Anda di halaman 1dari 56

TEORI-TEORI PERKEMBANGAN MORAL

Pengenalan:
Perkembangan moral adalah satu perkara
penting yang mesti diketahui sebelum progra
m pendidikan moral dapat digubal. Pengetah
uan mengenai perkembangan ini perlu keran
a pemilihan kaedah pengajaran, penggunaan
bahan atau isi pelajaran serta pemberian tug
asan kepada murid-murid di peringkat pemik
iran yang tidak sesuai dengan perkembangan
mereka itu boleh menyekat perkembangan m
ereka. Ini salah dari segi pendidikan.
Pelbagai penerangan mengena
i perkembangan moral telah dik
emukakan oleh para penyelidik
yang mempunyai fahaman, pand
angan dan pendapat yang berbe
za. Kay (1968) misalnya, mengk
ategorikan penerangan tentang
perkembangan moral serperti be
rikut:
1. Peringkat-peringkat perkemb
angan yang mudah.

2. Isbat-isbat moral.

3. Pertimbangan moral.

4. Perkembangan psikososial.


Selain meneliti teori perkembangan k
ognitif yang berkaitan dengan pertimba
ngan moral sebagai satu penerangan pe
rkembangan moral, Wright (1978) telah
meneliti teori-teori psikoanalisis dan pe
mbelajaran tingkah laku. Wright juga m
embincangkan pandangan teori kelompo
k sosial oleh Hoffman (1970) yang meny
atukan teori-teori psikoanalisis dan pem
belajaran tingkah laki di bawah judul te
ori pembelajaran sosial.
Teori pembelajaran sosial ini, m
engikut Hoffman menitikberatkan p
engaruh persekitaran sosial, teruta
man teknik-teknik sosialisasi orang
dewasa terhadap perekembangan m
oral kanak-kanak.
Walau bagaimanapun, tidak semua t
eori perkembangan moral yang dicatat
kan di atas mendapat sokongan. Pada
masa ini, sama ada wajar ataupun tida
k, perhatian hanya diberikan kepada t
eori pembelajaran sosial dan teori per
kembangan kognitif yang menawarkan
kaedah-kaedah alternatif dalam mengk
aji perkembangan moral.
Menurut Edwards
(1983), teori-teori ini
mewakili dua perspe
ktif teoritikal yang be
rtanding di antara sat
u dengan yang lain.
Perkembangan Moral boleh didefinisikan men
gikut tiga aspek perkembangan iaitu :

1. Perkembangan pemikiran moral: penaakula


n tentang apa yang benar dan apa yang salah.

2. Perkembangan perasaan moral: ingin mela


kukan perkara yang baik.

3. Perkembangan tingkah laku moral: tindaka


n yang benar.
TEORI PERKEMBANG
AN MORAL KOGNITIF
Pengenalan:
Teori perkembangan kognitif mendakwa
perkembangan moral dibayangi oleh peruba
han-perubahan dalam pertimbangan moral.
Perubahan ini berlaku mengikut perkemban
gan dan kematangan intelek individu itu. M
emang benar, penyelidikan yang dijalankan
oleh Jean Piaget mencadangkan bahawa pe
rkembangan intelek boleh mengubah sikap
kanak-kanak terhadap peraturan moral.
Dengan kata lain, perkembangan
mental, kognitif dan intelektual ka
nak-kanak membolehkan kanak-ka
nak itu mengalami pertumbuhan y
ang mengeluarkannya daripada per
ingkat kemoralan heteronomous k
e peringkat kemoralan autonomi.
Sungguhpun Piaget adalah tokoh yang p
ertama menerangkan pendekatan perkemb
angan kognitif dalam perkembangan moral
dan walaupun penyelidikannya menjadi ka
jjian terpenting dalam bidang ini, namun r
amai berpendapat mulai akhir tahun 1950-
an, pelopor utama teori perkembangan kog
nitif ialah Lawrence Kohlberg. Oleh itu, pe
nerangan lanjut tentang teori perkembang
an kognitif akan ditumpukan kepada karya
Kohlberg.
Dalam skema Kohlberg, terdapat t
iga tingkat perkembangan moral da
n setiap satunya dibahagikan kepad
a dua peringkat. Menurut Shaver da
n Strong (1982), ketiga-tiga tingkat
dann enam peringkat perkembanga
n moral Kohlberg ini ialah seperti b
erikut :
Peringkat:
1. Orientasi dendaan dan kepatuhan.

