Anda di halaman 1dari 37

KESEMPURNAAN

RUANG LINGKUP
SISTEM-SISTEM DALAM
AGAMA ISLAM
DISAMPAIKAN OLEH:
NUR SAKINAH BINTI WAHAB
NUR SYAHIRAH BINTI MOHD ARIF
SITI NUR AISHAH BINTI MAT HUSSIN
PENGENALAN
■ Islam merupakan sebuah agama yang diturunkan Allah s.w.t
kepada Nabi Muhammad s.a.w untuk menyusun dan
mengatur kehidupan manusia agar mereka dapat
menghayati kehidupan yang mulia iaitu kehidupan yang
cemerlang, gemilang dan terbilang.
■ Ruang lingkup Islam dilihat dari sudut yang kecil adalah
“arkanu Islam” (lima rukun Islam)
■“Islam adalah, bersaksi tiada tuhan selain Allah dan
Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan Solat,
menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan dan menunaikan
haji ke baitullah” (Hr. Muslim)
■ Ruang Lingkup Agama Islam dalam erti yang luas sendiri
RABBANIYAH (KETUHANAN)
■Segala hukum, nilai dan konsep dalam Islam adalah
berlandaskan wahyu daripada Allah SWT.
■Ianya tiada kaitan langsung dengan manusia.
■Manusia hanya perlu memahami, memperkembangkan
dan melaksanakannya dalam kehidupan mereka.
■Walau setinggi mana pun kedudukan manusia mereka
tidak berhak untuk campur tangan dalam urusan
ketuhanan seperti penentuan hukum iaitu halal haram,
dosa pahala, nilai baik buruk dan sebagainya.
FIRMAN ALLAH SWT:
Sesungguhnya Kami telah turunkan kepada
kamu (Muhammad) kitab (al-Qur’an) dengan
(membawa) kebenaran, maka taatlah
kepada Allah dengan penuh keikhlasan
kepada-Nya, ingatlah bahawa agama yang
bersih (benar) itu adalah milik Allah.
(Surah al-Zumar: 2 – 3)
Islam adalah
agama yang
diwahyukan
oleh Allah SWT

Islam adalah
satu pegangan
Allah SWT
yang jitu dan
sebagai
pemberi
PRINSIP bersih daripada
peraturan RABBANIYAH kekurangan,
kejahilan dan
hidup
dorongan hawa
nafsu manusia
Islam dan
seluruh
makhluk
adalah hak
Allah SWT
RABBANIYAH DALAM SISTEM AKHLAK

Sistem akhlak yang Nilai Rabbani dapat membantu


Akhlak yang berpandukan manusia membuat pilihan yang
disarankan oleh Islam
Al-Quran adalah akhlak dan tepat dan baik (Sidek Baba, 2006)
adalah berpandukan
nilai yang bercirikan Rabbani
Al-Quran dan As Sunnah

Di dalam Al-Quran, Allah SWT telah Antaranya ialah menunaikan janji.


menyarankan beberapa akhlak yang boleh Allah SWT telah berfirman dalam
dicontohi oleh umat Islam untuk meneruskan Surah Al-An’ am ayat 34 yang
kehidupan di dunia yang penuh cabaran ini. bermaksud:

Hendaklah kamu menepati janji, Sesungguhnya manusia itu akan


dipertanggungjawabkan (diperiksa) tentang janjinya.

(Surah Al-Isra’: 34)


 
RABBANIYAH DALAM SISTEM EKONOMI
Zakat = Kewajipan seluruh Ibadat zakat berada di carta kedua selepas
solat. Zakat perlu ditunaikan bagi yang
umat Islam (Rukun Islam)
berkemampuan.

