Anda di halaman 1dari 53

EDUP3033

MURID DAN PEMBELAJARAN


Topik 8:
Pendekatan, Strategi dan Kaedah Pengajaran
(Models of Teaching)

Pensyarah:
DR. SALINA BT. MOKHTAR
salinamokhtar11@gmail.com
013-4531418
Hasil Pembelajaran
1.Menjelaskan pendekatan, strategi pengajaran dan kaedah
pengajaran
Pendekatan pengajaran: induktif, deduktif, elektik, dan
tematik
Strategi pengajaran: berpusatkan guru, berpusatkan murid,
berpusatkan bahan dan berpusatkan tugasan
Kaedah pengajaran: sumbangsaran, pebincangan, bermain,
demontrasi, simulasi, main peranan dan penyelesaian
masalah
2.Modifikasi kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran
untuk kanak-kanak berkeperluan pendidikan khas.
PSKT dalam Pengajaran
Pendekatan

Strategi
Pengajaran
Kaedah

Teknik
Apakah maksud pendekatan pengajaran?
Pendekatan Pengajaran

• Cara mendekati sesuatu


• Kebijaksanaan dan kepakaran guru dalam memilih
strategi, kaedah dan teknik pengajaran untuk mencapai
Objektif Pembelajaran (OP) dalam jangka masa
pendek dan jangka masa panjang
• Pendekatan merujuk kepada pelbagai teori
pembelajaran
Contoh: Pendekatan Kognitif:
Teori Penerimaan Ausebel &
Teori Penemuan Bruner
Ciri-ciri Pendekatan
Pengajaran
 Objektif pembelajaran (OP) untuk jangka pendek dan
jangka panjang
 Berasaskan kepada teori-teori pembelajaran dan model
pengajaran
 Mengandungi strategi, kaedah dan teknik (SKT)
pengajaran
 Bersifat aksiomatik – Diterima tanpa keraguan oleh guru
 Mencerminkan sesuatu falsafah pendidikan
 Contoh:
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)
Pendekatan Pengajaran
1.Induktif
2.Deduktif
3.Elektif
4.Tematik
1.Pendekatan Induktif

Pendekatan Induktif
Info khusus Info umum
1. Pendekatan Induktif

Contoh
INDUKT
IF

Huraian

Fakta
1. Pendekatan Induktif
Panduan Pengajaran
Induktif
 Sediakan contoh-contoh yang relevan dengan
konsep yang diajar
 Sediakan aktiviti bercorak eksperimen
 Galakkan penglibatan semua murid
 Libatkan kemahiran berfikir aras tinggi
 Guru tidak memberi jawapan secara langsung
 Bimbing murid menjana fakta/membuat
kesimpulan
1. Pendekatan Induktif
Kemalangan di jalan raya

Contoh-contoh sikap/tindakan pemandu:


• Tidak berhenti semasa lampu isyarat berwarna
merah
• Memotong di kawasan selekoh
• Tidak menyalakan lampu isyarat semasa membeluk
ke kiri atau ke kanan
• Memandu melebihi had laju yang dibenarkan
1. Pendekatan Induktif
Fakta-fakta Penting
Kemalangan di jalan raya adalah disebabkan oleh:
1. Pemandu tidak mematuhi peraturan di jalan raya.
2. Pemandu mementingkan diri sendiri.
1. Pendekatan Induktif
Kesimpulan Pendekatan
Induktif
 Sangat sesuai untuk mengajar murid-murid pada tahap
rendah (6 – 9 tahun)
 Meningkatkan motivasi dan naluri ingin tahu murid
 Memperkembangkan kemahiran berfikir
 Strategi berpusatkan kepada murid
 Proses p d p lebih berkesan
2. Pendekatan
Deduktif

