Anda di halaman 1dari 27

BMMB3182

PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN
BAHASA MELAYU
ABAD KE-21
Kumpulan 5

Rebekah Dulleng
Rosieca Jelawai
Felicia Ferada
Loretta Ron
Prinsip
Pembelajaran
Abad ke-21

Tajuk 9
Soalan 5 :
PETA PEMIKIRAN
Peta Pemikiran (i-Think)
Peta Pemikiran atau Peta i-Think merupakan salah
satu unsur Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).

Peta Pemikiran (i-Think) amat digalakkan untuk


diaplikasikan dalam aktiviti Pembelajaran dan
Pemudahcaraan (PdPc).
8 Jenis Peta Pemikiran
Peta Bulatan

Peta Buih

Peta Buih Berganda

Peta Pokok

Peta Dakap

Peta Alir

Peta Pelbagai Alir

Peta Titi
Peta Bulatan digunakan untuk sumbangsaran idea dan
mempamerkan pengetahuan sedia berkaitan sesuatu
tajuk dengan memberikan maklumat mengikut konteks.
Peta Buih digunakan untuk meningkatkan kebolehan murid bagi
mengenal pasti atau menunjukkan kualiti. Biasanya
menggunakan perkataan deskriptif atau huraian.
Peta Buih Berganda digunakan untuk membanding
beza sesuatu perkara atau situasi.
Peta Pokok digunakan untuk mengklasifikasikan
bahan atau idea.
Peta Dakap digunakan untuk menganalisis objek fizikal. Garisan
sebelah kiri adalah nama atau imej keseluruhan objek. Garisan
pada bahagian kedua adalah bahagian utama.
Peta Alir digunakan untuk membuat urutan
sesuatu proses.
Peta Pelbagai Alir digunakan untuk menunjukkan dan menganalisis
hubungan sebab dan akibat. Segiempat yang berada di tengah adalah
peristiwa yang penting. Bahagian sebelah kiri adalah sebab-sebab
peristiwa tersebut, manakala bahagian sebelah kanan pula adalah akibat
daripada peristiwa tersebut.
Peta Titi digunakan untuk memberi peluang kepada
pelajar untuk mengaplikasikan proses analogy dengan
menggunakan faktor penghubungan.
Soalan 6 :
PEMBELAJARAN
QUANTUM
 Pembelajaran kuantum merupakan terjemahan dari
bahasa asing yaitu quantum learning.

 Menurut Bobbi dan Mike 2011 “Quantum


Learning  adalah kiat, petunjuk, strategi dan seluruh
proses belajar yang dapat mempertajam
pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar
sebagai suatu proses yang menyenangkan dan
bermanfaat.
 Pembelajaran kuantum dapat dikatakan sebagai
model pembelajaran yang menekankan untuk
memberikan manfaat yang bermakna dan juga
menekankan pada tingkat kesenangan daripada
peserta didik atau siswa.
Antara karakterisitik dari
pembelajaran kuantum:
Pembelajaran kuantum berpangkal pada psikologi
kognitif, bukan fizikal kuantum walaupun sedikit
istilah dan konsep kuantum dipakai.

Pembelajaran kuantum lebih bersifat humanistik,


bukan positivistik-empiris, “hewan-istis”, dan atau
nativistik.

Pembelajaran kuantum lebih bersifat


konstruktivis(tis), bukan positivistik-empiris,
behavioristik, atau maturasionistik.
Tujuan
Untuk menciptakan lingkungan belajar yang
efektif.

Untukmenciptakan proses belajar yang


menyenangkan.

Untuk membantu meningkatkan keberhasilan


hidup dan karier.

Untuk membantu melancarakan proses


pembelajaran
Kebaikan
Pembelajaran kuantum memusatkan perhatian pada
pembentukan keterampilan akademik, keterampilan
dalam hidup, dan prestasi fizikal atau material.

Pembelajaran kuantum menempatkan nilai dan


keyakinan sebagai bahagian penting dalam proses
pembelajaran.

Pembelajarankuantum mengutamakan keseragaman


dan kebebasan, bukan keseragaman dan ketertiban.

Pembelajaran kuantum mengintegrasikan totalitasi


tubuh dan fikiran dalam proses pembelajaran.
Prinsip Model Pembelajaran
Kuantum (Quantum Learning)
Dalam pembelajaran kuantum, segalanya dimulakan dalam
lingkungan pembelajaran sehingga bahasa tubuh pengajar,
penataan ruang sampai guru, mulai kertas yang dibahagikan
oleh pengajar sampai dengan rancangan pembelajaran,
semuanya menghantar pesanan tentang pembelajaran.

Semua yang berlaku mempunyai tujuan.

Poses pembelajaran paling baik berlaku ketika pembelajar an


telah mengalami informasi sebelum memperoleh makna
untuk apa yang mereka pelajari.
Model Pembelajaran Quantum
Peta konsep
◦ Teknik belajar yang efektif
◦ Menunjukkan idea fikiran sebagai catatan
◦ Mempunyai cabang yang menunjukkan tujuan ataupun
gagasan utama
Gunakan kata-kata kunci: Kata kunci adalah kata
yang menyampaikan isi sebuah gagasan dan
memudahkan memicu ingatan kita. Contohnya :

Tambahkan simbol-simbol dan ilustrasi untuk


mendapatkan ingatan yang lebih baik
Gunakan huruf besar
Tulis gagasan penting dengan huruf yang lebih besar
Hidupkanlah peta pikiran dengan hal-hal yang menarik
Mengaris kata-kata itu \gunakan huruf miring  atau
tebal
Siapkan secara kreatif
Manfaat

1.      Sikap positif
2.      Motivasi
3.      Keterampilan belajar seumur hidup
4.      Kepercayaan diri
5.      Sukses/tahap berjaya
Penutup
Quantum learning merupakan orkestra daripada
pelbagai interaksi yang ada di dalam dan di sekitar
aktiviti belajar.
Interaksi-interaksi ini mencakupi unsur-unsur
belajar efektif yang mempengaruhi kesuksesan
siswa.
 Interaksi-interaksi ini mengubah kemampuan dan
bakat alamiah pelajar yang akan memberi manfaat
kepada dirinya dan orang disekelilingnya..
Terima Kasih
Xie Xie
Venekem
Arigato
Kahsahamnida

Anda mungkin juga menyukai