bidang dengan cara keputusan berdasarkan pandangan orang lain
pembacaan, maklumat dan berupaya dan merendah diri
penyoalan dan mempertahankan
melakukan aktiviti keputusan dengan
secara hands-on untuk memberikan bukti
mendapat maklumat

“Adakah murid anda “Adakah sekolah “Adakah murid “Adakah murid


mempunyai akses mempunyai diminta dibimbing untuk
kepada pelbagai prasarana kondusif mempertahankan idea menghormati
sumber maklumat?” untuk menggalakkan mereka dengan pandangan rakan
murid membuat memberikan bukti?” mereka?”
“Adakah murid anda penerokaan?”
dapat mengenalpasti “Bolehkah murid lain “Adakah guru dapat
maklumat yang “Adakah aktiviti yang membahaskan mengenal pasti
2019 relevan?” Peneraju Pendidikan Negara rakan
dirancang pandangan faktor-faktor yang
menggalakkan murid mereka?” membataskan
Pengenalan
KOMUNIKA
PEMIKIRAN Berlaku penerokaan pemikiran untuk menilai sesuatu idea secara logik dan rasional
untuk membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti
SI
KRITIS yang munasabah.

HOW TO TEACH CRITICAL THINKING SKILL- INQUIRY BASED LEARNING

2019 Peneraju Pendidikan Negara


Pengenalan

5 STANDARD ASAS PAK21

KREATIV
ITI
Berlaku proses penjanaan idea
yang menghasilkan inovasi
bahan, aktiviti dan projek yang
baharu, unik, berguna dan
berkualiti.

2019 Peneraju Pendidikan Negara


Pengenalan
KREATIV Berlaku proses penjanaan idea yang menghasilkan inovasi bahan, aktiviti
dan projek yang baharu, unik, berguna dan berkualiti.
ITI

Kreativiti yang berkesan TIDAK terhasil jika guru HANYA :

Adakah murid
Adakah ciri-ciri Adakah murid
digalakkan
produk yang dapat memberi
memberi
dihasilkan unik justifikasi produk
pandangan dalam
dan asli? yang dihasilkan?
pelbagai aspek?

Meminta murid Menerima respons Menerima hasil


menghasilkan yang betul dan kerja/produk
produk mengikut skema murid

Adakah murid Adakah murid Adakah murid lain


diminta untuk dibenarkan untuk berpeluang untuk
menyatakan idea mencuba dan menilai hasil kerja
alternatif dan membuat rakan mereka?
2019 kesilapan?
Peneraju Pendidikan Negara
memberikan
Pengenalan
KREATIV Berlaku proses penjanaan idea yang menghasilkan inovasi bahan, aktiviti
dan projek yang baharu, unik, berguna dan berkualiti.
ITI
Sepatutny
a:

PEMIKIRAN TERBUKA PEMIKIRAN MEMBINA BERANI MENGAMBIL BERPANDANGAN JAUH


RISIKO
Murid melihat situasi Murid menghasilkan Murid mempunyai hala
sedia ada dari pelbagai dan menggunakan Murid berani mencuba tuju yang jelas dan
sudut untuk menjana idea-idea baharu dan diberikan galakan berimaginasi secara
idea dan melakukan dalam konteks tanpa berasa bimbang asli serta tidak
sesuatu dengan cara tertentu dan menjana dengan kritikan mengikut kelaziman
yang berbeza hasil
yang positif

“Adakah murid anda “Adakah sekolah “Adakah murid “Adakah murid


mempunyai kemahiran menyediakan digalakkan untuk dirangsang untuk
untuk memberikan prasarana untuk mencuba dan berimaginasi?”
pandangan dari pelbagai murid berkarya?” mengambil risiko?”
sudut?” “Adakah murid
“Adakah aktiviti yang “Adakah guru dapat membezakan
“Adakah murid dirancang menyediakan idea yang asli
dibenarkan untuk menggalakkan murid suasana dengan idea yang
melakukan sesuatu untuk menghasilkan perbincangan yang sedia ada?”
2019 cara tersendiri?”
dengan Peneraju Pendidikan Negara
produk?” positif dan terbuka?”
Pengenalan
KREATIV Berlaku proses penjanaan idea yang menghasilkan inovasi bahan, aktiviti
dan projek yang baharu, unik, berguna dan berkualiti.
ITI

HOW TO USE CREATIVITY IN THE CLASSROOM

2019 Peneraju Pendidikan Negara


Pengenalan

5 STANDARD ASAS PAK21

NILAI MURNI DAN


ETIKA
Penerapan dan pemupukan nilai
murni dan etika ke arah
pembentukan jati diri nasional
mengikut acuan Malaysia.

2019 Peneraju Pendidikan Negara


Pengenalan
KOMUNIKA
NILAI MURNI DAN Penerapan dan pemupukan nilai murni dan etika ke arah
pembentukan jati diri nasional mengikut acuan Malaysia.
SI
ETIKA

Penerapan Nilai Murni dan Etika yang berkesan TIDAK terhasil jika guru HANYA :

Adakah murid
Adakah Adakah murid memahami kesan
elemen ini dapat amalan nilai murni
diterapkan memahami ini terhadap diri
kepada murid maksud nilai dan masyarakat di
semasa PdP? murni tersebut? sekeliling mereka?

