Anda di halaman 1dari 17

DASAR DAN HALA TUJU

PENDIDIKAN NEGARA
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025
dan
Tonggak Pendidikan UNESCO
Latar Belakang PPPM 2013 -2025
• Sistem pendidikan negara dikaji semula oleh Kementerian Pelajaran
Malaysia pada Oktober 2011 untuk membangunkan PPPM yang
baharu
• Kajian semula dijalankan kerana:
 Konteks standard pendidikan antarabangsa meningkat
 Persiapan generasi muda untuk menghadapi keperluan abad ke-21
 Peningkatan harapan ibu bapa dan masyarakat terhadap dasar
pendidikan negara
• Terhasilnya, PPPM yang baharu di mana pelan ini dapat melakarkan
visi sistem pendidikan dan aspirasi murid yang dapat memenuhi
keperluan negara pada masa depan
Objektif PPPM 2013 - 2025
• Memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia
dengan memberi tumpuan terhadap akses kepada pendidikan,
meningkatkan standard (kualiti), merapatkan jurang pencapaian
(ekuiti), mengukuhkan perpaduan dalam kalangan murid serta
mengoptimumkan kecekapan sistem
• Mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas kepada setiap murid dan
sistem pendidikan secara keseluruhan bagi tempoh 13 tahun akan
datang
• Menggariskan transformasi sistem pendidikan yang komprehensif
merangkumi perubahan penting dalam KPM demi memenuhi
permintaan baharu dan harapan tinggi masyarakat, serta mencetus
dan menyokong transformasi perkhidmatan awam
Aspirasi Sistem Pendidikan Malaysia

Akses Kualiti Ekuiti


100% enrolmen semua Negara dalam kelompok 1/3 50% pengurangan dalam
peringkat pendidikan dari teratas dalam pentaksiran jurang pencapaian
prasekolah hingga sekolah antarabangsa seperti TIMSS (penempatan, sosioekonomi,
menengah menjelang 2020 dan PISA dalam 15 tahun gender) menjelang 2020

Perpaduan
Sistem pendidikan yang Kecekapan
menawarkan perkongsian Sistem yang memaksimumkan
pengalaman dan nilai kepada keberhasilan murid mengikut
kanak-kanak dengan peruntukan sedia ada
menghargai kepelbagaian
Ciri Utama Setiap Murid
Pengetahuan

