Anda di halaman 1dari 19

Falsafah

Pendidikan di
Malaysia
EDUP3013 BAB 4
Falsafah Pendidikan Kebangsaan

 Sebelum ini disebut Falsafah Pendidikan Negara (FPN) adalah dasar


pendidikan yang telah dilaksanakan di Malaysia. Setiap aktiviti
pendidikan yang diadakan adalah bertujuan untuk menepati inti pati
utama dalam FPK, iaitu mewujudkan insan yang seimbang dari segi
jasmani, emosi, rohani intelek dan sosial (JERIS)
Pembentukan FPK

 Falsafah Pendidikan Negara (FPN) tahun 1988 telah digantikan


dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) pada tahun 1996
(Kementerian Pendidikan, 1999) menurut Akta Pendidikan tahun
1996. inti pati FPK 1996 adalah seperti berikut:
“ Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, beraklak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri dan
memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.”
Huraian FPK

1. Pendidikan = usaha berterusan


Setiap orang perlu menyusun diri mereka dengan
pelbagai perubahan yang berlaku dalam sepanjang
hayat mereka.
Melengkapkan diri dengan pengetahuan & kemahiran
terkini
Huraian FPK

2. Memperkembangkan potensi individu


Setiap orang memiliki potensi, bakat dan pelbagai
keupayaan
Potensi perlu diperkembangkan & diasah – interaksi
pendidikan & persekitaran
Potensi yang dipupuk dapat berkembang ke tahap yang
cemerlang
Huraian FPK

3. Perkembangkan potensi secara menyeluruh dan


bersatu padu
Setiap individu perlu sentiasa memenuhi keperluan ini.
Semua potensi perlu dikembangkan.
Huraian FPK

4. Insan yang seimbang dan harmonis


Memiliki dan menhayati ilmu pengetahuan, berakhlak
mulia, mempunyai kepercayaan dan keyakinan yang
teguh kepada Tuhan.
Mempunyai fikiran dan jiwa yang tenteram, tubuh
badan sihat dan cergas
Dapat mewujudkan kerjasama dengan orang lain.
Huraian FPK

5. Unsur intelek
Daya fikiran yang merangkumi ciri- ciri kemahiran Menulis

Mendapat, meningkat dan menyebarkan ilmu


Berfikiran kritis dan kreatif
Memanfaatkan ilmu Membaca
3M

Mengira
Huraian FPK

6. Unsur rohani
Berkaitan dengan kerohanian – insaf dan sedar adanya
Pencipta
Memupuk dan mendisplinkan diri
Membentuk akhlak mulia
Huraian FPK

7. Unsur emosi
Perasaan jiwa yang mempunyai ciri- ciri tenang
Tingkah laku unggul
Memupuk perasaan kasih saying, semangat kekitaan
dan perpaduan
Menilai keindahan dan kesenian
Huraian FPK

8. Unsur jasmani
Perkembangan tubuh badan yang sihat –
memanfaatkan tenaga fizikal
Huraian FPK

9. Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan


Mengakui kewujudan Pencipta
Patuh ajaran Nya – buat baik dan hindari kejahatan
Amalkan ajaran agama
Huraian FPK

10. Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan


Mencintai ilmu pengetahuan
Meningkat dan menyebarkan ilmu pengetahuan
Berfikiran luas dan terbuka
Huraian FPK

11. Rakyat Malaysia yang berketerampilan


Mempunyai pengetahuan dan kelayakan yang sesuai
dengan tugasnya
Mempunyai kemahiran dalam melaksanakan tugas
Kebolehan melaksanakan tugas dengan cekap dan
sempurna
Huraian FPK

12. Rakyat Malaysia yang berakhlak mulia


Tahu menilai baik buruk sesuatu perkara
Sedar akan kesannya
Menghayati nilai, kerohanian kemanusiaan dan
kewarganegaraan
Yakin pada nilai murni
Hindari amalan buruk
Huraian FPK

13. Rakyat Malaysia yang bertanggungjawab


Amanah
Melaksanakan tugas dengan bertanggungjawab
Mematuhi peraturan dan undang-undang negara
Berusaha memajukan diri, keluarga dan negara
Huraian FPK

14. Rakyat Malaysia yang berkeupayaan mencapai


kesejahteraan diri
Mempunyai fikiran yang waras, jiwa yang tenang dan
badan yang sihat
Mempunyai daya ketahanan yang tinggi dan mampu
menghadapi cabaran hidup
Wujud perhubungan baik
Huraian FPK

15. Rakyat Malaysia yang dapat memberikan sumbangan


terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.
Mempunyai semangat patriotic yang tinggi
Cinta akan negara
Mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara
Mengekallkan kestabilan dan memajukan negara serta
pupuk keharmonian dan semangat perpaduan
Analisis FPK

Pendidikan yang terancang di pelbagai peringkat hidup


berlaku agar mereka mampu menghadapi perubahan
yang berlaku.
Melengkapkan diri dengan pelbagai pengetahuan dan
kemahiran yang terkini dari semasa ke semasa.
Potensi individu diperkembangkan. - insan yang
seimbang dan harmonis
FPK sebagai satu panduan / menunjuk arah untuk
membantu guru menjalankan p&p.

Anda mungkin juga menyukai