Menulis elemen Meminta Meminta murid


nilai murni dalam murid menyatakan melaksanakan nilai
RPH nilai murni semasa murni
sesi PdP

Adakah nilai Adakah murid Adakah murid dapat


murni ini dapat tahu bagaimana menghargai rakan
dan sesuai menzahirkan nilai mereka yang
diterapkan murni ini dalam mengamalkan
dalam PdP ini? tingkah laku amalan nilai murni
2019 Peneraju Pendidikan Negaramereka? terhadap mereka?
Pengenalan
NILAI MURNI DAN Penerapan dan pemupukan nilai murni dan etika ke arah
pembentukan jati diri nasional mengikut acuan Malaysia.
ETIKA
Sepatutny
a:

PENERAPAN NILAI YANG PENGHAYATAN DAN PENGHARGAAN GALAKAN DAN PROMOSI


BERSESUAIAN AMALAN

Murid diterapkan nilai Murid perlu Guru memberi Guru mengadakan


yang bersesuaian menzahirkan amalan penghargaan kepada program untuk
semasa sesi PdP nilai murni dan murid dan memberi menggalakkan
mengamalkannya dalam penghargaan sesama penghayatan dan
kehidupan seharian rakan amalan nilai murni

“Adakah nilai ini “Adakah murid “Adakah murid “Siapakah murid


bersesuaian dengan memahami dan diberikan contoh untuk diteladani
isi kandungan mengetahui kesan nilai peneguhan terhadap oleh murid lain?”
pembelajaran murni yang amalan nilai murni
murid?” dimaksudkan oleh yang ditunjukkan “Adakah semua pihak
guru?” oleh murid?” berkepentingan telah
“Adakah murid mengambil
dapat menerima nilai “Adakah murid ini “Adakah murid lain tanggungjawab untuk
yang diterapkan oleh konsisten dalam memahami mempromosikan
2019 guru?” Penerajunilai
mengamalkan Pendidikan Negaramurid ini
mengapa amalan nilai murni?”

Pedagogi

• Pembelajaran Berasaskan
Inkuiri

• Pembelajaran Berasaskan
Projek

• Pembelajaran Berasaskan
Masalah

• Pendekatan STEM
2019 Peneraju Pendidikan Negara
• Aktiviti PAK21
Pedagogi

PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI


Proses mencari dan menyiasat masalah, membina hipotesis, mereka bentuk
eksperimen, mengumpul data dan membuat kesimpulan untuk menyelesaikan
masalah.
PELIBATAN PENEROKAAN PENERANGAN
• Mewujudkan persekitaran • Galakkan murid kerjasama • Galakkan murid
PdP • Memerhati dan mendengar mendefinisikan
yang menarik minat murid interaksi murid konsep menggunakan
• Merangsang perasaan ingin • Bimbing dengan soalan dari perkataan sendiri
tahu masa ke semasa • Memberi input bagi
• Menimbulkan • Beri ruang menyemak
• Soalan/maklum balas • Pakar rujuk pemahaman konsep yang
• Mencungkil pengetahuan telah
sedia dibentuk oleh murid
ada • Mentaksir peningkatan
PENGEMBANGAN PENILAIAN
pemahaman murid
• Pastikan tidak terkeluar • Mentaksir pengetahuan dan
daripada definisi dan konsep kemahiran murid
asal • Memerhati evidens yang
• Galakkan murid menunjukkan perubahan
mengaplikasikan konsep tingkah
asal dan kemahiran dalam laku dan pemikiran murid
situasi baharu • Galakkan murid menilai
pemahaman dan kebolehan
Peneraju Pendidikan Negara
mereka
Pedagogi

PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK


Murid mengkaji secara mendalam tentang sesuatu isu atau
topik bagi menghasil sesuatu produk.

MEMBINA SOALAN UTAMA SUARA DAN PILIHAN KEMAHIRAN


(DRIVING QUESTION) MURID ABAD KE-21
Membentuk soalan bersifat Murid menentukan tajuk, Murid bekerja secara
provokatif, terbuka dan soalan utama, sumber dan kolaboratif, berkomunikasi
berkaitan dengan apa yang produk yang akan dihasilkan dan menjana pemikiran kritis
perlu dipelajari oleh murid – yang bermakna kepada dan kreatif dalam situasi
memberi tujuan dan cabaran. mereka. yang sebenar. Murid
berpeluang meningkatkan
kemahiran 4K melalui
penilaian kendiri.
MAKLUM BALAS &
INKUIRI DAN INOVASI PEMBENTANGAN PRODUK
SEMAKAN
Bimbing murid untuk Murid memberi pandangan Murid membentangkan
membina lebih banyak soalan berdasarkan exemplar dan produk dan membuat refleksi
berdasar soalan utama, rubric untuk menambahbaik terhadap produk kepada
membuat hipotesis, dan hasil produk. Pandangan audien yang autentik.
terbuka kepada idea dan daripada pakar juga
perspektif baharu. digalakkan.

