Anda di halaman 1dari 62

PAKK3293

GURU, KELUARGA DAN


KOMUNITI DALAM
PENDIDIKAN AWAL
KANAK-KANAK
Model Penglibatan dalam
Pendidikan Rendah
o TIPS (Teachers Involve Parents in Schoolwork)
o NNPS (National Network of Partnership Schools )
o PIRC (Parental Information Resource Center)
o CSR (Comprehensive School Model)
o SDP (School Development Program)
TIPS
(Teachers Involve
Parents in
Schoolwork)
TIPS
• Membolehkan guru membuat reka bentuk dan menggunakan
tugasan kerja rumah untuk menghubungkan sekolah dan rumah
dalam aktiviti berkaitan kurikulum.
• Aktiviti
TIPS membimbing para pelajar untuk berkongsi kerja dan
idea mereka dengan pasangan keluarga.
• Tugasanmeningkatkan kefahaman ibu bapa tentang apa yang
anak-anak mereka belajar; menggalakkan perbualan positif
mengenai kerja sekolah di rumah dan meningkatkan kemahiran
dan kesediaan untuk kerja kelas.
Objektif TIPS
(Teachers Involve Parents in Schoolwork)
• Membantu semua keluarga terlibat dan berbincang tentang kerja
rumah seperti subjek matematik, sains, seni bahasa, atau mata
pelajaran lain.
• Mendorong murid untuk membuat kerja rumah dan tidak meminta ibu
bapa untuk "mengajar“ subjek atau kemahiran.
• Memintapelajar untuk berkongsi karya, idea, dan kemajuan mereka
dengan ibu bapa atau rakan kongsi keluarga.
• Membolehkan keluarga memberi komen atau soalan kepada guru
untuk komunikasi rumah ke sekolah.
Tujuan TIPS
• Membina keyakinan murid supaya mereka boleh menunjukkan kerja
rumah mereka dan berkongsi idea
• Menghubungkan kerja sekolah dengan situasi kehidupan sebenar
• Membantu ibu bapa lebih memahami tentang apa yang anak-anak
mereka belajar di sekolah
• Menggalakkan ibu bapa dan anak-anak untuk berbincang tentang kerja
sekolah
• Membolehkan ibu bapa dan guru sering berkomunikasi tentang kemajuan
atau masalah kanak-kanak
MODEL TIPS DIWUJUDKAN...
• boleh digunakan dengan mana-mana kurikulum
• membantu guru untuk mengorganisasi kerja rumah
• menekankan hubungan antara sekolah dan rumah
• melibatkan murid sebagai pelajar aktif
• memberi peluang untuk menghubungkan kerja rumah ke situasi
kehidupan sebenar
• menyediakan keluarga dengan maklumat tentang apa yang
dipelajari oleh murid di sekolah
• menekankan penguasaan kemahiran asas
NNPS
(National Network of
Partnership Schools)
What Is National Network of Partnership
Schools (NNPS)?
• NNPS yang ditubuhkan di Johns Hopkins University pada tahun
1996
• NNPS menyediakan sekolah dengan idea, sokongan, dan
cadangan untuk memperkukuhkan hubungan antara sekolah,
keluarga, dan komuniti.
• Ia diasaskan oleh penyelidik pendidikan di Johns Hopkins, yang
mendapatkan kaedah untuk berkongsi penyelidikan tentang
betapa pentingnya hubungan ini adalah untuk membina
sekolah yang berkesan dan meningkatkan kejayaan pelajar.
Parenting
Collaborating
With Communicating
Community
6 Kunci
Utama
Untuk
Penglibatan
Decision
Volunteering
Making
Learning At
Home
•Program Perkongsian memberi tumpuan
kepada enam "kunci untuk penglibatan"
yang dikenal pasti oleh penyelidik
pendidikan sebagai komponen penting
dalam hubungan rumah / sekolah / komuniti.
Keibubapaan (Parenting)
• Membantu keluarga dengan kemahiran
keibubapaan dan penjagaan anak
• Memahami perkembangan anak dan remaja
• Menetapkan keadaan rumah yang mesra untuk
menyokong anak-anak sebagai murid di setiap
peringkat umur dan gred.
• Membantu sekolah dalam memahami keluarga.
Komunikasi (Communicating)
•Berkomunikasi dengan keluarga tentang
program sekolah dan kemajuan murid
melalui komunikasi yang berkesan dari
sekolah ke rumah / dari rumah ke sekolah.
Kesukarelaan (Volunteering)
• Meningkatkan pengambilan, latihan, kerja, dan
jadual untuk melibatkan keluarga sebagai
sukarelawan dan penonton di sekolah atau di
tempat lain untuk menyokong muird dan program
sekolah.
Belajar di rumah
(Learning At Home)
•Melibatkankeluarga dengan anak-anak
mereka dalam aktiviti pembelajaran di
rumah, termasuk kerja rumah dan aktiviti
dan keputusan berkaitan kurikulum yang
lain.
PEMBUATAN KEPUTUSAN
(Decision Making)
•Melibatkan keluarga sebagai peserta dalam
keputusan sekolah, tadbir urus,, dewan
sekolah, jawatankuasa dan organisasi ibu
bapa yang lain.
KERJASAMA DENGAN MASYARAKAT
(Colaborating With Community)
• Menyelaraskan sumber dan perkhidmatan untuk keluarga,
pelajar, dan sekolah dengan perniagaan, agensi, dan kumpulan
lain, dan menyediakan perkhidmatan kepada masyarakat.
• Dengan membina program tersebut dengan penglibatan ini,
dan menyokong program sedia ada yang juga
membincangkannya, Perkongsian ini bertujuan untuk
meningkatkan kualiti hubungan keluarga / sekolah / komuniti
dan dengan itu membina asas yang kukuh untuk pendidikan
anak-anak kita.
MODEL PENGLIBATAN DALAM
PENDIDIKAN RENDAH

