Anda di halaman 1dari 11

Kepuasan Kerja

Kumpulan 2
Teori Kepuasan Kerja

• Teori Herzberg at. al(1957) atau dikenali sebagai Teori


Dua-Faktor
• Dibahagikan kepada dua konstruk motivasi iaitu;
-Faktor intrinsik (motivator)
-Faktor ekstrinsik (hygiene)
• Faktor Intrinsik
-Rasa pencapaian
-Pengiktirafan
-Kerja yang menarik
-Peluang untuk kemajuan
-Pembangunan Peribadi dan profesional

• Faktor Ekstrinsik
-Dasar syarikat dan pentadbiran
-Pengawasan

Teori Herzberg et. al -Hubungan dengan sekeliling

1957
-Keadaan kerja
-Gaji dan faedah
-kehidupan peribadi
-Status
-Keselamatan Pekerjaan
-Seorang akan merasa puas atau
tidak puas bergantung pada
keberadaan keadilan atau tidak atas
Teori Keadilan suatu situasi. Perasaan equity atau
inequity atas suatu situasi diperoleh
Adam 1963 seseorang dengan cara
(Equity membandingkan dirinya dengan
orang lain yang sekelas, sepejabat,
Theory) mahupun di tempat lain.
-membuktikan bahawa tenaga yang memotivasikan
individu melakukan sesuatu tindakan adalah faktor kepada
jangkaan bahawa akan menghasilkan sesuatu dan ganjaran
sampingan hasil daripada tingkah laku itu. Kajian ke atas
Teori teori ini juga mendapati bahawa individu akan
melaksanakan tugas dengan sempurna apabila terdapatnya
Jangkaan hubungan yang signifikan antara usaha dengan prestasi.
Bagi mereka yang menghargai terhadap ganjaran yang
Vroom diterima akan melaksanakan tugas dengan berkesan
berbanding dengan mereka yang tidak menghargai
1964 ganjaran yang diterima. Pekerja yang menggembeleng
tenaga dengan optimum dan memperoleh ganjaran yang
setimpal beliau akan merasakan kepuasannya. Teori ini
menyatakan kepuasan kerja tercapai apabila pekerja
dilayan dengan adil dan saksama.
• mengikut Locke pencapaian matlamat
akan mendorong kepada kelakuan dan
tingkah laku pekerja. Pekerja yang ingin
Teori mencapai matlamat yang mencabar
akan berusaha dengan penuh komited
Matlamat bagi memenuhi matlamat yang ingin
dicapai. Dalam sesebuah organisasi
Locke 1969 penentuan matlamat oleh pekerja akan
lebih menghasilkan kepuasan kerja jika
dibandingkan dengan matlamat yang
ditetapkan oleh pihak organisasi.
Program pementoran

Amalan Guru baharu dibimbing oleh guru


taulan berpengalaman

sekerja
(collegialit Guru cemerlang atau mempunyai
pengiktirafan kepakaran membimbing
y) guru yanh kurang pengalaman.

Hal ini untuk melahirkan komuniti


pembelajaran yang profesional.
Program pembangunan kapasiti lebih
berkebolehan dan sanggup menerima
tanggungjawab
Peluang
untuk Guru yang mempunyai aspirasi tinggu
Pembangu dalam profesional dan peribafi dapat
melahirkan kepuasan kerja dalam kalangan
nan guru.

Profesional
Hal ini dapat dicapai melalui kursus-kursus
pengurusan dan kesedaran guru untuk
meningkatkan kompetensi diri.
• Kemudahan dan peralatan
• Ruang kerja
Keadaan • Infrastruktur
• Punca elektrik yang baik
Tempat
• Pengaliran udara yang bagus
Kerja
• Kesemua aspek ini dapat
mempengaruhi kepuasan
kerja guru
Gaji diperlukan untuk memenuhi
Gaji keperluan dan kehendak kehidupan
individu.
Pendoring ekstristik dalam hubungan
dengan kepuasa kerja

Guru yang berpuas hati akan


mempamerkan komitmen yang tinggi.

Guru yang tidak berpuas hati akan


bersara awal.