Anda di halaman 1dari 20

PIMK 3033

KEPIMPINAN RASULULLAH DALAM


PEMBANGUNAN UMMAH:
Rasulullah mengurus tekanan perasaan (stress) dan kesihatan

Disediakan oleh: Athirah Sufiah binti Abdul Rasid


Pensyarah:Ustaz Mohd Hasaidi bin Hassan
APAKAH MAKSUD STRESS/TEKANAN ?

• Sesuatu reaksi yang tidak spesifik oleh diri seseorang disebabkan


oleh bebanan yang menimpanya(Hans Selye,1974)
• A.S Hurnby (2007) mendefinisikan tekanan sebagai satu desakan,
usaha, tuntutan ke atas keupayaan fizikal atau mental
• Dari perspektif Islam, stres adalah merupakan masalah jiwa yang
perlu ditangani
STRESS MENGIKUT PANDANGAN
ISLAM

Ujian yang berlaku adalah tanda Allah cinta kepada


hamba-hambanya.Sabda Nabi Muhammad SAW:

“Barangsiapa dikehendaki Allah baginya


kebaikan,maka akan diberikan cubaan kepadanya
-Riwayat Al-Bukhari-
Jenis tekanan
• Tekanan adalah suatu fitrah kehidupan manusia.Firman Allah dalam surah AL-
Baqarah ayat 155:
َّ ‫س َو‬ َ ِ ‫ص ِم َن اأْل َمْ َو‬
‫ين‬ ِ ‫ت ۗ َو َب ِّش ِر الص‬
َ ‫َّاب ِر‬ ِ ‫الث َم َرا‬ ِ ُ‫ال َواأْل ْنف‬ ٍ ‫ُوع َو َن ْق‬ ْ ِ ‫وَ َل َن ْبلُ َو َّن ُك ْم ِب َشيْ ٍء ِم َن ْال َخ ْو‬
ِ ‫ف َوالج‬
Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan,
kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-
orang yang sabar.

Tekanan boleh jadi baik atau buruk


ia menyediakan tenaga dan motivasi untuk memenuhi cabaran harian di rumah
dan di tempat kerja.
• Tekanan yang baik menyumbang “meningkatkan” cabaran dan memenuhi matlamat
seperti tarikh akhir, jualan-jualan atau sasaran-sasaran pengeluaran, atau mendapatkan
pelanggan baru. Sesetengah orang tidak akan menimbang cabaran ini sebagai tekanan
kerana, apabila berjumpa dengan cabaran ini, manusia akan berpuas hati dan gembira
• Tanda-tanda tekanan dapat dilihat apabila perasaan berpuas hati bertukar menjadi letih,
kekecewaan atau ketidakpuasan, atau apabila cabaran di tempat kerja menjadi terlalu
mendesak. Surah al-Baqarah, ayat 214
• ‫ِين َخلَ ْوا ِمنْ َق ْبلِ ُك ْم ۖ َم َّس ْت ُه ُم ْال َبأْ َسا ُء َوالضَّرَّ ا ُء َو ُز ْل ِزلُوا َح َّت ٰى َيقُو َل الرَّ سُو ُل‬
َ ‫أَ ْم َحسِ ْب ُت ْم أَنْ َت ْد ُخلُوا ْال َج َّن َة َو َل\مَّا َيأْ ِت ُك ْم َم َث ُل الَّذ‬
ٌ‫ين آ َم ُنوا َم َع ُه َم َت ٰى َنصْ ُر هَّللا ِ ۗ أَاَل إِنَّ َنصْ َر هَّللا ِ َق ِريب‬
َ ‫َوالَّ ِذ‬
Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan)
sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan
kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan
orang-orang yang beriman bersamanya: "Bilakah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah,
sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat.
• Dalam ayat ini Allah SWT. mengingatkan manusia bahawa dalam kehidupan tidak akan
sunyi dari ujian dan kesusahan. Ia bukan saja telah dilalui oleh manusia masa kini bahkan
oleh umat terdahulu. Segala bentuk-bentuk ujian dan kesusahan itu akan membentuk
tekanan-tekanan kepada manusia
Contoh stress yang dihadapi oleh Rasulullah:

• Nabi Muhammad SAW mengalami tekanan emosi disebabkan


persekitaran masyarakat yang tidak baik terhadap dakwah
yang dibawa baginda.Baginda telah dilemparkan dengan
pelbagai ejekan yang menyakitkan hati
“Dan Kami sungguh-sungguh mengetahui, bahwa dadamu menjadi
sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan, maka bertasbihlah
dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang
yang bersujud (shalat), dan sembahlah Tuhanmu sampai datang
kepadamu yang diyakini (ajal)”
(Al-Hijr:97-99)
• Namun,Islam mempunyai kaedah tersendiri berbanding dengan apa yang telah
digariskan oleh manusia dalam konteks pengurusan stres
• Rasulullah SAW sebagai pemimpin terunggul turut menganjurkan beberapa cara
dalam menguruskan stres. Antaranya:
BERDOA
• Cara untuk • Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada kita
untuk berdoa apa saja kepada Allah agar hati kita
 berkomunikasi dengan Allah menjadi tenang, sebagaimana sabda beliau yang
SWT selain solat. artinya;