Zakat dapat
merealisasikan Prof Dr Yusuf al-Qaradawi:
penyatuan manusia Satu nilai rabbani paling utama dalam
melalui kekuatan Islam ialah penetapan bahawa manusia
hubungan antara yang bukannya pemilik harta yang hakiki
berkemampuan dengan tetapi hanya diberi kuasa untuk
yang memerlukan. memanfaatkan harta Allah SWT. Firman Allah SWT yang bermaksud:
"Ambillah (sebahagian) dari harta
mereka menjadi sedekah (zakat),
supaya dengannya engkau
Menginfakkan harta di jalan Allah SWT termasuk berzakat adalah membersihkan mereka (dari dosa)
dan menyucikan mereka (dari akhlak
pendekatan al-Quran bagi memanfaatkan harta dan mendidik hati
yang buruk)." (Surah at-Taubah, ayat
orang mukmin supaya membina kehidupan atas perasaan 103)
tanggungjawab kepada orang lain.

(Ahmad Shukri Yusoff, 2015)


Bahasa: Menyeluruh dan sempurna Islam memberikan panduan dan penjelasan
Istilah: Islam sebagai agama yang menyeluruh yang lengkap bagi setiap aspek kehidupan
& merangkumi semua aspek kehidupan seperti kepercayaan, pemikiran, ekonomi,
manusia dari sekecil-kecil urusan hingga perundangan, sosial, politik, alam sekitar,
sebesar-besar urusan. kesihatan, pendidikan dan sebagainya.

Syumuliah
Merangkumi:
- Syumuliyah az-zaman (sepanjang masa) Setiap aspek ini dijelaskan lagi oleh Islam
- Syumuliyah al-makaan (semua tempat) dengan lebih mendalam dan sempurna.
- Syumuliyah al-minhaj (mencakupi
semuanya)
Adil dalam
Percakapan

Adil dalam
Konsep Keadilan
Penulisan
Syumuliyyah Adil dalam
dalam Pelaksanaan
Hukum
Sistem
Masyarakat Syariat terhadap
Ibu
Wanita
Kedudukan
Wanita
Kemuliaan
Anak Kecil
Wanita sebagai
Kekeluargaan &
Munakahat
Isteri
Syumuliyyah dalam Sistem Akhlak

Setiap perkara dalam


Akhlak dalam Islam Setiap perincian akhlak
kehidupan perlu
menyentuh setiap aspek perlu dinyatakan dengan
berlandaskan prinsip akhlak
sama ada kecil atau besar. jelas dan diamalkan.
Islam

Contoh: - Adab Berziarah


(Rumah orang atau orang Tiada konsep “matlamat Konsep akhlak pada masa
sakit) menghalalkan cara” dalam kini dijadikan sampingan
- Adab Ketika di Masjid Islam sahaja.
- Adab dengan Ibu Bapa
Syumuliyyah dalam Sistem Ekonomi
Ciri-ciri Sistem Ekonomi yang berkait rapat dengan Syumuliyyah
• Tidak mempunyai sebarang kecacatan
• Adil bagi setiap manusia

Produk-produk Sistem Ekonomi Islam


• Hadiah (Hibah)
• Sewa Beli
• Penyimpanan selamat (Wadiah)
• Perkongsian untung (Mudharabah)
• Yuran (Ijr)
• Syarikat
• Hutang
TAWAZUN
Definisi Definisi
(bahas (istillah
a) Berasal dari ) Memberi sesuatu
akan haknya, tanpa
perkataan
ada penambahan
“tawazana”
dan pengurangan

Seimbang dalam
Bererti: seimbang
beragama
TAWAZUN DALAM ALAM
SEMESTA
• Allah menciptakan langit dan semua isinya dengan tawazun.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Mulk, ayat 3 yang bermaksud:-


“Dialah yang menciptakan tujuh petala langit berlapis-lapis. Tidak akan
kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha
Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kami lihat sesuatu yang cacat?”

