Anda di halaman 1dari 83

Kumpulan 7

PENYELIAAN PENDIDIKAN
vs
PENYELIAAN FIRMA

1
AHLI KUMPULAN

2
CONTENT BASED

3
PENYELIAAN PENDIDIKAN

4
PENDAHULUAN
RASIONAL PENYELIAAN
PENGAJARAN-PEMBELAJARAN

Pekeliling Bil:3/1987, KP(BS)8591/Jld.1 1977 dan


Akta Pendidikan 1996
Mengarahkan Guru Besar/Pengetua
melaksanakan penyeliaan pengajaran-
pembelajaran secara rapi dan sistematik untuk
memastikan kejayaan pelaksanaan kurikulum
sekolah.

Shukri Zain (2007) Penyeliaan –salah satu


instrumen penting dlm perlaksanaan elemen-
elemen pengurusan pendidikan.
08/05/08 5
Definisi
Satu proses memerhati, membimbing dan memberi
maklumbalas kepada aktiviti profesional oleh
penyelia ke atas stafnya
(Wan Mohd Zahid Wan Mohd. Noordin, 1987

" to oversee, to superintend, or to guide and to


stimulate the activities of others with a view to their
improvement“
Boardman, et. al. (1953: 3)

Penyeliaan dalam pengajaran bermaksud segala


tindakan yang diambil ke atas kakitangan dengan
tujuan melaksanakan atau membaiki proses
pengajaran di sesebuah sekolah.
Harris (1975)
Definisi
Penyeliaan sebagai satu tingkahlaku
yang dipertanggungjawabkan secara
rasmi kepada seseorang yang
mendatangkan kesan kepada guru
untuk mempertingkatkan lagi
pembelajaran murid-murid dan
seterusnya mencapai sesuatu
matlamat tertentu
Alfonso et. al.(1980)
Definisi
Rabiah Sidin (1994) menjelaskan bahawa
penyeliaan sebagai membantu guru
meningkatkan pengajaran dan
pembelajaran di sekolah

Al Ramaiah(1999) menyatakan penyeliaan


sebagai satu usaha untuk mendorong,
menyelaras dan membimbing guru dalam
hal pengajaran supaya mereka lebih
berupaya melakukan semua fungsi
berkaitan pengajaran
Definisi
Menurut Robert C. Lowery (1985)
Penyeliaan adalah
“as an act of overseeing people doing work.
Supervisors are the managers who do
overseeing. They are sometimes called
foremen,group leaders, team leaders,,project
leaders,unit chiefs,sections chiefs or department
managers.The term supervisior generally refers
to individuals in lower level manegerial
positions.High levels managers are usually
called administrators,directors,executives.”
Objektif Penyeliaan
 Meningkatkan mutu pengajaran
 Mempastikan kurikulum rasmi
dilaksanakan
 Melihat apa berlaku dalam bilik darjah
 Memberi motivasi kepada guru
 Memberi maklumbalas kepada guru
 Menilai prestasi / kemahiran mengajar

08/05/08 10
Merunding
Menilai
Memerhati
Membaiki

KONSEP Mengendali
PENYELIAAN
Menyelenggara
Membimbing

Menegur
Memuji

08/05/08 11
Konsep Penyeliaan
Pengajaran & Pembelajaran
Penyeliaan proses pengajaran dan
pembelajaran di dalam bilik darjah
dengan memfokuskan penyeliaan
kurikulum operasi
Penyeliaan satu usaha untuk
mendorong, mengelas & membimbing
guru dalam hal pengajaran supaya guru
berfungsi dengan baik.
Konsep Penyeliaan
Pengajaran & Pembelajaran

Penyeliaan dibuat oleh pengetua/GB


atau PK yang diberi kuasa
Untuk membimbing, meningkatkan
prestasi pengajaran
Mewujudkan hubungan positif GB &
guru
Dapat memastikan guru berusaha
mencapai matlamat, mengenalpasti
masalah & mencari penyelesaian.
Rumusan Konsep
Penyeliaan dalam konteks pendidikan
ialah berkaitan dgn aktiviti P&P
Menjadi tugas pentadbir
Sebelum ini; penyeliaan untuk melihat
dan menilai kecekapan guru
Pada masa kini ;penyeliaan sbg alat
utk perkembangan kerjaya perguruan
Penghubung

Penilai Jurulatih

Penyelia
PERANAN PENYELIA
Pembuat SEBAGAI PEMIMPIN
Keputusan

Penasihat
teknikal

Pendengar
Profesional yang
berwibawa

08/05/08 15
Hayman (1987) menyatakan bahawa:
“Tujuan penyeliaan adalah berkaitan dengan
pembangunan insan yang terlibat iaitu
pembangunan diri guru serta kemahirannya dan
pembangunan diri pelajar dalam
pembelajarannya”.

