Anda di halaman 1dari 53

TOPIK 2:

PENGURUSAN BIMBINGAN & ASUHAN


BAYI & KANAK-KANAK
DISEDIAKAN OLEH:
PISMP PAKK JUN 2016
CIRI-CIRI
PENGURUSAN
BIMBINGAN DAN
ASUHAN BAYI DAN
KANAK-KANAK
Berlaku adil terhadap kanak-
kanak
■ Tanpa mengira latar belakang, jantina, paras rupa, warna
kulit, kaum, agama dan sebagainya.
■ Kanak-kanak mempunyai hak yang sama dan hak tersebut
perlu dihormati.
Menunjukkan rasa kasih
melalui sentuhan dan belaian
■ Memberi kasih sayang kepada kanak-kanak melalui belaian
dan sentuhan.
■ Memberi pelukan kepada bayi dan kanak-kanak setiap kali
datang ke TASKA dan terutamanya semasa mereka berasa
sedih dan kecewa.
■ Kanak-kanak rasa disayangi dan dihargai.
Menyokong dan menghormati
hak individu dan pilihannya
■ Kanak-kanak perlu diberi hak memilih sama ada bermain,
makan atau semasa aktiviti pembelajaran dijalankan.
■ Tidak memaksa kanak-kanak melakukan aktiviti tanpa izin
dan kehendaknya secara sukarela.
Menghormati kepercayaan, cara
hidup dan identiti kanak-kanak
■ Pengasuh perlu memahami dan dapat menerima semua
kanak-kanak adalah sama walaupun mereka dari pelbagai
latar belakang, kepercayaan, cara hidup dan identiti yang
berlainan.
■ Pengasuh perlu mengenal pasti secara jelas keperluan setiap
kanak-kanak di bawah asuhannya.
Menyokong melalui
perhubungan yang berkesan
■ Pengasuh hendak ikhlas dalam melaksanakan tugas dan
tanggunjawab serta bertimbang rasa.
■ Sentiasa mendengar dan memberi perhatian terhadap
keperluan kanak-kanak semasa di TASKA.
Menerima kanak-kanak
seadanya
■ Kanak-kanak adalah seorang individu yang perlu dihormati
dan mempunyai kebolehan dan keupayaan yang berbeza.
■ Pengasuh tidak melayan kanak-kanak secara umum tetapi
peka terhadap kebolehan, kekuatan dan kelemahan kanak-
kanak dan menerima mereka seadanya.
Menunjukkan empati terhadap
keadaan kanak-kanak
■ Sikap empati terhdap kanak-kanak perlu ditunjukkan oleh
pengasuh kerana akan memudahkan kanak-kanak bebas
bercerita tentang keperluan dan kehendaknya.
■ Kanak-kanak akan merasa diri mereka dihargai dan diberi
perhatian oleh pengasuh.
Tidak melabel dan
menghukum kanak-kanak
■ Melabel kanak-kanak kerana keupayaan atau kesalahan yang
dilakukan adalah tidak dibenarkan sama sekali di TASKA.
■ Melabel akan menjatuhkan air muka dan merendahkan self-
esteem kanak-kanak, menyebabkan mereka malu, kecewa
dan tertekan serta bersifat inferior.
■ Pendidik perlu menerangkan sebab mengapa perbuatan atau
tindakan itu salah apabila kanak-kanak membuat kesalahan.
PRINSIP-PRINSIP
BIMBINGAN DAN
ASUHAN BAYI
DAN KANAK-
KANAK
PRINSIP-PRINSIP BIMBINGAN
DAN ASUHAN BAYI DAN KANAK-
KANAK
– Setiap kanak-kanak mempunyai potensi yang sangat unik
yang perlu dihormati, dikembangkan dan disanjungi.
– Tiga tahun pertama dalam kehidupan kanak-kanak adalah
sangat kritikal, terutama dalam pembentukan sahsiah,
membina kemahiran –kemahiran sensorimotor dan intelek
– Kanak-kanak secara semulajadi suka meneroka, mencuba,
mengeksperimen, dan mencipta, maka cara terbaik
mengasuh dan mendidik melalui bermain, dalam suasana
dan persekitaran yang ceria, selesa, dan menggembirakan,
selamat dan penuh kasih sayang.
– Amalan dan sumber pembelajaran adalah bersesuaian
dengan perkembangan kanak-kanak, menggunakan bahan-
bahan dalam persekitaran mereka, sesuai dengan budaya
tempatan, berintegrasi teknologi dan jaringan global
– Persekitaran pembelajaran hendaklah ceria, mesra,
mengupayakan dan meransangkan, dalaman dan luaran yang
selamat kepada kanak-kanak.
– Kolaborasi dengan ibu bapa/keluarga dan komuniti menjadi
teras penting dalam bimbingan dan asuhan.
– Menghormati hak asasi, agama, dan budaya kanak-kanak,
normal dan yang berkerperluan khas.
• Amalan Bersesuaian Dengan Perkembangan
Kanak-kanak (ABP) adalah satu amalan dan
proses pembelajaran yang menekankan
kepada penggunaan kaedah pengajaran dan
pembelajaran yang bersesuaian dengan umur,
perkembangan diri, kebolehan, bakat dan minat
murid.
STRATEGI YANG DILAKSANAKAN UNTUK
MENGAMBIL KIRA KONSEP ABP
MENGELOMPOKKAN KANAK-KANAK MENGIKUT UMUR DAN PERKEMBANGAN
Dianggarkan bahawa semua kanak-kanak, pada umur yang sama akan
berkembang dengan cara yang sama.