Allah SWT berfirman dalam Surah Ar-Rahman ayat 6 hingga 8 yang


bermaksud:- “Dan tumbuhan dan pepohonan, keduanya tunduk
(kepadaNya)”, “Dan langit telah ditinggikanNya dan Dia ciptakan
keseimbangan itu”, “Agar kamu jangan merosakkan keseimbangan itu”
TAWAZUN DALAM SISTEM
KEHIDUPAN
■ Secara umumnya, manusia menurut islam terdiri dari 3 unsur

Allah telah menyediakan


makanan jasad untuk

Jasa
manusia. Rujukan dalam
makanan jasad ialah makan
yang halal dan baik.
Zikrullah ialah
makanan bagi roh.
Allah berfirman yang
bermaksud: “ Wahai
d (Surah Al-Baqarah, ayat 168)

orang-orang yang Ilmu ialah makanan


beriman, berzikirlah
(dengan menyebut
nama) Allah, zikir yang
Roh Akal bagi akal. Sepertimana
makanan jasad, ilmu
juga perlulah yang baik
sebanyak-banyaknya” dan dapat bermanfaat
(Surah Al-Ahzab, Ayat
TAWAZUN DALAM SISTEM
PENDIDIKAN
Maksudnya: “ Perintah
Perintah Nun. Demi Pena
untuk untuk
dan apa yang
membaca ditulis” berdakwah

Surah Surah Al- Surah Al-


Al-’Alaq : Qalam : Muzammil:1-
1-5 1-2 9
TAWAZUN DALAM SISTEM
MASYARAKAT
Islam tidak membenarkan umatnya mementingkan diri
sehingga mengabaikan kepentingan masyarakat dan begitu
juga sebaliknya.

Oleh itu setiap masyarakat perlu saling bekerjasama bagi


membolehkan sesuatu matlamat yang memberikan
kepentingan bersama dapat dicapai.

Islam juga tidak membenarkan umatnya mementingkan


aspek kerohanian semata-mata sehingga mengabaikan
aspek jasmani dan kebendaan dan begitu juga sebaliknya.
TAWAZUN DALAM SISTEM
EKONOMI
■ Seseorang tidak dibenarkan beribadat sepanjang masa sehingga
mengabaikan keperluan menjaga kesihatan tubuh badan atau
mencari rezeki yang halal.
■ Begitu juga sebaliknya, umat Islam tidak dibenarkan mencari rezeki
sehingga mengabaikan kepentingan beribadat kepada Allah.
■ Islam juga tidak membenarkan penganutnya mementingkan aspek
kehidupan dunia sehingga mengabaikan kehidupan akhirat, begitu
juga sebaliknya.
■ … apabila kamu diseru untuk menunaikan solat pada hari Jumaat,
maka bersegeralah kamu mengingati Allah dan tinggalkan jual-beli.
Itu lebih baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahui. Apabila solat
telah dilakukan maka bertaburanlah kamu di muka bumi, carilah
kurniaan Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu
beruntung. (Surah al-Jumu’ah: 9 – 10)
AL-THABAT WA AL-MURUNAH
(TETAP DAN ANJAL)
■ Thabat bermaksud tetap dan
tidak berubah
■ Dalam konteks Islam, ada
perkara-perkara yang telah
tetap dan tidak boleh
diselewengkan.
■ Konsep thabat dapat dilihat
dari aspek pelbagai aspek
dalam sistem kehidupan Islam
seperti akidah, ibadah,
ekonomi dan jenayah
THABAT DARI SUDUT THABAT DARI
AKIDAH SUDUT ibadat
■ Kepercayaan terhadap Allah • Ibadat solat lima waktu sehari,
s.w.t. yang Maha Esa dan tiada berpuasa pada bulan Ramadhan,
sekutu bagi-Nya adalah suatu zakat dan haji telah pun
perkara yang tetap yang harus ditetapkan cara dan waktu
diimani oleh seluruh umat Islam. perlaksanaan dalam syariat
Islam.
■ Perkara-perkara berkaitan
akidah adalah tetap dan tidak • Umat Islam tidak boleh
boleh dipinda atau diubah-ubah mengubahnya sesuka hati demi
memuaskan nafsu. Misalnya solat
■ Golongan yang gagal berbuat dengan niat semata-mata tanpa
demikian akan dianggap sebagai perlakuan.
murtad.
THABAT DALAM SISTEM EKONOMI
(MUAMALAT)

• Pengharaman riba, gharar (unsur-unsur
yang tidak ketentuan)
• Perbuatan tersebut akan menjauhkan
keredhaan Allah SWT terhadap sesuatu
kaum.

