Anda di halaman 1dari 11

Meramal keadaan berikut:

Ramalkan suhu air jik


a 12 ketulan ais dimas
ukkan ke dalam bikar.

Jawapan = 30 ºC (Setiap 2 ketulan ais suhu air a


kan berkurang sebanyak 5ºC)
Meramal keadaan berikut:

Dua pokok Bunga Mawar ditanam di dalam dua pasu ya


ng berasingan. Pokok Bunga Mawar di dalam pasu A tel
ah diletakkan di bawah sinaran matahari manakala poko
k Bunga Mawar B dalam pasu B ditutup dengan sebuah
kotak hitam.

Apa yang akan berlaku pada pokok bunga


dalam pasu B selepas satu minggu?

Jawapan = Pokok Bunga Mawar B akan layu ata


u mati. (kekurangan cahaya matahari untuk men
jalankan fotosintesis).
Kemahiran Proses Sains Asas

Meramal
• salah satu kemahiran proses Sains
• perlu diterapkan semasa proses pengajara
n dan pembelajaran berjalan
• memberikan peluang kepada murid-murid
untuk melahirkan idea dan pendapat sendi
ri dengan dipandu oleh guru
• memberi peluang kepada murid-murid unt
uk berfikir secara kreatif dan kritis bagi mel
ahirkan idea dan pendapat
Definisi
• Proses membuat jangkaan atau ramalan t
entang apa yang akan berlaku pada masa
yang akan datang berdasarkan pengalam
an, pengetahuan, pemerhatian dan inferen
s atau data-data yang terbukti kesahihann
ya.
Konsep
Memberikan peluang kepada murid-murid :
• melahirkan idea dan pendapat sendiri
melalui pemikiran secara kreatif dan kritis
• membuat rumusan atau kesimpulan hasil
daripada perbincangan atau dapatan yang
diperolehi
Petunjuk
• Menggunakan data yang lepas atau ketika itu untuk
menjangka apa yang mengkin berlaku

• Menggunakan pola sebagai bukti dalam membuat sesuatu


jangkaan

• Menentukan hasil yang mungkin daripada sesuatu tindakan

• Mengesahkan jangkaan berdasarkan data atau


pengalaman yang lepas

• Mengekstrapolasi data kepada situasi yang baru


Kata Kunci Soalan
• Apakah yang akan berlaku …….?
Ramalkan apakah yang akan berlaku ?
• Lihat pola yang ada ( jika ada jadual atau
graf diberi ). Cari susunan pola yang
berurutan. Daripada susunan pola
tentukan jawapan anda
2 jenis ramalan:
• Ramalan secara interpolasi: ramalan yang
dibuat dalam atau pemerhatian-pemerhati
an yang diketahui
• Ramalan secara ekstrapolasi: ramalan yan
g dibuat melampaui pemerhatian-pemerha
tian yang diketahui
Sekian, terima kasih!
Rujukan Tambahan
• http://imzaroncikgusains.blogspot.my/2013
/12/perkara-atau-soalan-bahagian-b-
ramalan.html