Parental Information
Resource Schools
(PIRC)
APA ITU PIRC?
• Parental Information and Resource Center (PIRC)
• Boleh
dikenali sebagai Program Pusat Maklumat dan
Sumber Ibu Bapa
• Dimulakan oleh Sistem Pendidikan U.S pada tahun
1995
• Kerajaan U.S memastikan setiap negeri mempunyai
sekurang-kurang satu PIRC dan setiap PIRC
memainkan peranan di seluruh negara dalam
meyelaraskan dan memupuk dasar, program dan
aktiviti penglibatan ibu bapa berjaya dan berkesan
Tujuh “outcomes” PIRC
1. Peningkatan komunikasi antara rumah dengan sekolah.
2. Meningkatkan pencapaian pelajar
3. Meningkatkan pencapaian akademik sekolah
4. Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam perancangan
sekolah
5. Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam review sekolah
6. Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam
penambahbaikan system sekolah
7. Peningkatan kesediaan sekolah.
Seven outcomes PIRC
1. improved home-school communication
2. increased student achievement
3. increased school academic achievement
4. increased parent involvement in school planning
5. increased parent involvement in school review
6. increased parent involvement in school
improvement
7. increased school readiness.
MAKLAMAT PIRC

•HAK IBU BAPA


•PERKHIDMATAN
TAMBAHAN
•PILIHAN IBU BAPA
Peranan Pusat Penyelarasan PIRC Kebangsaan
• Sebagai panduan PIRC untuk proses penilaian
• Membantu PIRC untuk menginternalisasi dan menginstitusikan
proses penilaian
• Membantu PIRC dalam laporan dan penggunaan data
• Menyisipkan pembelajaran di seluruh PIRCs
• Menyokong PIRC dalam pengurusan kapasiti dan penyampaian
perkhidmatan
• Memberi akses kepada bahan berasaskan penyelidikan dan amalan
yang berkesan
Tujuan keutamaan PIRC
1. ibu bapa terlibat dalam pendidikan awal kanak-kanak –
Mengunakan sekurang-kurangnya 30% daripada dana
setiap tahun untuk penubuhan, perkembangan atau
mengendalikan program Ibu bapa dengan Guru, Home
Instruction for Preschool Youngsters programs, atau
program pendidikan awal kanak-kanak bagi ibu bapa
Tujuan keutamaan PIRC
2. Impak seluruh negara - Menggunakan strategi untuk
menyediakan program bagi ibu bapa di seluruh negeri,
terutamanya ibu bapa yang mempunyai pendidikan atau
kekurangan dalam ekonomi untuk menyediakan
perkhidmatan bagi meningkatkan keupayaan mereka untuk
mengambil bahagian secara berkesan dalam pendidikan
anak mereka, termasuk keupayaan mereka untuk
berkomunikasi dengan berkesan dengan kakitangan
sekolah awam di sekolah itu
Tujuan keutamaan PIRC
3. Memahami kad laporan negeri dan tempatan, pilihan
sekolah awam dan perkhidmatan pendidikan tambahan -
Menyediakan aktiviti yang berkesan untuk membantu ibu
bapa dalam memahami kad laporan negeri dan tempatan di
bawah Tajuk I Akta Pendidikan Asas dan Menengah (ESEA)
supaya menggelakkan anak mereka terlibat dalam kes-kes
yang perlu ditambahbaik atau masalah perlakuan.
Memastikan ibu bapa memahami pilihan mereka samada
pilihan sekolah awam atau pendidikan tambahan
MODEL PENGLIBATAN DALAM
PENDIDIKAN RENDAH

