Anda di halaman 1dari 31

JENIS ANALISIS

DATA
KUALITATIF
Disediakan oleh: Nurul Azreen binti Zaidi Gindi
Disediakan oleh: Nurul Azreen
Clevina binti Zaidi Gindi
Maijun
Diana Clevina Maijun Umpang
Erna anakPeter
Diana Erna
Nur anakPeter
Faqihah Umpang
binti Mat Zaid
Nur Faqihah binti Mat Zaid

Nama Pensyarah: DR. Rozita binti Buyoh


Nama Pensyarah: DR. Rozita binti Buyoh
JENIS ANALISIS 2

DATA
Analisis Kandungan

Analisis Pola

Analisis Dilema

Analisis Tematik
3

ANALISIS
KANDUNG
AN
(CONTENT ANALYSIS)
4

1.
DEFINISI ANALISIS
KANDUNGAN
Analisis Merupakan satu teknik untuk menganalisis atau
Analisis
bahan media
bahan media
mengekod(coding) data kualitatif untuk memberi
cetak/ bahan
cetak/ bahan
elektronik makna kepada perkataan, sekumpulan
elektronik perkataan, teks, gambar atau ilustrasi dll
5

JENIS
2.
Analisis
Analisis
konseptual
ANALISIS konseptual

KANDUNG
AN
Analisis
Analisis
relational
relational
ANALISIS
KONSEPTUAL
Cara Contoh: Kajian: Murid
Cara
• Menjelaskan makna Contoh: Kajian:
tidak minat Murid
sains dan
Mengutamakan • Menjelaskan makna tidak minat sains dan
Mengutamakan yang bersifat implisit matematik kerana rasa
huraian atau yang bersifat implisit matematik kerana rasa
huraian atau • Kenal pasti beberapa “terbeban”.
penjelasan tentang • Kenal pasti beberapa “terbeban”.
penjelasan tentang perkataan utama dan Label positif: maju,
konsep dalam perkataan
konsep dalam kekerapandan
utama Label positif: maju,
berjaya,pendapatan
kandungan kekerapan berjaya,pendapatan
kandungan penggunaannya tinggi
• penggunaannya
Mengkategorikan tinggi
Label negatif:
• Mengkategorikan
perkataan yang Label negatif:
susah,mustahil,
perkataan yang
dipilih (positif/negatif) susah,mustahil,
dipilih (positif/negatif)
ANALISIS
RELATIONAL
Dikenali sebagai Analisis Langkah
Dikenali sebagai Analisis
Semantik Langkah
• Memastikan soalan-soalan Contoh
Semantik • Memastikan Contoh
• Analisis hubungan yang soalan-soalan
akan dikaji •
• Masalah:
Masalah:
murid tidak mahir
murid tidak mahir
• Analisis hubungan
antara konsep-konsep yang akan
• Memilih dikajiuntuk
sampel membuat penulisan
antara konsep-konsep • Memilih sampel untuk membuat penulisan
karangan
dalam kandungan dianalisis
dalam kandungan dianalisis
• Menentukan fokus analisis • Fokus:karangan
tema- 1)murid tidak
• • Menentukan fokus analisis • Fokus: tema-
mahir membina 1)murid
ayat tidak
2)murid
• Menganalisis Menerokai hubungan antara
• hubungan mahir membina ayat 2)murid
sesuatu • Menerokai hubungan
Menganalisis data antara tidak pandai mengeja
tidak pandai mengeja
hubungan
konsep sesuatu
yang ada data
• Mengenengahkan analisis 3)murid tidak berminat
konsep yang ada • Mengenengahkan 3)murid tidak berminat
dalam sesuatu statistikanalisis menulis
menulis
dalam sesuatu
kandungan bahan statistik
• Menjelaskan dalam bentuk • Hubungan antara data:
kandungan bahan • Menjelaskan dalam bentuk • Hubungan
tentukan antara data:
ungkapan mengikut
yang dikaji graf/jadual tentukan ungkapan mengikut
yang dikaji graf/jadual kod warna atau nombor
kod warna atau
mengikut nombor
kategori tema
mengikut kategori tema
8

FUNGSI
3.
ANALISIS
KANDUNGA
N
9

Menghasilkan Menghasilkan
Menghasilkan
konsep, pola dan Menghasilkan
konsep,
tema pola dan
daripada
FUNGSI TEKNIK prosedur
prosedur
baharu
baharu
tema daripada
sejumlah ANALISIS untuk membuat
sejumlah untuk membuat
sesuatu benda
informasi tekstual
informasi tekstual KANDUNGAN sesuatu benda
Meneroka (Shahren
Meneroka (Shahren
Ahmad,2009) Menambah
hubungan
hubungan
antara
antara
pemboleh ubah
Ahmad,2009) baikMenambah
teori sedia
pemboleh ubah
baik ada
teori sedia
(konsep/pola/tema) ada
(konsep/pola/tema)

Menghasilkan Menghasilkan
Menghasilkan
model tertentu Menghasilkan
teori baharu
model tertentu teori baharu
10

4.
TEKNIK
MENGANALISI
S DATA
PROSES ANALISIS KANDUNGAN 11
KUALITATIF , (Zhang &
Wildermuth,2009)
Menyedia dan menyusun data untuk dianalisis

