Anda di halaman 1dari 22

DASAR DAN HALA TUJU

PENDIDIKAN NEGARA

PELAN PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN MALAYSIA (PPPM)
2013-2025

NAMA AHLI:
NAMA PENSYARAH:
SITI HUZAIPAH
En. HALIM BIN IBRAHIM
NUR NABILAH
NAZIRA
15
MENYEDIAKANKESAMARATAANAKSES
KEPADAPENDIDIKANBERKUALITI
BERTARAFANTARABANGSA
Menanda aras pembelajaran bahasa, Matematik dan Sains dengan
▪ standard antarabangsa
Melancarkan semakan semula kurikulum sekolah rendah (KSSR)
▪ dan kurikulum baharu sekolah menengah (KS M) pad a 20 17
Merombak peperiksan dan pentaksiran kebangsaan untuk
▪ meningkatkan tumpuan terhadap kemahiran berfikir aras tinggi p a d a
2016
▪ Mengukuhkan Pendidikan STEM
▪ Meningkatkan kualiti prasekolah dan meningkatkan enrolmen kepada10
% menjelang 2020
▪ Melanjutkan Pendidikan wajib daripada 6 tahun kepada 1 tahun pada
▪ 2020

1
Mengukuhkan laluan pendidikan,bermula dengan latihan vokasional
yang relevan dengan industri
▪ Meningkatkan pelaburan bagi sumber fizikal dan pengajaran kepada
murid dengan keperluan khusus
MEMASTIKANSETIAPMURID
MENGUASAIKEMAHIRANBAHASA
MALAYSIADANBAHASAINGGERISDAN
DIGALAKKANMEMPELAJARIBAHASA
TAMBAHAN
▪ Melaksana kurikulum K S R Bahasa Malaysia untuk murid
yang bahasa ibundanya bukan BM d i S J K
▪ Memperkenal kelas pemulihan BM untuk Tahun 4 hingg a 6
▪ Memperluas program LINUS supaya meliputi literasi
Bahasa Inggeris dari 2013
▪ Meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris guru dan
memperluaskan peluang bagi pendedahan terhadap
bahasa Inggeris
▪ Menggalakkan setiap murid mempelajari bahasa

2
Menjelang 2025
tambahan

ANJAKAN
MELAHIRKANRAKYAT
MALAYSIADENGAN
MENGHAYATINILAI
▪ Memperkukuh Pendidikan Sivik dengan menjadikan
perkhidmatan komuniti sebagai prasyarat untuk menamatkan
persekolahan menjelang 2017
▪ Memperkukuh Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Moral
dengan memberi lebih fokus ke atas nilai-nilai perpaduan dan
insaniah
▪ Membangunkan murid secara holistic dengan mengukuhkan
keperluan penyertaan murid dalam 1 Sukan,1 Kelab dan 1 Badan
Beruniform
▪ Mengukuhkan dan memperluas RIMUP mulai 2016 untuk

3
memudah cara interaksi antara jenis sekolah, kumpulan etnik
dan sosioekonomi

ANJAKAN
MENTRANSFORMASI
PROFESIONKEGURUAN
SEBAGAIPROFESIONPILIHAN
▪ Mengetatkan syarat lantikan guru mulai 2013 supaya dalam
kalangan graduan 30% teratas
▪ Merombak IPG standard bertaraf dunia menjelang2020
▪ Meningkatkan kualiti CPD mulai 2013, dengan lebih tumpuan
ke atas keperluan individu dan latihan berasaskan sekolah
▪ Memastikan guru memberi fokus ke atas fungsi teras pengajaran
mulai 2013 dengan mengurangkan beban pentadbiran
▪ Melaksanakan laluan kerjaya guru berasaskan kompetensi dan
prestasi mulai 2016
▪ Meningkatkan laluan guru untuk peranan kepimpinan, pakar
pengajaran dan pakar bidang khusus menjelang 2016

4
▪ Membudayakan kecemerlangan berasaskan pimpinan rakan sekerja
d a n proses pensijilan mulai 2025