Info umum Info khusus


(Spesifik)
Pendekatan Deduktif

Fakta

Huraian

Contoh
Konsep Deduktif
• Fakta
• Hukum
• Prinsip
• Rumus/Formula
• Teorem
Contoh: Panduan Penulisan Esei BM
• Pengenalan
• Menyenaraikan fakta/isi penting
• Menghuraikan setiap fakta/isi penting
• Memberikan contoh-contoh yang relevan dengan
fakta/isi penting
• Kesimpulan
Prinsip-prinsip Pendekatan
Deduktif
 Menyediakan tugasan untuk murid
 Memastikan agar murid mengingati dan memahami
fakta, rumus/teori berkaitan dengan tugasan
 Menunjukkan perkaitan antara fakta, rumus/ teori
dengan tugasan
 Membimbing murid untuk menyelesaikan masalah
Kesimpulan Pendekatan Deduktif
 Sangat sesuai untuk mengajar pelajar pada tahap
tinggi (remaja & dewasa)
 Menggalakkan kemahiran berfikir aras tinggi dan
menjana idea-idea baharu
 Menjimatkan masa
 Mudah melengkapkan sukatan pelajaran
 Pengajaran adalah berpusatkan kepada guru
3. Pendekatan Eklektik (Integratif/Bersepadu)
 Gabungan antara 2 pendekatan iaitu
Pendekatan Induktif + Pendekatan Deduktif
Contoh:
Set induksi – Induktif (Klip video)
Langkah 1 – Deduktif (Arahan)
Langkah 2 – Induktif (Aktiviti pembelajaran)
Langkah 3 – Deduktif (Penilaian)
4. Pendekatan Tematik
Bertema (Prasekolah)
• Makanan/minuman
• Pakaian
• Haiwan
• Kenderaan
• Perayaan di Malaysia
Apakah maksud strategi pengajaran?
Strategi Pengajaran
Kebijaksanaan guru memilih pendekatan, kaedah
dan teknik (PKT) pengajaran untuk mencapai OP:

Empat strategi pengajaran:


 Berpusatkan kepada guru
 Berpusatkan kepada murid
 Berpusatkan kepada bahan
 Berpusatkan kepada tugasan (kerja kursus)
Faktor Pemilihan Strategi
• Kaedah dan teknik
• ABM/BBM
• Kepakaran guru mengaplikasikan ABM/BBM
• Pengetahuan sedia ada murid
• Kebolehan dan minat murid
• Kawalan dan pengurusan kelas
1. Strategi Berpusatkan
kepada Guru
• Guru sentiasa aktif (Peranan utama)
• Menyampaikan kuliah
• Wujud komunikasi sehala
• Guru bersifat autokratik
• Mengutamakan pencapaian Objektif
Pembelajaran
2. Strategi Berpusatkan kepada
Murid
• Murid-murid aktif (Peranan utama)
• Wujud komunikasi dua hala
• Bersifat demokratik
• Mengutamakan objektif pembelajaran
• Memupuk perkembangan JERIS
• Murid-murid bersifat kritis dan kreatif
3. Strategi Berpusatkan kepada Bahan

• Mengaplikasikan pelbagai ABM/BBM: Komputer,


laptop, projektor LCD, slaid, tv, klip video, perakam
kaset, model, replika, carta, gambar
• Modul pembelajaran (Modular dlm KSSR)
• Guru berperanan sebagai fasilitator
4. Berpusatkan kepada Tugasan
(Kerja Kursus)
• Projek
• Kerja kursus
• Kajian tindakan
• Eksperimen
Apakah maksud kaedah pengajaran?
3. Kaedah Pengajaran

• Cara-cara guru melaksanakan proses p d p


yang sistematik untuk mencapai objektif
pembelajaran yang ditetapkan dalam
Rancangan Pengajaran Harian
Contoh-contoh
Kaedah Pengajaran
• Kelas
• Perbincangan/sumbang saran/ synectics
• Bercerita
• Inkuiri-penemuan/uji kaji/eksperimen
• Simulasi/main peranan/lakonan
• Projek (Individu/Kumpulan)
• Penyelesaian masalah (Problem Solving)
• Penyoalan
Contoh Kaedah
Perbincangan
Langkah 1
Perbincangan di dalam kumpulan kecil

• Arahan lisan/bertulis
• Pelantikan ketua, pembentangan dan pencatat
• Tetapkan masa perbincangan, pembentangan
dan soal jawab
Contoh Kaedah Perbincangan
Langkah 2
• Pembentangan oleh wakil kumpulan
• Sesi soal jawab
• Komen daripada rakan-rakan
• Guru memberi ulasan dan membuat kesimpulan
Kaedah Simulasi
• Suatu situasi yang diwujudkan untuk menyerupai
keadaan sebenar dengan tujuan untuk menyelesaikan
sesuatu masalah dalam keadaan yang terkawal.
• Situasi pembelajaran yang menarik dan menyeronokkan
• Contoh: “Pertarungan antara Hang Jebat dengan Hang
Tuah”
Kaedah Inkuiri-penemuan

