Anda di halaman 1dari 13

BMMB3182 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

BAHASA MELAYU ABAD KE – 21


(Tutorial Tajuk 8 : Pendekatan Pedagogi Abad ke- 21)

Pensyarah : Tuan Haji Mat Kamal


Dibentang oleh :
Felicia Ferada Matthew
Rosieca Jelawai Pasang

(PISMP BAHASA IBAN 2 AMBILAN JUN


2017)
ISI KANDUNGAN

Berpusatkan guru
Pendekatan konvensional
Berpusatkan
murid

Berpusatkan
bahan
Pendekatan Pedagogi Abad ke- 21
Shulman dan Grossman (1987) menggariskan bahawa pengetahuan yang
ada pada seseorang guru berserta kaedah penyampaian mereka
merupakan integrasi dominan dalam memastikan murid-murid menerima
pembelajaran yang dinamik dan responsif.

Pedagogi merupakan satu proses pengajaran dan pembelajaran yang


bersifat seni dan sains dalam penyampaian isi kandungan.

Proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku adalah melalui interaksi


antara guru dan murid, isi kandungan serta objektif pembelajaran.
Proses pengajaran dan pembelajaran juga memerlukan guru
mengaplikaskan strategi, kaedah, teknik dan aktiviti sebagai medium
bertujuan untuk memudahkan murid-murid menerima dan memahami isi
pelajaran yang disampaikan.

Kemahiran pembelajaran abad 21 adalah kemahiran pembelajaran yang


diperlukan oleh murid untuk berdaya saing pada alaf baru.

Pengajaran dan pembelajaran abad 21 juga menuntut agar guru lebih


komited dan kompeten dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah.
Pendekatan Konvensional
Slavin (1995) mengatakan bahawa pendekatan pembelajaran konvensional di
sekolah, disebut sebagai pembelajaran langsung (direct interection).
Pembelajaran langsung disini adalah pendekatan pembelajaran yang
berorientasi pada tujuan dan disusun oleh guru.

Kegiatan pembelajaran disusun secara teliti dan untuk dilaksanakan oleh guru
dan siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran.

Penggunaan alat peraga atau media pembelajaran sekadar membantu guru


dalam melaksanakan tugas agar dapat PdP dapat dijalankan secara lancar.
Apabila guru telah selesai menyampaikan materi pelajaran,kesimpulan
keseluruhan akan dibuat.
Berpusatkan guru
Guru memainkan peranan yang penting dalam proses pembelajaran.
Ciri-ciri :
a) Guru – guru memainkan peranan penting
b) Komunikasi sehala (guru lebih banyak bercakap)
c) Mengutamakan penyebaran ilmu pengetahuan
d) Penyampaian fakta secara menghafal
Kaedah dan teknik yang digunakan :

 Demonstrasi – satu kaedah mengajar di mana guru menunjukkan


sesuatu cara atau perlakuan dalam menyelesaikan masalah kepada
murid.
 Soal jawab – merupakan satu aspek penting yang boleh membawa
murid kepada aktiviti kognitif aras tinggi. Berupaya membantu murid
mengingat kembali fakta-fakta dan mencungkil fikiran murid.
 Bercerita – Guru memilih cerita yang bersesuaian dan bertepatan
dengan objektif pembelajaran dan pengajaran.
PENDEKATAN BERPUSATKAN MURID
Murid memainkan peranan yang penting dalam proses
pembelajaran.
Guru merupakan seorang pemimpin yang memandu murid
menjalankan aktiviti pembelajaran, sama ada secara kumpulan
ataupun individu.
Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, lebih banyak masa akan
diperuntukkan kepada aktiviti pembelajaran murid.
CIRI-CIRI PENDEKATAN
BERPUSATKAN MURID
Murid memainkan peranan yang penting sedangkan peranan guru merupakan pemimpin
yang membimbing murid menjalankan aktiviti pembelajaran.

Komunikasi dua hala.

Ciri kepimpinan guru bersifat demokratik. Murid digalakkan memberi pendapat mereka.

Lebih mengutamakan pencapaian objektif pembelajaran murid.

Peluang interaksi di antara murid adalah banyak dan sifat-sifat sosial yang positif seperti
tolong-menolong, berkerjasama dan bertolak ansur jelas dapat dipupuk.
PENDEKATAN BERPUSATKAN BAHAN
Bahan pelajaran memainkan peranan yang penting dalam
proses pengajaran dan pembelajaran.

Strategi ini membolehkan guru menyampaikan pelajarannya


dengan lebih mudah, menarik serta berkesan

Bahan yang digunakan oleh guru seperti carta, model, graf,


peta, gambar, slaid, video, dan projector.

Bahan yang digunakan oleh murid dalam aktiviti pembelajaran


seperti kad aktiviti, kad cantuman, lembaran kerja, bahan
bercetak dan komputer.
CIRI-CIRI PENDEKATAN
BERPUSATKAN BAHAN

Guru atau murid perlu bergantung sepenuhnya kepada


penggunaan bahan pelajaran untuk mencapai objektif pengajaran.

Guru atau murid perlu bergantung sepenuhnya kepada


penggunaan bahan pelajaran untuk mencapai objektif pengajaran.

Mementingkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang


bermakna melalui pengalaman yang sebenar.
KESIMPULAN
• Strategi pengajaran yang berpusatkan murid perlu diberi keutamaan
sewaktu menjalankan P&P agar murid-murid dapat melibatkan diri
secara aktif.
• Kaedah perbincangan adalah sangat sesuai dijalankan kerana kaedah
ini melibatkan semua murid untuk memberi pandangan dan idea
seterusnya dapat membina hubungan sosial dalam kalangan murid.
RUJUKAN
Noriati A. Rashid,Boon Pong Ying dan Sharifah Fakhriah .(2009).
Murid dan Alam Belajar. Shah Alam:Oxford Fajar Sdn Bhd.
Syed Ismail & Ahmad Subki (2008). Budaya dan Pembelajaran. Penerbit
Multimedia Sdn. Bhd.