Anda di halaman 1dari 12

Isu dan Cabaran Pendidikan MBK :

Pelabelan mbk

Muhammad Noordin Bin Abdul Din


G 8.3
Pengenalan
 Pendidikan abad ke-21 menuntut kesemua para guru termasuklah guru
pendidikan khas untuk sentiasa berkompetensi tinggi dan profesional dalam
melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Hal ini bagi
merealisasikan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia (2013-2025) untuk menjadikan sistem pendidikan di
Malaysia yang holistik, progresif, bermoral dan bertaraf dunia ke arah
memperkembangkan potensi individu dan melahirkan modal insan yang
seimbang dan harmonis.
Definisi “Perlabelan”
 Menurut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat:
“Pelabelan bermaksud mengecap seseorang yang mempunyai sifat tidak baik
seperti jahat, suka menipu dan sebagainya”.

 Pelabelan juga diertikan sebagai satu tanggapan atau penilaian


yang dibuat berdasarkan pandangan individu itu sendiri terhadap
sesuatu perkara.
Jenis-jenis Program
Pendidikan Khas
Sekolah Program
Pendidikan Integrasi Program Inklusif
Khas Pendidikan Khas
Sekolah
• Khusus bagi MBK bagi kategori
Pendidikan penglihatan dan pendengaran sahaja.
Khas
Prog. • Dibuka di sekolah harian biasa yang
Integrasi mempunyai kelas pendidikan khas yang
diubah suai.
Pendidikan • Penglihatan, pendengaran dan
pembelajaran
Khas
• MBK bergabung bersama murid aliran
Prog. Inklusif perdana dalam kelas yang sama.
Faktor Pelabelan
 Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya isu pelabelan
terhadap MBK:
 Persepsi negatif
 Kurang pengetahuan
 Masalah disiplin

 Pelabelan ini dapat dikaitkan dengan beberapa pihak iaitu:


 Ibu-bapa
 Guru
 Murid aliran perdana
 masyarakat
Persepsi Negatif

Persepsi negatif terhadap MBK timbul disebabkan oleh kurangnya


pengetahuan terhadap masalah, keperluan dan kekurangan yang dialami
oleh MBK.
(Manimeegalai Govindasamy, 2018)

Masalah tingkah laku yang dialami oleh segelintir MBK seperti autisme
menyebabkan masyarakat menganggap golongan (MBK) sering
menimbulkan masalah sehingga dilabel negatif
(Wan Aiha Binti Ismail, 2004)
“Sebelum terlibat dengan bidang pendidikan khas,
seorang guru perlu tahu kekurangan serta keperluan
MBK agar mereka lebih bersedia”
(Hasnah Toran, Mohd Hanafi Mohd. Yassin & Norani Saleh,
2010)

Kurang
pengetahuan
Pelabelan lebih mudah terjadi terutamanya pelabelan
yang berbentuk negatif sekiranya individu tidak
mempunyai sebarang pengetahuan terhadap sesuatu
perkara
(Umar Zulkarnain, 2002)
Kesan Pelabelan

Murid tipikal tidak


Kesan integrasi memahami Menutup peluang
sosial antara MBK ketidakupayaan MBK yang dimiliki oleh
dan murid tipikal kerana kurang diberi MBK
masih lemah pendedahan

Keyakinan diri MBK


Bakat dan
semakin berkurang
kemahiran MBK
kerana sering dilabel
menjadi terbatas
negatif
IPGM melahirkan
IPGM
lebihmelahirkan
banyak guru
lebih
pendidikanguru
banyak khas
pendidikan khas

IPGM merangka Memberi


IPGM merangka Memberi
pendedahan
subjek tambahan Cadangan
subjek tambahan Cadangan pendedahan
mengenai MBK
pendidikan khas Penambahbaika
pendidikan khas Penambahbaika mengenai MBK
secara
kepada semua n
kepada semua n secara
globalisasi
pengkhususan
pengkhususan globalisasi

Melibatkan MBK dan


Melibatkan
muridMBK dan
aliran
murid
perdanaaliran
dalam
perdana dalam
setiap aktiviti
setiap aktiviti
Rujukan

 Hasnah Toran, Mohd Hanafi Mohd Yassin, Norani Salleh. (2010). Tahap latihan,
pengetahuan dan keyakinan guru-guru pendidikan khas tentang autisme. Jurnal
Pendidikan Malaysia 35(1), 19-26.
 Kamus Dewan Edisi Keempat. (2012). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 Noor Aini Ahmad dan Norhafizah Abu Hanifah. (2015). Tahap pengetahuan guru
pendidikan khas apabila mengurus tingkah laku murid bermasalah pembelajaran.
Asia Pacific Journal of Educators and education, vol. 30, 73-88.
 Umar Zulkarnain. (2002). Tahap Sosialisasi Kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran
di Sebuah Sekolah Rendah Percantuman di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
Latihan Ilmiah. Universiti Kebangsaan Malaysia.
 Wan Aiha Binti Ismail. (2004). Persepsi murid aliran perdana terhadap murid
berkeperluan khas masalah pembelajaran di SMK Sultan Omar Dungun
Terengganu. Jurnal Paradigma, 96-104.
Sekian Terima Kasih