Anda di halaman 1dari 21

PENULISAN ILMIAH

DTU 2013

DISEDIAKAN OLEH:
CIK NORFADHILAH BINTI SALAMA @ SALAMAT
LAPORAN PENYELIDIKAN
TAJUK
- Pernyataan tajuk mestilah mampu menjelaskan
persoalan masalah dan fokus kepada kajian yang
hendak dijalankan.
• Tajuk yang baik:
- Ringkas dan tepat.
- Menerangkan kandungan jurnal yang tepat.
- Menggunakan perkataan yang mudah difahami.
BAB 1
PENDAHULUAN
• Bahagian ini mengandungi subtopik:
1.1 Pengenalan
1.2 Latar belakang kajian
1.3 Penyataan Masalah
1.4 Objektif kajian
1.5 Skop kajian
1.6 Kepentingan kajian
BAB 1 : PENDAHULUAN
1.1 Pengenalan
- Berikan penerangan ringkas dan tepat
berkenaan kajian yang dijalankan.

1.2 Latar belakang kajian


- Membincangkan situasi atau punca timbulnya
masalah yang dikaji.
1.3 Pernyataan Masalah
- Membincangkan kesan timbulnya masalah
yang dikaji.

1.4 Objektif kajian


- Menjelaskan halatuju kajian dan perkara-
perkara yang diharap akan dicapai di akhir
kajian nanti.
1.5 Skop kajian
- Memjelaskan secara terperinci berkenaan
dengan respondan, kaedah kajian dan tempat
kajian.

1.6 Kepentingan kajian


- Menjelaskan kepentingan dan sumbangan
kajian yang akan dilaksanakan terhadap
sesuatu bidang yang dikaji.
BAB 2 : SOROTAN KAJIAN

• Kerangkan teori dan ulasan kajian literature


- Menjelaskan kerangka teori yang akan
menjadi asas bagi menyelesaikan atau
menghuraikan masalah yang akan dikaji.
BAB 3 : METODOLOGI KAJIAN
• Menyenaraikan dan menjelaskan kaedah yang
digunakan dalam menjalankan kajian.
BAB 4 : ANALISIS DAN HASIL KAJIAN
• Huraian secara terperinci berkenaan dengan
hasil kajian.
• Persembahan yang baik itu mestilah:
- Ringkas dan jelas.
- Hanya penemuan yang penting yang
ditunjukkan pada jadual dan rajah diulas dalam
teks.
- Masukkan data yang berkait dengan tajuk
kajian
• Jadual dan rajah dinomborkan.
• Penyelidik hendaklah membaca teks dengan
kritikal dan hindarkan:
– Data yang berulang-ulang
– Data yang tidak berkait dengan objektif kajian
– Jadual dan rajah yang tidak penting serta tidak
dirujuk dalam teks.
BAB 5 : KESIMPULAN
• Rumusan tentang kajian
• Cadangan
• Bibliografi
- Senarai rujukan yang telah digunakan untuk
menyediakan cadangan kajian.

• Lampiran
Bibliografi
• Menyenaraikan semua sumber rujukan dan bacaan
sama ada yang telah diterbitkan seperti buku, jurnal
dan majalah ataupun yang belum terbit seperti
kertas kerja, tesis dan disertasi.
• Unsur-unsur yang ditulis dalam bibliografi:
- nama penulis
- Tahun penerbitan
- Judul
- Tempat penerbitan
- Nama penerbit
• Ciri-ciri bibliografi adalah:
- Tidak diberi nombor
- Urutan nama penulis mengikut urutan huruf
- Gelaran penulis tidak dimasukkan
- Bibliografi diletak pada bahagian terakhir
tulisan.
- Nama pengarang Melayu, Cina dan India
ditulis penuh dalam susunan asal tetapi
pengarang Barat hanya nama keluarga sahaja
ditulis.
Format menulis bibliografi
• American Psychological Association (APA)

Nama penulis, (Tahun), Tajuk buku, tempat


terbit, nama penerbit
Buku
Nama penulis, (Tahun), Tajuk buku, tempat terbit,
nama penerbit
Artikel dalam buku
Penulis artikel (tahun). Tajuk artikel.nama
penulis buku. Tajuk buku. Tempat
terbit:Penerbit.ms
Artikel dalam jurnal
nama penulis (tahun). Tajuk artikel. Tajuk
jurnal, no. jilid (bilangan keluaran,ms.
Tesis
nama penulis (Tahun). Tajuk. Nama Institusi:
Peringkat tesis.
Akhbar bercetak
nama penulis (tarikh). Tajuk artikel. Nama
akhbar. Ms.
Artikel dari akhbar (elektronik)
nama penulis. (tahun, bulan hari). Tajuk
artikel. Nama akhbar. Dicapai pada bila, tahun,
dari URL.