Anda di halaman 1dari 15

PENGERTIAN

• UNSUR INTRINSIK
ADALAH UNSUR YANG MEMBANGUN KARYA SASTRA DARI DALAM.

• UNSUR EKSTRINSIK
ADALAH UNSUR YANG MEMBANGUN KARYA SASTRA DARI LUAR.
UNSUR-UNSUR INSTRINSIK DAN
EKSTRINSIK
 UNSUR INSTRINSIK
• TEMA
• AMANAT
• PLOT/ALUR
• PERWATAKAN/PENOKOHAN
• LATAR/SETTING
• SUDUT PANDANG PENGARANG
PLOT/ALUR
1. TAHAP PERKENALAN/EKSPOSISI
2. TAHAP PERTENTANGAN /KONFLIK
3. TAHAP PENANJAKAN KONFLIK/KOMPLIKASI
4. TAHAP KLIMAKS
5. TAHAP PENYELESAIAN
PLOT/ALUR
• 1. ALUR MAJU
ADALAH PERISTIWA –PERISTIWA DIUTARAKAN MULAI AWAL SAMPAI AKHIR/MASA KINI MENUJU MASA DATANG.
• 2. ALUR MUNDUR/SOROT BALIK/FLASH BACK
ADALAH PERISTIWA-PERISTIWA YANG MENJADI BAGIAN PENUTUP DIUTARAKAN TERLEBIH DAHULU/MASA KINI,
BARU MENCERITAKAN PERISTIWA-PERISTIWA POKOK MELALUI KENANGAN/MASA LALU SALAH SATU TOKOH.
• 3. ALUR GABUNGAN/CAMPURAN
ADALAH PERISTIWA-PERISTIWA POKOK DIUTARAKAN. DALAM PENGUTARARAAN PERISTIWA-PERISTIWA POKOK,
PEMBACA DIAJAK MENGENANG PERISTIWA-PERISTIWA YANG LAMPAU,KEMUDIAN MENGENANG PERISTIWA POKOK ( DIALAMI
OLEH TOKOH UTAMA) LAGI.
SUDUT PANDANG PENGARANG
• 1. SUDUT PANDANG ORANG KESATU
ADALAH PENGARANG BERFUNGSI SEBAGAI PELAKU YANG TERLIBAT LANGSUNG DALAM CERITA,
TERUTAMA SEBAGAI PELAKU UTAMA. PELAKU UTAMANYA(AKU, SAYA, KATA GANTI ORANG PERTAMA JAMAK
KAMI, KITA)
• 2. SUDUT PANDANG ORANG KETIGA
ADALAH PENGARANG BERADA DI LUAR CERITA, IA MENUTURKAN TOKOH-TOKOH DI LUAR, TIDAK
TERLIBAT DALAM CERITA. PELAKU UTAMANYA (IA, DIA, MEREKA,KATA GANTI ORANG KETIGA JAMAK, NAMA-
NAMA LAIN)
 UNSUR EKSTRINSIK
• LATAR BELAKANG PENCIPTAAN : ADALAH KAPAN KARYA SASTRA TERSEBUT DICIPTAKAN

• KONDISI MASYARAKAT PADA SAAT KARYA SASTRA DICIPTAKAN :ADALAH KEADAAN MASYARAKAT BAIK
ITU EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA,POLITIK PADA SAAT KARYA SASTRA DICIPTAKAN

• PANDANGAN HIDUP PENGARANG/LATAR BELAKANG PENGARANG


CONTOH SOAL
1. YANG TERMASUK UNSUR INTRINSIK ADALAH...
a. SUDUT PANDANG PENGARANG
b. LATAR BELAKANG PENCIPTAAN
c. KONDISI MASYARAKAT PADA SAAT KARYA SASTRA DICIPTAKAN
d. PANDANGAN HIDUP PENGARANG
e. LATAR BELAKANG PENGARANG
2. BERIKUT ADALAH TAHAP-TAHAP PADA ALUR KECUALI ?
A. TAHAP EKSPOSISI
B. TAHAP KLIMAKS
C. TAHAP KOMPLIKASI
D. TAHAP PENYELESAIAN
E. LALU DI TAHAP
3,. BERIKUT YANG MERUPAKAN UNSUR INTRINSIK SUATU SUATU KARYA SASTRA ADALAH, KECUALI….
A. TEMA
B. ALUR
C. PERWATAKAN
D. LATAR BELAKANG PENCIPTAAAN
E. SUDUT PANDANG
4. (1) LAYANG-LAYANG ADI TIBA-TIBA MENUKIK DARI ATAS MENYAMBAR LAYANG-LAYANG BADU. (2)
AKIBATNYA, ADA BAGIAN KERTAS LAYANG-LAYANG BADU YANG ROBEK. (3) DAN... KETIKA DIADU KEMBALI,
LAYANGAN BADU PUN PUTUS. (4) BADU MEMANDANG LAYANG-LAYANGNYA SEOLAH-OLAH TIDAK PERCAYA.
(5) PERASAAN SEDIH DAN MALU MENJADI SATU. (6) AKHIRNYA BADU MENGAKUI KEKALAHANNYA.

WATAK TOKOH BADU PADA KUTIPAN NOVEL TERSEBUT ADALAH ...


A. PEMALU C. BERJIWA BESAR E. MALU-MALUIN
B. SOMBONG D. ANGKUH
5. SEBUTKAN 3 JENIS ALUR YANG ADA DALAM UNSUR INTRINSIK SEBUAH
KARYA SASTRA .. !!!
TERIMA KASIH