MENGGUNAKAN AMALAN BERSESUAIAN INDIVIDU


Mengamalkan pembelajaran bersesuaian kebolehan dan keperluan individu
kanak-kanak.

MENGGUNAKAN AMALAN BERSESUAIAN BUDAYA DAN LATAR BELAKANG


KANAK-KANAK
Mengambil kira konteks sosial dan budaya kanak-kanak.
PRINSIP-PRINSIP ABP
PERKEMBANGAN DOMAIN
• Kanak-kanak berkembang dalam domain fizikal,
KOGNITIF, AFEKTIF DAN
PSIKOMOTOR SALING sosial, emosi dan kognitif yang saling berkaitan
BERKAITAN & MEMPENGARUHI antara satu sama lain.
ANTARA SATU SAMA LAIN

• Perkembangan kanak-kanak berlaku mengikut urutan


PERKEMBANGAN
dengan diikuti oleh kemahiran, pengetahuan dan
MENGIKUT URUTAN kebolehan yang dipupuk.

KADAR • Kanak-kanak adalah unik dan berbeza antara satu sama

PERKEMBANGAN YANG lain dari segi minat, keperluan, kekuatan, personaliti,

BERBEZA emosi, gaya pembelajaran dan pengalaman .


PRINSIP-PRINSIP ABP
• Pengalaman di peringkat awal kanak-
PERKEMBANGAN
kanak akan memberi kesan kepada perkembangan dan
ADALAH BERTERUSAN
pengalaman pembelajaran mereka.

• Perkembangan dipengaruhi oleh faktor baka dan persekitaran


DIPENGARUHI
murid iaitu berlaku dalam kontek sosio budaya keluarga yang
OLEH FAKTOR
berbeza, komuniti dan masyarakat setempat yang saling berkaitan
BAKA antara satu sama lain.

KONSEP MAIN
• Konsep bermain sambil belajar adalah penting sebagai
PENTING PADA
alat untuk meningkatkan perkembangan sosial, emosi,
PERKEMBANGAN rohani dan kognitif seseorang kanak-kanak.
KANAK-KANAK
PRINSIP-PRINSIP ABP
PERKEMBANGAN • Proses perkembangan kanak-kanak akan menjadi lebih
cepat apabila mereka diberi peluang untuk melatih
MENINGKAT
kemahiran.
MELALUI AKTIVITI • Latih kanak-kanak dengan kemahiran yang baru atau

YANG MENCABAR menjalankan aktiviti yang kebih mencabar.


