Anda di halaman 1dari 8

MEMASTIKAN KEPIMPINAN

BERPRESTASI TINGGI
DITEMPATKAN DI SETIAP
SEKOLAH

▪ Memperkenalkan kriteria pemilihan berasaskan


kompetensi dan memperkukuh proses
perancangan penggantian bagi pengetua/guru
besar mulai 2013
▪ Melaksanakan pakej kerjaya baharu bagi pengetua/
guru besar mulai 2013,dengan lebih
sokongan,lebih fleksibiliti pengoperasian bagi
menambahbaik sekolah, perancangan kurikulum dan

5
kokurikulum,serta lebih akauntabiliti terhadap
peningkatan keberhasilan murid.
ANJAKAN
Pelan Tindakan (Inisiatif)

• Menyediakan Piagam Pemimpin Sekolah


(principal Charter) termasuk NPQEL,
• Pengetua/Guru Besar baharu
MENGUPAYA JPN,PPD DAN
SEKOLAH UNTUK MENYEDIAKAN
PENYELESAIAN KHUSUS
BERASASKAN KEPERLUAN
▪ Memacu peningkatan prestasi sekolah melalui program y a n g
sistematik dan dipimpin oleh PPD di semua negeri
menjelang 2014
▪ Meningkatkan autonomi dan pengurusan berasaskan sekolah,
termasuk lebih fleksibiliti pengoperasian keatas pengagihan
bajet dan pelaksanaan kurikulum,dimulai dengan sekolah
yang berprestasi tinggi dan menunjukkan peningkatan
prestasi besar
▪ Memastikan 10 % sekolah memenuhi keperluan infrastruktur
asas menjelang 2015, bermula dengan Sabah dan Sarawak
▪ Mewujudkan prinsip pembiayaan saksama bagi semua
jenis sekolah menjelang 2015
ANJAKAN 6
Pelan Tindakan (Inisiatif)

• Pelancaran Program Transformasi Daerah dan


peluasan ke seluruh negara
MEMANFAATKAN ICT BAGI
MENINGKATKAN KUALITI
PEMBELAJARAN DI MALAYSIA

▪ Meningkatkan akses internet dan persekitaran pembelajaran


maya melalui 1BestariNet bagi kesemua sekolah
menjelang 2013
▪ Menambahkan kandungan atas talian untuk perkongsian
amalan terbaik bermula dengan perpustakaan video guru
terbaik menyampaikan pengajaran dalam matapelajaran
kritikal pada 2 0 1 3
▪ Memanfaatkan penggunaan ICT bagi pembelajaran
jarak jauh dan pembelajaran berasaskan kendiri untuk
meningkatkan kapasiti dan pembelajaran yang lebih

7
khusus

ANJAKAN
Pelan Tindakan (Inisiatif)

• Penyediaan 1BestariNet dan perisian ke


sekolah
• sekolah menggunakan VLE.
MENTRANSFORMASI
KEBOLEHUPAYAAN DAN
KAPASITI PENYAMPAIAN
KEMENTERIAN
▪ Mengupaya JPN dan PPD dengan memberi lebih hak
membuat keputusan terhadap bajet dan personel, serta
meningkatkan akuantabiliti bagi KPI mulai 2013
▪ Menempatkan hampir 2,500 lagi personel daripada KPM
d a n JPN di PPD untuk menyediakan sokongan yang
lebih baik kepada sekola hmenjelang 2014
▪ Memperkukuh kebolehupayaan kepimpinan bagi150-
200 jawatan kepimpinan utama mulai2013
▪ Memperkukuh tugas utama dan merasionalisasi

8
struktur Kementerian serta pelaksanaanya mulai
2016

ANJAKAN
Pelan Tindakan (Inisiatif)

• Menetapkan semula peranan dan fungsi JPN


dan PPD
• Menurunkan fungsi kritikal ke JPN dan PPD
• Pelan Penggantian untuk 200 jawatan utama
(sasaran)