Anda di halaman 1dari 62

KONSEP

KOKURIKULUM

1
PENGENALAN

2
Kurikulum
 ‘Perancangan yang dibuat untuk mengarah
atau membantu pembelajaran di sekolah-
sekolah, dan ia biasanya diwakili oleh
dokumen-dokumen umum’ (Husen &
Lethwaite, 1987)
 ‘Kursus pembelajaran yang terancang yang
dilalui oleh pelajar di bawah kawalan
kolej, sekolah, universiti atau institusi
pengajian tinggi yang lain’ (Page &
Thomas, 1978)
3
‘Tradisi ilmu yang terancang dan
terkumpul yang terkandung di dalam mata
pelajaran di sekolah atau kolej’
Kurikulum - isi kandungan/ sukatan
pelajaran/ silabus

4
DEFINISI KURIKULUM
TAMBAHAN ATAU
‘EXTRA-CURRICULUM’

5
‘Segala aktiviti yang dilaksanakan di luar
bilik darjah secara tidak formal, tidak
bersifat akademik dan ketiadaan aktiviti
ini tidak mencacatkan atau mengurangkan
keakademikan sesuatu pelajaran yang
dipelajari’.
Persatuan, sukan, kumpulan dan
sebagainya

6
DEFINISI
KOKURIKULUM

7
Pendidikan bukan sahaja merangkumi
pembelajaran ilmu yang diajar secara
formal malahan merangkumi tindakan
mempelajari tingkahlaku dan nilai-nilai
dalam kehidupan manusia
Nilai-nilai ini bukannya datang dengan
sendirinya, tetapi perlu dipelajari, dihayati
dan perlu diamalkan

8
SEJARAH
KOKURIKULUM
DI SEKOLAH

9
Bermula dengan tertubuhnya sesebuah
sekolah
Bermula sebagai kegiatan di luar bilik
darjah sahaja dan tidak dinilai sebagai
mata pelajaran akademik
JPN menubuhkan Unit kokurikulum
untuk menanggani hal-hal yang berkaitan
dengan kegiatan kokurikulum

10
SEJARAH
KOKURIKULUM
DI INSTITUSI
PENGAJIAN TINGGI

11
Tidak dimasukkan ke dalam kalender
akademik dan tidak diberi penilaian
sebagai kursus akademik
USM - tawar kursus kokurikulum sebagai
kursus akademik
UUM - jadikan kursus kokurikulum
sebagai kursus teras universiti

12
FALSAFAH, MATLAMAT
DAN OBJEKTIF
KOKURIKULUM

13
Falsafah - ‘pengetahuan tentang pengertian
yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi
yang menjadi dasar ilmu-ilmu yang lain’
‘Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang
berterusan ke arah memperkembangkan lagi
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk mewujudkan insan yang seimbang dari segi
intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha
ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketampilan, berakhlak
mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri sendiri serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran masyarakat dan negara’ 14
Kokurikulum diwujudkan dengan
berdasarkan kepercayaan bahawa semua
orang harus mempunyai perseimbangan
antara perkembangan mental, rohani dan
jasmani
Manusia mempunyai bakat dan minat
yang boleh digilap, boleh dididik serta
mendidik diri sendiri dan orang lain

15
Pendidikan berterusan - mewujudkan
insan yang seimbang dari segi intelek,
rohani dan emosi serta jasmani

16
1. PENDIDIKAN YANG
MENYELURUH DAN
SEIMBANG

17
Pendidikan formal yang dijalankan di
dalam kelas lebih memfokuskan kepada
intelektual seseorang individu
Perlunya program di luar bilik darjah
secara tidak formal bagi memberi ruang
seseorang individu untuk
memperkembangkan kemampuan rohani
dan jasmani mereka

18
2. MENGGILAP BAKAT
PELAJAR

19
Perlunya aktiviti-aktiviti kokurikulum
yang berkaitan dengan bakat pelajar
disusun untuk menggilap bakat mereka
agar dapat dimanfaatkan sepenuhnya

20
3. MENYEMAI DAN
MEMUPUK ASPEK
KEPIMPINAN

21
Bolehkah individu itu menjadi pemimpin
atau pengikut yang baik tanpa bimbingan
atau pelajaran ?
Seseorang pemimpin harus mempunyai
ciri-ciri tertentu sebelum mampu menjadi
ikutan oleh para pengikutnya
Kokurikulum – latihan kepimpinan
(pemimpin dan pengikut)
Latihan - perkhemahan, seminar,
pertandingan, projek kemasyarakatan dsb

22
4. PENINGKATAN
DISIPLIN PELAJAR

23
Disiplin tidak lahir secara semulajadi
Ianya perlu dipupuk dan diperkukuhkan
supaya sebati dengan diri manusia itu
sendiri
Disiplin terbentuk melalui pendidikan
tidak formal (keluarga) dan dimantapkan
melalui aktiviti-aktiviti kokurikulum

