Anda di halaman 1dari 23

KPS3014

TUGASAN 1
(KUMPULAN 1)
TAJUK:
MENGURUS PEMBELAJARAN

NAMA AHLI NOMBOR MATRIK


NURUL ISTIQAMAH BINTI AZMI D20191088373
NURUL NADHIRAH BINTI RADZALI D20191088061
NUR AIN AFIQAH BINTI AWANG D20191088424
UMAIRAH HANANI BINTI HASMADI D20191089203
NUR HANISAH BINTI ROSLI D20191089649
NURAIN NATASA ADIELA BINTI D20191087619
ABDULLAH
PENGENALAN
■Mengurus adalah satu alat yang penting bagi mengawal kelakuan dan
sikap pelajar.Apabila guru bijak menguruskan pelajar maka guru akan
dapat mengatasi masalah yang timbul sewaktu proses pembelajaran
malah akan meningkatkan prestasi akademik pelajar.
■Pengurusan menurut Follet (Universiti Pengurusan Profesional, 2011)
pula, beliau mentakrifkan pengurusan sebagai satu seni melakukan kerja
melalui sumbangan orang lain. Ini bermakna pengurusan dirancang oleh
seseorang dan pelaksananya adalah individu atau kumpulan dalam
organisasi bagi mencapai matlamat organisasi tersebut dan pengurusan
hanya berlaku dengan wujudnya sumbangan tenaga atau idea dari
pelbagai pihak atau subordinat sesebuah organisasi
■Pembelajaran merupakan proses memperolehi ilmu pengetahuan atau
kemahiran.
Apakah gaya pembelajaran di
dalam kelas?

STUDENT GOOGLE
CENTER CLASSROOM

FLIP
CLASSROOM
• Bahan belajar akan dihantar di dalam Google
Classroom sebelum kelas bermula.
GOOGLE • Setiap pelajar boleh menghantar kerja atau
CLASSROOM tugasan untuk dinilai oleh guru.

• Merupakan satu konsep pedagogi


menggantikan kuliah dalam kelas dengan
FLIP CLASSROOM peluang untuk meneroka dan mengkaji
bahan-bahan yang di luar bilik darjah melalui
klip video dan bacaan.

• Murid diberikan bahan mengajar terlebih


dahulu sebelum masuk ke kelas. Di dalam
kelas hanyalah proses pengukuhan
STUDENT CENTER kefahaman pelajar sahaja yang berlaku.
• Oleh itu, murid tidak terlalu bergantung
kepada arahan guru semata-mata dalam
proses pembelajaran.
Apakah strategi bagi pelajar yang
lemah?

PERSONAL
GURU MUDA
COACHING

RAKAN
SEKELAS
• Ini melibatkan seorang pelajar dan murid sahaja
PERSONAL untuk membolehkan guru memberi tumpuan yang
maksima kepada murid tersebut.
COACHING • Murid ini akan diberi konsultasi oleh guru
mengenai subjek atau topik yang mereka lemah.

• Guru muda ini terdiri daripada bekas pelajar


terdahulu SMK Sultan Badlishah dimana pelajar
tersebut akan datang ke sekolah untuk membantu
GURU MUDA pelajar yang lemah ini.
• Guru Muda ini akan mengajar pelajar tersebut
secara peribadi.
• Guru memilih seorang pelajar cemerlang di
kalangan rakan sekelas untuk dijadikan mentor
RAKAN mengajar dan membantu kawan-kawan mereka
yang lemah dalam pelajaran.
SEBAYA • Cara ini dapat membantu murid yang mempunyai
masalah berkomunikasi dengan guru dan selesa
bekomunikasi dengan rakan.
Apakah teknologi yang digunakan untuk
memudahkan pelajar dalam proses
pembelajaran?

ICT(INFORMATION
AND
TELEFON BIMBIT COMMUNICATION
TECNOLOGY)
• Pelajar boleh berkongsi maklumat antara satu
sama lain dengan lebih cepat terutama
melibatkan perkongsian maklumat berkaitan
TELEFON pelajaran.
BIMBIT • Mengajar pelajar untuk lebih celik IT agar sentiasa
up to date dengan perkembangan teknologi yang
berkembang pesat.
ICT
(INFORMATI
• Penggunaan ICT dan Vle frog room dapat
ON AND
menjimatkan masa guru , menjadikan pengajaran
COMMUNICA lebih menarik, memudahkan pencarian maklumat
TION dan melahirkan generasi yang celik IT.
TECHNOLOG
Y)
Apakah bahan mengajar yang
digunakan untuk pembelajaran?

TRAFFIC LIGHT PARKING LOT


• Bahan yang digunakan untuk
menunjukkan status kefahaman murid
TRAFFIC LIGHT dimana hijau melambangkan faham,
kuning melambangkan tidak pasti dan
merah melambangkan tidak faham.