Peneraju Pendidikan Negara


Pedagogi

PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH


PdP yang mencabar pemikiran murid untuk
menyelesaikan masalah berdasarkan situasi sebenar.

1 2 3 4 5

PENENTUAN PEMAHAMAN PENYELESAIAN PENILAIAN PENENTUAN


MASALAH MASALAH MASALAH

Mengemukakan Murid Mengaplikasi Menyenarai dan Membuat


isu sebenar mengenal kemahiran, menilai keputusan
yang kompleks pasti dan prinsip dan teori cadangan secara
dan mencabar memahami kaedah penyelesaian kolektif
pemikiran masalah penyelesaian masalah
murid masalah yang
sesuai

Peneraju Pendidikan Negara


Pedagogi
PENDEKATAN STEM

Murid mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang membudayakan


amalan STEM melalui strategi inkuiri, penyelesaian masalah dan projek dalam konteks
dunia sebenar.

Murid bertanya dan meneroka persekitaran


mereka melalui inkuiri dan penyelesaian
masalah
Murid dalam kerja berpasukan yang produktif
KEHIDUPAN
HARIAN

BUDAYA STEM
Murid memberikan pelbagai jawapan atau
PEMBUDAYAAN
penyelesaian yang disokong oleh justifikasi
AMALAN STEM

PENGETAHUA KEMAHIRAN Memberi peluang murid menambah baik


N STEM
STEM
jawapan
PdP atau produk
STEM
a Murid mengaplikasikan kemahiran proses dan
NILAI
kemahiran teknikal
ALAM STEM MASYARAKAT
SEKITAR TEMPATAN
DAN GLOBAL Meningkatkan kepekaan murid kepada isu dan
masalah dunia sebenar

Peneraju Pendidikan Negara


Pedagogi

PEMILIHAN STRATEGI PEDAGOGI

MEMAHAMI MEMILIH MENGENALI


OBJEKTIF PdP AKTIVITI MURID

Bersesuaian dengan objektif • Aktiviti yang dapat • Minat murid


yang memberi • Keupayaan murid
hendak dicapai dalam PdP peluang kepada murid
untuk
mempraktiskan
kemahiran
4K1N

• Kebolehlaksanaan aktiviti:
- Masa
- Sumber

Peneraju Pendidikan Negara


Pedagogi

AKTIVITI PAK21

THINK PAIR ROUND GALLERY HOT SEAT STAY –


SHARE TABLE WALK STRAY

Peneraju Pendidikan Negara


Pedagogi

AKTIVITI PAK21

THINK PAIR SHARE ROUND TABLE GALLERY WALK

APA APA APA


Murid berfikir sendiri Murid mencatat satu idea Murid menampal hasil kerja di
dalam jangka masa secara bergilir berdasarkan dinding untuk dipamer atau
tertentu dan berkongsi tajuk yang diberi. diberi ulasan oleh rakan lain.
dengan pasangan. Ulasan/pandangan ditulis di
TUJUAN atas “sticky note”.
TUJUAN • Menjana idea TUJUAN
• Menyelesai masalah • Memberi pandangan dan • Perbincangan
• Menjana idea cadangan • Menggalak pemikiran kritis dan
• Kerjasama • Perkongsian maklumat kreatif
• Semangat kerja sepasukan • Menyemak kerja rakan • Menyuara & menghargai
• Menggalak pemikiran kreatif pandangan
2019 Peneraju Pendidikan Negara • Semangat kerja sepasukan
Pedagogi

AKTIVITI PAK21

HOT SEAT STAY - STRAY

APA APA
Seorang murid duduk di kerusi Kaedah pembentangan dalam kumpulan
yang disediakan dan menjadi kecil.
“pakar” atau “watak” serta Seorang ahli kumpulan ditugas memberi
menjawab segala soalan yang penerangan manakala ahli lain bergerak
dilontarkan oleh murid lain. untuk melihat atau menyoal hasil kumpulan
lain.
TUJUAN
TUJUAN
• Menjana idea • Kemahiran komunikasi – pembentangan
• Menyenarai kosa kata dan
• Menyemak kerja rakan menggalak pemikiran kritis dan kreatif
• Pembelajaran koperatif • Menyuara & menghargai pandangan
• Menggalakkan kerja berpasukan
2019 Peneraju Pendidikan Negara
SEKIAN,
TERIMA KASIH

Bahagian Pembangunan Kurikulum


Kementerian Pendidikan Malaysia
http://bpk.moe.gov.my

Peneraju Pendidikan Negara


DOKUMEN STANDARD KURIKULUM
DAN PENTAKSIRAN (DSKP)

Peneraju Pendidikan Negara


Contoh Video Pengajaran

6/25/2019 Peneraju Pendidikan Negara 33