BERASASKAN AKTIVITI
Aktiviti
berkumpulan
- aktiviti yang
memupuk
kerjasama dan
Aktiviti
perbincangan
berpusatkan Aktiviti
tugasan individu
- peluang pada - peluang
murid
melaksana, interaksi,
persembahan, membina
membuat Aktiviti yang keyakinan
refleksi dirancang
berdasarkan
pengalaman dan
kemahiran untuk
mencapai sesuatu
Aktiviti matlamat
berpusatkan
Aktiviti
bahan berpusatkan
- menggunakan guru
bahan bantu - guru sebagai
mengajar seperti
video, blok huruf Aktiviti ketua
berpusatkan
murid
- guru sebagai
pembimbing
- murid
melaksana
aktiviti
PENGALAMAN
BERSEPADU Memenuhi
keperluan murid
yang berbeza
(minat,
kebolehan

Meneroka
sesuatu topik Meningkatkan
dengan cara yang nilai murni.
Aspek yang disepadukan
lebih mendalam.
ialah kemahiran, teori,
nilai, komponen, teknik,
pengajaran di luar dan di
dalam bilik darjah dan
kaedah.

Meningkatkan Meningkatkan
daya imaginasi kemahiran bahasa
dan kreativiti. dan komunikasi.
Merasa tekstur
pasir (kasar &
halus).

Contoh aktiviti:
Permainan Pasir Meningkatkan
Mengetahui
kemahiran
konsep seperti pasir
mendengar dan
kering dan basah.
bertutur

Memupuk nilai Kemahiran


murni (bekerjasama, membuat timbunan
bertolak ansur, pasir menaik &
berdisiplin). menurun.
MENGIKUT
SITUASI

BELAJAR MELALUI MENEROKA &


BERMAIN MENJELAJAH
MENGIKUT SITUASI
• Suasana yang meliputi sesuatu masa, keadaan, peristiwa
(Kamus Dewan Edisi Keempat, 2005)
• Aktiviti yang dirancang mesti merujuk kepada persekitaran
kehidupan murid.
• Contoh : Sosio-budaya, rakan sebaya
• Berlaku di luar dan di dalam bilik darjah
SITUASI DI PUSAT PAKK
• Situasi yang berlaku di Pusat PAKK adalah secara terancang
dan secara langsung.
• Contoh situasi:
• Waktu aktiviti PERMATA
• Morning circle
• Senaman
• Makan
PERANAN GURU
• Perlu menyediakan persekitaran yang kondusif.
• Menjadi lebih kreatif untuk mengaitkan situasi yang berlaku
dengan sesi P&P.
• Menyesuaikan teknik/kaedah pengajaran yang bersesuaian
dengan situasi yang berlaku.
• Fleksibel dalam membimbing kanak-kanak berdasarkan situasi
yang berlaku.
MENEROKA &
MENJELAJAH
• Memberi peluang kepada murid untuk meneroka &
menjelajah dunia sebenar.
• Contoh prinsip meneroka dan menjelajah ialah prinsip 3E
(explore, experiment, experience)
• Digunakan secara meluas dalam program PERMATA.
BELAJAR MELALUI BERMAIN
• Kaedah yang paling berkesan untuk menggalakkan pembelajaran
kanak-kanak
• Melalui pendekatan belajar melalui bermain, kanak-kanak dapat:
• Meluahkan perasaan
• Berinteraksi dan bersosial
• Melibatkan diri secara langsung dalam aktiviti
• Belajar menyelesaikan masalah
• Membina sahsiah diri yang positif
• Meningkatkan keyakinan diri
• Keinginan untuk meneroka bagi memenuhi perasaan ingin tahu
• Meningkatkan kemahiran psikomotor
• Meningkatkan kecergasan badan dan koordinasi mata tangan
• Meningkatkan kemahiran kognitif, pemikiran inovatif, kritis dan
kreatif kanak-kanak
CONTOH AKTIVITI BERMAIN DI
TASKA PERMATA
• PERMAINAN BEBAS
• Cth: memilih barang mainan sendiri di sudut mainan
• PERMAINAN MANIPULATIF
• Mengikut umur.
• Bermain dengan barang permainan dengan menggunakan idea sendiri
• Cth: puzzle, menguntai manik, bermain blok
• PERMAINAN KOGNITIF
• Melibatkan pemikiran logik, penyelesaian masalah dan pembelajaran awal matematik
• Cth: pembinaan blok atau binaan untuk belajar membuat pengelasan
• PERMAINAN FIZIKAL
• Pergerakan fizikal yang menggunakan kemahiran motor kasar dan motor halus serta deria
• Cth: main di taman permainan
• PERMAINAN BAHASA DAN LITERASI AWAL
• Menggalakkan kanak-kanak berkomunikasi
• Cth: aktiviti main peranan
• PERMAINAN SENSORI
• Penggunaan deria sentuhan
• Cth: main pasir, main air
• PERMAINAN KREATIF
• Menggunakan imaginasi kanak-kanak semasa bermain
• PERMAINAN TRADISIONAL
• Terlibat dalam aktiviti kumpulan
PRINSIP BIMBINGAN
DAN ASUHAN BAYI
DAN KANAK-KANAK