• Tujuan ‘parking lot’ untuk memberi


satu medium kepada pelajar
bertanyakan soalan kepada guru
sekiranya pelajar tidak sempat
PARKING LOT bertanya di dalam kelas atau takut
bertanya.
• Pelajar akan menampal soalan di
papan parking lot dan guru akan
menjawab soalan tersebut pada kelas
seterusnya.
Apakah cara guru mengurus
pembelajaran yang efektif?
MEMBUAT GURU PERLU
PERANCANGAN MENIMBANGKAN
SEBELUM PERBEZAAN
MENGAJAR(RPH) INDIVIDU

KURIKULUM
YANG BAIK DAN
SEIMBANG
MEMBUAT
• Guru-guru membuat Rancangan sebelum
PERANCANGAN mengajar sebelum masuk ke kelas untuk
SEBELUM mengajar menggunakan E-RPH.
MENGAJAR(RPH)

• Dalam mengurus pembelajaran yang efektif,


GURU PERLU guru perlu menimbangkan perbezaan individu
MENIMBANGKAN murid dari perbagai aspek.
PERBEZAAN • Aspek seperti gaya pembelajaran, kefahaman
INDIVIDU dan hafalan perlu ada dalam mengurus
pembelajaran yang efektif.

• Perkara atau tahap yang perlu dilalui demi


KURIKULUM YANG mencapai matlamat dalam pendidikan.
BAIK DAN • Melibatkan aspek
SEIMBANG jasmani,emosi,rohani,intelektual serta
spiritual.
Apakah kuota pelajar yang
ditetapkan bagi setiap kelas?

Sains Aliran biasa


<25 orang <30 orang
Guru dapat memberi • Guru dapat melihat dan mengenalpasti setiap
tumpuan sepenuhnya murid dengan baik dan memberikan tumpuan
kepada pelajar lebih kepada pelajar.

Pelajar berpeluang • Pelajar tidak ada pesaing yang ramai untuk


untuk menanyakan mengemukan soalan bahkan pelajar tersebut
tidak akan merasakan dirinya dipinggirkan
soalan kepada guru oleh guru.

• Pelajar dapat berinteraksi dengan pelajar


Guru dapat yang lain dan guru tersebut dapat
menjalankan aktiviti mengikut perancangan
melaksanakan aktiviti yang ditetapkan(RPH)
yang boleh menarik • Dengan melakukan aktiviti di dalam
minat pelajar kump,murid dapat membina keyakinan diri
dengan bergerak secara aktif dalam kelas
CIRI-CIRI PENGURUSAN
PEMBELAJARAN YANG BERKESAN
• KBAT digunakan secara meluas di SMK Sultan
KBAT(KEMAHIRAN Badlishah
BERFIKIR ARAS TINGGI) • Memerlukan pelajar untuk berfikir secara kritis dan
kreatif.

• Pembelajaran yang berpusatkan murid


PAK21 (PEMBELAJARAN • Memberi kesan positif kepada murid dalam aspek
ABAD KE 21) komunikasi dan kolabratif sesame rakan sekelas

SKPMG2 (STANDARD • Guru perlu faham dengan isi kandungan SKPMG2


KUALITI PENDIDIKAN • Proses Pengajaran dan pembelajaran akan menjadi
MALAYSIA) berkesan
Murid

Cabaran
dalam
Mengurus
Pembelajara
n

Pihak
Sekola Guru
h
GURU
• Terdapat sesetengah guru yang masih lagi
berada pada takuk yang lama iaitu masih
Kaedah mengajar menggunakan kaedah pengajaran lama yang
biasa digunakan di sekolah sejak bertahun-tahun
yang digunakan yang lalu
tidak menarik • Di samping itu, kaedah mengajar yang tidak
bersesuaian akan membuatkan murid tidak
memahami subjek yang diajar

• Kerana apabila seseorang guru tidak bersedia


Guru tidak
untuk mengajar, sudah pasti sesi pengajaran
membuat dan pembelajaran yang berjalan tidak dapat
persediaan dilakukan dengan sebaik mungkin kerana
sepenuhnya tiadanya persediaan.
• Tidak berupaya merancang pembelajaran
sebelum dengan sebaik mungkin sehingga menyebabkan
mengajar murid tidak dapat belajar dengan efektif
PIHAK SEKOLAH
• Situasi ini akan menyebabkan guru tidak
Guru ditugaskan bersedia dan menpunyai keyakinan dalam
mengajar kerana kekurangan input dan
mengajar mata pengetahuan dalam opsyen tersebut.
pelajaran bukan • Kesannya, guru tidak dapat mengajar dengan
mengikut baik kerana kurang pengetahuan dan pelajar
berasa kurang yakin dengan pengetahuan
kepakaran yang diperolehinya.menyebabkan prestasi
pelajar merosot.