CSR
Comprehensive School
Reform
APA ITU CSR?
• Comprehensive School Reform (CSR)
• Boleh dikenali sebagai Program Pembaharuan Sekolah
Komprehensif (CSR)
• Program ini ditadbirkan oleh Pejabat Pendidikan
Elementary dan Jabatan Pendidikan A.S..
APA ITU CSR?
• Mempunyai sistem sekolah yang berkesan tidak hanya
berasal dari kurikulum, ia berusaha dengan banyak cara
dari setiap aspek sekolah

• Kakitangandan keluarga juga sangat penting dalam


kejayaan pelajar.
TUJUAN CSR?
• untuk menyediakan insentif kewangan bagi sekolah-
sekolah
• untuk membangunkan reformasi sekolah yang
komprehensif
• Meningkatkan penyelidikan yang berasaskan saintifik
• untuk mengimplimentasikan amalan-amalan berkesan
di semua kawasan pusat sekolah
• penglibatan ibu bapa supaya semua kanak-kanak dapat
memenuhi kandungan akademik negeri yang mencabar
Program CRS yang berjaya akan merangkumi
semua elemen-elemen berikut.
Elements of Comprehensive School
Reform

1. Penyelarasan sumber
Menggabungkan aspek-aspek sekolah, dari
peringkat tempatan ke peringkat persekutuan.
Elements of Comprehensive School
Reform
2. Kaedah dan strategi penyelidikan yang
berkesan
CSR mengambil tindakan ke atas strategi dan
kaedah yang telah terbukti dalam penyelidikan
serta kebolehpercayaan.
Elements of Comprehensive School
Reform
3. Penjajaran (Alignment)
Metodologi yang dikenakan melalui masyarakat,
rumah dan kerajaan. Teknik ini penting kerana ia
memberikan sambungan kepada semua perkara
dari kurikulum hingga teknologi.
Elements of Comprehensive School
Reform
4. Pembangunan (Development)
Memastikan kakitangan, dan sesiapa yang
mempunyai pengaruh tinggi dalam sistem sekolah
adalah berpendidikan dan juga berperanan untuk
mengemaskinikan dengan betul dalam program-
program ini.
Elements of Comprehensive School
Reform
5. Matlamat yang boleh dikira
Merujuk kepada negeri yang telah menetapkan
standard, pelajar perlu diperiksa untuk melihat
sama ada mereka telah mencapai mencapai
matlamat tersebut atau tidak.
Elements of Comprehensive School
Reform
6. Sokongan Sekolah
Semua pihak yang berkaitan di sekolah perlu
memberi sokongan, seperti kakitangan, faculty dan
pihak pentadbir.
Elements of Comprehensive School
Reform
7. Penglibatan
Terlibat komuniti di sekolah ini. Contohnya, ahli
keluarga digalakkan terlibat, dan masyarakat
digalakkan mengambil bahagian dalam aktiviti.
Elements of Comprehensive School
Reform
8. Sokongan luaran
Biasanya terdapat sistem sokongan yang lebih
tinggi, contohnya sebuah universiti, yang
memberikan sokongan dan kepakaran untuk
menambahbaikkan program.
SCHOOL DEVELOPMENT
PROGRAM (SDP)

Program Pembangunan Sekolah


SDP
• Satu program untuk membangunkan sekolah dari pelbagai segi seperti infrastuktur, kualiti
guru, kualiti pemimpim, perancangan pengajaran dan sebagainya.
• Program ini memerlukan kerjasama daripada pihak pelajar, ibu bapa, kakitangan sekolah
dan juga guru.

improve the educational experience. Improvement is


attained by building supportive bonds among children,
parents, and school staff to promote a positive school
climate.
- Create a school environment
where children feel comfortable,
valued, and secure.

Objektif
- In this environment, children will
form positive emotional bonds
with school staff and parents and
a positive attitude toward the
school program,
- Promotes the children's overall
development and, in turn,
facilitates academic learning
3 Prinsip
1. Schools must review problems in open discussion in a no-fault atmosphere

Mengemukakan masalah sekolah untuk dibincang bersama. Tiada siapa-siapa yang


akan disalahkan.
2. Each school must develop collaborative working relationships among principals,
parents, teachers, community leaders, superintendents, and workers

Memerlukan kerjasama dan komitmen daripada setiap lapisan masyarakat.


3. All decisions must be reached by consensus rather than by decree

Consensus = persetujuan bersama


Decree = arahan
FAEDAH
PENGLIBATAN
KELUARGA
HALANGAN
KEPADA
PERKONGSIAN
GURU - KELUARGA