•Bimbingan pendidik
•Bertujuan
•Unsur motivasi dan mencabar
BIMBINGAN PENDIDIK
• Guru membimbing kanak-kanak dalam setiap
subjek mata pelajaran.
• Guru membantu memudahkan proses
pengajaran dan pembelajaran.
• Guru memberi penjelasan dalam bentuk yang
jelas, mudah dan senang difahami.
• Guru menggunakan bahan bantu mengajar
yang menarik dan bersesuaian dengan
peringkat kanak-kanak
• Contoh aktiviti yang memerlukan bimbingan
guru adalah aktiviti berpusatkan murid:
– Murid memainkan peranan yang penting dalam
proses pembelajaran.
– Murid-murid melibatkan diri secara aktif dalam
aktiviti pembelajaran mereka.
– Guru merupakan seorang pemimpin yang
membimbing murid-murid menjalankan aktiviti
pembelajaran.
BERTUJUAN
• Guru mempunyai tujuan yang jelas dalam setiap
aktiviti yang dilakukan
• Contoh tujuan guru melakukan aktiviti:
– Melahirkan modal insan yang berakhlak mulia,
berbudi pekerti dan berilmu pengetahuan.
– Melibatkan kanak-kanak secara aktif dalam P&P.
– Memperkembangan perkembangan fizikal kanak-
kanak dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan
sosial.
– Memberi pendedahan awal kepada kanak-kanak
sebelum memasuki alam persekolahan formal.
UNSUR MOTIVASI DAN
CABARAN
MOTIVASI CABARAN
• Penerangan yang jelas • Merangsang pemikiran
• Ganjaran kanak-kanak secara kreatif
• Tetapkan matlamat dan kritis
• Ambil berat • Melatih kanak-kanak
menyelesaikan sesuatu
• Penglibatan kanak- masalah
kanak
• Aktiviti yang melibatkan
beberapa kemahiran
Fleksibel

PRINSIP-PRINSIP
Belajar Belajar
BIMBINGAN/
Melalui Melalui
ASUHAN BAYI &
Pengalaman Inkuiri
KANAK-KANAK

Belajar
Melalui Deria
FLEKSIBEL
KONSEP

Pendekatan yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bersifat


fleksibel tetapi terancang untuk memastikan penglibatan kanak-kanak di
dalam semua jenis aktiviti (individu, berpasangan atau berkumpulan) sama
ada di dalam atau diluar bilik darjah.