Good et al. (1973) menyatakan:


“… Tujuan penyeliaan adalah untuk membina
usaha-usaha berterusan dalam menyediakan
program pendidikan yang berkualiti tinggi
kepada pelajar”.
08/05/08 16
Tujuan Penyenyeliaan
Pengajaran & Pembelajaran
Tujuan penyeliaan adalah untuk membina
usaha-usaha berterusan dalam
menyediakan program pendidikan yang
berkualiti tinggi berkaitan dengan
pembangunan insan-insan yang terlibat;
iaitu pembangunan diri guru berserta
kemahirannya dan pembangunan diri
pelajar dalam pembelajarannya
Hayman (1978)
Tujuan Penyeliaan
Pengajaran & Pembelajaran
1. Meningkatkan tahap kebolehan, mobiliti & bakat guru
2. Mewujudkan pembelajaran berkesan
3. Menggunakan sumber manusia dengan sepenuhnya
4. Memberi sokongan dan perkembangan staf
5. Pengaliran maklumat melalui komunikasi GB – guru
6. Mengenalpasti kelemahan & masalah
7. Mewujudkan daya kreativiti dan kreatif dalam
mengendalikan kerja
8. Perhubungan baik dan erat GB – guru
9. Penilaian prestasi guru
10. Meyakinkan guru menggunakan alat mengajar
11. Menggalakkan guru menggunakan dapatan dan idea baru
12. Merangsang mencapai aktiviti prestasi cemerlang
13. Membantu guru dalam mengatasi masalah disiplin dan
pengurusan bilik darjah
PERANAN PENGETUA DALAM PENYELIAAN
Mohd Salleh Lebar (2000)

1. Faham penyeliaan sebagai satu


aktiviti pentadbiran
2. Sebagai satu cara untuk menaikkan
pangkat seseorang kakitangan
3. Melibatkan prestasi dalam penilaian
kakitangan
4. Sebagai pembimbing,
pemudahcara, penyelesaian
masalah dan bukan untuk mencari
kesalahan
5. Sebagai jurulatih mengelola latihan
Fungsi penyeliaan
Proses pengurusan penyeliaan
Hierarki Organisasi Penyeliaan
Peringkat Penyeliaan
Peringkat Penyeliaan Penyeliaan Firma/
Pendidikan organisasi
Pengurusan Jusa A,B,C. KSU Pengerusi
tertinggi Lembaga
Pengarah. Ketua
Eksekutif. Presiden
Timbalan presiden
Pengurus Nazir, Ketua Sektor Eksekutif bertaraf
Pertengahan kontrak, pengarah
jualan,pengurus
bahagian,pengurus
kumpulan

Penyelia Guru Besar Formen

Pekerja Operasi KTBM, guru Posmen ,jurutaip


TUJUH BIDANG KEUTAMAAN KERJA PENYELIA
1. Memberi motivasi tertinggi kepada subordinat untuk mengubah
sikap dan meningkatkan prestasi kerja

2. Menyediakan laporan terkini kepada prestasi pekerja dan maklum


balas daripada pengurusan atasan

3. Mengambil tindakan untuk mengatasi masalah prestasi dalam


kumpulan kerja

4. Mengenalpasti kaedah yang sesuai untuk memperbaiki komunikasi


dengan para pekerja

5. Menentukan matlamat pekerja selaras dengan keperluan organisasi


6. Memberitahu para pekerja mengenai peraturan-peraturan dan
tugasan yang perlu disiapkan

7. Menyediakan rekod latihan kakitangan kemahiran yang diperlukan


untuk meningkatkan kebolehan dan pengalaman mereka sesuai
dengan kemajuan kerjaya dan peningkatan pembangunan organisasi
Jenis-jenis Penyeliaan
• Umum/Pentadbiran
• Penyeliaan Klinikal
• Mentoring
• Penyeliaan Berbeza
• Penyeliaan Rakan Sejawat
• Penyeliaan Informal
• Penyeliaan Inkuiri

08/05/08 25
Penyelia yang berjaya

Kualiti
kepimp
inan
ISU DAN CABARAN
Kekangan masa, tenaga dan kewangan
yang tidak memungkinkan penyeliaan
secara berterusan dapat dijalankan.
Jumlah penyelia yang terhad
Penyelia pengajaran tidak mempunyai
pengalaman dan pengetahuan yang
sesuai dan cukup
Kurang inisiatif dalam usaha untuk
meningkatkan/memajukan diri
Kekeliruan dalam pendekatan yang
sesuai
Penyeliaan kurang dilakukan di sekolah-
sekolah
ISU DAN CABARAN
Pengetua mempunyai masa yang terhad
berhubung dengan penyeliaan.
Beban tugas pengetua telah bertambah
Mendapati aspek penyeliaan pengajaran
merupakan aktiviti yang paling rendah
dalam susunan kajian tersebut
Pengetua banyak menghabiskan masa
dalam kerja-kerja pentadbiran terutama
hal-hal berkaitan surat-menyurat dan
perkhidmatan, kutipan data untuk
pelbagai pihak
ISU DAN CABARAN
Pengetua/guru besar (penyelia) mengamalkan
‘management by walking about’ (MBWA)
Guru yg dilihat tidak mengikuti kehendak dlm
arahan mutlak dinilai berprestasi rendah
Empowerment yang tidak lengkap
Guru tidak kelihatan dan dilihat sebagai
seorang guru pendidik yang berkomitmen
tinggi
Penyelia menyekat peluang guru utk
memajukan diri dgn lebih menekankan aspek
penilaian semata-mata tanpa usaha sebenar
membimbing
Cabaran yg dihadapi antaranya ialah timbulnya
sindrom ‘rentung’ (burn out)
08/05/08 29
CARA PENYELESAIAN ISU
 Penyelia perlu melayan guru sebagai rakan
sekerja dewasa
 Guru diberi peluang mengasimilasikan potensi
diri
 GB harus faham tujuan penyeliaan
berpandukan teori-teori
 GB membina suasana motivasi guru-guru
 Guru memahami penyeliaan adalah berbentuk
profesional dengan tujuan membantu guru.

08/05/08 30
PENYELIAAN FIRMA
Penyeliaan dalam firma lebih menjurus
kepada penyeliaan terhadap produk dan
perkhidmatan yang dihasilkan. Bagi
memastikan produk dan perkhidmatan
tersebut menepati piawai yang ditetap
dan ditentukan maka sewajarnya
tindakan mengawal proses dan hasil
adalah penting. Oleh itu penyeliaan
dalam firma dilakukan melalui tindakan
pengawalan agar ia menepati piawaian
pengurusan organisasi tersebut.
Perbincangan topik ini bagi penyeliaan
firma akan memberi fokus kepada 31
MAKNA PENGAWALAN
Usaha yang sistematik untuk
membandingkan prestasi dengan
piawaian, pelan atau objektif yang telah
ditetapkan sebelumnya, untuk menentukan
sama ada prestasi adalah konsisten
dengan piawaian atau pun ia perlu
diperbaiki
Cento, 1997: 456

32
MAKNA PENGAWALAN
Membantu para pengurus mengawasi
keberkesanan aktiviti, perancangan,
pengorganisasian dan kepimpinan
mereka.
Ditujukan ke arah memastikan pekerja
berkelakuan mengikut cara-cara yang
dapat membantu pencapaian matlamat
organisasi
Aizat Mohd Nasurdin (2006)

33
DEFINISI
Satu proses pemantauan atau pengawasan
aktiviti dengan tujuan untuk memastikan ianya
disempurnakan seperti dirancang, dan
membetulkan sebarang keselewengan yang
nyata.
Proses-proses memastikan bahawa sumber-
sumber organisasi diarahkan kepada
pencapaian objektif dan matlamat syarikat
berdasarkan piawaian, peraturan dan proses
yang tertentu.
Ebi Shahrin Sulaiman (2003)