2. Orientasi instumental relativis.

3. Orientasi persetujuan antara individu.

4. Orientasi undang-undang dan peraturan.

5. Orientasi contract-legalistic sosial.


Ahli-ahli psikologi gestalt atau kognitif tida
k bersetuju dengan pendapat ahli-ahli psikolo
gi behaviorisme (tingkah laku). Mereka dapati
proses perkembangan dan pertumbuhan kana
k-kanak adalah berterusan dan tidak selalunya
melalui pengaruh dan asuhan. Ahli-ahli psikol
ogi gestalt seperti Kurt Koffka, Wolfgang Kohle
r, Jean Piaget dan Max Wertheimer mendapati
proses perkembangan kanak-kanak dipengaru
hi dengan perkembangan kognitif. Setiap kana
k membentuk struktur kognitif dalam ingatann
ya.
Tokoh Jean Piaget
Berpendapat bahawa perkembangan m
oral kanak-kanak adalah mengikut perke
mbangan empat zaman ini. Pada peringk
at awal kanak-kanak akan menyesuaikan
dirinya dengan persekitaran dan hubung
an sosial. Sikap kanak-kanak terus berub
ah apabila memahami bahasa dan dapat
berinteraksi dengan persekitaran.
Pada masa ini, kanak-kanak aka
n mematuhi semua peraturan sosi
al dan banyak menyoal tentang k
ewujudan persekitaran. Setelah
memahami nilai moral, mereka ak
an menghormati dan menghargai
apa yang ada disekelilingnya.
Piaget membahagikan perkembangan moral kanak-
kanak akan dipupuk kepada tiga bahagian iaitu:

1. Peraturan-peraturan dalam permainan iaitu baga


imana kanak-kanak dapat menerima peraturan-pera
turan permainan dan bertindak ke atas peraturan-p
eraturan itu.

2. Realisme Moral iaitu keupayaan menilai dan bert


indak bagi memenuhi keperluan diri dan orang lain.

3. Memahami konsep keadilan dan kebebasan iaitu


adea saksama dan sama.
TEORI KOLHBERG
Beliau berpendapat bahawa sika
p moral bukan sahaja hasil dari sosia
lisasi tetapi juga dari kebiasaan dan
kebudayaan. Perkembangan moral k
anak-kanak mempunyai hubungan de
ngan latar belakang keluarga, perbe
ntukan peribadi, pendidikan dan akti
viti sosial.
Menurut Kolhberg, tahap
perkembangan moral kanak-k
anak adalah sama dalam sem
ua masyarakat. Kebudayaan
dapat mempengaruhi perkem
bangan moral kanak-kanak.
Bagi mencapai perkembangan moral ya
ng lebih tinggi lagi, Kolhberg berpendapa
t bahawa seseorang individu itu perlu leb
ih kerap berinteraksi dengan orang dewa
sa. Orang dewasa yang memberi ajaran a
tau nasihat itu haruslah mempunyai ting
kah laku yang sesuai dengan masyarakat.
Keadaan ini amat penting khasnya pada
masa kanak-kanak itu menerima konflik
dalam penerima moral itu.
Kolhberg mendapati semakin
tinggi tahap perkembangan mora
l seseorang, semakin mantap pen
aakulan moral dan tanggungjawa
b individu itu.
Teori Perkemban
gan Moral Sosial
Teori pembelajaran sosial ini men
egaskan bahawa pembelajaran man
usia berlaku dengan cara memerhat
ikan dan mengikut (tiru) orang lain
melakukan sesuatu.Ini dilakukan de
ngan cara memerhatikan tingkah la
ku,gerak balas,bahasa dan sifat-sifa
t personaliti yang ditonjolkan oleh o
rang lain.
Tokoh Bandura
Bandura (1963)
terdapat banyak
tingkah laku
yang dipelajari
melalui contoh,
teladan, tiruan,dan
penggunaan bahasa.
Menurut Tokoh Bandura:

1. Tiruan secara langsung: ini dilakukan deng


an melihat orang lain atau model itu sendiri.