ANJAKAN
MEMASTIKAN KEPIMPINAN
BERPRESTASI TINGGI
DITEMPATKAN DI SETIAP
SEKOLAH

▪ Memperkenalkan kriteria pemilihan berasaskan


kompetensi dan memperkukuh proses
perancangan penggantian bagi pengetua/guru
besar mulai 2013
▪ Melaksanakan pakej kerjaya baharu bagi pengetua/
guru besar mulai 2013,dengan lebih sokongan,
lebih fleksibiliti pengoperasian bagi menambahbaik
sekolah, perancangan kurikulum dan

5
kokurikulum,serta lebih akauntabiliti terhadap
peningkatan keberhasilan murid.
ANJAKAN
MENGUPAYA JPN,PPD DAN
SEKOLAH UNTUK MENYEDIAKAN
PENYELESAIAN KHUSUS
BERASASKAN KEPERLUAN
▪ Memacu peningkatan prestasi sekolah melalui program y a n g
sistematik dan dipimpin oleh PPD di semua negeri
menjelang 2014
▪ Meningkatkan autonomi dan pengurusan berasaskan sekolah,
termasuk lebih fleksibiliti pengoperasian keatas pengagihan
bajet dan pelaksanaan kurikulum,dimulai dengan sekolah
yang berprestasi tinggi dan menunjukkan peningkatan
prestasi besar
▪ Memastikan 10 % sekolah memenuhi keperluan infrastruktur

6
asas menjelang 2015, bermula dengan Sabah dan Sarawak
▪ Mewujudkan prinsip pembiayaan saksama bagi semua
jenis sekolah menjelang 2015
ANJAKAN
Pelan Tindakan (Inisiatif)

• Pelancaran Program Transformasi Daerah dan


peluasan ke seluruh negara
MEMANFAATKAN ICT BAGI
MENINGKATKAN KUALITI
PEMBELAJARAN DI MALAYSIA

▪ Meningkatkan akses internet dan persekitaran pembelajara


n maya melalui 1BestariNet bagi kesemua sekolah
menjelang 2013
▪ Menambahkan kandungan atas talian untuk perkongsian
amalan terbaik bermula dengan perpustakaan video guru
terbaik menyampaikan pengajaran dalam matapelajaran
kritikal pada 2 0 1 3
▪ Memanfaatkan penggunaan ICT bagi pembelajaran
jarak jauh dan pembelajaran berasaskan kendiri untuk
meningkatkan kapasiti dan pembelajaran yang lebih

7
khusus

ANJAKAN
Pelan Tindakan (Inisiatif)

• Penyediaan 1BestariNet dan perisian ke


sekolah
• sekolah menggunakan VLE.
MENTRANSFORMASI
KEBOLEHUPAYAAN DAN
KAPASITI PENYAMPAIAN
KEMENTERIAN
▪ Mengupaya JPN dan PPD dengan memberi lebih hak
membuat keputusan terhadap bajet dan personel, serta
meningkatkan akuantabiliti bagi KPI mulai 2013
▪ Menempatkan hampir 2,500 lagi personel daripada KPM
d a n JPN di PPD untuk menyediakan sokongan yang
lebih baik kepada sekola hmenjelang 2014
▪ Memperkukuh kebolehupayaan kepimpinan bagi150-
200 jawatan kepimpinan utama mulai2013
▪ Memperkukuh tugas utama dan merasionalisasi

8
struktur Kementerian serta pelaksanaanya mulai
2016

ANJAKAN
Pelan Tindakan (Inisiatif)

•Menetapkan semula peranan dan fungsi JPN


dan PPD
•Menurunkan fungsi kritikal ke JPN dan PPD
•Pelan Penggantian untuk 200 jawatan utama
(sasaran)
BEKERJASAMADENGAN
IBUBAPA,KOMUNITIDANSEKTOR
SWASTASECARAMELUAS
▪ Melengkap ibubapa bagi membantu pembelajaran anak
mereka melalui sarana penglibatan ibubapa dan akses
dalam talian kepada kemajuan anak di sekolah(SAPS).
▪ Mendapatkan maklum balas daripada setiap PIBG
mengenai pelaksanan kurikulum setempat dan kualiti
guru mulai 2016.
▪ Mendapatkan biasiswa daripada sektor swasta untuk
murid berbakat daripada komuniti miskin untuk belajar
disekolah swasta dan antarabangsa.
▪ Memperluas model Sekolah Amanah kepada 50 b u a h
menjelang 2025 dengan melibatkan kumpulan