Kemahiran Berfikir

Kemahiran Memimpin

Kemahiran Dwibahasa

Etika dan Kerohanian

Identiti Nasional
11 Anjakan Utama
1. Menyediakan kesamarataan • Menanda aras pembelajaran Bahasa, Matematik dan
akses kepada pendidikan Sains dengan standard antarabangsa
berkualiti bertaraf • Melancarkan KSSM dan KSSR yang disemak semula
antarabangsa • Merombak peperiksaan kebangsaan dan PBS untuk
meningkatkan peratusan soalan yang mentaksir
kemahiran berfikir secara berperingkat
• Meningkatkan kualiti pendidikan STEM
• Memperluas akses dan meningkatkan kualiti laluan
pendidikan, bermula dengan pendidikan vokasional
• Meningkatkan enrolmen dan kualiti prasekolah
• Meningkatkan pelaburan dalam sumber fizikal dan
pengajaran untuk MBK
• Melanjutkan pendidikan wajib daripada 6 tahun kepada
11 tahun bermula pada umur 6 tahun
2. Memastikan setiap murid • Melaksanakan KSSR BM untuk SJK dengan sokongan
menguasai kemahiran dalam pemulihan yang intensif bagi murid yang memerlukan
BM dan BI dan digalakkan • Memperluas program LINUS supaya meliputi literasi BI
mempelajari bahasa tambahan • Meningkatkan kemahran guru BI
• Menjadikan matapelajaran BI kertas wajib lulus peringkat
SPM dan memperluas peluang bagi pendedahan terhadap
BI
• Menggalakkan setiap murid mempelajari bahasa
tambahan menjelang 2025
3. Melahirkan rakyat yang • Mengukuhkan PAI dan PM dengan memberikan tumpuan
menghayati nilai terhadap perpaduan dan memupuk persefahaman yang
erat antara murid
• Membangunkan murid secara holistik dengan
mengukuhkan keperluan peryertaan murid dalam 1Sukan,
1Kelab dan 1Badan Beruniform
• Mengukuhkan dan memperluas RIMUP mulai 2016 untuk
memudahcara interaksi antara jenis sekolah
4. Mentransformasikan profesion • Memperketat syarat kemasukan guru muli tahun 2013
keguruan menjadi profesion supaya pendidik terdiri daripada kalangan graduan 30%
pilihan teratas
• Merombak IPG setanding dengan standard bertaraf dunia
menjelang 2020
• Meningkatkan kualiti program CPD mulai 2013
• Memastikan guru memberikan tumpuan pada fungsi teras
pengajaran mulai 2013
• Melaksanakan laluan kerjaya guru berasaskan kompetensi
dan prestasi menjelang 2016
• Memperluas laluan guru untuk peranan kepimpinan, akar
bidang khusus menjelang 2016
• Membudayakan kecemerlangan berasaskan teladan rakan
setugas dan proses pensijilan mulai 2025
5. Memastikan Kepimpinan • Memperkukuh kriteria pemilihan dan proses perancangan
Berprestasi Tinggi ditempatkan penggantian bagi pengetua/guru besar mulai 2013
di setiap sekolah • Melaksanakan pakej kerjaya pengetua/guru besar yang
baharu secara berperingkat dengan lebih sokongan dan
kebertanggungjawab yang tinggi bagi meningkatkan
keberhasilan murid
6. Mengupayakan JPN, PPD, dan • Mempercepat penambahbaikan prestasi sekolah melalui
Sekolah untuk menyediakan program yang sistematik dan dipimpin oleh PPD di semua
penyelesaian khusus negeri menjelang 2014
berasaskan keperluan • Memberikan lebih kuasa melalui pengurusan berasaskan
sekolah dan autonomi kepada sekolah yang memenuhi
kriteria prestasi minimum
• Memastikan 100% sekolah memenuhi keperluan
infrastuktur asas menjelang 2015, bermula di Sabah dan
Sarawak
• Memastikan semua sekolah kerajaan menerima sokongan
kewangan yang saksama
7. Memanfaatkan ICT bagi • Menyediakan akses internet dan persekitaran
meningkatkan kualiti pembelajaran maya melalui 1BestariNet bagi 10000
pembelajaran di Malaysia sekolah
• Menambahkan kandungan dalam talian untuk
perkongsian amalan terbaik bermula dengan
peprustakaan video guru terbaik menyampaikan
pengajaran dalam Sains, Matematik, BM dan BI
• Memaksimumkan penggunaan ICT bagi pembelajaran
jarak jauh dan pembelajaran kadar kendiri untuk
memperluas akses kepada pengajaran berkualiti tinggi
tanpa mengira lokasi atau tahap kemahiran murid
8. Mentransformasikan • Mengupayakan JPN dan PPD dengan memberikan lebih
kebolehan dan keupayaan hak membuat keputusan tentang bajet dan personel
penyampaian Kementerian mulai 2013, serta meningkatkan kebertanggungjwaban
bagi menambah baik keberhasilan murid
• Sekurang-kurangnya 2500 personel daripada Kementerian
dan JPN ditempatkan di PPD untuk memberikan sokongan
kepada sekolah mulai 2014
• Memperkukuh kebolehupayaan kepimpinan bagi 150-200
jawatan kepimpinan utama mulai 2013
• Merangka fungsi dan struktur baharu Kementerian
menjelang 2013 dan pelaksanaan mulai 2016
9. Bekerjasama dengan ibu bapa, • Melengkapkan setiap ibu bapa bagi membantu
komuniti dan sektor swasta pembelajaran anak mereka melalui sarana penglibatan
secara meluas ibu bapa dan akses dalam talian kepada kemajuan anak di
sekolah
• Mendapatkan maklum balas daripada setiap PIBG
mengenai pelaksanaan kurikulum setempat dan kualiti
guru mulai 2016
• Menambah bilangan model Sekolah Amanah kepada 500
menjelang 2025 dengan melibatkan kumpulan alumni dan
NGO yang berpotensi sebagai penaja
10. Memaksimumkan • Mengaitkan setiap program kepada keberhasian murid
keberhasilan murid bagi yang jelas dan merasionalkan program berimpak rendah
setiap ringgit pada setiap tahun
• Memanfaatkan peluang kecekapan dengan mengagihkan
peruntukan kepada bidang paling penting seperti
peningkatan kemahiran dan latihan guru
11. Meningkatkan ketelusan • Menerbitkan laporan tahunan awam tentang kemajuan
untuk sasaran dan inisiatif PPPM mulai 2013
kebertanggungjawaban • Melaksanakan semakan komprehensif pada 2015, 2020
awam secara langsung dan 2025
Gelombang dalam Transformasi
• Gelombang 1 (2013 – 2015)
 Berpaksi kepada mengubah sistem dengan menyokong guru dan
memberikan tumpuan kepada kemahiran utama
 Tumpuan kepada kualiti pengajaran dengan meningkatkan kemahiran
guru sedia ada, meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah dan kadar
literasi