• Umat Islam juga diwajibkan untuk saling


meredai dalam berakad
THABAT DARI sudut SISTEM JENAYAH
• Hukum jenayah yang diwajibkan dalam al-Qur’an dan al-Hadith seperti hukum hudud
dan qisas tidak boleh diubah-ubah perlaksanaannya.
• Misalnya di dalam hukum hudud, perbuatan mencuri perlu dihukum dengan memotong
pergelangan tangannya.
• Perlaksaan hukuman ini tidak boleh diubah mengikut budi bicara seseorang sama ada
dikurangkan atau ditambah kadarnya kerana ianya juga datang secara pasti oleh Allah
s.w.t (Abdul Rahim, 2016).
• Firman-Nya dalam surah al-Maaidah ayat 38:
Maksudnya :
 Dan orang lelaki yang mencuri dan 
orang perempuan yang mencuri maka (hukumnya) potonglah tangan mereka
sebagai satu balasan dengan sebab apa yang mereka telah usahakan, (juga
sebagai) suatu hukuman pencegah dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha
Kuasa, lagi Maha Bijaksana
MURUNAH
■ Murunah ialah anjal.
■ Bermaksud bahawa selain daripada perkara-perkara pokok dan
dasar yang tidak boleh berubah, terdapat juga perkara-perkara
ranting dan cabang yang boleh berubah mengikut kesesuaian
dengan perubahan maslahah manusia sepanjang peredaran zaman
■ Hal ini menjadikan agama yang diturunkan Allah SWT adalah
mudah dan sesuai diamalkan sepanjang zaman.
■ Islam mementingkan kemudahan dan tidak sesekali menyusahkan
umatnya dalam mengamalkan segala ajaran.
■ Namun kita tidak boleh sesekali mengambil mudah terhadap hukum
Islam.
PRINSIP MURUNAH
Islam agama yang Dilaksanakan
mudah mengikut keadaan
dan kemampuan
 Islam mengetahui manusia
kemampuan manusia
dalam melaksanakan  Islam prihatin terhadap
perintah Allah SWT kemampuan umatnya.

 Islam memberi  Dalam melaksanakan


kelonggaran kepada ibadat wajib seperti
umatnya untuk solat, islam
menjalankan perintah membenarkan
Allah SWT ; cara umatnya
berpakaian melaksanakan dalam
dilonggarkan asalkan keadaan baring dan
menutup aurat. duduk ketika sakit
FIRMAN ALLAH SWT:
Allah tidak sesekali memberatkan seseorang itu kecuali
dengan kadar upayanya. Baginya (pahala) bagi kebaikan
yang dikerjakannya, dan keatasnya (dosa) bagi kejahatan yang
dikerjakannya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau seksa kami
atas apa yang kami terlalai atau silap padanya. Ya Tuhan kami,
Janganlah Engkau pikulkan pekerjaan yang berat ke atas kami
sebagaimana yang Engkau bebani ke atas mereka yang
sebelum daripada kami.
(Surah al-Baqarah: 286)
Bermaksud teguh di atas kejahilan

AH
YY
Meletakkan Islam yang teratas dan
BI merendahkan ajaran Jahiliyyah dan
kekufuran
LA
QI

