Anda di halaman 1dari 20

TAJWID DAN A

RTI HARFIAH
QS. Al-Maidah 48
QS. An-Nisa’ 59
QS. At-Taubah 10
5
KELOMPOK 2 2

XII KA-C
AJI ANGGORO PUT
03 14 FETY NUR FATIMA
RO

CYRIL ALVIN MAULAN


10 16 HANA HERAWATI
A

11 DANU AJI CANDRA 29 SAADAH VIDAROINI

chemicalistry
QS. AL-MAIDAH 48 3

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan memba


wa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kita
b-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap
kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka m
enurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengiku
ti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang t
elah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, K
ami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah me
nghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), teta
pi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepa
damu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya ke
pada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-N
QS. AN-NISA’ 59

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di a

ntara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanl

ah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman ke

pada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik ak

ibatnya.
QS. AT-TAUBAH 105 5

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan meliha
t pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan
yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.
chemicalistry
QS. AN-NISA’59 6

Ayat Arti Rasul

wahai
dan ulil

orang-orang yang Amri

beriman diantara kamu

maka jika
taatlah kamu

kamu berselisih
Allah
dalam/tentang

dan taatlah
sesuatu

chemicalistry
lanjutan
maka kembalikanlah ia
dan hari

kepada
akhirat/akhir
Allah

dmikian itu
dan Rasul

jika lebih baik/utama

kamu adalah
dan sebaik-baik

(kamu) beriman
kesudahan/akibatnya

kepada Allah
QS. AT-TAUBAH 105 8
Ayat Arti
dan orang-orang mukmin
dan katakanlah

dan kamu akan dikembalikan


bekerjalah kamu

Kepada
maka akan melihat

Yang Mengetahui

Allah
Gaib

pekerjaanmu
dan yang nyata

dan RasulNya
maka/lalu Dia terangkan kepadamu

chemicalistry
lanjutan 9

dengan/terhadap apa

adalah kamu

kamu kerjakan

chemicalistry
QS. AL-MAIDAH 48 1
0
terhadap apa

dan Kami telah menurunkan Antara

dua tangan/sebelumnya
Kepadamu

Dari
Kitab
Kitab

dengan kebenaran
dan yang menjaga

yang membenarkan Atasnya

maka putuskanlah

chemicalistry
lanjutan 11

diantara mereka
telah datang kepadamu

dengan/menurut apa
Dari

Menurunkan
Kebenaran

Allah
bagi tiap-tiap ummat
dan janganlah

Kami telah menjadikan


kamu mengikuti

diantara kamu
hawa nafsu mereka

peraturan
dari apa

chemicalistry
lanjutan 12

dan jalan yang terang

dan sekiranya

menghendaki

Allah

niscaya Dia menjadikan kamu

ummat

yang satu

akan tetapi

chemicalistry
Tajwid QS. Al-Maidah ayat 48 1
3

chemicalistry
Tajwid QS. Al-Maidah ayat 48 1
4
1. Ikhfa 13. Idzhar
25. Mad wajib muttashil
2. Mad jaiz munfasil 14. Mad layin
26. Alif lam qamariyah
15. Ikhfa syafawi
3. Mad layin 27. Qalqalah kubra
16. Mad layin
4. Alif lam qamariyah 28. Ikhfa
17. Ikhfa syafawi
5. Mad asli atau mad thobi’i 29. Mad asli atau mad thobi’i
18. Mad jaiz munfasil
6. Idgham bilaghunnah 30. Ikhfa
19. Ikhfa
7. Mad asli atau mad thobi’i 31. Idzharsyafawi
20. Tafkhim
8. Mad layin 32. Idgham bighunnah
21. Mad asli atau mad thobi’i
9. Mad layin 33. Idzhar
22. Mad wajib muttashil
10. Alif lam qamariyah 34. Mad asli atau mad thobi’I
23. Idzhar syafawi
11. Mad asli atau mad thobi’i 35. Mad 'iwadh
24. Pertama, ghunnah. Kedua, mad asli a
12. Mad layin tau mad thobi’i 36. Mad layin

chemicalistry
Tajwid QS. Al-Maidah ayat 48 1
5
37. Mad wajib 49. Mad jaizmunfasil
38. Tafkhim 50. Mad badal
39. Idzharsyafawi 51. Mad asli atau mad thobi’i 61. Mad asli atau mad thobi’i

40. Ghunnah 52. Idzhar syafawi 62. Ikhfa

41. Idgham bighunnah 53. Alif lam qamariyah 63. Idzhar syafawi

42. Mad asli atau mad thobi’i 54. Mad layin 64. Mad asli atau mad thobi’i

43. Idgham bighunnah 55. Mad arid lissukun 65. Mad arid lissukun

44. Mad asli atau mad thobi’i 56. Tafkhim


45. Idgham bilaghunnah 57. Idzhar syafawi
46. Qalqalah sughra 58. Mad asli atau mad thobi’i
47. Idzhar syafawi 59. Ikhfa
48. Mad asli atau mad thobi’i 60. Ikhfasyafawi

chemicalistry
1
Tajwid QS. An-Nisa ayat 59 6

chemicalistry
Tajwid QS. An-Nisa ayat 59 1
7

1. Mad jaiz munfasil 12. Ikhfa 17. Mad layin

2. Alif lam syamsiyah 13. Ikhfa 24. Ikhfa


25. Idhzar syafawi
3. Mad asli atau mad thobi’i 14. Mad asli atau mad thobi’i
26. Mad asli atau mad thobi’i
4. Mad badal 15. Idhzar syafawi
27. Tarqiq
5. Mad jaiz munfasil 16. Mad asli atau mad thobi’I
28. Mad layin
6. Mad asli atau mad thobi’i 18. Ikhfa
29. Mad badal
7. Tafkhim 19. Mad asli atau mad thobi’i 30. Mad asli atau mad thobi’i
8. Mad asli atau mad thobi’i 20. Tafkhim 31. Mad layin
9. Alif lam syamsiyah 21. Alif lam syamsiyah 32. Idgham bighunnah

10. Mad asli atau mad thobi’i 22. Mad asli atau mad thobi’i 33. Mad asli atau mad thobi’i

11. Idhzar syafawi 23. Ikhfa 34. Mad ‘iwadh

chemicalistry
Tajwid QS. At- Taubah ayat 105 1
8

chemicalistry
Tajwid QS. At- Taubah ayat 105 1
9

1. Mad asli atau mad thobi’i 10. Alif lam qamariyah


2.Tafkhim 11. Mad layn
3. Idhzar syafawi 12. Alif lam syamsiyah
4. Mad shilah qashirah 14. Ikhfa syafawi
5. Alif lam qamariyah 13. Mad asli atau mad thobi’i
6. Mad arid lissukun 15. Mad asli atau mad thobi’i
7. Mad asli atau mad thobi’i 17. Idhzar syafawi
8. Mad asli atau mad thobi’i 18. Mad arid lissukun
9. Mad asli atau mad thobi’i

chemicalistry
THANK YOU FOR WATCHIN
G!
ANY QUESTIONS?