Anda di halaman 1dari 22

PENGENALAN

ILMU FALSAFAH
PM DR HUZAIMAH ISMAIL
Timbalan Dekan (HEA)
Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS)
Universiti Teknologi MARA
HASIL PEMBELAJARAN

MENJELASKAN definisi
dan tujuan ilmu falsafah.

MENJELASKAN peranan Falsafah


Pendidikan Kebangsaan dan
Rukun Negara.

MEMBINCANGKAN hubungan Falsafah


Pendidikan Kebangsaan dan Rukun Negara
dalam Wawasan Falsafah Sejahtera.
PENGENALAN ILMU FALSAFAH
Aristotle : Ilmu memahami
hakikat ketuhanan (metafizik),
struktur dunia fizikal, tujuan
kehidupan manusia dan
hubungannya dengan alam

TER
Plato : kajian terhadap
sesuatu yang benar, baik
dan cantik. Falsafah ialah
pengetahuan tentang

MINO
segala yang ada.

Al-Farabi: Falsafah

LOGI
adalah cintakan
kebijaksanaan atau
hikmah dan merupakan
pokok kepada segala ilmu

Al-Kindi: suatu ilmu mengenai


hakikat yang diidentifikasikan
dengan Tuhan serta sesuatu yg
berada dlm kemampuan manusia
untuk menanggapinya
Visi :
Mencari dan

TUJU membuktik
an

AN kebenaran

FALS Misi : Memberi


arah tujuan
AFAH atau pedoman
untuk perkara-
perkara yang
penting dalam
kehidupan.
MATLAMAT FPK
 Bertujuan melahirkan Insan yang
seimbang melalui pendidikan
 Pendidikan bukan sekadar melahirkan
Falsafah Pendidikan
Kebangsaan (FPK)
tenaga kerja dan sumber manusia
untuk negara semata-mata
 Pendidikan bukan sekadar memberi
tumpuan kepada aspek kognitif
semata-mata
 Pendidikan bertujuan melahirkan insan
yang seimbang dan berjiwa mulia
merangkumi keempat-empat aspek:
jasmani, emosi, rohani dan intelek
(JERI)
 FPK selari dengan Konsep pendidikan
Islam dalam melahirkan Insan Beradab
 Jasmani - ditekankan dalam
pendidikan jasmani dan kegiatan-
kegiatan ko-kurikulum
 Emosi (emotional quotient) - yang
mendasari pemikiran kognitif –
Falsafah Pendidikan kerana kognitif dipengaruhi oleh
Kebangsaan (FPK) keadaan emosi yang stabil.
bertujuan  Rohani - penekanan dalam subjek
melahirkan Insan agama dan moral, di samping aktiviti
keagamaan di sekolah
seimbang  Intelek - melalui subjek-subjek
merangkumi aspek: akademik; di samping kreativiti dalam
berfikir.
 Penilaian pelajar bersifat menyeluruh
meliputi kempat-empat aspek di
atas : jasmani, emosi, rohani, intelek
(JERI).
• Konsep dan Matlamat Pendidikan
• Konsep dan adalah
dalam Islam Matlamat untukPendidikan
melahirkan
dalam Islam adalah untuk
Insan Beradab yang berilmu dan melahirkan
Insan
beramalBeradab
denganyang berilmu
ilmunya. Insan dan
yang
beramal dengan ilmunya. Insan
Adil yang sentiasa meletakkan sesuatu yang
Adil yang
pada sentiasa dan
tempatnya meletakkan sesuatu
menunaikan hak
pada tempatnya dan menunaikan
pada setiap sesuatu yang berhak ke hak
Falsafah Pendidikan pada
Kebangsaan (FPK) atas setiap
dirinya.sesuatu yang berhak ke
atas dirinya.
untuk melahirkan • Insan yang baik (good man) adalah
insan seimbang • Insan
Insanyang baikatau
Beradab (goodInsanman)
Adabi;adalah
bukan
adalah selari Insan Beradab atau Insan Adabi;
sekadar menunaikan tanggungjawab bukan
dengan Konsep dan sekadar menunaikan
kenegaraan tanggungjawab
sebagai Warganegara yang
Matlamat kenegaraan sebagai Warganegara
baik (good citizen); tetapi ia yang
Pendidikan dalam baik (good hak
menunaikan citizen); tetapi utama
yang paling ia
Islam menunaikan
terhadap Tuhanhak yangdan paling utama
Rasulnya, hak
terhadap Tuhan dan Rasulnya,
pada dirinya, ibubapa, ahli keluarga, hak
pada dirinya, ibubapa, dan
masyarakatnya ahli keluarga,
alam
masyarakatnya dan
persekitarannya. (Al-Attas, 2019) alam
persekitarannya. (Al-Attas, 2019)
 Matlamat pendidikan dalam Islam adalah
 Matlamat
bertepatanpendidikan dalam
dengan matlamat Islam para
diutuskan adalah
rasul
bertepatan dengan matlamat diutuskan para rasul

 Apakah tujuan diutuskan para Rasul?


