Anda di halaman 1dari 25

Disediakan oleh:

• Nur Kiasatina

SYAIR NASIHAT
binti Mohamad
Fisal
• Nurul Shuhada
KARANGAN: RAJA ALI HAJI binti Mohd
Haron
• Mohd Amir Aqil
bin Azeman
PENGENALAN
SYAIR:
◦ Syair ialah sejenis puisi melayu lama yang
berangkap dan setiap rangkapnya mengandungi 4
baris ayat yang kesemuanya membawa makna isi
dan maksud. Keempat-empat baris itu pula
berirama sama. Syair sering membawa makna isi
yang berhubung dengan kias ibarat, sindiran,
nasihat, pengajaran, agama dan juga sejarah.
◦ Syair Nasihat yang dikarang oleh Raja Ali Haji
merupakan sebuah syair nasihat. Syair ini
dikarang pada abad ke-19. Kandungan syair ini
adalah berkaitan dengan nasihat seorang ayah
kepada anak-anaknya.
Raja Ali Haji
BENTUK DAN CIRI-CIRI SYAIR

-Terdapat pertalian
-Dilafazkan secara
Bentuknya terikat. maksud antara
berlagu.
rangkap.

-Bilangan kata
sebaris dalam -Rima akhir bagi
Terdiri dari empat
empat hingga setiap rangkap
baris serangkap.
enam patah adalah aaaa.
perkataan.
SYAIR NASIHAT
Rangkap 1: Rangkap 3:
Dengarkan tuan ayahanda berperi, Kerja kebajikan janganlah malas,
Kepada anakanda muda bestari, Zahir dan batin janganlah culas,
Nasihat kebajikan ayahanda beri, Jernihkan hati hendaklah ikhlas,
Amalkan jangan malas dan ngeri Seperti air di dalam gelas.

Rangkap 2: Rangkap 4:
Ayuhai anakanda muda remaja, Menuntut ilmu janganlah segan,
Jika anakanda menjadi raja, Ilmuyang benar jangan yang bukan,
Hati yang betul hendak disahaja, Iaitu ilmu yang kebajikan,
Serta rajin pada bekerja. Di kitab ini sudah disebutkan.
Rangkap 5: Rangkap 7:
Hendaklah anakanda mengaji selalu, Ilmu itu besar faedahnya,
Dari yang lain lebihkan dulu, Membezakan hak dengan batilnya,
Had syarak jangan dilalu, Mengetahui rakyat benar salahnya,
Tidaklah anakanda beroleh malu Supaya dihukum dengan adilnya.

Rangkap 6: Rangkap 8:
Segala perbuatan dengan berilmu, Jika ilmu tidak diendah,
Maka kebajikan boleh bertemu, Sebab anakanda campak permudah,
Jika sebarang-barang diramu, Takyat datang membawa gundah,
Akhirnya anakanda jatuh tersemu. Anakanda tercengang tunduk terngadah.
MAKNA SYAIR
MENGIKUT
RANGKAP
SYAIR MAKSUD
Dengarkan tuan ayahanda berperi, Nasihat  yang diberi oleh ayah perlu
Kepada anakanda muda bestari, dituruti dan janganlah mengamalkan sikap
Nasihat kebajika ayahanda beri, malas
Amalkan jangan malas dan ngeri

SYAIR MAKSUD
Ayuhai anakanda muda remaja, Seseorang yang dilantik menjadi
Jika anakanda menjadi raja, pemimpin mestilah memiliki hati yang
Hati yang betul hendak disahaja, mulia dan komited terhadap tugas yang
Serta rajinpada bekerja. diamanahkan.
SYAIR MAKSUD
Kerja kebajikan janganlah malas, Kerja kebajikan yang dilakukan perlulah
Zahir dan batin janganlah culas, ikhlas dan jangan mengharapkan kepada
Jernihkan hati hendaklah ikhlas, pembalasan
Seperti air di dalam gelas.

SYAIR MAKSUD
Menuntut ilmu janganlah segan, Ilmu perlu rajin dituntut. Jangan pula kita
Ilmuyang benar jangan yang bukan, menuntut ajaran sesat atau ajaran salah.
Iaitu ilmu yang kebajikan,
Di kitab ini sudah disebutkan.
SYAIR MAKSUD
Hendaklah anakanda mengaji selalu, Ilmu perlu diutamakan terutamanya
Dari yang lain lebihkan dulu, hukum-hukum syarak demi mengelakkan
Had syarak jangan dilalu, aib..
Tidaklah anakanda beroleh malu.