Mentakrifkan unit analisis

Membina kategori dan skema pengekodan

Menguji skema pengekodan melalui teks sampel

Pengekodan teks

Menilai ketekalan pengekodan

Kesimpulan daripada data yang telah dikod

Laporan kaedah dan hasil kajian


ANALISIS POLA
Konsep Pola

Cara
Cara biasa
biasa sesuatu
sesuatu itu
itu
berlaku, bergerak,
berlaku, bergerak,
berkembang
berkembang atau
atau
disusun atur (Kamus Mengandungi elemen atau
disusun atur (Kamus tema
Dewan
Dewan Edisi
Edisi Keempat,
Keempat, tema yang
yang berulangan
berulangan yang
yang
2005) boleh dikesan daripada
boleh dikesan daripada
2005) sumber
sumber pengumpulan
pengumpulan data
data
kajian (Royston, 2011)
kajian (Royston, 2011)
Tujuan Analisis Pola

Mengenal pasti Mengenal pasti


kemunculan sesuatu perkara
sesuatu tema atau fenomena

Mengenal pasti
konfigurasi
(susunan)
Langkah-langkah Analisis Pola

Menggunakan
Membaca teks
jadual silang
berulang kali
Mengenal pasti untuk
untuk mengenal
pola yang wujud memudahkan
pasti konsep
dalam teks proses
atau pemboleh
penganalisisan
ubah
pola
Contoh Jadual Silang

Penggunaan perkataan Kemampuan Kualiti


Kreatif 29 9
Imaginatif 11 1
Inovatif 14 15
 Penyelidik dapat menganalisis data kualitatif dengan mengenal pasti
pola hubungan antara pemboleh ubah berdasarkan sesuatu teks.
 Pola tersebut dapat dibentuk berdasarkan langkah-langkah berikut:

1. Tentukan soalan atau objektif kajian yang menjadi


fokus analisis.

2. Pilih teks yang berkaitan dengan soalan atau objektif


kajian.

3. Kenal pasti konsep atau pemboleh ubah dalam teks.

4. Definisikan hubungan konsep atau pemboleh ubah


itu.
Peta konsep hubungan antara konsep atau pemboleh ubah

Tinggal dalam
kawasan miskin

Pencapaian Perokok dalam


akademik sangat kalangan remaja
Ibu bapa tidak lemah perempuan
berpendidikan tinggi

Rakan sebaya
merokok

Ibu bapa merokok


ANALISIS DILEMA
Pengenalan
Dilema bermaksud suatu situasi atau keadaan yang
mendatangkan masalah dan sangat sukar unutk
membuat pilihan antara dua alternatif yang sama
penting.
Menurut Choong Lean Keow 2011, dilema terbentuk
hasil daripada kekeliruan pandangan atau pendapat
seseorang individu.
Contohnya, guru dalam bilik darjah sering dalam dilema
sama ada ingin menghabiskan sukatan pelajaran dengan
kemenjadian murid-murid yang seimbang dari aspek
kognitif, psikomotor dan afektif.
LANGKAH MENGANALISIS
DILEMA
Meneliti data daripada transkrip yang telah
disediakan bagi mengenal pasti kes di mana peserta
kajian mengalami dilema
Menulis satu pernyataan yang jelas dalam bentuk
fakta tentang dilema itu
Meneroka dilema dengan lebih lanjut supaya
penyelidik memahami punca, kesan dan tahap
keseriusannya.
Mencari penyelesaian kepada dilema yang timbul
sama ada secara perseorangan atau berbincang.
PEMAPARAN
DATA KUALITATIF
Cara pemaparan data kualitatif

Membina jadual
perbandingan Membina rajah
antara pokok
kumpulan. berhierarki.

Mempersembah
kan dalam
bentuk rajah.
Bogdan dan biklen 2007 menyatakan
bahawa interpretasi data kualitatif
melibatkan proses menerang dan
membentuk idea-idea yang dikaitkan
kepada teori, pandangan sarjana lain
serta melibatkan tindakan yang
menunjukkan sebab-sebab dapatan yang
Interpretasi ditemui itu penting dan boleh difahami
data kualitatif orang lain.

Aktiviti interpretasi data perlu bermakna


dan pengajaran yang muncul daripada
data itu dipelajari sendiri oleh pembaca
dan penyelidik
2 peringkat interpretasi data
Berlaku di lapangan
• Ketika di lapangan , penyelidik
akan menilai semula persoalan
kajian supaya sejajar dengan
objektif dan sentiasa menulis
memo apa yang dipelajari di
lapangan.

Proses menganalisis
dan menginterpretasi
selepas pengumpulan
data,
• Setelah data ditranskrip,
penyelidik akan membentuk
■ Contoh interpretasi data
ANALISIS
TEMATIK
DEFINISI:

1.Merupakan satu cara untuk menganalisis


idea-idea utama dalam satu set data.
2.Menurut Creswell (2018), pelabelan
tema mengandungi tidak lebih daripada
2 hingga 4 patah:
(penafian) 2 perkataan (perancangan
kampus).
Tema yang dikaji dapat dikesan daripada
3.

ulasan literatur yang ditulis oleh


penyelidik.
4. Semakin banyak literatur sesuatu kajian
semakin banyak tema dihuraikan.
CONTOH:
Peringkat awal (30 hingga
50 kod/tema) selepas
analisis yang dibuat analisis
data (lima-tujuh) sahaja
dengan cara mengurangkan
kod dan tema yang sama.
TEKNIK MENGESAN TEMA: Nota: Jadual Analisis
Tematik m/s 116-
117

Pengulangan perkataan

Kategori indigenous

Kata kunci mengikut konteks

Banding dan beza

Persoalan sains sosial atau persoalan dalam


bidang tertentu yang lain

Mencari informasi yang hilang