Anda di halaman 1dari 11

Banding bezakan model-model

pengajaran dengan menggunakan alat


pengurusan grafik yang bersesuaian
serta jelaskan kekuatan dan kelemahan
model-model tersebut dengan memberi
contoh yang sesuai untuk menyokong
hujah anda itu.
LIEW ZI XIAN
SO HUI TING
• Pengajaran Langsung –
• inkuiri – muridlbatkan diri dalam
model ini berarahkan guru
menguji konsep dan hipotesis. di mana guru akan
menyampaikan isi
• Ekspositori – murid akan menerima isi pengajaran secara langsung
pelajaran daripada guru. kepada murid.

• Pembelajaran masteri –
Model model ini digunakakn untuk
Model
Pemprosesan menyesuaikan pengajaran
Behaviorisme di mana faktor perbezaan
maklumat
individu diambil kira.

• Pembelajaran koperatif –
berfokuskan kepada
perkembangan konsep dan
Model kemahiran melalui kerja
Model Sosial berkumpulan.
Personal
• Synectics - mengajar kemahiran • Main peranan dan simulasi –
menyelesaikan masalah, aktiviti, penulisan Main peranan membantu
murid memahami tingkah
dan bidang yang lain laku sosial , peraan mereka
dalam interaksi sosial dan
cara menyelesaikan masalah
KEKUATAN MODEL PEMPROSESAN
MAKLUMAT
• Merujuk kepada kaedah inkuiri, murid-murid akan
melibatkan diri dalam proses penaakulan bagi
mengasahkan kemahiran-kemahiran menyoal dan
membuat kesimpulan.
• Kemahiran membina dan menguji konsep dan hipotesis.
• Murid-murid akan dibantu serta dibimbing untuk
mengumpul dan menganalisis data, menyemak
hipotesis dan teori.
• Membuat refleksi terhadap pembentukan ilmuan yang
timbul.
KELEMAHAN MODEL
PEMPROSESAN MAKLUMAT
• Melalui kaedah ekspositori, guru hanya smata-mata
menyampai isi pelajaran kepada murid.
• Tidak menggalakkan murid berfikir atau menyoal.
• Hanya memastikan mereka mempelajari apa yang
sepatutnya dipelajari.
KEKUATAN MODEL
BEHAVIORISME
• Berupaya untuk mengubahsuai tingkah laku
berdasarkan maklum balas tentan sejauh mana kita
berjaya melakukan tugas yang diberi.
• Dapat mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan.
• Mengembangkan kemahiran yang hendak diajar secara
langkah demi langkah.
• Sesuai untuk mengajar bacaan dan matematik.
KELEMAHAN MODEL
BEHAVIORISME
• Kurang sesuai bagi mata pelajaran yang mirip kepada
penerokaan dan penemuan.
KEKUATAN MODEL SOSIAL
• Merangsang murid-murid secara sosial dan intelek.
• Meningkatkan kemahiran sosial dan perpaduan antara
ahli kumpulan.
• Belajar bersama-sama untuk menguasai maklumat,
idea dan kemahiran yang penting di samping
memikirkan cara-cara penyelesaian bagi masalah yang
timbul.
• Berdaya saing.
• Mempunyai peluang yang sama untuk memperoleh
pencapaian cemerlang.
KELEMAHAN MODEL SOSIAL
• Sekiranya guru gagal untuk menawal kumpulan murid
dengan baik, maka murid tersebut akan menghadapi
masalah social seperti terlampau bising, dan
mengganggu kumpulan lain sehingga menyebabkan
sesi pdp terganggu.
KEKUATAN MODEL PERSONAL
• Pembentukan individu serta pencapaian harga
diri individu.
• Murid-murid akan menjadi lebih kreatif dan
bebas daripada kongkongan rigid.
• Menggalakkan penglibatan yang aktif.
KELEMAHAN MODEL PERSONAL
• Guru melahirkan murid yang tidak seimbang kerana
hanya menyepadukan espek emosi dan intelek sahaja
tanpa mengambil kiraespek jasmani, rohani dan sosial.
SEKIAN TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai