Anda di halaman 1dari 9

JENIS MODEL

PEMBANGUNAN
PROFESIONALISME
EDUP 3083

ALFREDO ALBERT
PISMP BAHASA KADAZANDUSUN SEM 8
JENIS MODEL PEMBANGUNAN
PROFESIONALISME
• Model Arahan-Kendiri
• Model Pemerhatian-Penilaian
• Model Pembangunan-Penambahbaikan
• Model Latihan
• Model Inkuiri
MODEL ARAH KENDIRI
• Guru membina/ mencipta aktiviti pembelajarannya
sendiri.
• Seseorang individu tergerak ataupun termotivasi dengan
keupayaan untuk memilih matlamat pembelajarannya
sendiri dan berusaha untuk mencapainya.
• Kepercayaan bahawa model ini adalah suatu dorongan
kendiri yang membantu guru untuk mengetahui
masalahnya sendiri dan merangsang profesionalismenya,
MODEL PEMERHATIAN-PENILAIAN
• Keadaan pengajaran dapat dipertingkatkan sekiranya
rakan ataupun orang lain memerhati P&P guru dalam
bilik darjah (BD) dan memberikan maklum balas.
• Keberadaan orang lain di dalam bilik darjah untuk
memerhati pengajaran dan memberikan maklum
balas atau refleksi dapat memberi kesan kepada
tingkah laku di dalam BD.
• Pemerhati juga memeroleh pengetahuan melalui
pemerhatian mereka.
MODEL PEMBANGUNAN-PEMBAIKKAN
• Proses sistematik pembangunan sekolah biasanya
melibatkan penilaian masalah dan penyelesaian yang
meningkatkan keberhasilan murid.
• Penyelesaian ini mungkin melibatkan pembinaan
kurikulum, menjalankan program ataupun mengubah
tindakan di dalam BD.
• Kemahiran dan pengetahuan baru mungkin diperlukan
dan boleh diperolehi melalui pembacaan,
perbincangan, pemerhatian, latihan dan eksperimen.
• Hasilnya, penglibatan dalam proses pembangunan
MODEL LATIHAN
• Reka bentuk latihan melibatkan pakar yang memilih
objektif, aktiviti pembelajaran dan hasil pembelajaran.
• Biasanya, hasil yang diterima melibatkan kesedaran,
pengetahuan ataupun peningkatan kemahiran tetapi
perubahan tingkah laku, proses latihan dan kognitif
juga perlu dititikberatkan.
• Pembangunan pemikiran guru seharusnya adalah
hasil kritikal dalam mana-mana program latihan.
• Program latihan yang paling berkesan termasuklah,
eksplorasi teori, demostrasi latihan, percubaan
MODEL INKUIRI
• Guru membentuk soalan mengenai tindakan mereka
dan mencari jawapan terhadap persoalan mereka.
• Inkuiri melibatkan penentuan masalah, pengumpulan
data, analisi, dan tindakan yang perlu diambil
berdasarkan pengumpulan data tambahan tersebut.
• Inkuiri boleh dilakukan secara individu atau kumpulan
kecil.
• Model ini dibina berdasarkan profesionalisme guru
untuk mahir dalam tindakan reflektif.
RUJUKAN
Nadia Hartini Mohd Adzmi (2013). Pembangunan Profesionalisme Keguruan
Menerusi Penyeliaan Pengajaran Dalam Kalangan Guru-guru Pendidikan
Teknik Dan Vokasional. (Disertasi tidak diterbitkan). Fakulti Pendidikan
Universiti Teknologi Malaysia: Doi http://www.fp.utm.my/

t. p. t. t. Five Models of Professional Development. Dilayari pada 5 April 2020


di URL: https://www.quia.com/jg/2169400list.html
SEKIAN TERIMA
KASIH

Anda mungkin juga menyukai