9
alumni dan NGO yang berpotensi sebagai
p e n g a n j u r.
ANJAKAN
MEMAKSIMUMKAN
KEBERHASILANMURIDBAGI
SETIAPRINGGIT

▪ Mengaitkan setiap program kepada keberhasilan


murid yang jelas dan merasionalisasi program
berimpak rendah pada setiap tahun, selaras dengan
anjakan keseluruhan ke r a j a a n .
▪ Memanfatkan peluang meningkatkan kecekapan,
dengan mengagihkan semula peruntukan kepada
bidang paling kritikal seperti peningkatan kemahiran
dan latihan g u r u .

ANJAKA 1
MENINGKATKANKETELUSAN
UNTUK AKAUNTABILITI AWAM
SECARALANGSUNG

▪ Menerbitkan laporan tahunan awam bagi kemajuan


sasara dan inisiati Pelan Pembangunan
Pendidikan mulai2013.
▪ Melaksanakan semakan komprehensif pada tahun 2015,
2020 dan 2025 bagi memastikan Pelan Pembangunan
Pendidikan kekal relevan dengan memasukan maklum
balas daripada pihak berkepentingan dan mengambil
kira perkembangan persekitaran y a .

ANJAKA 11
Teras Strategi (Anjakan) Pelan KP Sasara
Strtegik Tindaka I n
Mengupaya Anjakan 9: n
Mempelbagai Mengadakan 100 MOU
struktur Bekerjasama kan MOU antara antara KPM
sistem dengan ibu kolaborasi KPM dengan dengan
bapa, komuniti dengan rakan rakan
dan sektor industri industri industri
swasta secara (cth: ditandatanga
meluas Pengukuhan ni
Pelan
Transforma
si Melancarka Sarana Ibu
Vokasional) n Sarana Bapa &
Meningkatka Ibu Bapa & Sekolah
n pelibatan Sekolah ke dilancarkan
ibu bapa dan sekolah di ke semua
komuniti seluruh 10,087
dalam negara sekolah di
BAC pendidikan seluruh
K negara
Teras Strtegik Strategi Pelan KP Sasara
(Anjakan) Tindakan I n
Anjakan 11 Semua pihak Menerbitkan Menerbitkan
Meningkatkan ketelusan mempunyai Laporan dua Laporan
untuk akses yang Tahunan Awam Tahunan Awam
kebertanggungjawaban telus tentang (pertengahan
awam secara langsung berkenaan kemajuan dan akhir
kemajuan sasaran PPPM tahun) tentang
PPPM kemajuan
sasaran PPPM
mulai 2013

Melaksanakan Melaksanakan
semakan PPPM semakan PPPM
secara secara
komprehensif komprehensif
pada 2015,
2020 dan 2025
Anjakan 10: Penjajaran program 100% program
Memaksimumkan Semula menjurus menjurus
keberhasilan murid peruntukan kepada kepada
bagi setiap ringgit kepada keberhasila keberhasilan
program yang n murid murid
diutamakan
KESIMPULAN
Gelombang1
Gelombang 2 Gelombang 3
Mengubahsistem de nga n Me nga njakke ara h
Memacu
m e m b e r i sokongan kecemerlanganmelalui
kepada guru dan member peningkatan peningkatan
i fo ku s ke p a d a sistem tad bi r -u r us k en di r
kemahiran u t a m a

2013 2015 2020 5

13tahun
6Ciriutamayangdiperlukanolehsetiapmurid…………………

1 2 3
Kemahiran Profisiens
Pengetahuan
Berfikir i
Dwibahasa
Kemahiran Identiti Etikadan
Kepimpinan Nasional Kerohanian

4 5 6

…selarasdengan FalsafahPendidikanKebangsan