Murid-murid dapat merumuskan bahawa:


• kanji terdapat di dalam daun hijau
• udara perlu untuk proses pembakaran
• haiwan dan tumbuh-tumbuhan mengeluarkan
karban dioksida semasa proses pernafasan
Apakah maksud teknik pengajaran?
4. Teknik Pengajaran

• Cara guru melaksanakan aktiviti pembelajaran


yang disediakan dalam kaedah pengajaran

• Unit-unit kecil yang terdapat dalam langkah-


langkah pengajaran
Contoh-contoh
Teknik Pengajaran
• Bercerita
• Demontrasi/Tunjuk cara
• Penyoalan
• Perbincangan
Ada situasi
Kaedah = Teknik

• Bercerita
• Demontrasi/Tunjuk cara
• Penyoalan
• Perbincangan

Catatan:
Kaedah lebih dominan daripada teknik
Kesimpulan
• Guru perlulah mempelajari, memahami dan
menguasai ilmu dan kemahiran tentang PSKT
agar proses P d P dapat dilaksanakan dengan
baik dan berkesan
• Pengajaran yang baik dan berkesan adalah
melibatkan kompetensi guru yang cemerlang
dalam mengaplikasikan pelbagai PSKT dalam
PdP.
Siapakah golongan kanak-kanak yang
dikatogerikan sebagai berkeperluan
Pendidikan Khas?
Kanak-Kanak Berkeperluan
Pendidikan Khas
 Kanak-kanak luar biasa (exceptional children)
Kanak-kanak yang berbeza daripada kanak-kanak
biasa; merangkumi mereka yang mengalami
kesukaran dalam pembelajaran dan juga mereka
yang menunjukkan pencapaian yang tinggi
daripada kanak-kanak biasa.
 Tidak dapat mengikut pengajaran di dalam bilik
darjah seperti rakan-rakannya yang lain dan
akhirnya terpinggir dan ketinggalan dalam
pelajarannya
Kanak-Kanak Berkeperluan
Pendidikan Khas
 Menurut dasar pendidikan khas di Malaysia,
murid-murid berkeperluan khas merujuk kepada
murid-murid yang mengalami, kurang upaya,
kecacatan penglihatan, pendengaran dan
masalah pembelajaran.
 Menunjukkan ciri-ciri perkembangan yang
berbeza daripada kanak-kanak biasa, misalnya
keupayaan kogintif, fizikal yang terhad, kesukaran
berinteraksi dan berkomunikasi.
Kanak-Kanak Berkeperluan
Pendidikan Khas
 Kategori kanak-kanak yang bermasalah
pembelajaran merangkumi:
• sindrom down
• autism ringan
• attention defict hyperactivity disorder (ADHD)
• disleksia.
Kanak-Kanak Berkeperluan
Pendidikan Khas
Sindrom down
• mulut sentiasa terbuka atau tidak tertutup rapat, lidah
yang tebal, kasar dan pendek serta cenderung untuk
terjelir.
• Mata sentiasa berair dan merah, sepet dan bentuk
muka yang kecil.
• Berbadan gempal dan pendek serta badan yang agak
bongkok.
• sukar untuk memahami arahan dan perkataan
Kanak-Kanak Berkeperluan
Pendidikan Khas
Autisme:
• Merupakan kecacatan mental seumur hidup yang terlalu sukar
untuk dipulihkan.
• Kanak-kanak autisme ini menghadapi masalah komunikasi kerana
mereka tidak boleh mengenali atau mentafsir air muka, gerak
isyarat atau nada suara yang berlainan.
Disleksia:
• Merupakan masalah pebelajaran yang berkaitan dengan bahasa,
membaca dan ia merangkumi mengeja, menulis dan menyebut.
• Kanak-kanak yang menghadapi masalah ini biasanya membaca
dengan perlahan kurang tepat, lemah dalam ejaan dan tulisan
serta mencampur-aduk perkataan yang berbunyi sama.
Kanak-Kanak Berkeperluan
Pendidikan Khas
Attention Defict Hyperactivity Disorder (ADHD)
