Anda di halaman 1dari 40

EDUP3073 Budaya dalam

Pembelajaran

Topik 2

Pengertian
Sosiobudaya
Ahli Kumpulan:
SIM XIN RU
CINDY CHEONG KAR YIN Nama Pensyarah:
LIOW JING SIANG PN. NURLIZA BINTI OTHMAN
Isi Kandungan

1.Pengenalan

2.Pengertian Sosiobudaya

3.Impak Sosiobudaya (secara umum)

4.Implikasi Sosiobudaya (murid, guru dan


sekolah)

5.Penutup

2
1.Pengenalan

3
Pengenalan
 Setiap individu adalah unik
dan berbeza, memandangkan
latar belakang dan hasil interaksi
dalam persekitaran masing-
masing adalah berlainan

4
 Dalam konteks ini, budaya merupakan faktor
pengaruh yang paling berkesan ke atas
perkembangan individu.

“Culture provides the blueprint that determines the


way an individual thinks, feels and behaves in
society.” (Gollnick & Chin, 1990).

 Budaya mempengaruhi cara individu berfikir dan


bertindak, serta mempengaruhi pandangan,
perasaan dan pembawaan.

5
2. Pengertian
Sosiobudaya

6
Definisi Sosiobudaya

Sosial didefinisikan sebagai kata awalan yang merujuk


kepada segala perihal yang berkaitan dengan masyarakat.

Budaya pula adalah segala aktiviti yang dilakukan oleh


masyarakat berdasarkan akal budi yang mengandungi rasa
cinta seperti kesenian, moral, kepercayaan, adat resam dan
sebagainya.
Maksud sosiobudaya ialah amalan yang berupa gaya hidup
dan perabadan bagi sesuatu masyarakat, lahir dari
pengangan dan kecenderongan diri masyarakat berkenaan
dalam berbagai bidang hidup, untuk memberi kepuasan dan
merangsang pembangunan hidup masyarakat itu.
7
Pengertian Sosiobudaya

Sosiobudaya adalah
Sosiobudaya juga adalah
hubungan masyarakat
sesuatu tata nilai yang
dengan budaya seperti cara
berlaku dalam sebuah
hidup, adat istiadat, adat
masyarakat yang menjadi
resam, moral, kesenian,
ciri khas masyarakat
kepercayaan dan
tersebut.
sebagainya.

8
Konsep Sosiobudaya
 Menurut Noriati A. Rashid et. al. (2017), sosial dikaitkan dengan
masyarakat dan kemasyarakatan.
 Budaya pula ialah hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal
manusia.
 Oleh yang demikian sosiobudaya dapat dijelaskan sebagai
hubungan masyarakat dengan budaya seperti cara hidup
dan adat istiadat.
 Sosiobudaya merupakan segala perkara yang dicipta oleh
manusia dengan pemikiran dan hati nuraninya untuk kehidupan
bermasyarakat.
 Dapat diringkaskan bahawa manusia membuat sesuatu
berdasarkan budi dan pemikirannya untuk kehidupan
bermasyarakat.
9
Kepelbagaian Sosiobudaya
 Setiap etnik di Malaysia mempunyai dialek, adat kebiasaan, nilai-
nilai dan kepercayaan agama yang tersendiri.
 Murid di sekolah harus didedahkan kepada kepelbagaian
sosiobudaya dalam masyarakat.
 Sesuatu kaum patut mengetahui sensitiviti, pantang larang dan
kepercayaan kaum yang lain supaya berhati-hati dan tidak
menyinggung perasaan orang lain.
 Dengan pendedahan ini, murid dapat belajar dalam suasana
yang kondusif walaupun berhadapan dengan murid dari kaum
yang berlainan.

10
3. Impak Sosiobudaya
Secara Umum

11
Impak Positif Sosiobudaya

Sebagai pedoman Sebagai simbol Sebagai petunjuk


dalam hubungan untuk tentang cara
antara manusia membezakan perilaku manusia
dan komuniti antara manusia dalam kehidupan
sekitarnya dan makhluk lain. sosial.

