Anda di halaman 1dari 48

ETN3023

PENYELENGGARAAN CEGAHAN PERALATAN


ELEKTRONIK

3 . MENGENAL PASTI REKOD JADUAL PENYENGGARAAN


1.0 MEREKOD JADUAL PENYENGGARAAN
2.0 MEREKOD SENARAI SEMAK
1.0 MEREKOD JADUAL PENYENGGARAAN

1.1 DEFINISI SENGGARAAN/PENYELENGGARAAN

1.2 CONTOH AKTIVITI-AKTIVITI SENGGARAAN

1.3 OBJEKTIF SENGGARAAN

1.4 KOS SENGGARAAN YANG MINIMUM

1.5 MEMASTIKAN TEMPOH HAYAT MESIN

1.6 PENYENGGARAAN PENCEGAHAN

1.7 JENIS PENYENGGARAAN PENCEGAHAN

1.8 LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGURANGKAN


KEROSAKAN LUAR JANGKA
1.1 DEFINISI SENGGARAAN/PENYELENGGARAAN

• Senggaraan bermaksud mengesan, membaiki atau


mencegah kerosakan yang berlaku ke atas sesuatu
peralatan supaya ianya dapat berfungsi dengan
sempurna.
1.2 CONTOH AKTIVITI-AKTIVITI SENGGARAAN
• Contoh aktiviti senggaraan yang biasa dilakukan pada peralatan
elektrik/elektronik.
Mengenalpasti kawasan berlakunya masalah mengikut penentuan
yang telah dirancangkan dan diteliti.
Menandakan masalah yang dihadapi atau diperolehi dengan
membetulkan dan menyemak segala kesalahan mengikut penentuan
yang telahdirancangkan supaya senang untuk disenggarakan dengan
betul dan sempurna.
Rutin senggaraan motor dilengkapi dengan senarai seperti
pemeriksaan berus karbon, bering, komutator dan suhu kendalian
Melakukan pemeriksaan untuk mengenalpasti kesalahan sizing
untuk setiap peralatan.
Pemeriksaan penghantaran kuasa mengikut syaratnya.
Merekodkan data mengenai kendalian sesuatu sistem seperti
kelajuan,ketegangan bacaan arus, voltan dan sebagainya.
1.3 OBJEKTIF SENGGARAAN
i. Dapat mengemaskini sistem sesuatu peralatan atau mesin
seperti sediakala.
ii. Dapat mengurangkan risiko berlakunya kerosakan terhadap
peralatan yang disenggarakan.
iii. Dapat meningkatkan kualiti dan nilai peralatan ke tahap
maksimum.
iv. Mempertingkatkan ketahanan dan kelasakan peralatan
yang disenggarakan.
v. Dapat memudahkan mengenalpasti kerosakan sesuatu
peralatan yang disenggarakan.
vi. Dapat menghasilkan dan menganggarkan kos minimum
untuk sebuah peralatan yang disenggarakan.
vii. Dapat menjangka tempoh hayat mesin yang disenggarakan.
RECAP
• Maksud senggaraan
• Contoh Aktiviti-aktiviti Senggaraan
1.4 KOS SENGGARAAN YANG MINIMUM
Untuk meminimumkan kos penyenggaraan:
• Setiap proses senggaraan peralatan perlulah dirancang
dengan teliti.
• Setiap perancangan tersebut perlulah merangkumi
perancangan senggaraan pencegahan, senggaraan
pembaikian, senggaraan kecemasan, jadual senggaraan
dan ada syarat & dasar senggaraan.
1.4 KOS SENGGARAAN YANG MINIMUM
1.4 KOS SENGGARAAN YANG MINIMUM
1.4.1Perancangan Senggaraan
1.4.2Tiada Perancangan Senggaraan
1.4.3Senggaraan Pencegahan
1.4.4Senggaraan Pembaikan
1.4.5Senggaraan Kecemasan
1.4.6Syarat dan Dasar Senggaraan
1.4.7Jadual Senggaraan
1.4.1Perancangan Senggaraan
• Perancangan senggaraan merupakan tempat
mengatur/merancang proses senggaraan dan
membawa keluar maklumat perancangan masa depan.

• Ianya juga merupakan tempat kawalan dan menyimpan


data-data penentuan sebuah perancangan yang hendak
dilakukan
1.4.2Tiada Perancangan Senggaraan
• Merupakan senggaraan yang tidak mempunyai
penentuan dalam perancangan untuk
menyelenggarakan sesuatu peralatan atau mesin.
1.4.3Senggaraan Pencegahan
• Bermaksud sesuatu senggaraan yang dibuat adalah
mengikut perancangan, pemerhatian atau
menggunakan kriteria yang ada bersuaian dengan
tujuan untuk mengurangkan kemungkinan berlakunya
kegagalan/kerosakan dalam sesuatu sistem.
1.4.4Senggaraan Pembaikan
• Merupakan senggaraan yang dilakukan selepas
terjadinya sesuatu kerosakan di dalam sesuatu
peralatan atau mesin.
1.4.5Senggaraan Kecemasan
• Senggaraan ini bermaksud membaiki sesuatu mesin
atau peralatan dengan kadar segera untuk
mengelakkan daripada menerima akibat yang lebih buruk.
• Senggaraan ini memakan masa yang agak lama iaitu
lebih daripada sehari, biasanya akibat daripada terjadinya
senggaran ini adalah berpunca daripada persekitaran
seperti diakibatkan oleh angin, banjir, kilat dan lain-lain.
1.4.6Syarat dan Dasar Senggaraan