• tidak dapat mengekalkan perhatian dan mudah mengalih
perhatiannya, sukar menyiapkan satu tugasan, pelupa
dan sentiasa memerlukan penyeliaan.
• bersikap impulsif dan sering menggangu perbualan,
aktiviti atau menyatakan sesuatu tanpa berfikir.
• hiperaktif dan pergerakkan fizikal yang keterlaluan.
Kanak-Kanak Berkeperluan
Pendidikan Khas
Implikasi dalam PdP:
Antara kaedah dan teknik yang boleh digunakan:
• Pengajaran secara langsung.
• Proses pengajaran perlu dijalankan dengan kadar yang
perlahan mengikut kebolehan kanak-kanak tersebut.
• Ini juga memberi peluang bagi mereka mencapai kemahiran
dan meningkatkan emosi mereka yang mereka juga
berupaya untuk berjaya.
• Setiap tugasan, aktiviti atau arahan perlu dirancang dengan
rapi.
• Bimbingan rakan sebaya.
Kanak-Kanak Berkeperluan
Pendidikan Khas
Pintar Cerdas
• kebolehan mempelajari sesuatu dengan lebih cepat jika
dibandingkan dengan rakan sebayak
• keinginan untuk mengetahui yang lebih jika disbanding
dengan rakan sebaya.
• menetapkan matlamat yang tinggi untuk pencapaiannya.
• motivasi yang tinggi
• kemahiran berbahasa, membaca dan perbendaharaan
kata yang luas 
Kanak-Kanak Berkeperluan
Pendidikan Khas
Implikasi kepada PdP
 Kanak-kanak pintar cerdas boleh dibantu melalui tiga jenisprogram:
i. Pengasingan,
ii. Pemecutan (acceleration)
iii. Pengayaan
 Kaedah dan teknik yang boleh digunakan:
• libatkan dalam pembelajaran penyelesaian masalah
• merekacipta
• program pengkayaan
• Pembelajaran kendiri
Sekian
Terima Kasih
Rujukan:
Bloom, B.S.(1976). Human characteristics and school learning.New York: McGrawHill Co.
Ewell, P.T. (1997), Organizing for Learning: A point of entry. Draft. [Online] [Diakses: 20 Mac 2017].
Bolehdidapati: http://www.intime.uni.edu/model/learning/learn_summary.html
Gagne, R. (1985), Conditions of Learning. New York: Holt, Rinehart and Winston
Durfensne, A., & Turcotte, S. (1997). Cognitive style and its implications for navigation strategies. [Online],
[Diakses: 5 April 2004]. Boleh didapati: http://www.esi.umontreal.ca/~dufresne/CONTENU2.html.
Halim Ahmad (2013), Teori pembelajaran social Albert Bandura. [Online], [Diakses: 20 Mac 2017]. Boleh
didapati:
http://http://greenlanternroom.blogspot.my/2013/05/teori-pembelajaran-sosial-albert-bandura.html
Model-model pembelajaran [Online] [Diakses 20 Mac 2017] Boleh didapati:
http://www.ipgkti.edu.my/kdc/12.%20Tajuk%202_Model%20-Model%20Pengajaran.pdf
Mok Soon Sang.(2009), Psikologi Pendidikan untuk pengajaran & pembelajaran.Selangor: Penerbitan
Multimedia Sdn. Bhd
Noriati A. Rashid, Boon, P.Y dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad (2015), Murid dan Alam Belajar (Edisi
Kedua).Selangor Darul Ehsan: Oxford Fajar Sdn. Bhd.
Noriati A. Rashid, Boon, P.Y dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad (2015), Murid dan Pembelajaran.Selangor Darul
Ehsan: Oxford Fajar Sdn. Bhd.
Slavin, R.E. (2011). Educational psychology.Theory and practice.(10th ed.). Boston: Allyn and Bacon.
Penghargaan
1. Abd Rashid bin Ismail - Jabatan Ilmu Pendidikan IPG Kampus
Tuanku Bainun

Anda mungkin juga menyukai