• Gelombang 2 (2016 – 2020)


 Memacu peningkatan sistem
 Pergerakan guru dan pengetua/guru besar kepada pakej kerjaya baharu,
penstrukturan semula Kementerian, JPN dan PPD untuk menjajarkan
peranan yang dirancangkan
 Memperkenalkan KSSM dan KSSR yang disemak semula
• Gelombang 3 (2020 – 2025)
Menganjak ke arah kecemerlangan melalui peningkatan terhadap
keluwesan operasi untuk memupuk budaya kepimpinan rakan
setugas bagi pembangunan kecemerlangan professional
Membangunkan sistem pengekalan kemajuan kendiri yang mampu
mencetuskan inovasi dan meningkatkan pencapaian yang lebih tinggi
Tonggak Pendidikan UNESCO
(United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization)
• Belajar untuk menguasai ilmu (learning to know)
Meningkatkan dan memperkembangkan kemahiran kerjaya serta
komunikasi dengan orang lain
Membawa kepada implikasi belajar:
 Memahami cara untuk belajar dengan memberikan tumpuan
 Mempertingkat kemahiran ingatan dan kebolehan berfikiran
seseorang
 Menerima pengetahuan terkini untuk bersaing standing dengan
orang lain dalam dunia berteknologi tinggi
• Belajar untuk menguasai kemahiran (learning to do)
Pendidikan yang melengkapkan murid dengan pebagai kemahiran
untuk diaplikasikan dalam bidang pekerjaan yang bakal diceburi
Murid dilengkapkan dengan kemahiran berkomunikasi, berpasukan
dan menyelesaikan masalah

• Belajar untuk menjadi insan berguna (learning to be)


Pendidikan yang menyumbang kepada pembentukan insan
menyeluruh dari spek fizikal, intelek, rohani, kepekaan dan
penghrgaan estetika
Pendidikan diterapkan dari awal supaya individu boleh berfikir
secara kritis, berdikari dan berupaya membuat keputusan terhadap
tindakan dalam kehidupannya
• Belajar untuk harmoni dan bekerjasama (learning to live together)
Pendidikan yang memberi peluang kepada murid untuk meneroka
dan memahami orang lain bermula pada peringkat awal
persekolahan
Didedahkan dengan kepelbagaian budaya rakyat negara dan
kesedaran tentang sikap saling memahami serta saling memerlukan
antara satu sama lain demi mewujudkan satu masyarakat yang
hidup secara harmoni
Soalan
1. Pada pendapat anda, apakah contoh lain strategi pelaksanaan
daripada apa yang telah dinyatakan bagi anjakan pertama iaitu
“menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti
bertaraf antarabangsa”?

2. Nyatakan contoh situasi bagi tonggak pendidikan unesco iaitu


“belajar untuk menguasai kemahiran”

Anda mungkin juga menyukai