Anda di halaman 1dari 9

KECEKAPAN PENGETAHUAN

BERBAHASA
KEMAHIRAN MENDENGAR

Melibatkan kemahiran menerima


maklumat secara lisan. Proses
mendengar ini adalah satu proses
fizikal yang melibatkan telinga
DEFINISI sebagai alat penerima bunyi bahasa.

Proses mendengar melibatkan dua


peringkat kemahiran iaitu peringkat
membezakan bunyi-bunyi bahasa dan
peringkat memahami bunyi bahasa
yang bermakna.
AKTIVITI KEMAHIRAN MENDENGAR

Meneka bunyi
Mengajuk bunyi
yang dibunyikan
yang dibunyikan
oleh guru dalam
oleh guru
sesebuah cerita

Mengecam dan
Permainan
menyebut semula
menyambung
perkataan yang
cerita
didengar
KEMAHIRAN BERTUTUR

Satu
Satu cara
cara berkomunikasi
berkomunikasi yang
yang kompleks,
kompleks, yang
yang
melibatkan
melibatkan proses
proses mental
mental yang
yang menggerakkan
menggerakkan
alat
alat pertututuran
pertututuran untuk
untuk mengeluarkan
mengeluarkan bunyi
bunyi
bahasa
bahasa yang
yang bermakna.
bermakna.
DEFINISI
Di
Di samping
samping mengeluarkan
mengeluarkan bunyi
bunyi bahasa,
bahasa,
unsur-unsur
unsur-unsur prosodi
prosodi dan
dan para
para linguistik
linguistik
semasa
semasa bertutur
bertutur digunakan
digunakan bagi
bagi menguatkan
menguatkan
maksud
maksud pertuturan.
pertuturan.

Unsur-unsur
Unsur-unsur prosodi
prosodi :: intonasi,
intonasi, nada,
nada, tekanan
tekanan
sebutan
sebutan dandan jeda
jeda

Unsur-unsur
Unsur-unsur para
para linguistik
linguistik :: bahasa
bahasa isyarat
isyarat
dan
dan pergerakan
pergerakan badan
badan
AKTIVITI KEMAHIRAN BERTUTUR
Melakonkan
watak-watak
Menamakan mengikut situasi
dengan
objek di menggunakan
persekitaran bahasa yang
sesuai dengan
bimbingan guru

Mendeklamasik Melafazkan
an sajak secara pantun yang
mudah dan mudah secara
ringkas berirama
KEMAHIRAN MEMBACA
Merupakan gabungan dari
beberapa proses yang
kompleks.
Membaca melibatkan kemahiran
pengamatan yang diskriminatif
(untuk mengenal dan
DEFINISI membezakan
membezakan huruf),
huruf), kemahiran
kemahiran
mengingat, mendengar dan
membezakan bunyi dengan
tepat
tepat dan
dan jelas,
jelas, menyebut
menyebut bunyi-
bunyi-
bunyi yang dilambangi huruf,
menggabungkan penyebutan
bunyi-bunyi
bunyi-bunyi itu
itu bagi
bagi membentuk
membentuk
perkataan.
AKTIVITI KEMAHIRAN MEMBACA

Membaca ayat- Membaca frasa


ayat dalam dengan bimbingan
konteks dengan guru (mata biru,
intonasi yang betul gigi saya, rumah
dengan bimbingan saya, baju baru)

Memadankan
Menyebut huruf
huruf kecil dan
secara rawak
huruf besar
KEMAHIRAN MENULIS
Sebagai bahasa yang bertulis
dengan lambang-lambang bunyi
dan juga merupakan alat untuk
melahirkan fikiran dan perasaan.
DEFINISI
Menulis juga bermaksud
mengeluarkan atau menzahirkan
apa-apa yang ada dalam minda
melalui media tulisan agar terhasil
teks yang dapat dibaca dan
seterusnya difahami oleh orang
lain.
AKTIVITI KEMAHIRAN MENULIS

Menulis
Menulis huruf
huruf
Menulis kecil dan huruf
semula huruf besar dengan
mengikut cara cara
cara yang
yang betul
betul
yang betul dengan
bimbingan guru

Menyalin
ayat dengan
cara yang
betul

Anda mungkin juga menyukai