Ketidakseimban
• Tugas-tugas penkeranian dan pentadbiran
gan dari segi menyebabkan guru tidak mempunyai masa
pengagihan untuk membuat persediaan pengajaran dan
tugas guru di pembelajaran mereka kerana banyak terlibat
peringkat pihak dengan tugas-tugas seperti menyiapkan
kertas kerja , memasukkan data, pemfailan
pentadbir dan lain-lain.
sekolah
MURID
• Masalah disiplin seperti ponteng ,
melawan guru dan beberapa masalah
Masalah disiplin sosial lain bukan sahaja memberi impak
dalam kalangan negatif kepada pelajar itu malah kepada
murid pihak sekolah juga.
• Terdapat juga punca masalah disiplin
murid berpunca daripada bahan
pengajaran yang bersifat lama dan
formal hingga tidak dapat menarik
perhatian murid dan menyebabkan
murid berasa bosan.

• Terdapat juga pelajar yang kurang


Kesedaran pelajar kesedaran mengenai kepentingan
yang rendah pendidikan.
mengenai • Oleh itu, mereka hadir ke sedar hanya
kepentingan untuk mendapat pendidikan sehingga ke
tingkatan lima namun mereka tidak
pembelajaran . minat belajar dan tidak pernah fokus
malah menimbulkan masalah.
ANALISIS SWOT DALAM MENGURUS
PEMBELAJARAN
• Perancangan sangat diperlukan dalam menguruskan
pembelajaran
Kekuatan • Tanpa perancangan yang baik, [elajar akan menjadi bosan
dan hilang minat untuk menerima pengajaran yang
disampaikan oleh guru

• Jadual guru yang sangat padat.


• Guru-guru dilihat mengejar masa semasa pertukaran masa
mengajar.
• Kesan daripada itu, guru-guru akan menjadi letih dan
Kelemahan tertekan kerana tidak mendapat rehat yang secukupnya.
• Guru-guru tidak dapat memberi fokus kepada pelajar.
• Bilangan murid yang terlalu ramai
• Guru sukar memberi perhatian yang lebih apabila murid
terlalu ramai.

• Di dalam aspek mengurus pembelajaran peluang boleh


dikategorikan kepada dua bahagian iaitu peluang kepada
guru dan peluang kepada murid.
Peluang • Peluang kepada guru boleh dilihat apabila para guru dapat
mengeratkan hubungan dengan para pelajar.
• Guru juga berpeluang menyediakan kaedah yang sesuai dan
kreatif bagi membantu pelajarnya.
KESIMPULAN
■ Kesimpulannya ,pengurusan pembelajaran melibatkan proses
menganalisis,merancang, mengelola dan mengkaji .
■ Selain itu, pengurusan pembelajaran merupakan satu elemen yang penting
dalam memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan
lancar dan mencapai objektif pengajaran tersebut.
■ Guru bukan sahaja berperanan sebagai pendidik malah guru juga bertugas
sebagai pengurus di sekolah.
■ Guru perlulah komited dan bertanggungjawab dalam mengurus
pembelajaran agar masalah dalam proses pengajaran dan pembelajaran
dapat dielakkan.
■ Selain itu, ciri-ciri seorang pengurus pengajaran dan pembelajaran berkesan
termasuk prihatin dan peka terhadap situasi sekeliling, sistematik dalam
melakukan penilaian dan perancangan, penyabar menghadapi cabaran
dalam mendidik dan kerenah murid pelbagai latar belakang, mengurus masa
dengan baik.
RUJUKAN
■ Mook Soon Sang,1997,Pedagogi 3:Pengujian dan Penilaian,
pemulihan,pengayaan dan pendidikan inklusif,Kumpulan Budiman SDN BHD
Kuala Lumpur.
■ J.Drost,1999,Proses Pembelajaran Sebagai Proses Pendidikan,Penerbit PT
Grasindo.
■ Christopher Bowling-Carr & John West-Burnham,penterjemah:Annuar Ayub,
Institusi Terjemahan Negara Malaysia Berhad Kuala Lumpur.
■ Gilbert highet,1981,Seni Mengajar, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian
Pelajaran Malaysia Kuala Lumpur.
■ Abu Ahmad Drs.H & Nur Uhbiyati Dra,1991,Ilmu Pendidikan,Penerbit Rineka
Cipta
■ Soetjipto Prof & Raflis Kosasi Drs,2004,Profesion Keguruan, Penerbit Rineka
Cipta
■ Kevin Hawkins,2017, mindful teacher,mindful school:improving well being in
teaching & learning/www.sagepublishing.com.