Anda di halaman 1dari 16

Penskoran, penggredan dan kriteria

pentaksiran
PENSKORAN

•Skor ujian menggambarkan kebolehan pelajar dalam sesuatu bidang atau domain
yang diuji
•Skor mentah – merupakan bilangan jawapan betul
•Skor terbitan – skor yang dimodifikasikan atau ditukarkan dari skor mentah
•Terbahagi kepada skor terbitan mutlak & skor terbitan relatif (norma)

 skor terbitan mutlak:
 skor diberikan sebagai perbandingan prestasi murid berasaskan satu standard yang telah ditentukan
 lebih awal, iaitu selalunya menggunakan sistem 100 markah
 
 skor terbitan relatif : skor yang membandingkan prestasi murid berdasarkan prestasi ahli kumpulan
KEGUNAAN
Kegunaannya Digunakan untuk
bergantung kepada menilai penguasaan
tujuan penilaian subjek atau aktiviti
bukannya bergantung yang dilakukan oleh
kepada aras murid
gred/subjek

Digunakan untuk
menilai aktiviti Digunakan sebagai
kumpulan, projek dan panduan untuk
juga pembentangan menilai sampel yang
lisan oleh pelajar dibuat oleh pelajar
Penskoran rubrik

Skema penskoran rubrik merupakan skema yang


dibuat oleh guru atau penilai sebagai panduan
untuk menganalisis hasil atau proses yang
dihasilkan oleh pelajar.
perhatian oleh guru atau penyedia
skema pemarkahan ialah:
Kandungan
• merangkumi aspek maklumat atau pengetahuan yang
berkaitan
Pengelolaan
• aspek penggunaan bahasa – lancar, tepat dan matang

Proses
• aspek ketepatan, munasabah, komperehensif, konsisten,
keaslian dan daya kreatif menjawab.
Skema
pemarkahan
Penskoran Penskoran
Holistik Analitik
Penskoran Holistik

Skema pemarkahan yang Skema ini sesuai bagi


disediakan secara umum pemarkahan soalan berbentuk
sebagai panduan. karangan atau esei.

Pemeriksaan holistik memerlukan


pemeriksa atau guru yang Pemarkahan diberi
berpengalaman dan menguasai berdasarkan
bidang atau mata pelajaran impression
berkenaan
Pemeriksaan Karangan Untuk Peringkat SPM
•Definisi tajuk – tepat sekali
•Isi – cukup & berkembang
•Bahasa – sangat memuaskan dan lancar
•Pengolahan – istimewa, menunjukkan kematangan, sangat menarik dan sungguh
berkesan
•Tatabahasa – tidak terdapat kesalahan-kesalahan yang ketara
•Struktur ayat – terdapat keseragaman yang berbagai-bagai
•Kosa kata – sangat luas dan tepat penggunaannya
•Pemerengganan – wacana betul dan tepat
•Tanda baca – betul dan tepat
Kebaikan Kelemahan

• pelajar bebas memberikan  memerlukan pemeriksa yang


jawapan asalkan tidak berpengalaman
menyeleweng daripada kehendak  pemarkahan secara umum
soalan tanpa memberi perhatian
• mengambil masa yang pendek kepada aspek khusus
kerana pemeriksaan dibuat secara penulisan karangan
umum  kemungkinan perselisihan
• pemeriksaan skrip jawapan dibuat dalam memberikan markah
oleh lebih daripada seorang antara pemeriksa dan sukar
pemeriksa untuk memastikan hendak dijelaskan
keadilan  Kurang objektif kerana
• dapat menilai jawapan secara pemeriksa mudah dipengaruhi
keseluruhan dalam aspek oleh faktor lain yang tidak
penguasaan pengetahuan serta relevan seperti bentuk tulisan
dapat menilai kemahiran yang lain dan kekemasan skrip jawapan
Penskoran Analitik
Pemarkahan secara Ia mengandungi nilai tara isi
analitik lebih terperinci kandungan, pengelolaan dan
daripada holistik proses yang lebih khusus

Pemarkahan secara analitik


lebih objektif berbanding
dengan holistik
•Penskoran Analitik dibuat dengan menyemak jawapan
pelajar secara terperinci berdasarkan kriteria yang telah
ditetapkan terlebih dahulu

•Terangkan empat kriteria pemilihan pokok untuk


melandskapkan satu kawasan padang rekreasi.
(8 markah)
kadar tumbesaran cepat (1m)
•Pokok cepat membesar/mudah mendapat kegunaan sepenuhnya
(1m)
Tidak banyak daun/ada buah mudah gugur (1m)
•Kawasan tidak mudah nampak berselerak/kotor (1m)