34
DEFINISI
Satuproses untuk menentukan atau menjamin
supaya kegiatan organisasi terarah kepada
pencapaian matlamat yang telah ditetapkan
Jaafar Muhamad (2003)

35
KEPERLUAN KAWALAN

Aizat Mohd Nasurdin et.al. 36


KEPENTINGAN KAWALAN
Meningkatkan kualiti
◦ TQM
Mengurus perubahan
◦ Teknologi baru
Mempercepatkan kitaran keluaran dan
perkhidmatan kepada pelanggan
◦ Permintaan pelanggan
Ebi Shahrin Sulaiman (2003)

37
KEPENTINGAN KAWALAN
Meningkatkan nilai (added-value)
◦ Bentuk kualiti atas tara sesuatu
produk atau perkhidmatan
Memudahkan delegasi dan kerja
berpasukan
◦ Participative management
Ebi Shahrin Sulaiman (2003)

38
PUNCA-PUNCA KAWALAN

Aizat Mohd Nasurdin et.al. 39


PERINGKAT KAWALAN

40
PERINGKAT PENYELIAAN
Chek Mat (2004) dalam bukunya
Penyeliaan Berkesan memeringkatkan
penyeliaan ini kepada 10 iaitu :

41
PERINGKAT PENYELIAAN

42
PERINGKAT PENYELIAAN

43
PROSES
Perancangan dan
matlamat

Kegiatan untuk
mencapai
matlamat

Hasil kegiatan

Ya Tidak
Tidak ada Mungkinkah Kawalan dan
perubahan matlamat perubahan
dicapai?
Jaafar Muhamad (2003)
44
PROSES KAWALAN

Jaafar Muhamad (2003) 45


PROSES KAWALAN
Tentukan Bandingkan Piawaian
Tetapka Ukur
Bidang Prestasi Dipenuhi
n Presta
Untuk Dengan atau
Piawaian si
Dikawal Piawaian Dilebihi
Piawaian
Tidak
Dipenuhi
Ambil Mengiktiraf
Tindakan Prestasi
Pembaikan
Ikut
Keperluan
Mengubahsuai Piawaian dan
Ukuran Ikut Keperluan

Sumber : Bantol & Martin


(1994)
46
LANGKAH-LANGKAH DALAM
PROSES KAWALAN
1. Menentukan bidang untuk dikawal
2. Menetapkan piawaian
3. Mengukur prestasi
4. Membandingkan prestasi dengan piawaian
 Mengiktiraf prestasi positif
 Mengambil tindakan pembaikan jika
perlu
5. Mengubahsuai piawaian dan ukuran jika
perlu

47
BIDANG KAWALAN
Griffin(1993), kawalan boleh
difokuskan ke atas sumber
organisasi seperti :

48
JENIS-JENIS KAWALAN

Griffin (1993)49
JENIS KAWALAN

Ebi Shahrin(2003)
50
ASPEK MASA KAWALAN

51
PENDEKATAN

Hellriegel dan Slocum (1998) 52


PENDEKATAN
1. Pasaran
◦ Menggunakan mekanisme pasaran
luaran seperti persaingan harga dan
syer pasaran relatif dalam penetapan
piawai.
◦ Diguna oleh syarikat yang mempunyai
persaingan pasaran yang tinggi
Ebi Shahrin(2003)

53
PENDEKATAN
1. Birokrasi
◦ Mementingkan autoriti organisasi
◦ Bergantung kepada mekanisme
hierarki dan pentadbiran seperti
peraturan, undang-undang, prosedur,
polisi, pempiawaian aktiviti, deskripsi
tugas yang jelas dan belanjawan
◦ bagi mempastikan pekerja
mempamerkan kelakuan yang
dikehendaki dan mencapai piawaian
prestasi
54
PENDEKATAN
1. Puak
◦ Kelakuan pekerja diatur atau dijaga
melalui nilai yang dikongsi bersama,
norma-norma, tradisi, adat,
kepercayaan dan aspek-aspek budaya
organisasi yang lain.
Ebi Shahrin(2003)

