Anda di halaman 1dari 11

“AKHLAK”

AL ISLAM
KEMUHAMMADIYAHAN II

KELOMPOK 6
1. Ade Khoirina (1984202020)
2. Dina Hastuti (1984202031)
3. Laila Durotul Adawiyah (1984202008)
4. Salam Darmawangsa (1984202089)
5. Fatimah Az Zahra (1984202003)
PENGERTIAN AKHLAK

Kata “akhlak” berasal dari bahasa arab yaitu ”  Al-Khulk ”


yang berarti tabeat, perangai, tingkah laku, kebiasaan,
kelakuan.  Menurut istilahnya, akhlak ialah sifat yang
tertanam di dalam diri seorang manusia yang bisa
mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa
adanya suatu pemikiran dan paksaan
PENGERTIAN AKHLAK MENURUT
PARA AHLI DALAM ISLAM

4.
1. 2. 3. Menurut
Menurut Ibnu Menurut Abu Menurut Muhammad
Maskawaih Hamid Al Ahmad bin bin Ali Asy
. Ghazali Mushthafa  Syariif Al
Jurjani
PERBEDAAN DAN PERSAMAAN ANTARA
AKHLAK, ETIKA DAN MORAL

 Persamaan Akhlak, Etika dan Moral

Ada beberapa persamaan antara akhlak, etika, dan moral  yang dapat dipaparkan
sebagai berikut:
1) akhlak, etika, dan moral mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang
perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik.
2) akhlak, etika, dan moral  merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk
menakar martabat dan harkat kemanusiaannya. Sebaliknya semakin rendah
kualitas akhlak, etika, moral seseorang atau sekelompok orang, maka semakin
rendah pula kualitas kemanusiaannya.
3) akhlak, etika, dan moral seseorang atau sekelompok orang tidak semata-mata
merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap, statis, dan konstan. Tetapi
merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Untuk pengembangan
dan aktualisasi potensi positif tersebut diperlukan pendidikan, pembiasaan,
dan keteladanan, serta dukungan lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga,
sekolah, dan masyarakat secara terus menerus, berkesinambungan, dengan
tingkat konsistensi yang tinggi.
 Perbedaan Akhlak, Etika dan Moral

Dari seginya di bagi menjadi 2 bagian yaitu; berdasarkan tolak ukur dan
berdasarkan sifat.
1. Berdasarkan Tolak Ukur
a. Akhlak tolak ukurnya al-qur’an dan As Sunnah
b. Etika tolak ukurnya pikiran atau akal
c. Moral tolak ukurnya norma hidup yang ada di masyarakat berupa
adat atau aturan tertentu.

2. Berdasarkan Sifat
a. Etika bersifat teori
b. Akhlak dan moral bersifat praktis
SUMBER AKHLAK DALAM ISLAM

Dalam Islam, dasar atau alat pengukur yang digunakan untuk menyatakan baik-
buruknya sifat seseorang itu adalah Al-Qur’an dan As-Sunah Nabi SAW. Apa yang
baik menurut Al-Qur’an dan As-Sunah, itulah yang baik untuk dijadikan pegangan
dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, apa yang buruk menurut Al-Qur’an dan As-
Sunnah, itulah yang tidak baik dan harus dihindari. Dasar akhlak yang dijelaskan
dalam Al-Qur’an surat al-ahzab ayat 21.

‫ِيرا‬ َ ‫ول ا َّل ِه أ ُ ْس َوةٌ َح‬


ً ‫س َن ٌة لِ َمنْ َكانَ َي ْر ُجو الَّ َه َوا ْل َي ْو َم اآْل خ َِر َو َذ َك َر ا َّل َه َكث‬ ِ ‫س‬ُ ‫َل َقدْ َكانَ َل ُك ْم فِي َر‬
Artinya :”Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari
kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (Q.S. Al-Ahzab:21)
Sedangkan dalam Al-Qur’an hanya ditemukan bentuk tunggal dari akhlak
yaitu khuluq (QS. Al-Qalam (68): 4)

ٍ ِ‫َوإِ َّن َك َل َع َل ٰى ُخلُ ٍق َعظ‬


‫يم‬

Artinya: “Dan sesungguhnya engkau berbudi pekerti yang agung.” (QS. Al-Qalam


(68): 4)
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: 
َ ‫أَ ْك َمل ُ ال ُم ْؤ ِمنِ ْينَ إِ ْي َمانا ً أَ ْح‬
ً ‫س ُن ُه ْم ُخلُقا‬

Artinya: “Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik
akhlaknya.” (H.R. At-Tirmidzi)

Sungguh Rasulullah memiliki akhlak yang sangat mulia. Segala perbuatan dan perilaku
beliau berpedoman pada Al-Qur’an. Aisyah memberikan gambaran yang sangat jelas
akan akhlak beliau dengan mengatakan:
‫َكانَ ُخلُقُ ُه القُ ْرآن‬
Artinya: “Akhlak beliau adalah Al-Qur’an.” (H.R. Abu Dawud dan Muslim)

Segala tingkah laku dan tindakan Rasul, baik yang lahir maupun batin senantiasa
mengikuti petunjuk dari Al-Qur’an. Al-Qur’an senantiasa mengajarkan umat Islam
untuk berbuat baik dan menjauhi segala perbuatan yang buruk. Ukuran baik dan
buruk ini ditentukan oleh Al-Qur’an.
AKHLAK SEBAGAI MODAL SOSIAL BAGI
KEBERHASILAN HIDUP SESEORANG
Manusia yang berpegang pada prinsip akhlak akan mengupayakan hidupnya
secara bijak. Semua perbuatannya atau amalnya diyakini terarah kepada Allah
yang telah menanamkan segala yang baik dalam ciptaan-Nya. Kesuksesan yang
hakiki akan dapat dirah jika mengikuti konsep 7B, yaitu :

1) Beribadah dengan benar,


2) Bertaqwa dengan baik,
3) Belajar tiada henti,
4) Bekerja keras dan ikhlas,
5) Bersahaja dalam hidup,
6) Bantu sesama,
7) Bersihkan hati selalu.

Dengan tujuh konsep tersebut kita dapat mengimplikasikan dalam kehidupan


sehari-hari namun tetap dengan akhlak yang baik. Maka kesuksesan akan
dengan mudah kita dapat, baik kesuksesan dunia maupun akhirat, serta
menguatkan nilai-nilai aqidah dan keimanan dalam jiwa.
ADA YANG INGIN
BERTANYA ???

9
KESIMPULAN
Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-
perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.
Akhlak yang menjadi ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercelanya
seseorang bersumber dari al-qur’an dan hadits. Dan etika adalah ilmu yang
menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal
perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Etika
sebagai tolak ukur untuk menentukan perbuatan manusia yang baik maupun
yang buruk. Sedangkan moral adalah baik buruk perbuatan dan perkatan.
Moral seseorang tergantung dari norma-norma masyarakat yang berlaku.

10
‫ش ْك ًرا َك ِث ْي ًرا‬
‫ُ‬

‫‪11‬‬