• berdoa langsung kepada • “Ya Allah, aku adalah hamba-Mu putera hamba-Mu,
ubun-ubunku ada di tangan-Mu, berlalu hukum-Mu
Allah yang artinya kita dan adil ketentuan-Mu. Aku memohon pada-Mu
berbicara dengan-Nya,secara dengan semua nama yang Kau namakan pada diri-
tidak langsung juga akan Mu atau yang Kau turunkan dalam kitab-Mu atau
yang kau ajarkan pada salah seorang dari makhluk-
membuat kita menjadi lebih Mu atau yang Kau berikan pengaruhnya pada ilmu
lega ghaib di sisi-Mu, jadikan Al-Qur’an keindahan
kalbuku, cahaya hatiku, penyembuh dukaku dan
penghapus deritaku.” (Makarimul Akhlaq : 351).
Mentadabbur Al-Quran
• Hadith Rasulullah s.a.w. turut • Imam al-Ghazali telah membawa
menjelaskan kelebihan bertadabbur al- kaedah-kaedah pembacaan al-
Qur’ān: Qur’ān . Antaranya:
• “Dari Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu
‘anhu berkata: Rasulullah s.a.w. • 1. Memahami al-Qur’ān itu
bersabda: “Barangsiapa membaca satu merupakan percakapan Allah s.w.t.
huruf dari al-Qur’ān maka baginya pahala
satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan • 2. Menggambarkan keagungan Allah
itu dibalas (minima) dengan sepuluh s.w.t. dengan sifat dan asmaul
kebaikan. Aku tidak mengatakan alim lam HusnaNya.
miim itu satu huruf, namun alif adalah
satu huruf, lam adalah satu huruf dan • 3. Membuka hati dengan
mim adalah satu huruf.” (HR. Tirmidzi no. meninggalkan segala perkara yang
2910, hadits hasan shahih) dapat mengganggu konsentrasi
dalam pembacaan.
Bersedekah
• Melalui amalan sedekah kerana Allah taala • Dari Ibnu Umar r.a.
dapat menenangkan jiwa kerana
kebiasaannya jiwa tidak tenang kerana bahawasanya Rasulullah s.a.w.
harta. bersabda, “Dan barangsiapa
• Rasulullah s.a.w. telah memberikan yang berusaha memenuhi
beberapa garis panduan apabila seseorang
itu hendak bersedekah supaya ia mampu
keperluan saudaranya maka
memberikan keberkatan kepada orang yang Allah juga akan berusaha
bersedekah itu. Antaranya: memenuhi keperluannya”. (HR
• 1. Sedekah itu perlu ikhlas semata-mata al-Bukhari: 2442, 6951,
kerana Allah s.w.t.
Muslim: 2580, Abu Dawud:
• 2. Bersedekah ketika sihat.
4893, at-Tirmidzi: 1426 dan
• 3. Bersedekahlah ketika seseorang itu
berasa bakhil atau tersangat sayang kepada Ahmad: II/ 91
hartanya.
Berhati-hati dalam memberi
nasihat dan elakkan dari
menilai
• Memberi nasihat adakalanya • “ Apabilasaudara kamu
kurang berkesan kerana ia meminta nasihat dari kamu,
adalah mengikut pandangan hendaklah kamu
dan cita rasa penasihat. berikan nasihat kepadanya.“
Namun begitu, sekiranya
(Riwayat Bukhari)
nasihat diperlukan oleh
seseorang, maka wajib
memberi nasihat sepertimana
sabda Rasulullah SAW yang
maksudnya:
Berzikir

• Zikir adalah makanan jiwa yang • Rasulullah pernah bersabda


harus dikonsumsi setiap hari. Tanpa pada kesempatan lain,
zikir, jiwa akan melemah,
semangat mengendur, cita-cita • “Mau kah aku ceritakan
menjadi pendek, dan rendah. Ada kepadamu tentang kalam
kelezatan dalam zikir yang tidak
(zikir) yang paling disukai
dimiliki oleh amalan lainnya.
Allah SWT? Sesungguhnya
Allah berfirman: (yaitu) orang-orang kalam yang paling disukai
yang beriman lagi hati mereka
menjadi tenteram dengan mengingat
Allah ialah Mahasuci Allah dan
Allah. Ingatlah, hanya dengan dengan memuji kepada-Nya
mengingat Allah hati akan menjadi (subhanallah wabihamdih).”
tenteram.” (QS Ar-Ra'du : 28). (HR Muslim).
KEPENTINGAN MENANGANI STRES
DENGAN BIJAK
Stress yang berpanjangan akan menyebabkan:

• Emosi yang keterlaluan • Bersifat agresif dan kasar • Jiwa memberontak


dan sentiasa murung dan
terdorong untuk
membunuh diri
Cara Rasulullah Menjaga
Kesihatan Diri
Selalu bangun sebelum subuh

• Rasulullah mengajak umatnya untuk bangun sebelum subuh bagi melaksanakan solat
sunat,solat fardhu dan solat subuh secara berjemaah
• Hal ini memeberi hikmah mendalam antaranya mendapat limpahan pahala,kesegaran
udara subuh yang baik terutama untuk merawat penyakit tibi serta memperkuatkan akal
fikiran.
• Orang yang bangun sebelum subuh juga termasuk dikalangan orang Berjaya:
• Rasulullah mendoakan mereka yang bangun sebelum subuh
Aktif menjaga kebersihan
• Rasulullah sentiasa bersih dan rapi
• Setiap khamis atau jumaat,baginda mencuci rambut halus di pipi,potong kuku,bersikat
serta memakai minyak wangi
“Mandi pada hari Jumaat adalah sangat dituntut bagi setiap orang dewasa. Demikian pula
menggosok gigi dan pemakai harum-haruman.” (HR. Muslim)
Tidak Pernah Makan Berlebihan

• Sabda Rasulullah yang bermaksud: “Kami adalah satu kaum yang tidak makan sebelum
lapar dan apabila kami makan tidak terlalu banyak (tidak sampai
kekenyangan).” (Muttafaq Alaih)
• Dalam tubuh manusia ada tiga ruang untuk tiga benda: Sepertiga untuk udara, sepertiga
untuk air dan sepertiga lainnya untuk makanan.
• Dalam Islam turut ada satu pendidikan khusus iaitu berpuasa di bulan Ramadhan bagi
menyeimbangkan kesihatan selain Nabi selalu menagmalkan puasa sunat.
Gemar berjalan kaki
• Rasulullah berjalan kaki ke masjid, pasar, medan jihad dan mengunjungi rumah
sahabat.
• Apabila berjalan kaki, peluh pasti mengalir, roma terbuka dan peredaran darah berjalan
lancar.
•  Penting untuk mencegah penyakit jantung.
• sebagaimana ditunjukkan sebuah hadits dari Abu Hurairah RA, dia berkata
“Aku belum pernah melihat orang yang lebih baik dan lebih tampan daripada Rasulullah;
roman mukanya secemerlang matahari, juga tidak pernah melihat orang yang secepat
beliau. Seolah-olah bumi ini digulung oleh langkah-langkah beliau ketika sedang berjalan.
Walaupun kami berusaha untuk mengimbangi jalan beliau. Tapi beliau tampaknya seperti
berjalan santai saja.”
Include an iconic picture from the
era.
Kehidupan seorang insan di dunia ini perlu menghadapi pelbagai situasi yang
menggembirakan dan mengecewakan.Namun,ia bergantung kepada seseorang itu dalam
mengendalikan tekanan yang dihadapi. Nabi Muhammad SAW bukan sahaja mempunyai
ketokohan dari aspek kepimpinan baginda sebagai nabi dan rasul tetapi baginda juga
sangat berkaliber dari aspek politik, sosial, ekonomi dan pertahanan.
Kepimpinan  nabi Muhammad SAW terbukti membawa masyarakat Islam kepada
kehidupan yang lebih baik dan teratur menerusi pelbagai Sunnah baginda yang terbukti
mengandungi 1001 kebaikan yang tersirat.
RUJUKAN
AHMAD YUNUS BIN MOHD NOR SITI NOORSHAFENAS SAFE . (n.d.). Pengurusan Stres Menurut al-Qur’ān dan
Hadith . 2.

Jae, A. (3 Oktober, 2012). Slideshare. Retrieved from Tangani stres anda dengan bijak!:
https://www.slideshare.net/ummi_amirah/tangani-stres-anda-dengan-bijak

MOHD JURAIMY HJ KADIR , AHMAD AZAN RIDZUAN . (2014). STRATEGI MENGURUSKAN TEKANAN DARI
PERSPEKTIF ISLAM (Stress Management Strategy in Islamic Perspective). Jurnal Hadhari 6 (1) (2014) 27-
41 , 29-30.

Saman, S. Z. (30 Disember, 2019). KASHOORGA. Retrieved from Rahsia Bangun Sebelum Subuh,Contohi Amalan
Cara Rasulullah Jaga kesihatan: https://www.kashoorga.com/rahsia-bangun-sebelum-subuh-contohi-
amalan-cara-rasulullah-jaga-kesihatan/

Anda mungkin juga menyukai