Anda di halaman 1dari 27

TEORI KEPIMPINAN

& KAITANNYA
DENGAN
ISU SEMASA
Author: KUMPULAN
SEJARAH

BOO
K
REVIE
W
Teori
Tingkah
Laku
Prinsip
Jens p
p2
Martensson 2
Teori Tingkah Laku
Pelaziman Perlazim
Klasik Operan

► Isu Sahsiah guru sering


► Generalisasi
masuk lewat ke kelas ► Diskriminasi
• Berpunca dari sikap guru ► Penghapusan
itu sendiri sejak dari zaman ► Peneguhan positif
persekolahan
u ► Peneguhan neg
• sebab tindak balas individ atif
terhadap persekitaran ► Hukuman posit
if
• Mengikut kod etika ► Hukuman nega
tif
perguruan, guru ► Galakan
seharusnya masuk ke kelas
mengikut masa yang telah
ditetapkan

Jens p
p3
Martensson 3
• Generalisasi terhadap guru lain yang
juga sering lewat masuk ke kelas.
Menganggap kelewatan itu satu kebiasaan
di sekolah.
• Diskriminasi pula ialah tingkah laku yang
Prinsip berbeza mengikut ransangan di mana guru
tersebut memilih untuk masuk awal ke
Perlazim kelas-kelas tertentu contohnya kelas
pelajar yang lebih pandai berbanding

Operan •
kelas-kelas lain yang diajar olehnya.
Sikap guru tersebut ditegur oleh pengetua
secara personal kerana aduan dari pelajar.
Disini kita dapat lihat, penghapusan iaitu
tingkah laku tersebut perlu dihentikan
kerana tidak lagi menghasilkan akibat
peneguhan. 

Jens
Martensson pp 44
Prinsip Perlazim
pp55

Operan
• Apabila guru tersebut ditegur, beliau mula masuk
awal ke kelas dan sebagai peneguhan positif,
para pelajar berasa gembira dan lebih
bersemangat untuk belajar. 
• Bagi peneguhan negatif pula, ketua kelas
menjemput guru tersebut untuk masuk ke kelas
sekiranya guru tersebut lewat. Hal ini
menyebabkan guru tersebut berasa tidak selesa.
• Peneguhan positif ialah pemberian ganjaran
apabila melakukan sesuatu manakala peneguhan
negatif pula ialah ransangan tujuan dikeluarkan
untuk mengubah tingkah laku individu. 

Jens
Martensson
Prinsip Perlazim
Operan
• Hukuman positif ialah tingkah laku
yang ditunjukkan diberi rangsangan
tujuan untuk dihentikan  misalnya guru
tersebut ditegur oleh pengetua di
dalam mesyuarat dihadapan guru-guru
lain menyebabkan beliau berasa malu
dan hukuman negatif pula ialah
bersifat peneguhan untuk
menghentikan tingkah laku tersebut
misalnya pelajar tidak memberikan
tumpuan semasa proses pembelajaran
kerana guru yang sering lewat masuk
ke kelas.  

Jens
pp 66 Martensson
Prinsip Perlazim
Operan
• Sebagai galakan,
pengetua kerap membuat
rondaan dan turut serta
dalam proses
pembelajaran secara
rawak. Oleh itu, melalui
prinsip-prinsip dalam teori
tingkah laku dalam
pembangunan sahsiah,
personaliti individu dapat
difahami.

Jens pp 77
Martensson
Teori
Personaliti:
The Big 5
Apa?
Jens p
p8
Martensson 8
Apa itu The

Big 5?
Pendekatan yang digunakan dalam
psikologi untuk melihat keperibadian
manusia melalui trait yang tersusun
dalam lima buah domain keperibadian
yang telah dibentuk dengan
menggunakan analisis faktor.
• E- Extraversion
• A – Agreeableness
• C – Conscientiouness
• N – Neurocriticism
• O – Openness to Experiencess
• Dicipta oleh Goldberg - awalnya
menjelaskan pada konteks kajian
watak keperibadian yang digunakan
dalam Bahasa seharian (natural
language).
• Model awal diajukan Ernest Tupes &
Raymond Christal (1961)

Jens
Martensson pp 99
BIG 5 CATTELL
Neurocriticism
 Menggambarkan orang-orang yg
kerap bermasalah dengan emosi
negative – bimbang & tidak selamat.
 Orang yang tinggi neurocriticism –
bimbang, emosi tidak stabil, rendah
diri (low self-esteem)
 SKOR RENDAH = lebih bahagia.

Anxiety
Anxiety

Jens p
p 10
10
Martensson
BIG 5 CATTELL
Extraversion
 Individu tinggi extraversion – suka
bercakap, bersemangat, aktif,
dominan & bergaul
 Cenderung membangunkan hubungan
yg lebih social semasa di kolej, lebih
kemungkinan utk jatuh cinta & lebih
responsive utk keseronokkan.
 SKOR TINGGI = lebih banyak interaksi
dgn org lain.