Melaksanakan amal makruf nahi mungkar


yang selari
IN

Contoh: Menyokong program yang membawa ke arah


kebaikan dan menolak sekeras-kerasnya program
yang lagha dan membawa kepada maksiat
Bukti jelas bahawa Islam bersifat
Inqilabiyyah

Islam yang bersifat Inqilabiyyah iaitu teguh


berada yang paling atas dan menolak kekufuran
dapat dilihat dengan jelas pada peristiwa di mana
Nabi Muhammad SAW telah menolak tawaran
daripada orang-orang Arab Quraisy yang berupa
harta yang melimpah ruah, pangkat yang tinggi
dan wanita supaya Baginda menghentikan
dakwah Islam di Makkah.
Inqilabiyyah dalam:

Sistem Pendidikan Sistem Jinayah


• Pendidikan menurut Al-Quran dan • Wujud untuk menjamin keadilan
Hadis mengajar ajaran Islam yang dalam kehidupan.
benar. • Menghukum pelaku jenayah yang
• Tidak sama sekali mengangkat ajaran mengamalkan perbuatan mungkar.
yang memesongkan akidah malah • Menjadi teladan bagi orang lain agar
menghalang pelajar menerima atau tidak menyokong dan melakukan
melakukannya. perbuatan mungkar.
Inqilabiyyah dalam Sistem
Masyarakat
Amalan amal makruf nahi mungkar
“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan, serta memberi bantuan
kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan
mungkar serta kezaliman. Dia mengajar kamu (dengan suruhan dan laranganNya ini), supaya
kamu mengambil peringatan mematuhiNya” (An.Nahl : 90)

Memelihara nilai akhlak dalam


sesebuah masyarakat

Tanggungjawab individu Peraturan-peraturan kekeluargaan


untuk perbaiki dan kewujudan konsep Adil menetapkan hukum
masyarakat perkahwinan
ALAMIYYAH

Agama yang sesuai kepada


Universal atau sejagat semua tanpa mengira
bangsa, tempat dan zaman

Prinsip:
1. Islam memuliakan
manusia
2. Nilai keadilan manusia
bersifat sejagat
3. Islam menjamin hak asasi
ALAMIYYAH DALAM SISTEM
MASYARAKAT
■ Dari sudut:- • Merupakan hak yang secara alamiyyah
diperoleh seseorang sejak lahir, karena
itu Hak Asasi Manusia sejalan dengan
HAK ASASI fitrah manusia itu sendiri.
MANUSIA • Tidak semata-mata menekankan kepada
hak asasi saja, tetapi juga dilandasi
kewajiban asasi manusia untuk mengabdi
kepada Allah sebagai Penciptanya
• Konsep Hak Asasi Manusia: mengandungi
prinsip- prinsip persamaan, kebebasan dan
penghormatan
HAK ASASI MANUSIA

Hak Hak Hak


memelihara memelihara memberika
agama nyawa n pendapat
Hak
Hak
mendapatk
pemilikan
an
harta
pekerjaan
ALAMIYYAH DALAM SISTEM
PERUNDANGAN
Dapat diterima dan diamalkan oleh
semua manusia

Mementingkan perdamaian dan


keadilan sejagat
Keadilan islam menyeluruh dan
tidakterhad kepada umat islam
sahaja
Membela keadilan dan menentang
kebatilan
WAQ’IYYAH (REALISTIK)
■ Ajaran Islam bersifat praktikal dan realistik
iaitu bersesuaian dengan realiti kehidupan
manusia.
■ Ajaran dalam Islam sentiasa seiring dengan
kenyataan hidup manusia.
■ Ini bermakna tidak kiralah berapa zaman pun
telah berlalu, ajaran agama Islam masih
relevan untuk diamalkan.
■ Islam sentiasa mengajak manusia supaya
mempercayai perkara yang boleh dibuktikan
dengan hujah dan dalil yang jelas.
PRINSIP WAQ’IYYAH
AGAMA ISLAM BERSIFAT PRAKTIKAL
Islam mengambil kira kedudukan dan kemampuan sebenar
manusia yang mempunyai kekuatan dan kelemahan yang
tersendiri