55
KRITERIA SISTEM KAWALAN
BERKESAN
Mempunyai perkaitan dengan
matlamat yang diinginkan
Objektif
Menyeluruh
Menepati masa
Boleh diterima
Hellriegel dan Slocum (1998)

56
CIRI-CIRI SISTEM KAWALAN
YANG EFEKTIF
Tepat
◦ menghasilkan data yang sah
Menepati masa
◦ memberikan maklumat yang
diperlukan pada masa yang tepat dan
dalam jumlah yang mencukupi
Ekonomi
◦ hasil yang diperolehi daripada
penggunaannya menyamai atau
melebihi kos yang diperlukan untuk
mengoperasi sistem tersebut
57
CIRI-CIRI SISTEM KAWALAN
YANG EFEKTIF
Fleksibel
◦ boleh diubah atau ditukar mengikut
perubahan yang berlaku
Boleh difahami
◦ oleh pihak yang menggunakan dan
mereka yang akan menerima kesan
daripada penggunaan sistem tersebut
Kriteria yang munasabah
◦ boleh dicapai oleh mereka yang terlibat

58
CIRI-CIRI SISTEM KAWALAN
YANG EFEKTIF
Perletakan yang strategik
◦ melakukannya erdasarkan tahap
kepentingan aspek-aspek tersebut
kepada prestasi syarikat
Penekanan terhadap kelainan
◦ Pengurus tidak mampu mengawal
kesemua perkara, alat kawalan
seharusnya mengesan sesuatu
kelainan yang wujud dalam aktiviti
Pelbagai kriteria
◦ Mengurangkan kebarangkalian fokus 59
CIRI-CIRI SISTEM KAWALAN
YANG EFEKTIF
Tindakan pembetulan
◦ Boleh mencadangkan tindakan
pembetulan yang sesuai

60
KAWALAN KUALITI
Takrif– sejauh mana sifat dan reka
bentuk keluaran atau perkhidmatan
yang dihasilkan dapat menghampiri
atau menyamai sifat-sifat dan reka
bentuk asal yang telah ditetapkan.
Semakin hampir penyamaan sifat
dengan reka bentuk yang dicapai
dengan sifat dan reka bentuk
piawai, maka semakin tinggi kualiti
keluaran atau perkhidmatan
tersebut 61
LANGKAH DALAM KAWALAN
KUALITI
Pengukuran
◦ Ukuran pemboleh ubah – unit ukuran
tertentu
◦ Ukuran sifat – terima atau tolak, barang
baik atau rosak
Pemeriksaan
◦ Semasa menerima bahan mentah
◦ Kualiti biasa – semasa proses
pembuatan
◦ Nilai nisbah kritikal – kos pemeriksaan
dibahagi dengan peratus kerosakan
Jaafar Muhamad (2003) 62
LANGKAH DALAM KAWALAN
KUALITI
Persampelan
 Sebilangan unit daripada sesuatu lot dipilih
dan diperiksa
Cara Kawalan Kualiti
◦ Setiap output yang dihasilkan menepati
piawai yang ditetapkan
◦ Tiga nilai :
Nilai purata
Had Kawalan Atas
Had Kawalan Bawah
Jaafar Muhamad (2003)
63
KAWALAN INVENTORI
Barang-barang yang disimpan
untuk kegunaan masa depan sama
ada untuk dijual atau diproses.
Terdiri daripada pelbagai bentuk :
◦ Bahan mentah
◦ Barang separuh siap
◦ Barang telah siap
Jaafar Muhamad (2003)

64
CARA MENGAWAL
INVENTORI
Kaedah dua bekas
◦ Simpan dalam dua bekas yang sama
besar
◦ Pesanan setelah satu daripada bekas
tersebut telah kehabisan dan kuantiti
pesanan bergantung kepada kapasiti
bekas tersebut
Sistem Cardex
◦ Setiap item diberi satu kad yang
menunjukkan beberapa maklumat
seperti kuantiti pesanan, masa
pesanan dan sumber pesanan
65
PENENTANGAN TERHADAP
KAWALAN

Griffin (1993) 66
CARA MENGATASI
PENENTANGAN
Membentuk kawalan yang
berkesan
Menggalakkan penyertaan
Menggunakan pengurusan melalui
objektif (MBO)
Menggunakan kaedah semakan
dan imbangan (checks and
balances)