• Merupakan perancangan senggaraan yang bersifat


kepada pencegahan yang bermula daripada keputusan
perbincangan dengan syarat semua item mestilah
berulang (routine) atau proses monitoring.
1.4.7Jadual Senggaraan
• Merupakan satu sistem jadual yang lengkap yang lebih
menumpukan kepada cara-cara pencegahan yang
meliputi penentuan masa, hari, nombor pengeoperasian,
proses yang disenggarakan, teknik, kawalan teknikal, dan
lain lain.
Rajah 1.2 adalah menerangkan ‘The breakdown of total costs’ yang melibatkan kepada
skop tentang aliran kos. Dimana jumlah kos senggaraan adalah juga melibatkan kos
perkhimatan operasi dan pembersihan.
1.5 MEMASTIKAN TEMPOH HAYAT MESIN
• Jangka hayat bagi setiap mesin biasanya tidak tetap di
mana bergantung kepada beberapa faktor tertentu
seperti:
a) Jenis mesin/peralatan
b) Tempat penggunaan
c) Cara penggunaan
d) Perubahan suhu
e) Tahap kelembapan
f) Persekitaran yang berkimia
1.6 PENYENGGARAAN PENCEGAHAN

Kelebihan Keburukan
1.6.1 Kelebihan penyelenggaraan pencegahan
• i. Mengurangkan kerosakan
• ii. Mengurangkan kos menunggu
• iii. Jangka hayat mesin/peralatan lebih lama
• iv. Dapat merangka jadual kerja dengan lebih berkesan
1.6.2 Keburukan penyelenggaraan pencegahan
• Kos penyelenggaraan yang tinggi
• Komponen ditukar sebelum jangka hayat tamat
• Penggantian komponen dan “filter” kadangkala
menyebabkan kerosakan
• Masih berlaku kerosakan yang tidak dijangka
1.7 JENIS PENYENGGARAAN PENCEGAHAN

1.7.1PENYENGGARAAN
BERKALA

1.7.2 PENYENGGARAAN
RAMALAN

1.7.3 PENYENGGARAAN
PELUANG

1.7.4 REKABENTUK SEMULA


1.7.1PENYENGGARAAN BERKALA
• Mudah untuk dilaksanakan
• Dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan
• Melakukan perkara-perkara yang mudah seperti
melaraskan mesin/ meletakkan gris
• Memeriksa komponen yang sensitive,mudah
haus,bahagian yang bergerak/berputar
1.7.1PENYENGGARAAN BERKALA
a)Kebaikan penyelenggaraan berkala
• Mengurangkan kadar kerosakan yang tidak dijangka
• Memanjangkan hayat mesin/peralatan
• Mengurangkan kos baik pulih
• Penggunaan tenaga kerja yang lebih effektif dengan
perlaksaan yang lebih terancang
• Persediaan alat ganti dapat dibuat dengan lebih awal
b). Keburukan penyelenggaraan berkala
• Penukaran kompenan dibuat sebelum tamat jangka hayat
penggunaan
• Kos yang tinggi
• Masih berlaku kerosakan yang tidak disangka
1.7.2 PENYENGGARAAN RAMALAN
• Berasaskan keadaan mesin/peralatan
• Mengawal parameter mesin/peralatan bagi menentukan
bila penyelenggaraan dilaksanakan
• Dapat membuat jangkaan awal kerosakan yang mungkin
berlaku
1.7.3 PENYENGGARAAN PELUANG
• Berasaskan keadaan mesin/peralatan
• Mengawal parameter mesin/peralatan bagi menentukan
bila penyelenggaraan dilaksanakan
• Dapat membuat jangkaan awal kerosakan yang mungkin
berlaku
a).Kebaikan penyelenggaraan ramalan
• Meningkatkan tahap keselamatan
• Dapat membuat persediaan alat ganti sebelum kerosakan
berlaku
• Meningkatkan keselamatan dan jangka hayat mesin
• Meningkatkan tahap penggunaan mesin
• Meningkatkan kualiti bahan yang dihasilkan
• Dapat merancang masa yang sesuai untuk menghentikan
operasi mesin
• Mengurangkan kos operasi
b). Keburukan penyelenggaraan ramalan
• Penggantian komponen sebelum tempoh hayat
• Kos yang tinggi
• Memerlukan alat pengesan
• Kerosakan boleh berlaku sebelum tempoh yang dijangka
(silap jangkaan)
1.7.3 PENYENGGARAAN PELUANG
• Dilakukan semasa mesin tidak beroperasi
• Tempoh mesin tidak diguna pakai
• Ketiadaan bahan kerja
• Memerlukan system komunikasi yang tersusun dan
berkesan
a). Kebaikan penyelenggaraan peluang
• Tidak menganggu proses kerja
• Dapat membuat persediaan alat ganti
• Dapat merancang penggunaan tenaga kerja baik pulih
b). Keburukan penyelenggaraan peluang
• Kerosakan boleh berlaku lebih awal
• Koordinasi dan komunikasi yang lemah tidak dapat
melicinkan kerja-kerja penyelenggaraan
1.8 LANGKAH-LANGKAH UNTUK
MENGURANGKAN KEROSAKAN LUAR JANGKA
• Melantik seorang pegawai kanan yang bertanggungjawab
ke atas semua aspek penyelenggaraan
• Menyediakan daftar asset penyelenggaraan
• Menyediakan jadual penyelenggaraan/plan operasi
penyelenggaraan
• Menilai dan mengemaskini program penyelenggaraan
2. MEREKOD SENARAI SEMAK
• Tujuan merekodkan segala kerja penyenggaraan adalah
untuk memastikan:
• Berkesan atau tidaknya sesebuah senggaraan yang
dijalankan bergantung kepada sebaik mana kerja-kerja
merekod aktiviti-aktiviti senggaraan dilakukan.
• Sistem rekod yang baik akan menjamin kerja-kerja
senggaraan yang berkesan.
• Berikut dihuraikan secara ringkas tentang langkah yang
biasanya diambil sebelum sesuatu kerja senggaraan
dilakukan.
a. Kos Senggaraan b. Jadual Kerja c. Arahan Kerja