Akar jauh ke dalam/akar tunjang/kukuh (1m)


•Tidak mudah tumbang/teguh/tidak merosakkan permukaan
padang (1m)
Pokok tidak berduri/beracun (1m)
•Mengelakkan keracunan/kecederaan yang membahayakan
kanak-kanak (1m)
Mempunyai silara/kanopi lebar/padat (1m)
•Dapat teduhan cukup (1m)
Kebaikan Kelemahan

• Sesuai untuk pemeriksa baru kerana  pengambilan masa yang lama


hanya perlu mengikut skema untuk memeriksa setiap skrip
pemarkahan yang diberikan  melibatkan pemeriksaan yang
• Tugas pemeriksa menjadi lebih mudah dilakukan secara fakta dan kurang
• Pelajar dapat melihat serta menilai memberi penekanan pada
kelemahan dengan jelas kemahiran penulisan
 pelajar hanya terlalu bergantung
• Memberikan gambaran yang jelas
kepada skema jawapan dalam
tentang asas taburan markah
mengulangkaji pelajaran
• Keobjektifan dan kebolehpercayaan
sesuatu pemarkahan dapat ditentukan
oleh pemeriksa
HOLISTIK ANALITIK
Perbezaan Pemarkahan Holistik dan Pemarkahan Analitik

Perkara
Perkara Pemarkahan
Pemarkahan Analitik
Analitik Pemarkahan
Pemarkahan Holistik
Holistik
Skema
Skema Pemarkahan
Pemarkahan Sangat
Sangat terperinci
terperinci berdasarkan
berdasarkan Sangat
Sangat subjektif
subjektif (Berdasarkan
(Berdasarkan
unsur-unsur
unsur-unsur yang
yang terkandung
terkandung didi andaian
andaian bahawa
bahawa pelajar
pelajar
dalam jawapan
dalam jawapan mempunyai
mempunyai pandangan
pandangan
menyeluruh
menyeluruh ke ke atas
atas keseluruhan
keseluruhan
soalan)
soalan)
Kriteria
Kriteria pemeriksa
pemeriksa Semua
Semua guru
guru boleh
boleh menggunakan
menggunakan Hanya
Hanya guru
guru yang
yang berpengalaman
berpengalaman
teknik
teknik ini
ini termasuk
termasuk yang
yang kurang
kurang dan
dan menguasai
menguasai bidang
bidang
pengalaman
pengalaman berkenaanmampu menggunakan
berkenaanmampu menggunakan
teknik
teknik ini
ini
Unsur-unsur
Unsur-unsur penting
penting Kandungan,
Kandungan, pengolahan
pengolahan dan
dan Apa
Apa sahaja
sahaja aspek
aspek baik
baik yang
yang
dalam
dalam jawapan
jawapan proses
proses terdapat di dalam jawapan
terdapat di dalam jawapan

Kegunaan
Kegunaan Peperiksaan
Peperiksaan Awam
Awam (peperiksaan
(peperiksaan Soalan
Soalan berbentuk
berbentuk
biasa)
biasa) pengkonsepsian
pengkonsepsian

Skala
Skala Pemarkahan
Pemarkahan Skala
Skala Interval
Interval Skala
Skala Nominal
Nominal dan
dan skala
skala Ordinal
Ordinal
Perbezaam Pemarkahan Holistik dan Pemarkahan Analitik

Perkara Pemarkahan Analitik Permarkahan Holistik


Penyelarasan Pemarkahan Skema pemarkahan dihuraikan secara Mesyuarat penyelarasan oleh ketua
terperinci (meningkatkan keobjektiftan pemeriksa dan pemeriksa
dan kepercayaan) boleh disediakan berkenaan diperlukan
secara bertulis
Bentuk soalan Berstruktur iaitu setiap soalan Sesuai untuk soalan karangan atau
diperuntukkan markah tertentu secara esei
terperinci
Bentuk jawapan Perlu dijawab secara terperinci, seragam Jawapan tidak semestinya seragam
dan berstruktur seperti skema yang disediakan
dimana sesuatu esei memberikan
pelbagai untuk bentuk luahan
pemahaman pelajar
Bentuk markah Secara pecahan eg. 7/10 A,B,C,D,E atau pangkat 1-5
(cemerlang-gagal)
Masa Panjang Bergantung kepada tahap
kemampuan pemeriksa

Anda mungkin juga menyukai