67
MENGATASI TANGGAPAN
NEGATIF PEKERJA
Berikan justifikasi kawalan
Memberikan kefahaman mengenai
prestasi yang perlu dicapai oleh
pekerja
Menetapkan piawaian yang realistik
Proses komunikasi menyampaikan
maklumat pada masa yang
diperlukan
Menggunakan maklumat yang
tepat 68
RUMUSAN
Proses mengawasi aktiviti-aktiviti
yang dilaksanakan,
membandingkan hasil atau prestasi
dengan piawaian yang telah
ditetapkan untuk memastikan hasil
atau prestasi yang diperoleh itu
adalah konsisten dengan piawaian

69
RUMUSAN
Aspek penting dalam pengurusan
Mesin dan pekerja perlu dikawal
untuk menjamin prestasi yang baik
Pengawalan ke atas pekerja perlu
berhati-hati bagi mengelakkan
timbul kesan negatif
Jaafar Muhamad (2003)

70
APPLIED KNOWLEDGE

71
APPLIED KNOWLEDGE
Penyeliaan Penidikan Penyeliaan Firma

Penyeliaan Kawalan

Murid Produk

Prestasi pelajar Keuntungan/orientasi pasaran

Penyeliaan berkala Penyeliaan Berterusan

Berdasarkan Pekeliling 3/1987 Fokus kepakaran spesifik

Hasil jangka panjang Hasil jangka pendek dan jangka


panjang
Klinikal, mentoring Mentoring, kaunseling
Penyeliaan Pendidikan VS Penyeliaan
Firma
Penyeliaan Pendidikan Penyeliaan Firma

Definisi Satu proses Satu proses untuk menentukan


memerhati, membimbing dan atau menjamin supaya kegiatan
memberi maklumbalas organisasi terarah kepada
kepada aktiviti profesional pencapaian matlamat yang telah
oleh penyelia ke atas stafnya
(Wan Mohd Zahid Wan ditetapkan
Mohd. Noordin, 1987
Jaafar Muhamad (2003)
Fokus: Penyeliaan Kemenjadian Produk menepati piawai
Murid
Objektif: Memastikan Mencapai keuntungan maksima
peningkatan prestasi pelajar
Kekerapan penyeliaan : Penyeliaan secara berterusan dan
Dilakukan secara berkala berfokus
Sumber Mandat: Berdasarkan SP Key Performance Indicator
3/1987 dan Akta Pendidikan 1996
Penyeliaan Pendidikan VS Penyeliaan
Firma
Penyeliaan Pendidikan Penyeliaan Firma

Matlamat Jangka Panjang Jangka Pendek dan jangka


panjang
Jenis Penyeliaan: Klinikal, Metoring, kaunseling
mentoring
Pengurusan Penyeliaan: Atas Pengurusan penyeliaan atas ke
bawah,bawah atas bawah
Peringkat Penyeliaan: Pengurusan Atasan, Pertengahan,
Pengarah,Ketua Sektor, Nazir, Penyelia, Operasi
PPD,
HumanGuru Besar
Relation Job Relation