d. Rekod
Senggaraan
Arahan Kerja

• Kerja senggaraan bermula daripada panggilan unit


penyelenggaraan memberitahu akan kerosakan atau
gangguan yang terdapat dalam bengkel.
• Kemudian penyelia bengkel akan mengeluarkan arahan
kepada juruteknik penyelenggaraan untuk membaiki
kerosakan.
• Disinilah bermulanya rekod-rekod penyelenggaraan
dibuat seperti jenis kerja yang dilakukan masa yang
diambil, kos alat ganti dan tenaga yang diperlukan.
Jadual Kerja
• Sebagai langkah untuk menolong bahagian
penyelenggaraan membuat kerja dengan lebih cekap.
Penyelia kawalan bahagian akan membuat anggaran
tentang jumlah pekerja dan masa yang diambil untuk
sesuatu jenis selenggaraan yang diperlukan.
• Ini akan memudahkan bahagian senggaraan mengagih-
agihkan kakitangannya apabila lebih daripada satu kerja
berlaku serentak.
• Kemudian jadual-jadual untuk setiap jenis maklumat yang
terkandung adalah langkah-langkah yang perlu diambil
untuk menyelenggara kerosakan, bilangan pekerja dan
masa yang diambil untuk menyelesaikan tugasnya
Kos Senggaraan
• Adalah jumlah pekerja yang menjalankan tugas dan kos
bahan ganti yang digunakan.
Rekod Senggaraan
• Unsur-unsur dibawah ini mencatatkan di dalam buku rekod
penyelanggaraan untuk setiap mesin dan peralatan yang ada.

• Nama mesin / peralatan.


• Tarikh diperbuat dan nama pengeluar.
• Tarikh di beli dan nama pembekal.
• Kos pembelian.
• No siri pada mesin / peralatan.
• Jumlah masa mesin / peralatan telah digunakan sejak awal.
• Kekerapan pemeriksaan yang dijalankan terhadap mesin / peralatan.
• Jumlah kos dan jenis penyelenggaraan yang pernah dilakukan
terhadap mesin.
• Anggaran masa sebelum mesin / peralatan jadi rosak dan tidak boleh
digunakan lagi
2.1 CONTOH JADUAL PENYENGGARAAN
2.2 CARTA ALIR PROSES PENYENGGARAAN
2.3 CONTOH BORANG ADUAN KEROSAKAN
2.4 CONTOH BORANG PENYENGGARAAN
2.5 KAEDAH MENGISI BORANG
PENYENGGARAAN
RECAP
1. Nyatakan 5 perkara yang perlu dalam senarai semak
untuk rekod?
2. Nyatakan tiga jenis penyenggaraan?
3. Apakah kegunaan jadual penyelenggaraan?
4. Berikan kebaikan penyelenggaraan pencegahan
5. Apakah yang dimaksudkan dengan penyelenggaraan?
Nyatakan komponen/unsur yang perlu diisi pada ruangan
yang bertanda pada rajah 1 di bawah