2. Peniruan dapat dibahagikan kepada sekat l


akuan dan tidak sekat lakuan. Sekat lakuan m
erupakan tingkah laku yang sesuai pada sesuat
u masa tetapi tidak sesuai dalam situasi lain.Ti
ngkah laku ini harus diteguh demi membentuk
disiplin yang baik. Peniruan tidak sekat lakuan
ialah individu terus meniru amalan tingkah lak
u dalam sesuatu situasi.
3. Peniruan secara elisitasi: proses i
ni menunjukkan seseorang itu terus
melakukan apa sahaja orang lain lak
ukan setelah individu tahu melakuk
annya.

Tiruan ini merupakan mengulangi g


erak geri tindakan orang lain.
Teori Personaliti
Personaliti berasal daripada perkat
aan Latin “Persona” yang membawa m
aksud topeng atau pelindung muka iait
u merujuk kepada penampilan luaran s
eseorang individu. Menurut ahli psikol
ogi, personaliti merangkumi pemikiran
, persepsi, nilai, sikap, watak, keupay
aan, kepercayaan, kecerdasan, motiva
si, kebiasaan dan sebagainya.
Teori Perkembangan Sigmund Freud
Sigmund Freud mendefinisikan
personaliti sebagai sifat-sifat yang
menggambarkan diri seseorang indi
vidu, iaitu merujuk kepada tingkah
laku yang boleh diperhatikan oleh o
rang lain atau merujuk kepada pera
saan-perasaan yang dialami oleh ses
eorang dalam dirinya sendiri.
Menurut Freud, dalam usaha mem
bentuk personaliti yang diinginkan, di
dikan dan layanan yang diterima oleh
individu semenjak kecil perlu diberi
perhatian. Oleh itu, ibubapa, guru d
an masyarakat sekeliling perlu memb
antu perkembangan kendiri kanak-ka
nak supaya mereka dapat mengatasi
konflik-konflik yang timbul pada setia
p peringkat perkembangan.
Menurut Freud, dalam usaha mem
bentuk personaliti yang diinginkan, did
ikan dan layanan yang diterima oleh in
dividu semenjak kecil perlu diberi per
hatian. Oleh itu, ibubapa, guru dan m
asyarakat sekeliling perlu membantu p
erkembangan kendiri kanak-kanak sup
aya mereka dapat mengatasi konflik-k
onflik yang timbul pada setiap peringk
at perkembangan.
Teori Perkembangan
Psikososial
Dalam teori psikoanalisis berhubung de
ngan perkembangan moral, konsep super
ego adalah penting. Sebelum diteliti kom
ponen super ego dan fungsi-fungsinya ya
ng berkaitan dengan pendidikan moral, m
estilah terlebih dahulu dilihat, walaupun
secara ringkas, ketiga-tiga sistem berstru
ktur utama, yang terdapat dalam fikiran
dan sahsia manusia. Kesemua sistem ini t
elah diperkenal dan dibezakan oleh Freu
d.
Super ego dapat diumpamakan
seperti seorang bapa yang garang.
Dia boleh berhadapan dengan ego
dengan cara menggunakan peratu
ran moral untuk mengawal id. Ego
pula mesti mendamaikan desaka
n-desakan id, super ego dan keny
ataan luaran yang kesemuanya be
rkonflik atau bertentangan,
Seperti yang dibayangkan atau dinyat
akan dalam penerangan ringkas ini, supe
r ego ialah gabungan suara batin dan eg
o-unggul yang berfungsi untuk menentu
kan tingkah laku. Menurut Wright (197
9), fungsi suara batin ialah menekan,
melemah atau mengalihkan kuasa-kuas
a naluri yang jika dibenarkan bertindak
akan mencabul peraturan moral masyar
akat.
Teori Perkembangan
Psikososial Erikson
1. Perkembangan kepribadian manusia terjadi
sepanjang rentang kehidupan.