Falsafah Pendidikan Profit Base


PRACTICE OBSERVATION

75
AMALAN YANG SEDANG DAN BOLEH
DILAKSANAKAN DI SEKOLAH-SEKOLAH
Pendekatan MBO (Management By
Objective )
- segala aspek pengurusan
mempunyai matlamat yang jelas spt
objektif yang telah ditetapkan oleh
organisasi sekolah.
Konsep Time Management –
pengurusan masa sekolah sudah ada
sistem ini spt jadual waktu kelas ( P &
P ), jadual tugas guru & staf, jadual
tugas staf sokongan
Punctuality – pendekatan pengurusan
AMALAN YANG SEDANG DAN BOLEH
DILAKSANAKAN DI SEKOLAH-SEKOLAH
 Semangat kerja berpasukan & sepasukan
daripada dasar Team Building – warga
sekolah (guru, staf, pekerja & murid)
didasari untuk menghayati dan
mengamalkan konsep ini. Pelaksanaan
melalui akt LDP, perkembangan staf dan
lawatan ‘bench-marking/expose’
 Dasar Zero Defect di firma (untung/rugi, kpi
& niche) berbanding pelaksanaan arahan JPA
melalui PKPA (Pekeliling Kemajuan
Perkhidmatan Awam) kepada semua
oraganisasi spt sekolah antaranya:
- Pengurusan Mesyuarat
- Mesyuarat Pagi (Morning Prayer)
- Fail Meja & Manual Prosedur Kerja
AMALAN YANG SEDANG DAN BOLEH
DILAKSANAKAN DI SEKOLAH-SEKOLAH
- ISO :2000 ( Pengurusan & Pentadbiran )
- Piagam Pelanggan
- Perkhidmatan Kaunter
- Perkhidmatan Telefon
- Inovasi
- Produktiviti
- Pengurusan Aset & Harta Alih Kerajaan
- Dll spt yg terkandung dalam PKPA
 Sistem pengurusan penurunan kuasa
(empowerment) yang kurang berkesan di
sekolah (aspek pentadbiran am, kurikulum,
HEM, Kokurikulum, Komuniti (PIBG & agensi
k’jaan / swasta) dsbnya.-eg. (produk, ‘human
capital’, imbuhan ,dll)
AMALAN YANG SEDANG DAN BOLEH
DILAKSANAKAN DI SEKOLAH-SEKOLAH

Kualiti-
di firma TQM, ISO manakala
dlm pendidikan kedua-dua telah pun
dilaksanakan di sekolah melalui PKPA
dan arahan & pekeliling eg. Sektor
Jaminan Kualiti dan Dokumentasi
Firma mengamalkan sistem
decentralised manakala pendidikan
mengamalkan sistem centralised eg.
Sekolah swasta
AMALAN YANG SEDANG DAN BOLEH
DILAKSANAKAN DI SEKOLAH-SEKOLAH

Pendekatan Bimbingan & Kaunseling


ke atas warga sekolah (guru, staf dan
murid) oleh Pengurus Sekolah,
Penolong-penolong Kanan dan
Kaunselor ( Penyelaras Bimbingan &
Kaunseling ) sekolah – kpd individu
yang memerlukan khidmat bimbingan
& kaunseling
tetapi di firma ada coaching,
mentoring dan counseling.
• Pengurusan Sistem Aduan bermula di
firma dan kini dilaksanakan di sekolah
(peti cadangan
BIBLIOGRAFI
Aizat Mohd Nasurdin et. al. (2006), Pengantar Pengurusan, KL:Utusan
Publications &
Distrubutors Sdn. Bhd.
Boardman, W. Charles, Dougless R. Harl dan Bent K. Rudyard. (1953).
Democratic Supervision In Secondary School. Massachusetts :
Houghton Mifflin Company.
Bantol, Kathym M. and Martin, David C. (1994), Management 2nd.
ed.,U.S.A.:McGraw Hill, Inc.
Che Mat ( 2004) Penyeliaan Berkesan , KL: Utusan Publication

Ebi Shahrin Sulaiman et. al. (2003), Prinsip Pengurusan, KL:Mc Graw Hill

Harris, Ben M. (1975). Supervisory Behavior In Education.New Jersey :


Prentice-Hall,Inc
Hellriegel, Don & Slocum Jr., John W., (1996), Management 7th. ed.
Ohio:South Western College Publishing

81
BIBLIOGRAFI

Ibrahim Mamat, (1993). Kepimpinan Sekolah. Kuala Lumpur : Kumpulan


Budiman
Sdn. Bhd.
Jaafar Muhamad (2003), Asas Pengurusan Edisi Ketiga,
Selangor:Penerbit Fajar Bakti

Mohd Salleh Lebar, (2000). Pentadbiran Pendidikan dan Pendidikan


Di Malaysia. Petaling Jaya : Addison Wesley Longman Malaysia Sdn.
Bhd.
4th. ed., Boston:Houghton Mifflim Company

Robert C Lowery ( 1985) Supervisiory Management. Guidelines


forApplication. New Jersey . Prentice hall. Inc
Griffin, Ricky W., (1993), Management
Shukri Zain (2007). Penyeliaan Pendidikan:.UPSI

82
THANK YOU
08/05/08 83