SYAIR MAKSUD
Segala perbuatan dengan berilmu, Tindakan perlu didasarkan kepada
Maka kebajikan boleh bertemu, pengetahuan supaya membawa kepada
Jika sebarang-barang diramu, kebaikan dan kebajikan untuk
Akhirnya anakanda jatuh tersemu. mengelakkan kejatuhan.
SYAIR MAKSUD
Ilmu itu besar faedahnya,
Membezakan hak dengan batilnya, Ilmu yang baik akan menjurus kepada
Mengetahui rakyat benar salahnya, keadilan dan kebenaran. Hal ini akan
Supaya dihukum dengan adilnya. dapat membezakan antara perkara yang
benar dan yang salah.

SYAIR MAKSUD
Jika ilmu tidak diendah, Jika ilmu tidak dituntut atau
Sebab anakanda campak permudah, diambil mudah akan
Takyat datang membawa gundah, menjerumuskan seseorang
Anakanda tercengang tunduk terngadah. atau negara ke lembah
kehancuran.
PROSES KREATIF
INTRINSIK PENGARANG
SYAIR NASIHAT
KARANGAN : RAJA ALI
HAJI
Definisi Proses :
Beberapa perbuatan berperingkat-peringkat yang dilakukan
untuk mendapatkan sesuatu (Kamus Dewan Edisi Keempat,

PROSES KREATIF
2005)

Definisi Kreatif :

INTRINSIK Mempunyai kebolehan mencipta, menghasilkan dan


mengembangkan sesuatu idea baru dan asli (Kamus Dewan
Edisi Keempat, 2005)

Definisi Intrinsik :
Sebahagian daripada sifat atau ciri seseorang atau sesuatu
(Kamus Dewan Edisi Keempat, 2005) / bersifat dalaman

Proses Kreatif Intrinsik :


Perbuatan berperingkat seseorang pengarang memperlihatkan
unsur dalaman dalam mengarang sesebuah karya.
PROSES KREATIF INTRINSIK PENGARANG SYAIR BOLEH DILIHAT PADA :

Tema

Pengajaran Persoalan
PROSES
KREATIF
INTRINSI
K

Rima Diksi
Tema
Gagasan utama yang menjadi dasar sesebuah syair.
Persoalan
Sesuatu yang dibincangkan atau diketengahkan dalam sesebuah syair.
Diksi
Pemilihan dan penggunaan kata yang tepat dan berkesan untuk mengungkapkan idea.
Rima
Keselarasan bunyi pada suku kata terakhir dalam sesuatu rangkap.
Pengajaran
Pesanan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh pengarang.
TEMA
SYAIR
NASIHAT

Nasihat ibu bapa menjadi panduan hidup


untuk anak-anak.

Raja Ali Haji berpesan-pesan kepada anakandanya agar menuntut


ilmu agama sejak usia muda lagi. Ilmu agama amat penting
kepada kita untuk dijadikan panduan dalam mengharungi
kehidupan dan mentadbir negara.
Anak yang mendengar
Terdapat pelbagai disiplin
nasihat ibu bapa akan Kepentingan ilmu kepada
ilmu, tetapi ilmu agama
beroleh kejayaan hidup di manusia. (Rangkap
mesti diutamakan.
dunia dan akhirat. 4,5,6,7,8)
(Rangkap 5)
(Keseluruhan syair)

Pemimpin mestilah berilmu


Ilmu dapat membantu
supaya dapat mentadbir
manusia menyelesaikan
negara dengan sempurna.
masalah. (Rangkap 7)
(Rangkap 8)

PERSOALAN
SYAIR NASIHAT
Berperi
-
mengeluarkan
kata-kata
Capak (Rangkap 1)
Bestari
- tidak
- luas
mengendahka
pengetahuan
n
(Rangkap 1)
(Rangkap 8)
DIKSI
SYAIR
NASIHAT
Culas
Tersemu - sangat
- terpedaya malas; tidak
(Rangkap 6) tangkas
(Rangkap 3)
Syarak
- hukum Islam
(Rangkap 5)
RIMA AKHIR

Hendaklah anakanda mengaji selalu,


Dari yang lain lebihkan dulu,
a-a-a-a
Had syarak jangan dilalu,
Tidaklah anakanda beroleh malu.
Kita mestilah mendengar nasihat ibu bapa agar
kehidupan diberkati. (Keseluruhan syair)

Kita perlulah menyiasat sesuatu perkara sebelum


PENGAJARAN menjatuhkan hukum. (Rangkap 7)

SYAIR
Kita hendaklah sentiasa berbuat baik dan
NASIHAT kebajikan, serta ikhlas dalam setiap tindakan.
(Rangkap 3)