Sebagai model
Sebagai ciri khas
dasar dalam
masing-masing
pembangunan
kelompok manusia
manusia.

12
Impak Negatif Sosiobudaya
Menimbulkan
kerosakan dalam
lingkungan dan
kelangsungan
Menimbulkan ekosistem alam
Mengurangkan
kewujudan Impak hubungan
jenayah kerana Negati silaturahim antara
perbezaan sosial f anggota
dan ekonomi masyarakat
antara komuniti
Menimbulkan
perbezaan sosial
dalam kalangan
masyarakat
13
4. Implikasi
Murid, Guru dan Sekolah
Sosiobudaya

14
Implikasi
Sosiobudaya
kepada Murid

15
Implikasi Kepelbagaian Sosiobudaya
kepada Murid
1. Kemahiran
dan
Penguasaan
Bahasa

6. Gender 2. Kaum Etnik

IMPLIKASI
SOSIABUDAY
A KEPADA
MURID
5. Gaya berfikir
dan gaya
3. Kelas Sosial
belajar

4. Petempatan

16
1. Kemahiran dan Penguasaan
Bahasa
1. Murid yang menguasai bahasa ibunda atau dialek sahaja.
– Menghadapi masalah dalam pembelajaran, kurang faham bahan
yang dibaca dan penerangan guru.
2. Murid yang menguasai dua atau lebih bahasa dengan kosa
kata yang
terbatas atau meluas.
– Mudah menguasai pembelajaran memandangkan sinapsis telah
terbentuk dalam otak.
– Pelajar poliglot cepat dan tangkas dalam pemahaman konsep
dan menjadi pelajar pintar cerdas

17
2. Kelompak Kaum Atau Etnik
1. Masyarakat Satu Kaum Atau Etnik
– Hanya mengamalkan budaya dan cara fikir yang sama
– Kurang mendapat pendedahan akan budaya kaum lain.
– Proses menyesuaikan diri dengan kaum atau etnik lain sukar.
2. Masyarakat Pelbagai Kaum Atau Etnik
– Terdedah kepada amalan, adat resam, pandangan dan cara
fikir kaum etnik yang berbeza.
– Mempelajari bahasa etnik lain secara tidak langsung.
– Perasaan saling menerima dan saling menghormati dapat
dipupuk.

18
3. Kelas Sosial

i. Murid terdiri daripada pelbagai kelas sosial: rendah,


sederhana dan tinggi.

ii. Wujud disebabkan hasil taraf pendidikan dan taraf sosioekonomi


keluarga.

iii. Kelas sosial sederhana & tinggi:


– Peluang mendapatkan pendidikan lebih luas berbanding
mereka yang berada dalam lingkungan taraf sosioekonomi rendah.

19
3. Kelas Sosial

iv. Kelas sosial rendah:

– Menghadapi masalah pembiayaan, kemudahan belajar,


kurang kelengkapan untuk belajar dan sebagainya.

– Kurang mendapat perhatian ibu bapa.

– Kurang bersemangat dan berisiko menghadapi masalah

kecicirandalam persekolahan.

20
4. Bandar & Pinggir Bandar

1. Terdapat pelajar dalam golongan kelompok miskin bandar,


kelas sederhana dan kaya.
2. Aspek tumpuan kepada pelajaran, tingkah laku dan pandangan
terhadap tugas dan tanggungjawab akan
– Jelas bergantung pada aspirasi ibu bapa, jenis pekerjaan dan
pandangan terhadap pendidikan.
3. Lebih terdedah kepada kepelbagaian budaya etnik yang berbeza
4. Terdapat budaya yang pelbagai berdasarkan taraf sosioekonomi
yang membentuk kelas sosial berbeza.
5. Wujud kepelbagaian budaya kesan persekitaran.

21
5. Gaya Berfikir & Gaya belajar

GAYA BELAJAR TINDAKAN

mudah belajar melalui proses


Auditori
mendengar

cepat belajar melalui proses


Visual
 melihat.

Kinestatik belajar melalui proses “hands-


on”.

22
5. Gaya Berfikir & Gaya belajar
GAYA BERFIKIR TINDAKAN

• Perlu bantuan latar persekitaran untuk


Bergantung Latar
memahami murid.

• Tidak perlu bantuan latar persekitaran untuk


Bebas Latar
memahami murid.

• Bertindak tanpa berfkir panjang


Impulsif
• Cepat bertindak.

• Bertindak selepas berfikir secara mendalam


Reflektif
• Teliti dan lambt memberi tindak balas.

23
5. Gender

1. Pelajar perempuan

 Lebih tekun dalam pembelajaran, mematuhi peraturan

 Lebih kemas & teratur

 Menunjukkan prestasi baik pada peringkat rendah

24
5. Gender

2. Pelajar Lelaki

 Lebih mendapat perhatian guru dalam pembelajaran & interaksi


dengan guru

 Dianggap bermasalah

 Lebih baik dalam pengiraan & lemah dalam bahasa

 Prestasi lebih baik pada peringkat menengah

25
5. Gender

3. Estim kendiri pelajar lelaki & pelajar perempuan adalah sama


pada masa masuk sekolah.

4. Estim kendiri pelajar perempuan merosot apabila mencapai


pertengahan tahun persekolahan.

5. Budaya yang diamalkan di sekolah membentuk penerimaan


kelainan gender, keupayaan dan prestasi mengikut gender.

26
Implikasi
Sosiobudaya
kepada Guru

27
Implikasi Kepelbagaian Sosiobudaya
kepada Guru

IMPLIKASI
KEPELBAGAIA
N
1. Penerimaan Dan
5. Pemilihan Bahan
SODIABUDAYA Layanan Adil
Sumber KEPADA GURU

2. Pedagogi dan
3. Pengurusan Bilik
4. Aspirasi Strategi
Darjah dan
/Jangkaan Guru Pembelajaran
Hubungan

28
1. Penerimaan dan Layanan Adil
1. Murid di dalam bilik darjah terdiri daripada etnik, taraf
sosioekonomi, latar belakang keluarga, kawasan petempatan,
budaya, adat resam dan Bahasa yang berbeza.

2. Pencapaian akademik melalui peperiksaan tahunan tidak


semestinya dapat memberi gambaran yang sebenar kepada
individu.

3. Guru harus mengambil perhatian yang sesuai dengan


meluahkan tingkah laku dan perasaan bagi membolehkan murid
mendapat peluang yang adil.
29
1. Penerimaan dan Layanan Adil
4. Misalnya, guru tidak seharusnya menggunakan maklumat
latar

belakang keluarga murid untuk membentuk jangkaan yang


buruk

kepada mereka.

5. Murid yang tinggal di rumah PPRT tidak menunjukkan minat untuk

belajar mungkin disebabkan oleh suasana sesak dan keadaan

keluarga yang perlu bekerja sepanjang hari.

6. Oleh hal yang demikian, guru harus memberi layanan yang


30
2. Pedagogi dan Strategi
Pembelajaran
1. Pendidikan yang saksama tidak bermakna sistem penyampaian
yang sama kepada semua murid.
2. Kesaksamaan pendidikan mengambil kira faktor-faktor yang
membantu pembelajaran untuk membantu murid mengikut
kemampuan murid.
3. Strategi koperatif paling biasa digunakan dalam kalangan murid
yang mempunyai pelbagai latar belakang, etnik, taraf sosial.
4. Kesedaran budaya mikro kumpulan etnik yang berbeza dapat
membantu mengeratkan hubungan dan mewujudkan kerjasama
dan toleransi yang diperlukan dalam masyarakat majmuk.