2. Perkembangan kepribadian manusia dipeng


aruhi oleh interaksi sosial hubungan dengan or
ang lain.

3. Perkembangan kepribadian manusia ditent


ukan oleh keberhasilan atau kegagalan seseor
ang mengatasi krisis yang terjadi pada setiap t
ahapan sepanjang rentang kehidupan.
Hubungkait teori-teori perke
mbangan moral dengan peru
bahan individu dari penaaku
lan, emosi moral dan tingka
h laku moral.
Perkembangan moral dapat dibah
agikan kepada tiga aspek iaitu perk
embangan pemikiran, perasaan (em
osi) dan juga tingkah laku moral. Pe
rkembangan dalam ketiga-tiga aspe
k ini akan membawa kepada kemata
ngan dan kehandalan moral kanak-k
anak.
Teori pembelajaran pemikiran, p
erasaan dan tingkah laku menekanka
n kepentingan pengaruh orang dewa
sa dalam pembentukan sikap dan nil
ai moral kanak-kanak. Amalan dan c
ampur tangan awal oleh orang dewas
a adalah penting dalam pembentuka
n perkembangan moral kanak-kanak.
Di samping itu, hal ini bergantung k
epada kanak-kanak yang menerima disi
plin dan latihan yang sesuai dalam kehi
dupan harian mereka. Penggunaan den
daan dan ganjaran yang kurang sesuai a
kan menimbulkan kerisauan dan perga
duhan di kalangan kanak-kanak. Jadi k
esannya ialah akan menjejaskan perasa
an dan pemikiran kanak-kanak dalam ja
ngka masa yang pendek.
Dalam proses melihat dan memerha
ti perasan, fikiran dan tingkah laku oran
g dewasa, kanak-kanak akan mempelaja
ri banyak perkara. Sikap orang dewasa a
kan menjadi model untuk kanak-kanak u
ntuk meniru.
Kesimpulannya, bak kata pepatah “B
agaimana acuan, begitulah kuihnya” Jad
i, orang dewasa seharusnya mengamalka
n nilai moral yang baik dan menjadi cont
oh yang berkesan supaya melahirkan ge
nerasi muda yang bermutu sekali pada
masa depan.
Kesimpulan:
Banyak penulis bersetuju bahawa se
mua penerangan atau teori perkembang
an moral memberi sumbangan kepada p
emahaman tentang perkembangan mora
l. Tetapi mereka juga membuat kesimpu
lan bahawa antara teori-teori ini, tidak
ada satu teori pun yang boleh menerang
kan sepenuhnya perkembangan moral.
Misalnya, Wright menyatakan s
emua teori perkembangan moral ya
ng telah dikajinya adalah penting te
tapi dia mendapati teori-teori itu ti
dak mencukupi. Hoffman juga berp
endapat bahawa tidak ada satu teor
i yang mempunyai monopoli dalam
menerangkan perkembangan moral.
Oleh sebab teori-teori yang sedi
a ada tidak memberikan suatu gamb
aran yang lengkap mengenai perke
mbangan moral, banyak penyelidik
(yang ingin mendapatkan pemaham
an yang lebih baik tentang perkemb
angan moral) cuba menyatukan ata
u mengusahakan suatu sintesis bagi
teori-teori perkembangan moral ter
sebut.
Peters (1978) mencadangkan bahawa
teori Skinner adalah suatu tambahan pent
ing dan perlu kepada teori Kohlberg. Dow
ney dan Kelly (1978) pula berpendapat ba
hawa sungguhpun teori-teori perkembang
an moral memberi penerangan yang namp
aknya bertentangan, sebenarnya ia adalah
komplementari dan memberi celik akal ke
pada beberapa aspek tentang pertumbuha
n dan perkembangan moral kanak-kanak.
Terdapat beberapa penye
lidik yang lain seperti Mischel
dan juga Hoffman yang telah
cuba menyatukan teori-teori
perkembangan moral berken
aan.
Rujukan:
Pendidikan Moral

ABDUL RAHMAN MD.ARO


FF
CHANG LEE HOON
Sekian, Terima Kasih!

Anda mungkin juga menyukai