Anda di halaman 1dari 8

GPP 1063 PENGANTAR PENGAJIAN PROFESIONAL

Tajuk 6
PROFESIONALISME KEGURUAN

6.3 Laluan Kerjaya Guru

DISEDIAKAN OLEH
PN. ALICE PTK
JABATAN ILMU PENDIDIKAN
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJANG
SARAWAK
 Seorang guru yang profesional
 seorang yang mengetahui cara untuk
menghasilkan kerja yang bermutu
tinggi dalam bidangnya
 Sentiasa terbuka untuk belajar tentang
cara meningkatkan mutu amalannya
 Sentiasa berusaha membaiki dirinya
 Sentiasa bersedia berkongsi kepakaran
dengan profesional lain dalam bidang
keguruan
 Matlamat kerjaya seorang guru yang
profesional ialah menghayati prinsip
perkembangan yang berterusan (continuous
development) (Wan Mohd Zahid Noordin,
2003)

 KPM telah memperkenalkan beberapa


transformasi untuk meningkatkan peluang
dan masa hadapan guru (laluan kerjaya guru)
Pembangunan Profesionalisme Berterusan
(Continuing Profesionalisme Development)

 Pendidikan guru tidak seharusnya tamat sebaik sahaja


bakal guru menyempurnakan pengajian dan latihan di
IPG atau universiti. Pendidikan praperkhidmatan
merupakan proses awal penyediaan diri dengan ilmu
dan kemahiran yang menjadiprasyarat profesion
keguruan

 Guru yang telah memulakan kerjayanya dengan


cemerlang tidak harus menganggap proses belajarnya
telah sempurna. Guru dalam perkhidmatan sebenarnya
sedang memasuki satu alam pengembaraan
profesional (professional journey) yang jauh dan
berterusan
Pembangunan Profesionalisme Berterusan
(Continuing Profesionalisme Development)

 Kejayaan seseorang guru dalam kerjayanya


turut dipengaruhi oleh kesediaannya untuk
terus memajukan diri dan profesionalisme
melalui pelbagai aktiviti dan program
pendidikan sama ada secara formal / informal

 Guru juga perlu bersikap terbuka dan


bersedia menerima perubahan. Tanpa
kesediaan untuk berubah, usaha reformasi
pendidikan akan menghadapi kegagalan
(Fullan, 1991; Sarason, 1982).
Pembangunan Profesionalisme Berterusan
(Continuing Profesionalisme Development)

 Bentuk-bentuk perubahan
 Teknik, kaedah, pendekatan, peristilahan,
kandungan kurikulum, penggunaan teknologi
baharu

 Syarat utama membolehkan guru bersikap


terbuka dan menerima perubahan ialah
melalui pembelajaran berterusan, justeru
guru digalakkan menjadi pengamal
pendidikan sepanjang hayat (longlife
learning).
Pembelajaran Sepanjang Hayat
(Longlife Learning)

 Guru dituntut untuk sentiasa belajar


perkara-perkara baharu dan
menyebarkannya kepada pelbagai golongan
dalam komuniti setempat untuk
memantapkan lagi ketrampilannya sebagai
seorang pendidik di samping membina
keyakinan dirinya.

 PSH boleh dilaksanakan secara sepenuh


masa mahupun separuh masa / sambilan,
secara formal mahupun nonformal.