AJARAN ISLAM MENYELESAIKAN MASALAH MANUSIA


Islam sentiasa menyediakan cara dan jalan untuk menyelesaikan
masalah manusia sama ada melalui Al-Quran ataupun hadis

ISLAM MENEKANKAN KESEDERHANAAN


Islam sentiasa menggariskan keseimbangan antara kehidupan di
dunia dan kehidupan di akhirat
PENERAPAN WAQ’IYYAH DALAM SISTEM KEHIDUPAN MANUSIA

WAQI’YYAH DALAM SISTEM


WAQ’IYYAH DALAM MASYARAKAT
SISTEM Perundangan  Islam tidak memaksa orang
bukan Islam untuk memeluk
 Islam mementingkan keadilan Islam.
sejagat
 Islam memberi kebebasan untuk
 Keadilan Islam bersifat orang bukan Islam
menyeluruh mengamalkan ajaran masing-
masing
 Islam sentiasa membela
kebenaran dan menentang  Islam memberi kebebasan untuk
kebatilan. bersuara selagi pendapat yang
dikeluarkan tidak bertentangan
dengan syarak
WAQA’IYYAH DALAM SISTEM POLITIK
Islam memperkenalkan amalan Amalan syura ialah rundingan untuk
syura dalam sistem politik membincangkan sesuatu, atau untuk
mencari sesuatu ketetapan, atau untuk
mencapai sesuatu keputusan
Firman Allah SWT yang
bermaksud: “dan urusan mereka
Tanpa syura,
dijalankan secara bermesyuarat
keputusan yang
sesama mereka” (QS al-Syura:
diambil mungkin
38);
lebih bersifat
individu dan tidak
Amalan syura yang disarankan menyeluruh.
dalam Islam ini masih diamalkan Impaknya boleh
sehingga ke hari ini. merugikan
organisasi.
RUJUKAN
Al-Quran
Nafisiah Abdul Rahman & Huzaimah Ismail. (2015). Tasawwur Islam. Penerbit i-Education: Selangor.
Alias Othman. (1986). Apakah Ciri-ciri Khusus Islam. Pustaka Salam: Kuala Lumpur.
Azhar Abdul Aziz & Mohd Asmadi Yakob. (2016). Tasawwur Islam. Mashi Publication Sdn Bhd: Selangor.
Ahmad Shukri Yusoff. (2015, 11 September). Hikmah al-Quran: Zakat lambang ikatan sesama insan. BH Online. Dimuat
turun dari https://www.bharian.com.my/node/80999
Suhaimi. (2018). Firaun Zaman Mesir Purba yang Tenggelam di Dalam Merah. Iluminasi. Dimuat turun dari
https://iluminasi.com/bm/siapakah-firaun- mesir-purba- yang-mengejar-nabi-musa-a-s-dan-bani-israel-di-laut-
merah.html
Sidek Baba. (2006). Pendidikan Rabbani Mengenal Allah Melalui Ilmu Dunia. Selangor. Karya Bestari Sdn.Bhd
Abdul Rhim. (2016). Thabat Al Murunah dalam Islam. Academia. Dimuat turun https://www.academia.edu/5598349/al-
Thabat_dan_al-Murunah_dalam_Islam
Tawazun. Diakses pada 10 Februari 2020 daripada https://www.academia.edu/35050448/tawazun
Konsep Alamiyyah. Diakses pada 13 Februari 2020 daripada
www.usim.edu.my/files/LaporanTahunan/flip2015/files/assets/common/downloads/page0121.pdf
Islam Sebuah Sistem Kehidupan Negara. Diakses pada 8 Fabruari 2020 daripada
https://www.researchgate.net/publication/318560985_ISLAM_SEBUAH_SISTEM_KEHIDUPAN_NEGARA