 Apakah tujuan diutuskan para Rasul?
Tujuan Rasulullah saw diutuskan adalah untuk
Tujuan Rasulullah saw
menyempurnakan diutuskan
akhlaq adalah
yang mulia untukal-
(makarim
menyempurnakan
akhlaq) akhlaq yang mulia (makarim al-
akhlaq)

Matlamat
Pendidikan Islam
untuk melahirkan
insan beradab  ِ‫األَ ْخ َالَق‬ )‫صال َِح‬
َ ٍ ‫(وفِي ِر َوا َي‬ 
‫ة‬ َ ‫م‬َ ‫ار‬
ِ َ ‫ت أل ُ َت ِّم ُ َم َم‬
‫ك‬ ُ ‫إ َّن َما ُب ِع ْث‬
 ِ‫األ ْخالَق‬ )‫صالِ َح‬ َ ‫(وفِي ِر َوا َي ٍة‬  ِ ‫ت أل َت ِّم َم َم َك‬
َ ‫ار َم‬ ْ
ُ ‫إ َّن َما ُب ِعث‬
“Sesungguhnya aku (Nabi s.a.w.) diutus untuk
“Sesungguhnya aku akhlak
menyempurnakan (Nabi s.a.w.)
yang diutus
mulia untuk
(dalam
menyempurnakan akhlak lafaz
riwayat yang lain dengan yanguntuk
mulia (dalam
memperbaiki
riwayat yang lain(Riwayat
akhlak)” dengan lafaz untuk dalam
al-Bukhari memperbaiki
Adab al-
akhlak)” (Riwayat
Mufrod no. 273) al-Bukhari dalam Adab al-
Mufrod no. 273)
Insan
Beradab
FALSAFAH RUKUN NEGARA
PERANAN
Rukun Negara bukan sekadar prinsip yang yang
hanya dilafazkan dengan ikrar tetapi menuntut
kesungguhan setiap warganegara untuk menghayati
dan mengamalkannya.

Impak -
 Melahirkan masyarakat yang bersatu padu
 Muhibah tanpa mengira kaum
Bersikap saling menghormati antara satu sama lain.
Kestabilan politik
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
FALSAFAH KESEJAHTERAAN

FS

RN
Sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan
negara

JIWA AQAL KETURUNAN HARTA IMAN

KEPERCAYAAN
DAN
KEPATUHAN
KEPADA TUHAN

KELUARGA MASYARAKAT NEGARA


TAJUK-TAJUK SETIAP KULIAH KURSUS FALSAFAH DAN ISU SEMASA BERDASARKAN DOMAIN ANALISIS FALSAFAH

KULIAH 1 HASIL PEMBELAJARAN KULIAH RUJUKAN


PENGENALAN

PENGENALAN ILMU Menjelaskan definisi, tujuan Ilmu ShaharirMZ, Makna Falsafah, (ms 17-32)
FALSAFAH Falsafah ASariyan, Falsafah: Sejarah dan Konsep Dasar (ms 1-5)
AJalilH, Falsafah Islam: Definisi Falsafah (ms 3-5)
Hashim Musa (ms 1-7)
FALSAFAH PENDIDIKAN Menjelaskan peranan Falsafah Dzulkifli A.R., Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai
KEBANGSAAN Pendidikan Kebangsaan sebagai Wahana Global dan Antarabangsa, (ms 21-33) dlm Dzulkifli
wahana penyediaan rakyat Malaysia A.R. & Rosnani H.
mendepani cabaran global abad ke Dokumen Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)
21
RUKUN NEGARA Menghuraikan kedudukan dan Wan Zahid W.M.N., Falsafah Pendidikan Kebangsaan:
peranan Rukun Negara sebagai Sejarah dan Matlamat, (ms 3-20) dlm Dzulkifli A.R. &
Rukun-Rukun atau Tiang-Tiang Rosnani H.Sufean Hussin, Kejayaan dan Impak Falsafah
Negara pada tahap “Makro” yang Pendidikan Kebangsaan Dalam Membentuk Pendidikan dan
didirikan diatas asas-asas atau dasar Negara Bangsa di Malaysia, (ms 52-69) dlm Dzulkifli A.R.
Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Rosnani H.Dokumen Rukun Negara
sebagai “Mikro”.

FALSAFAH Membincangkan hubungan antara Dzulkifli A.R., Hari Muka Falsafah Pendidikan Kebangsaan:
SEJAHTERA Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Adab, Akhlak, Limpahan Budi dan Sejahtera, (ms 370-380)
Rukun Negara dalam Wawasan Osman B., Aspek Kesejagatan dan Peradaban Falsafah
Falsafah Sejahtera menggunakan Pendidikan Kebangsaan, (ms 34-51) dlm Dzulkifli A.R. &
pendekatan Ilmu Falsafah Rosnani H.

Beri Nilai