Anda di halaman 1dari 19

GWP 1092: WACANA PENULISAN

Wacana penulisan dapat terzahir secara berformat atau tanpa


format. Antara wacana penulisan yang berformat ialah pelaporan
akademik, manakala yang dapat dihasilkan tanpa format
termasuklah resensi, ulasan dan kritikan. Ciri-ciri pembezalah
yang menentukan jenis wacana dan penanda wacana.

Dalam kumpulan 3 orang, anda dikehendaki memilih satu wacana


penulisan berikut:
(a) Resensi (c) Pelaporan akademik
(b) Ulasan (d) Kritikan

Disediakan oleh:
Chai Xin Ni Kong Lee
Wen
Definisi:
Menurut Kamus Dewan Edisi
Keempat (2005), resensi bermaksud
pertimbangan atau perbicaraan
mengenai buku dan lain-lain.

RESE
NSI
r a s a l d a r i b a h a s a
Resensi be
re v id e r e a t a u
Latin, iaitu
y a n g b e re r t i
recensere
a n g a t a u m e n il a i .
menimb
B e la n d a : r e c e n s ie
• Baha s a
I n g g e ris : re v i e w
• B ah as a
CIRI-C IR I R E S EN S I
 Memberikan penilaian, mengungkap
kembali isi buku, membahas atau
mengkritik buku.
 Dibahagi kepada 3 jenis:
a) Informatif
b) Deskriptif
c) Kritis
 Walau bagaimanapun, ketiga-tiganya
dapat diterapkan bersama-sama.
 Membuat judul resensi.
•Judul resensi perlu selaras dengan isi resensi.
•Judul seharusnya dibuat selepas resensi
diselesaikan.
•Judul yang ditetapkan perlu menarik dan benar-
benar menepati isi resensi.
 Menyusun data buku.
(i) Judul buku
(ii) Pengarang UNSUR-
(iii) Penerbit UNSUR
(iv) Tahun terbit RESENSI
(v) Tebal buku
(vi) Harga buku jika diperlukan
Pengenalan
• Memperkenalkan buku.
• Membandingkan buku dengan buku
sejenis
yang sudah ditulis.
• Menonjolkan keunikan buku.
• Merumuskan tema buku.
• Mengungkapkan kelemahan buku.
• Menyatakan kesan kelemahan
terhadap buku.
• Memperkenalkan penerbit.

Isi Resensi
• Sinopsis buku secara
kronologi.
• Ulasan buku yang
ringkas.
• Kelebihan buku.
• Kelemahan buku.
• Rumusan rangka buku.
• Analisis bahasa yang
digunakan.
• Mengkritik kesalahan
cetak jika ada.
• Menjelaskan kepentingan
buku kepada siapa dan
alasannya.

Penut
• Membantu pembaca
mengetahui gambaran dan
G SI
penilaian umum terhadap FUN I
buku tertentu.
SE N S
• Mengetahui kelemahan dan RE
kelebihan buku yang diresensi.
• Mengetahui tujuan buku
tersebut diterbitkan.
• Mengetahui perbezaan buku
yang diresensi dengan buku
lain yang sama jenis.
• Dianggap sebagai petunjuk
kepada penulis untuk
menghasilkan buku yang lebih
berkualiti.
• Untuk memberikan suatu pemahaman &
informasi secara komprehensif kepada
masyarakat atau pembaca tentang isi buku
yang diresensi. 
• Untuk memberikan jawapan mengenai
pertanyaan-pertanyaan daripada pembaca
ketika buku baharu diterbitkan.

TUJUAN
RESENSI
MANFAAT RESENSI
• Baha n p er tim b an g a n d a n
gam b a r a n ke p a da p a r a
pembac a te n t an g s e s u at u
karya.
• Rese n s i m e ru p a ka n m e d ia
m p ro m o s ik a n b u k u
untuk me
baharu tersebut.
• Un tu k m e n g e m b a n g k an
Resensi dan Ulasan
merupakan teks yang sama.

• Resensi → perkataan Bahasa


Indonesia
• Ulasan → perkataan Bahasa Melayu
• Kedua-dua ini mempunyai ciri-ciri yang
sama.
Perbandingan antara Resensi
dengan Pelaporan Akademik
dan Kritikan
Resensi Kritikan Pelaporan
Akademik
Tidak berformat Tidak berformat Berformat
Pertimbangan atau Analisis dan Pelaporan ialah
perbicaraan penilaian terhadap perihal atau
mengenai buku sesuatu karya tindakan
dan lain-lain. sastera dan lain- melaporkan,
(Kamus Dewan, lain. (Kamus mengadukan atau
2005) Dewan, 2005) memberitahu.
Akademik ialah
bersifat atau
mengandungi ilmu
pengetahuan.
(Kamus Dewan,
2005)
Pelaporan
Resensi Kritikan Akademik
Ditulis berdasarkan Ditulis berdasarkan Ditulis berdasarkan
CD, album, filem artikel, karya seni, aktiviti organisasi,
dan buku. puisi dan lain-lain. karya ilmiah dan
sebagainya.

Bertujuan Bertujuan Bertujuan


memperkenalkan menunjukkan • Membuat rekod
karya kepada keunggulan, sesuatu
masyarakat. kelemahan, peristiwa 
kebenaran dan • Memberikan
kesalahan maklumat dan
sesebuah karya. fakta   
Pelaporan
Resensi Kritikan Akademik
Melibatkan Tidak melibatkan Tidak melibatkan
perbandingan perbandingan perbandingan
antara dua buku dengan sumber dengan sumber
yang sama jenis. lain. lain.

Tidak memberi Memberi cadangan Memberi cadangan


cadangan penyelesaian penyelesaian dan
penyelesaian. setelah mengkritik tindakan yang perlu
kelemahan sesuatu dilakukan.
karya.
Pelaporan
Resensi Kritikan
Akademik
Tidak memerlukan Tidak memerlukan Memerlukan
tandatangan tandatangan tandatangan
penulis, pengakuan, penulis, pengakuan, penulis, pengakuan,
jawatan dan nama jawatan dan nama jawatan dan nama
penulis. penulis. penulis.

Tidak mengandungi Tidak mengandungi Mengandungi


lampiran. lampiran. lampiran.
RUJUKAN
• http://www.seputarpendidikan.com/2015/09/peng
ertian-dan-unsur-resensi.html
• http://www.komunikasipraktis.com/2014/10/cara-
menulis-resensi-buku.html

• http://www.seocontoh.co/2014/02/contoh-resensi.
html

• http://www.artikelsiana.com/2014/10/Pengertian-
Resensi-Unsur-Resensi.html

• http://www.dosenpendidikan.com/pengertian-tuju
an-dan-unsur-dalam-membuat-resensi-buku/