Anda di halaman 1dari 20

CHEMISTRY

NEVER
GIVE
UP !!!!
HERE WE
GO…………………………
YOU MUST KNOW THIS ……………
Kertas 1 (Objektif)

- 50 soalan objektif.
       - Mulakan soalan mudah.Tinggalkan
soalan yang tidak dapat dijawab untuk
sementara.     
- Cadangan penggunaan masa .1 ½ minit
(90 saat) untuk setiap soalan.
       - Terus tandakan jawapan dalam
kertas OMR.
Kertas 2

Bahagian A
(Struktur)
- Jawab semua 6 soalan.
       - Soalan bermula dengan maklumat tertentu. Fahamkan dan
gunakan semasa menjawab
       - Jawapan ringkas dan tepat.
- Bagi soalan penghitungan,tunjukkan langkah penghitungan.
- Cadangan penggunaan masa - 1 ½ jam (90 minit ) untuk 6 soalan.

Bahagian B & C
(Esei)
       - Pilih 1 soalan daripada bahagian B (30 minit)
- Pilih 1 soalan daripada bahagian C (30 minit )
       - Setiap soalan / bahagian soalan terdapat jumlah peruntukan markah.
Ini boleh digunakan sebagai panduan panjang jawapan.
[1 markah – 1 poin], [ 5 markah-5 poin]
        - Berikan fakta-fakta utama. Huraikan jawapan dengan bantuan gambar
rajah berlabel,graf,jadual atau persamaan kimia sekiranya perlu.
Kertas 3

- Jawab semua 3 soalan.


-Masa yang diperuntukkan : 1 jam 30 minit.
-Kemahiran proses sains seperti memerhati,mengelas,mengukur dan
menggunakan nombor,membuat inferens, meramal, menggunakan
perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara
operasi, mengawal pembolehubah dan membuat hipotesis harus
dikuasai.
- Biasakan dengan kemahiran membaca alat-radas seperti buret, jam
randik dan sebagainya.
Penggunaan
istilah yang tidak
tepat……..

(sila rujuk hand-out yang diberi)


You need to love………………………………

PERIODIC TABLE
Perkara yang perlu dihafal

- Jadual Berkala bagi unsur kumpulan 1,17


dan 18 serta kala 3.
Jadual cas ion
Siri elektrokimia /siri kereaktifan
Keterlarutan garam
Ujian kualitatif anion dan kation
Carta aliran penukaran etanol.
Ingat ……………………………..

Hubungkaitkan alkana , alkena ,


alkohol , asid karboksilik dan
ester.
Pay attention to this………
 Persamaan tidak seimbang
 Tidak dapat menyatakan warna bahan dengan tepat
  Tidak menyebut warna asal bagi sesuatu perubahan.
 Kesilapan gambar rajah
 Kesilapan dalam penghitungan dimana tidak menunjukkan jalan
kerja.
 Tertinggal perlakuan-perlakuan penting dalam huraian
eksperimen seperti gaulkan, campurkan, gaulkan campuran
dengan rata, panaskan dengan kuat.
• Bagi huraian eksperimen yang berkaitan dengan
kuantiti,terdapat calon yang tidak memberikan kuantiti yang
sesuai malah ada yang tidak menyebut langsung
• Keliru dengan pemerhatian.
Contoh:Gas hidrogen dibebaskan.Sepatutnya
pembuakan/gelembung gas.
• Melukis graf : paksi-paksi tidak dilabel dan tiada unit.
• Soalan yang memerlukan perbezaan antara dua bahan, ada calon
yang menumpukan kepada satu bahan sahaja. Misalnya soalan
tentang perbezaan sebatian ionik dan sebatian kovalen. Calon
hanya memberikan sifat sebatian ionik sahaja.
PAPER 3

 Variables ( pemboleh ubah) :

a) Manipulated ( dimanipulasikan )
b) Responding ( bertindak balas )
c) Fixed ( dimalarkan )
Gambar rajah berfungsi
Periodic table
Rate of reaction
Answer