24
5. MEMUPUK DAN
MEMPERKUKUHKAN
PERASAAN MUHIBBAH
SERTA PERPADUAN

25
Apakah perasaan anda apabila anda
keseorangan ?
Manusia sememangnya dijadikan untuk
berkawan – menggalakkan pergaulan
Melalui pergaulan timbulnya perasaan
muhibbah dan perpaduan
Perpaduan yang kukuh menjamin
keharmonian negara
Kegiatan kokurikulum – menyemai,
memupuk serta menanam perasaan
kekitaan
26
6. MENYEMAI NILAI-
NILAI PENDIDIKAN
MELALUI GERAK KERJA
KOKURIKULUM

27
Nilai-nilai murni yang telah diakui
masyarakat sebagai nilai baik yang dapat
membantu seseorang menjadikan anggota
masyarakat mempertahankan keutuhan
masyarakat.
Menghormati orang tua, jujur, baik hati,
bertolak ansur, bertanggungjawab,
berkasih sayang dsb
Nilai-nilai ini dapat disemai melalui
aktiviti-aktiviti kokurikulum yang
dilaksanakan

28
7. PENGGUNAAN
MASA LAPANG
DENGAN CARA
BERFAEDAH

29
Aktiviti yang menyeronokkan atau
membolehkan anda mengurangkan
ketegangan dalam diri anda
Pengisian masa lapang bergantung kepada
minat dan nilai terhadap aktiviti yang
dijalankan
Boleh memilih aktiviti-aktiviti
kokurikulum yang memenuhi minat dan
kecenderungan seseorang individu

30
8. MENYUMBANGKAN
USAHA MEMBINA
IKLIM, BUDAYA DAN
TEMPAT YANG
MENARIK SERTA
MENYERONOKKAN

31
Semakin banyak kegiatan kokurikulum di
sesebuah institusi pendidikan, semakin
cerialah tempat berkenaan
Terbinalah satu iklim atau budaya
pembelajaran yang menarik minat pelajar
dan mewujudkan suasana pembelajaran
serta penguasaan ilmu yang
menyeronokkan

32
OBJEKTIF
KOKURIKULUM

33
Membentuk pelajar supaya mempunyai
sifat-sifat percaya kepada Tuhan, beradab,
berusaha, taat, bertanggungjawab, jujur,
ikhlas, dapat mengawal diri, tolong
menolong, berkemahiran, berdaya tahan
dan sebagainya

Mewujudkan rakyat yang berguna kepada


agama, bangsa dan negara

34
STRATEGI

35
Untuk mencapai
matlamat tersebut,
berikut adalah
beberapa strategi
pelaksanaannya:
36
Memberi wajaran yang sesuai kepada
aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan
kokurikulum boleh saling melengkapi dalam
proses pendidikan di sekolah;
 Menambahkan bilangan pasukan pakaian
seragam, persatuan/kelab, kelab sukan dan
permainan serta mempelbagaikan aktiviti
tersebut, dengan tujuan memberi peluang
kepada semua murid melibatkan diri
dengan aktif secara individu atau kumpulan;

37
 Melibatkan murid daripada semua
kaum dalam semua aktiviti
kokurikulum, yang sesuai, untuk
tujuan pemupukan perpaduan;

 Melibatkan murid dan pihak sekolah


dalam aktiviti khidmat masyarakat;

38
 Melibatkan Jawatankuasa Bimbingan
Pelajar Sekolah(JBPS), Persatua Ibu
Bapa Guru-Guru (PIBG), guru-guru
dan murid-murid dalam perancangan
dan pelaksanaan aktiviti
kokurikulum;

 Merancang dengan teliti aktiviti


kokurikulum bagi mencapai
matlamat yang dikehendaki;
39
 Merekod dan menilai kemajuan
aktiviti kokurikulum yang dijalankan;
 Menganjur dan mengelola
pertandingan yang melibatkan
semua murid;
 Menyelia dan menilai aktiviti secara
sistematik dan berterusan;
 Memberi penghargaan dan
pengiktirafan kepada semua pihak,
dari semasa ke semasa.
40
PELAKSANAAN

41
Definisi
 Warta Kerajaan bertarikh , 28 hb Disember 1967, No.
5652 ( Peraturan Kursus Pengajian ) Sekolah 1956,
mendefinisikan kokurikulum sebagai kegiatan
kumpulan, manakala Warta Kerajaan bertarikh
31hb Disember 1997 , Jil 41, No.26, Tambahan
No.94, Perundangan A.P.U (A) 531, Akta Pendidikan
1996, Peraturan-Peraturan ( Kokurikulum
Kebangsaan ) mendefinisikan kokurikulum
sepertu berikut:
42
 “kegiatan kokurikulum” ertinya apa-apa
kegiatan yang dirancang lanjutan
daripada proses pengajaran dan
pembelajaran dalam bilik darjah yang
memberikan murid peluang untuk
menambah, mengukuh dan
mengamalkan pengetahuan, kemahiran
dan nilai yang dipelajari di bilik darjah.”
43
Jenis-Jenis Aktiviti
 Berdasarkan Warta Kerajaan
bertarikh 21hb. Mei 1998, Jilid
42.No 11 Tambahan No.41
Perundangan P.U (A) 196, pihak
sekolah boleh menubuhkan
persatuan sekolah daripada
kategori yang berikut:
44
 Mata pelajaran yang diajar di sekolah
sebagaimana yang dinyatakan dalam
Peraturan-Peraturan Pendidikan
(Kurikulum Kebangsaan) 1997;

 Hobi dan rekreasi;


 Sukan dan permainan;
 Badan beruniform; atau
 Apa-apa persatuan lain yang
diluluskan oleh pendaftar.
45
Peruntukan Masa

 Warta Kerajaan bertarikh 28


Disember 1967, Jilid 11, Bil. 27, No.
5652 telah membuat ketetapan
pembahagian masa untuk
Kokurikulum seperti
yang berikut:

46
1. Sekolah Menengah
Peruntukan
Tingkatan Aliran
Masa
Peralihan,
180 minit
Ting. 1 - 3
4&5 SASTERA 180

SAINS 140

TEKNIK 100

PERTANIAN 140

PERDAGANGAN 180

SAINS RUMAH TANGGA 180

6 180 47
1. Sekolah Rendah

Peruntukan
Tahun Aliran
Masa
3&4 60 minit
5&6 120 minit

48
Tugas dan tanggungjawab guru
 Dalam Akta Pendidikan 1996 ( Akta
550 ), Bahagian 2, jelas dinyatakan
kuasa yang diberikan kepada
Pendaftar, Penolong Pendaftar,
menjalankan semua kuasa dan fungsi
yang diberikan kepada Ketua
Pendaftar tertakluk kepada apa-apa
sekatan yang dikenakan oleh Ketua
Pendaftar.
49
 Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru:
 Lantikan oleh menteri utk melantik dan
melaksanakannya

 Guru Besar/Pengetua sebagai


Penolong Pendaftar mempunyai
kuasa untuk melantik guru sebagai
guru penasihat bagi menjalankan
tugas-tugas dalam aktiviti
kokurikulum berdasarkan
peruntukan yang sedia ada. 50
PENGURUSAN KOKURIKULUM DI
SEKOLAH
 Dalam mengurus aktiviti kokurikulum di
sekolah, Pengetua/Guru Besar sebagai
Penolong Pendaftar hendaklah
menubuhkan Organisasi Pengurusan
Kokurikulum Sekolah bagi membantu
beliau memantau, menilai, memperbaiki,
mencemerlangkan aktiviti kokurikulum
sekolah.
51
 Beberapa perkara perlu
diambilkira semasa membentuk
organisasi ini agar ia dapat
memberikan faedah kepada pelajar
dan sekolah.

52
 Fungsi dan tanggungjawab setiap
ahli.

 Kekerapan mengadakan mesyuarat.


 Pembentukan jawatankuasa kecil.
 Pelaporan berkala.
 Dokumentasi

53
Carta organisasi
 

54
JENIS AKTIVITI KOKURIKULUM

Aktiviti
Kokurikulum
terbahagi kepada tiga
bahagian:

55
BADAN BERUNIFORM
 Kelab Judo
 Kelab Karate
 Kelab Taekwondo
 Pasukan Kadet Bersatu Malaysia(Darat, Laut dan
Udara)
 Pasukan Kadet Bomba dan Penyelamat
 Pasukan Kadet Majlis Keselamatan Jalanraya
 Pasukan Kadet Pertahanan Awam (JPA 3)
 Pasukan Kadet Polis
 Pasukan Kadet Remaja Sekolah
 Pasukan Pancaragam Sekolah
56
PERSATUAN / KELAB

 Persatuan Akademik

 a. Persatuan Agama Islam


 b. Persatuan Drama dan Kesusasteraan
 c. Persatuan Geografi / Sejarah
 d. Persatuan Kebudayaan
 e. Persatuan Kemahiran Hidup

57
PERSATUAN / KELAB

 Kelab Hobi dan Rekreasi


 a. Kelab Alat Pandang Dengar
 b. Kelab Astronomi
 c. Kelab Bina Badan
 d. Kelab Binaan / Bangunan
 e. Kelab Elektronik
 f. Kelab Equestrian
 g. Kelab Kebajikan

58
 Kelab Hobi dan Rekreasi
 a. Kelab Alat Pandang Dengar
 b. Kelab Astronomi
 c. Kelab Bina Badan
 d. Kelab Binaan / Bangunan
 e. Kelab Elektronik
 f. Kelab Equestrian
 g. Kelab Kebajikan

59
KELAB SUKAN DAN PERMAINAN

 Permainan:
 a. Kelab Badminton
 b. Kelab Bola Baling
 c. Kelab Bola Jaring
 d. Kelab Bola Keranjang
 e. Kelab Bola Sepak
 f. Kelab Bola Tampar

60
KELAB SUKAN DAN PERMAINAN

 Olahraga
 a. Kelab Berbasikal
 b. Kelab Olahraga
 c. Kelab Memanah
 d. Kelab Merentas desa
 e. Kelab Motor
 f. Kelab Senamrobik

61
Terima kasih

62