31
3. Pengurusan Bilik Darjah dan
Hubungan
1. Tugas guru
Secara eksplisit: Mengajar dan melaksanakan kurikulum formal.
Secara realiti : Menguruskan hubungan di dalam bilik darjah.
2. Dalam pengurusan bilik darjah, kawalan tingkah laku dianjurkan
melalui peraturan dan rutin bilik darjah untuk mewujudkan
suasana
yang terkawal.
3. Dalam menguruskan hubungan antara murid, selain
menggunakan
strategi koperatif, guru boleh menggunakan kajian sosiometri
untuk
melihat hubungan antara murid32di dalam bilik darjah.
3. Pengurusan Bilik Darjah dan
Hubungan
4. Misalnya, guru boleh meminta murid mencatat siapakah tiga
rakan
dalam kelas ini yang anda suka duduk bersama di kelas. Taburkan
maklumat dalam bentuk diagram sosiogram untuk melihat
hubungan.

33
Pencalonan Positif:
Pilihan Pertama
Pilihan Kedua
Pilihan Ketiga
4. Aspirasi/Jangkaan Guru

1. Aspirasi guru merujuk kepada harapan yang diletakkan


oleh guru terhadap murid untuk mencapai prestasi
tertentu.

2. Jangkaan guru terhadap murid biasanya berkaitan dengan taraf


sosioekonomi keluarga. Murid yang telah dilabel tanpa mengira
baik atau buruk adalah tidak adil dan tidak saksama kepada
mereka.

3. Guru perlu mengubah sikap dan pandangan terhadap semua


murid bagi mengelakkan amalan diskriminasi dan berusaha
35
menyediakan p&p yang selaras dengan pengalaman dalam
5. Pemilihan Bahan Sumber
1. Pemilihan bahan sumber yang sesuai dengan
pengetahuan dan budaya murid. Misalnya, nama-nama
watak, tempat makanan dan jenis pekerjaan yang melibatkan
kaum etnik yang pelbagai yang berkaitan dengan pengalaman
murid.
2. Selain buku teks sekolah, sumber tambahan yang dipilih oleh
guru harus mementingkan sudut penggunaan Bahasa yang tidak
berunsur sensitif dari segi gender, etnik dan kepercayaan.
3. Guru harus banyak membaca, membuat rujukan dan kajian
kerana dapat memudahkan guru menghasilkan p&p yang
berkesan berasaskan pemahaman dan penglibatan murid dalam
pembelajaran.

36
Implikasi
Sosiobudaya
kepada Sekolah

37
Implikasi Kepelbagaian Sosiobudaya
kepada Sekolah

Jenis Sekolah Lokaliti Sekolah Kepemimpinan


Kepelbagaian Kebanyakan Sekolah
sosiobudaya turut sekolah-sekolah Kejayaan sesebuah
mempengaruhi yang terletak di institusi @ sekolah
amalan budaya di luar bandar bergantung kepada
sekolah, di mana disertai oleh gaya kepimpinan
rata-rata warga pelbagai latar pengurus sekolah.
sekolah jenis belakang Oleh itu,
kebangsaan terdiri sosiobudaya: kelas kerencaman
daripada satu etnik sosial dan etnik (di sosiobudaya boleh
majoriti (cth: SK, mana kebiasaannya dimanfaatkan untuk
SJKC, SJKT). bertaraf memupuk sifat
sosioekonomi kerjasama antara
rendah). 38 sekolah dan komuniti.
Kesimpulan
 Latar belakang akan mempengaruhi
pembelajaran pelajar.
 Oleh itu, guru hendaklah memahami latar
belakang sosiobudaya pelajar dan
menggunakannya secara bermanfaat untuk
membina strategi pengajaran dan
pembelajaran yang lebih efektif.

39
Sekian
Terima Kasih

40

Anda mungkin juga menyukai