Anda di halaman 1dari 17

Pengajaran Mikro-Makro

12/08/21 1
Definisi Mikro
 Apakah maksud perkataan mikro? Mikro, bermaksud
kecil atau halus.
 Sehubungan dengan ini, pengajaran mikro bermaksud
pengajaran yang memberikan fokus atau tumpuan
kepada bahagian-bahagian kecil tertentu yang apabila
digabungkan kesemuanya, akan menjadi satu
pengajaran yang lengkap.
 Jika kita hendak melihat apa-apa yang perlu ada pada
bahagian permulaan pengajaran (set induksi) maka
kemahiran yang perlu ada di dalamnya hendaklah
disimulasikan.
 Segala aktiviti akan diteliti untuk melihat sama ada set
induksi itu memenuhi konsepnya atau tidak.

12/08/21 2
Konsep Mikro
 Pengajaran mikro merupakan satu teknik pengajaran
yang mengambil masa antara lima hingga lima belas
minit untuk mengajarkan sesuatu kemahiran.
 Tujuan pengajaran mikro ini adalah untuk membina
kemahiran guru yang berkaitan dengan aktiviti
pengajaran dan pembelajaran (p&p) di dalam bilik
darjah.
 Kemahiran yang perlu dikuasai dalam pengajaran mikro
ialah pemudahcaraan, penyampaian permulaan
pengajaran (set induksi), penggunaan papan tulis,
variasi rangsangan, kemahiran menyoal, memberi
penerangan menggunakan ilustrasi, penggunaan
sumber p&p, pelaksanaan penutup dan aktiviti
pengukuhan.
12/08/21 3
Komponen Mikro
 Apakah yang dimaksudkan dengan pengajaran mikro?
Cuba teliti sekali lagi jadual di halaman yang terdahulu.
Baca dan fahami kemahiran yang terlibat dan yang perlu
dikuasai dalam pengajaran mikro.
 Set Induksi
 Penyoalan
 Variasi Rangsangan
 Penggunaan Papan Tulis
 Pengelolaan Bilik Darjah
 Penerangan
 Penutupan dan membuat kesimpulan

12/08/21 4
Set Induksi
 Aktiviti yang dikendalikan oleh guru pada awal
pengajaran supaya murid-murid bersedia dari
segi mental dan fizikal untuk mengikuti
pelajaran.
 Aktiviti hendaklah menyeronokkan agar murid-
murid dapat bersedia dari segi rohani dan
jasmani.
 Set induksi sepatutnya merangsang minat murid
untuk mengikuti pelajaran, tidak melebihi 5 minit,
melibatkan ketiga-tiga domain; kognitif, afektif
dan psikomotor dan berkesan.

12/08/21 5
Penyoalan
 Penyoalan merupakan aktiviti interaktif antara guru
dengan murid bertujuan untuk memantau pemahaman
murid terhadap pengajaran guru. Di samping itu,
penyoalan juga dapat menguji aras pencapaian murid-
murid untuk sepanjang sesi p&p.
 Penyoalan yang baik tidak berupaya memotivasikan
murid-murid ke arah tingkah laku pembelajaran yang
positif.
 Penyoalan yang baik seharusnya bermula daripada
mudah kepada yang sukar, konkrit kepada abstrak,
merangkumi semua aras penyoalan, tebaran penyoalan
yang menyeluruh dan menggunakan bahasa yang tepat
dan mudah difahami.

12/08/21 6
Aras Penyoalan
 Pengetahuan
 Pemahaman
 Aplikasi
 Analisis
 Sintesis
 Penilaian

12/08/21 7
Jenis Penyoalan
 Bertumpu
 Bercapah
 Aneka pilihan
 Terbuka
 Tertutup

12/08/21 8
Variasi Rangsangan
 Variasi rangsangan membawa maksud
kepelbagaian gaya atau tingkah laku bagi
menggerakkan murid-murid ke arah
tingkah laku pembelajaran yang hendak
dicapai.

12/08/21 9
Variasi Rangsangan

PENGELOLAAN
KELAS
BAHAN MURID GURU

12/08/21 10
Variasi Rangsangan

•Pergerakan kanan-kiri, depan-belakang


•Intonasi suara
GURU

•Serakan suara ke seluruh kelas


•Berpakaian kemas dan menarik
•Bersifat profesional
•Memberikan puji-pujian dan galakan

•Melibatkan ketiga-tiga domain


•Melibatkan kelima-lima indera
MURID

•Penglibatan aktif
•Manipulasi Kecerdasan Pelbagai
•Mengambil kira minat semula jadi murid
•Pembelajaran konstruktif
•Kemahiran bernilai tambah

12/08/21 11
Variasi Rangsangan
•Kepelbagaian cara pengelolaan: kelas,
berpasangan, berkumpulan, individu.
PENGELOLAAN

•Kemahiran generik
•Pertandingan secara sihat
KELAS

•Aktiviti mencabar
•Aktiviti menyeronokkan
•Tanggungjawab kepada setiap ahli kumpulan

•Multi media
•TMK
•Dapat difahami murid
BAHAN

•Pelbagai bidang ilmu pengetahuan


•Menepati ciri-ciri penyediaan dan pemilihan bahan
•Memotivasikan murid
•Praktikal

12/08/21 12
Penggunaan Papan Tulis
 Papan tulis merupakan alat yang
digunakan oleh guru untuk menulis
penerangan atau maklumat lain.
 Penggunaan papan tulis seharusnya
terancang dan berstruktur serta
menggunakan tulisan yang jelas dan
mudah dibaca.

12/08/21 13
Pengelolaan Bilik Darjah
 Pengelolaan bilik darjah merujuk cara guru
mengendalikan murid dan bahan dalam
melaksanakan pengajaran dan
pembelajaran di dalam bilik darjah.
 Aktiviti p&p boleh dikelolaan secara kelas,
berpasangan, berkumpulan dan individu.

12/08/21 14
Penerangan
 Penerangan merujuk usaha guru dalam
menjelaskan dan menghuraikan sesuatu
tajuk dalam sesuatu proses p&p.
 Penerangan seharusnya menggunakan
bahasa yang jelas dan mudah difahami
serta berbantukan bahan bantu mengajar
yang sesuai.

12/08/21 15
Penutupan dan Kesimpulan
 Penutup dan kesimpulan merujuk cara guru
mengakhiri satu sesi p&p.
 Aspek ini penting kerana murid-murid perlu
disedarkan tentang perkara yang telah dipelajari
oleh mereka.
 Guru perlu membuat kesimpulan atau rumusan
untuk memberikan gambaran kepada murid-
murid tentang isi utama yang perlu dikuasai oleh
mereka.
 Guru boleh mengakhiri sesi pengajaran sama
ada secara kognitf atau sosial.

12/08/21 16
Model Pengajaran Mikro Dengan Aktiviti Setiap
Peringkat

12/08/21 17

Anda mungkin juga menyukai