Extraversion
Extraversion

Jens p
p 11
11
Martensson
BIG 5 CATTELL
Openness
 Merujuk cara berbudaya, bijak &
menerima seseorang adalah utk idea-
2 baru, tpt & kepentingan.
 SKOR TINGGI = Cenderung utk
menjadi seni, ingin tahu, imaginative,
berwawasan & intuitif.

Tough-minded
Tough-minded

Jens p
p 12
12
Martensson
BIG 5 CATTELL
Agreeableness
 Merujuk kepada bagaimana
“disenangi” kita.
 SKOR TINGGI = Cenderung utk
menjadi baik-hati, lembut hati dan
mempercayai.
 SKOR RENDAH = Marah, kejam dan
mencurigakan..

Independence
Independence

Jens p
p 13
13
Martensson
BIG 5 CATTELL
Conscientiousness
 Menggambarkan seseorang yang
rajin, boleh dipercayai, bercita-cita
tinggi, bertanggungjawab & gigih..
 SKOR TINGGI = Mempunyai nilai tinggi
dalam aspek kebersihan dan bercita-
cita tinggi. Cenderung menepati
masa, cemerlang dalam bidang
akademik, disukai ketua mereka.

Self-control
Self-control

Jens p
p 14
14
Martensson
Pendekatan
Psikodinamik :
Teori
Psikoanalitik
PERKAITAN ISU ETIKA GURU DENGAN
TEORI PSIKOANALITIK

Jens
Martensson
TEORI
PSIKOANALITIK/
PSIKOANALISIS Sigmund Freud yang terkenal dengan Teori Psikoanalisis dilahirkan di

Sigmund Freud
Morovia, pada tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal di London pada
tanggal 23 September 1939.

Sigmund Freud dikenal juga sebagai tokoh yang kreatif dan produktif.
Ia sering menghabiskan waktunya 18 jam sehari untuk menulis
karya-karyanya, dan karya tersebut terkumpul sampai 24 jilid.
Bahkan ia tetap produktif pada usia senja. Karena karya dan
produktifitasnya itu, Freud dikenal bukan hanya sebagai pencetus
psikoanalisis yang mencuatkan namanya sebagai intelektual, tapi
juga telah meletakkan teknik baru untuk bisa memahami perilaku
manusia.
Bagi Freud, tingkahlaku manusia digerakkan oleh dorongan-dorongan
impulsif bawah sadar yang ditransformasi sedemikian rupa menjadi
berbagai wujud tingkahlaku, termasuk perilaku artistik. Dorongan-
dorongan itu bersumber pada id, bagian kepribadian yang dibawa
sejak lahir. Dari id bagian kepribadian lainnya, ego dan superego,
terbentuk melengkapi struktur kepribadian. Kepribadian manusia
kemudian dipahami sebagai interaksi dinamis antara id, ego dan
superego dengan ego sebagai komando yang menjaga keseimbangan
strukturnya.

Jens
Martensson
MAKSUD TEORI PSIKOANALITIK/
PSIKOANALISIS

► Menurut teori ini, struktur utama personliti manusia


ialah id, ego dan superego. Struktur personaliti id ialah
yang didorong oleh tenaga untuk hidup serta
berperinsipkan kenikmatan. Bagi struktur personaliti ego
pula adalah diri yang sedar dan berperinsipkan realiti
manakala superego adalah komponen sosial yang
berperinsipkan moral. Secara ringkasnya, id merujuk
kepada nafsu, ego merujuk kepada akal dan superego
merujuk kepada nilai-nilai murni yang dianuti oleh
individu. Kesemua struktur personaliti ini berkait antara
satu sama lain dalam membentuk tingkah laku individu
dan menurut Freud, kunci keperibadian yang sihat
adalah keseimbangan antara id, ego, dan superego.

Jens
Martensson
3 ELEMEN UTAMA PERSONALITI MANUSIA

ID EGO SUPEREGO
Tenaga primitive, Utamakan realiti, Komponen sosial dan
desakan, keseronokan, pemikiran logik, dipandu moral, bertanggungjawab
tidak matang, tidak prinsip realiti, perlu waras tentukan tingkah laku baik
rasional, dibawah sedar. dan rasional, tahap sedar atau buruk, idealistik

Jens
Martensson
ID

Id merupakan tempat Bagi Freud, manusia Id beroperasi


terletaknya dorongan adalah terlansang berlandaskan kepada
biologikal dan tenaga- kerana hasrat untuk prinsip kenikmatan
teaga naluri. Id ini mati disekat oleh naluri dengan mencari
adalah diwarisi, bersifat hidup. Daripada kedua- kepuasan dan
primitif, dan tidak boleh dua huraian tersebut mengelak kesakitan.
disedari, ia terletak dapat dikatakan Dalam mencapai
terletak pada tahap bahawa naluri daripada matlamat itu tidak
alam tidak sedar. Id adalah terdiri semuanya naluri dapat
Naluri-naluri yang daripada naluri seperti dipuaskan, kesannya
terdapat pada sistem id seksual, gesaan timbul ketegangan dan
dapat diklasifikasikan biologikal, impuls pergelutan. Bagi
kepada dua, iaitu naluri kelangsangan dan juga mengurangkan
hidup (eros) dan naluri kehancuran. Id ketegangan tersebut, id
mati (thanatos). Naluri merupakan menggunakan proses
hidup ialah naluri sumber libido, iaitu pemikiran asas atau
seperti seksual, lapar satu tenaga psikik yang premier (primery
dan sebagainya dimana berfungsi untuk process) dengan cara
ia membantu manusia menggerakkan membentuk dan
untuk terus hidup pemikiran dan tingkah membayangkan objek
(survival), manakala laku seseorang. yang diingini. Sebagai
naluri mati pula ialah contohnya apabila kita
naluri penghancur dalam keadaan
dimana manusia mengantuk kita
mempunyai hasrat dan Jens
mungkin akan
kehendak untuk mati.  Martensson
membayangkan diri
kita tidur di atas katil
EGO

ego, iaitu bahagian personaliti yang mempunyai sifat realistik, rasional dan logikal. Ia bertindak seolah-
olah seperti kuasa eksekutif dan pengawal kepada tindakan-tindakan fikiran dan tingkah laku yang
sesuai dengan keadaan persekitaran.

Ego beroperasi berlandaskan kepada prinsip realistik kerana ia perlu mencari jalan yang realistik dan
pertimbangan wajar dalam memenuhi keperluan dan dalam masa yang sama cuba mengelak masalah
yang disebabkan oleh fikiran dan tingkah laku yang bersifat mementingkan diri sendiri. 

Bagi memenenuhi kehendak id, ego yang menjalankan fungsi realistik akan melihat halangan-halangan
di dalam persekitaraan dalam konsep dunia yang nyata. Dalam strategi ego untuk menyelesaikan
masalah yang wujud, ego menggunakan proses pemikiran sekunder (secondary process) dengan cara
tertentu. Sebagai contonya apabila kita rasa mengantuk, ego yang ada pada diri kita akan membuat
keputusan yang kita harus perlu pergi membasuh muka, meminum air kopi ataupun membuat senaman
ringan bagi menghilangkan rasa mengantuk.
Jens
Martensson
► Superego adalah sistem personaliti yang ketiga, ia
merupakan komponen personaliti yang mempunyai nilai moral.
► Menurut Freud, Id dan Ego tidak mempunyai nilai-nilai moral
dimana Id cuba bertindak memenuhi kepuasan segera dan
mengelak kesakitan, Ego pula cuba mencari jalan realistik
memenuhi keperluan tersebut tetapi sebenarnya tidak
mengambil kira sama ada cara-cara tersebut betul ataupun
salah pada pandangan sistem sosial seperti dalam moral
masyarakat, agama budaya dan sebagainya. 
► Superego akan bertndak mendesak Id untuk tidak
mengeluarkan impuls kepuasannya untuk mencapai
kenikmatan semata-mata, Superego juga akan mengarah ego
agar dapat mengikuti nilai-nilai moral yang dipegang oleh
masyarakat sekeliling.

SUPEREGO

Jens
Martensson
PERCINTAAN ISU GURU
MURID DENGAN
GURU
GANGGUAN
SEKSUAL

PERNIAGAAN
SAMPINGAN

Jens
Martensson
PERCINTAAN MURID DENGAN GURU

ID EGO
• Isu ini berkaii rapat • Berkaitan dengan
dengan elemen ID kerana keinginan yang ingin
ia adalah naluri dicapai, perasaan ego
semulajadi seorang muncul bagi
manusia untuk merealisasikan impian.
mendapatkan kasih
sayang, atau berkasih
sayang
• Prinsip mencari kepuasan
dalam berkasih sayang Jens
Martensson
diutamakan.
GANGGUAN SEKSUAL

ID SUPEREGO
• Keperluan • Meneruskan
untuk kepuasan dan
mendapatkan mendesak
keinginan kemahuan atau
terhadap keinginan
kepuasan dicapai
Jens
Martensson
PERNIAGAAN SAMPINGAN

ID EGO SUPEREGO
• Kepetingan yang • Membayangkan • Desakan
diutamakan oleh kepuasan yang keperluan dan
individu untuk dapat dicapai jika keinginan
meneruskan keinginan menyebabkan
kehidupan dilaksanakan tetap
• Bertindak melaksanakan
memikirkan cara impian tanpa
untuk menghiraukan
melaksanakan kesan sampingan.
dan mula • Kepuasan
mengambil dipenuhi dengan
langkah. melaksanakan Jens
Martensson
impian
Thank
You
Thank You!!