Kita mestilah menuntut ilmu agar dapat


membezakan antara yang baik dan yang buruk.
(Rangkap 7)
Unsur Ekstrinsik
Syair
◦ Latar belakang kehidupan
penyairnya
◦ Pendidikan penyair
◦ Latar belakang budaya dan sosial
◦ Adat atau juga kebiasaan
masyarakat setempat
◦ Nama penuhnya ialah Raja Ali Haji bin Raja Ahmad dan
kadangkala dikenali sebagai Engku Haji Tua. Beliau berketurunan
Daeng Bugis ataupun raja-raja Bugis dan dilahirkan di Pulau
Penyengat, Riau pada tahun 1809. Beliau dibesarkan dalam
kalangan bangsawan. Ketika berusia 11 tahun, Raja Ali Haji
menunaikan fardhu haji bersama bapanya, Raja Ahmad dan tinggal
di sana selama beberapa tahun. Setelah pulang ke Riau, beliau
menjadi penasihat Yamtuan Muda Riau dalam bidang agama dan
undang-undang. Ketika itu, Pulau Penyengat menjadi pusat
kebudayaan Melayu dan pusat tumpuan ilmu pengetahuan,
Latar Belakang
khususnya Islam. Beliau memiliki pengetahuan yang tinggi dalam
bahasa Melayu dan Arab serta alim dalam hal ehwal agama Islam. Raja Ali Haji
Raja Ali Haji terkenal sebagai ahli tawarikh dan politik semasa
hidupnya. Bakat-bakat ilmiah, sastera dan politik yang ada pada
dirinya adalah diwarisi daripada ayahnya. Sekiranya mempunyai
kelapangan, beliau akan mengarang buku dan antara anak
muridnya yang terkenal termasuklah Yang Dipertuan Muda Riau
sendiri dan Syed Syeikh al-Hadi dari Melaka (bapa novel Melayu).
Beliau meninggal dunia pada tahun 1870.
◦ Mendapat pendidikan awal dari ayahnya sendiri iaitu Raja Haji
Ahmad. Mendapat pendidikan dari lingkungan istana Kesultanan
Riau-Lingga di Pulau Penyengat.
◦ Raja Ali Haji menjadi utusan kerajaan Riau ke Jawa, waktu yang
berguna itu telah dimanfaatkan oleh puteranya Raja Ali untuk
menemui banyak ulama, untuk memperdalam ilmu pengetahuan
Islamnya, terutama ilmu fiqh. Antara ulama Betawi yang sering

Pendidikan dikunjunginya oleh beliau ialah Saiyid Abdur Rahman al-Mashri.


Raja Ali Haji sempat belajar ilmu falak dengan beliau. Selain dapat
mendalami ilmu keislaman, Raja Ali Haji juga banyak mendapat
Penyair pengalaman dan pengetahuan hasil pergaulan dengan sarjana-
sarjana kebudayaan Belanda seperti T. Roode dan Van Der Waal
yang kemudian menjadi sahabatnya.
◦ Mempelajari bahasa Arab dan ilmu agama di Mekah. Beliau
mengikut ayahnya menunaikan haji dan juga berkelana beberapa
bulan di sana. Beliau menuntut ilmu dengan Syeikh Daud bin
Abdullah al-Fatani.
Raja Ali Haji Fisabilillah adalah keturunan keluarga
kerajaan Riau. Sementara neneknya, Opu Daeng Cellak
Latar memiliki garis keturunan dari kerajaan Bugis.

Belakang
Budaya dan Selain dibesarkan di lingkungan kerajaan, Raja Ali Haji semasa
mudanya juga telah memangku beberapa jabatan penting. Ketika

Sosial usia Raja Ali Haji telah mencapai 32 tahun, ia beserta saudara
sepupunya dipercaya memerintah wilayah Lingga untuk
mewakili Sultan Mahmud Muzaffar Syah, yang pada saat itu
masih berumur sangat muda. Pada tahun 1845, Raja Ali Haji
diangkat sebagai penasihat keagamaan kesultanan. Selain itu,
Pekerjaan sebagai penanggung jawab bidang hukum Islam di
Kerajaan Riau-Lingga.
Pembudayaan ilmu yang sangat
tinggi kerana pada ketika itu,
Kerajaan Melayu-Riau menjadi
pusat persuratan bahasa Melayu.
Adat atau
kebiasaan Masyarakat yang mementingkan

masyarakat ilmu agama.

setempat
Masyarakat terdiri daripada
golongan bangsawan dan susur
galur Raja Ali Haji ialah
keturunan pemimpin
◦ Raja Ali Haji The Living Malay Wisdom. Diakses pada
8 April 2020 http://www.rajaalihaji.com/en/
◦ https://en.wikipedia.org/wiki/Raja_Ali_Haji
RUJUKAN
◦ http://tamanseribupuisi.blogspot.com/2012/05/syair-nas
ihat-penghujung-thamarat-al.html
◦ https://harchunwaiofficialwebsite.fandom.com/wiki/Sy
air_Nasihat_(Penghujung_Thamarat_al-Muhimmah)

Anda mungkin juga menyukai