Anda di halaman 1dari 13

FALSAFAH, KONSEP DAN DEFINISI

PENDIDIKAN KESIHATAN
Definisi Kesihatan:
• WHO – Kesihatan adalah sesuatu yang sempurna
dari segi fizikal, mental dan sosial dan bukan hanya
sekadar tiada penyakit atau cacat cedera sahaja.

• Kesihatan adalah kualiti hidup yang melibatkan


sosial,emosi,mental,spritual dan kecergasan biologikal
individu hasil daripada adaptasi individu terhadap
persekitaran. (Dubos.R.,1968)
KESIHATAN SECARA MENYELURUH
• Kesihatan Fizikal
• Kesihatan Sosial
• Kesihatan Mental
• Kesihatan Emosi
• Kesihatan Persekitaran
• Kesihatan Rohani
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAHAP
KESIHATAN INDIVIDU
• Pengaruh individu
• Pengaruh interpersonal, sosial & berjaya
• Pengaruh persekitaran
• Pengaruh penjagaan kesihatan
• Pengaruh komuniti
FALSAFAH PENDIDIKAN KESIHATAN
• PK adalah pendidikan untuk kesihatan, bukan
hanya pengetahuan tentang kesihatan
• PK bukan semata-mata untuk menyembuh,
mengurang atau mencegah penyakit, malah
untuk mencapai keadaan fizikal, mental dan
sosial yang optimum untuk individu, keluarga
& komuniti.
FALSAFAH PENDIDIKAN KESIHATAN (sam…)
• Prog.PK seharusnya menggalakkan & memudahkan
aplikasi pengetahuan kesihatan untuk
meningkatkan amalan gaya hidup sihat sepanjang
hayat.
• Individu perlu faham & menghayati pengetahuan,
kemahiran & pengalaman PK agar dapat amalkan
gaya hidup sihat sebagai budaya masyarakat.
• Individu perlu bersedia menyesuaikan diri dengan
cabaran perubahan persekitaran & sosial.
KONSEP SIHAT DAN PK

5 faktor konsep sihat

Pendidikan Kesihatan
DEFINISI PK
• PK adalah sebarang pengalaman pembelajaran yang
dibentuk bagi memudahkan adaptasi dan tingkahlaku
yang kondusif untuk kesihatan (Green, 1980)
• PK sebagai pembelajaran di bilik darjah yang menyediakan
dimensi kesihatan fizikal,mental, emosi dan sosial,
memperkembangkan pengetahuan, sikap & kemahiran
berkenaan kesihatan (Marx & Wooley,1998)
• PK merupakan proses untuk mengembangkan &
membekalkan pengalaman pembelajaran yang terancang
dalam cara untuk memberi maklumat, mengubah sikap &
mempengaruhi tingkahlaku (Anspaugh & Enzell,1995)
FAKTOR YANG MENDOMINASIKAN PK
• Asas kognitif
• Perubahan tingkah laku
• Model membuat keputusan
• Kebebasan
• Perubahan sosial
PROSES PK
• Wee Eng Hoe (1995) – 3 proses
1. Konsep asas kesihatan
2. Tujuan sebenar kesihatan
3. Proses pendidikan
PK DALAM MASYARAKAT
• Boleh disampaikan melalui:
 Kaunseling individu
 Pengajaran berkumpulan
 Penggunaan media massa
 Program Tindakan Komuniti
 PK tidak formal
PK DI SEKOLAH
 3 Aspek
 Pengajaran kesihatan yang sistematik
 Kaunseling kesihatan individu
 Pengajaran dan pembelajaran kesihatan yang
tidak formal, berkaitan dengan pengalaman
seharian
PK KOMPREHENSIF
 4 elemen utama
 Pengajaran & Pembelajaran
 Perkhidmatan sokongan
 Sokongan sosial
 Persekitaran yang sihat
MATLAMAT & TUJUAN PK
Perubahan tingkah laku kesihatan –
pengetahuan, sikap & amalan.
Wujudkan insan yang berpelajaran &
berpengalaman tentang kesihatan
Membantu orang ramai mencapai tahap
kesihatan yang optimum dengan tingkah laku &
usaha sendiri.
Mewujudkan keadaan komuniti & meningkatkan
t/jawab kesihatan kerajaan.