Perkara Yang Perlu Difleksibelkan:


Masa Pelaksanaan Aktiviti
Aktiviti Yang Dirancang
Bahan Pengajaran & Pembelajaran
BELAJAR MELALUI
INKUIRI
BELAJAR MELALUI INKUIRI

• Melibatkan seluruh kemampuan kanak-


kanak untuk mencari dan menyelidik
Konsep tentang sesuatu perkara secara kritis,
analitik, logik dan sistematik.

• Melibatkan proses mencari dan


Fokus Utama menemukan (inkuiri penemuan).
• Melibatkan daya ingin tahu.
CIRI-CIRI PEMBELAJARAN
MELALUI INKUIRI

Aspek Sosial Dalam Kelas:


Suasana bebas & terbuka, permisif serta
menggalakkan perbincangan

Fokus Aktiviti:
Menguji kebenaran hipotesis yang dibuat.

Kesahan & Kebolehpercayaan:


Menggunakan bukti & fakta dalam proses
pembelajaran.
PRINSIP-PRINSIP
PEMBELAJARAN INKUIRI
Berorientasi kepada perkembangan
intelektual

Prinsip Interaksi

Prinsip Soal Jawab

Prinsip Belajar Untuk Berfikir

Prinsip Keterbukaan
TAHAP-TAHAP PEMBELAJARAN
MELALUI INKUIRI

Bertanya
(Ask)

Membuat Refleksi Menyelidik


(Reflect) (Investigate)

Perbincangan Menghasilkan
(Discuss) (Create)
LANGKAH-LANGKAH
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
INKUIRI
Mengenalpasti & Merumus Masalah

Merumuskan Hipotesis

Mengumpul, Mengolah & Menganalisis Data

Menguji Hipotesis

Membuat Kesimpulan & Generalisasi


JENIS-JENIS INKUIRI

Inkuiri Terpimpin (Guide Inquiry)


Pelaksanaan penyelidikan dilakukan dengan bimbingan guru
melalui penyoalan.

Inkuiri Bebas (Free Inquiry)


Rumusan masalah, pelaksanaan eksperimen dan pemerolehan
konsep dilakukan sendiri.

Inkuiri Bebas Yang Dimodifikasi (Modified Free Inquiry)


Guru memberikan permasalahan, kanak-kanak merungkai
permasalahan melalui pengamatan, eksplorasi dan penelitian.
BELAJAR MELALUI
DERIA
Kanak-Kanak Menggunakan Organ Deria Untuk Belajar

Lidah

Mata Kulit

Telinga Hidung
BAGAIMANA ORGAN DERIA
DIGUNAKAN UNTUK BELAJAR?
Organ Deria Proses Pembelajaran

Mata Membuat pemerhatian, membanding beza,


mengkaji

Telinga Mendengar dan memberi respon

Hidung Menghidu (rangsangan bau)

Lidah Merasa (masam, manis, masin, pahit)

Kulit Rangsangan melalui sentuhan (panas, sejuk, sakit


dsb)
BELAJAR MELALUI
PENGALAMAN
Perkaitan antara
aktiviti yang
dijalankan dengan
pengalaman
sebenar kanak-
kanak

Kanak-kanak
Memberikan kanak-
belajar secara teori Bagaimana Kanak- kanak pengalaman
dan dikukuhkan Kanak Belajar
Melalui sebenar tentang
dengan
Pengalaman? sesuatu yang
pembelajaran
dipelajari
secara praktikal

Galakkan kanak-
kanak berkongsi
pengalaman
mereka melalui soal
jawab
BAHAN
REKOD
PENDIDIKAN
DIGITAL
DIGITAL

KOLABORASI
IBU BAPA
• Rekod peribadi kanak-
kanak disimpan secara
digital
• Rekod perkembangan
kanak-kanak disediakan
secara fizikal dan digital
PENGURUSAN serta sentiasa
dikemaskini
• Rekod staf dan pendidik
disimpan secara fizikal
dan digital sebagai ‘back
up’
Video
pendidikan

Bahan
pendidikan
digital

Kuiz Video
interaktif conference
Kolaborasi
ibu bapa

Penubuhan Perkongsian
group ilmu secara
Whatsapp digital